Lên lớp 10 các em được học những quy tắc về vectơ, cùng vectơ tỏ ra hơi hữu dụng để chứng minh 3 điểm thẳng hàng.

Bạn đang xem: Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vecto

Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm bên trên một đường thẳng.

Trong vectơ, 3 điểm thẳng mặt hàng &h
Arr; k
R.

Sử dụng vectơ chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Chứng minh: k
R bằng cách

– Sử dụng các quy tắc biến đổi vectơ đã biết.

– Xác định vectơ

*
với
*
thông qua các tổ hợp trung gian.

* Chú ý:

– Cho cha điểm . Điều kiện cần và đủ để thẳng mặt hàng là:

*

Với điểm

*
tùy ý cùng số thực
*
bất kì.

Đặc biệt lúc

*
thì
*
thuộc đoạn
*
.

Ứng dụng vectơ chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Bài toán 1: mang lại hình bình hành ABCD, I là trung điểm của cạnh BC và E là điểm thuộc đường chéo AC thỏa mãn tỉ số

*
. Chứng minh ba điểm D, E, I thẳng hàng.

Giải

Ta có:

*

*
(1)

*

Theo giả thiết, ta suy ra:

*

*

Từ đây ta có:

*

*

*
(2)

Từ (1) với (2) suy ra:

*

Vậy cha điểm D, E, I thẳng hàng.

Bài toán 2: cho ABC. Gọi O, G, H theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm, trực trọng tâm của ABC. CMR O, G, H thẳng hàng.

Giải

Ta có:

*
(1)

Gọi E là trung điểm BC và

*
là điểm đối xứng với A qua O, ta được:

*

*
là hình bình hành

*
, E, H thẳng mặt hàng
*
*

Ta có:

*
(2)

Từ (1) cùng (2) suy ra:

*
thẳng hàng.

Bài toán 3: Cho ba dây cung tuy nhiên song của đường tròn (O). Chứng minh rằng trực trọng tâm của tía tam giác nằm bên trên một đường thẳng.

Giải

Gọi lần lượt là trực trung tâm của những tam giác

Ta có:

*

Suy ra:

*

*

*

*

Vì các dây cung tuy nhiên song với nhau

Nên cha vectơ

*
có cùng phương

Do đó nhì vectơ

*
cùng phương hay ba điểm thẳng hàng.

Bài tập

Bài 1: đến ABC. Đường tròn nội tiếp ABC tiếp xúc với AB, AC theo thứ tự tại M, N. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AC với BC. Tìm kiếm điểm p. Thuộc EF làm thế nào để cho M, N, p. Thẳng hàng.

Bài 2: mang lại ABC với O là trung ương đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Các đường thẳng

*
đôi một tuy vậy song nhau lần lượt qua các điểm A, B, C và tất cả giao điểm thứ nhì với đường tròn (O) theo thứ tự là
*
. Chứng minh trực trung tâm của ba tam giác thẳng hàng.

Bài 3: mang lại hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của D qua điểm A, F là điểm đối xứng của trọng điểm O của hình bình hành qua điểm C và K là trung điểm của đoạn OB. Chứng minh bố điểm E, K, F thảng hàng và K là trung điểm của EF.

Bài 4: đến tam giác ABC cùng M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. Gọi P, Q là trung điểm MN và BC. CMR : A, p , Q thẳng hàng.

Một áp dụng của phép toán nhân véc-tơ với một vài thực đó là chứng minh thẳng hàng, song song, đồng quy bằng phương thức véc-tơ. Trong bài học kinh nghiệm này, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp và những ví dụ, bài xích tập chứng minh trực tiếp hàng bởi vectơ.

1. Cách thức chứng minh trực tiếp hàng bằng vectơ

Muốn chứng minh ba điểm $ A, B, C$ trực tiếp hàng bằng vectơ, chúng ta có hai bí quyết sau:

Chỉ ra $ overrightarrow AB = koverrightarrow AC, $ với $ k$ là một trong những thực làm sao đó.Sử dụng kết quả: Điều kiện đề nghị và đầy đủ để bố điểm $ A, B, C$ thẳng sản phẩm là $$ overrightarrow MC = toverrightarrow MA + (1 – t)overrightarrow MB, $$ cùng với điểm tuỳ ý $ M$ và số thực $ t$ bất kỳ.

Lưu ý khi chứng minh 3 điểm thẳng mặt hàng bằng phương pháp véctơ.

Đẳng thức $ overrightarrow AB = koverrightarrow AC$ có thể thay bởi vì $overrightarrowAC=koverrightarrowBC, overrightarrowBC=koverrightarrowAB$… miễn là nhì véc-tơ kia có những điểm đầu và cuối là 2 vào 3 điểm $A,B,C$.Để giành được đẳng thức $ overrightarrow AB = koverrightarrow AC$ ta tất cả thể:Biến thay đổi sử dụng các quy tắc véc-tơ đã học (quy tắc 3 điểm, quy tắc trung điểm, quy tắc trọng tâm);Biểu diễn (phân tích) các $ overrightarrow AB, overrightarrow AC$ qua 2 véc-tơ không thuộc phương sẽ biết.

2. Ví dụ minh chứng thẳng hàng bởi vectơ

Ví dụ 1. mang lại hình bình hành $ ABCD. $ hotline $ I $ là trung điểm của $ CD. $ lấy điểm $ M $ bên trên đoạn $ BI $ làm thế nào để cho $ BM = 2MI. $ minh chứng ba điểm $ A,M,C $ thẳng hàng.

*

Hướng dẫn. Từ đưa thiết ta tất cả $$ overrightarrowBM=2overrightarrowMI $$ Suy ra $ overrightarrowBA+overrightarrowAM=2overrightarrowMI.$ (*)Mặt khác, vị $ ABCD$ là hình bình hành nên $ overrightarrowBA=overrightarrowCD$.Mà $ I$ là trung điểm $ CD$ đề xuất $ overrightarrowCD=2overrightarrowCI$. Vậy vào đẳng thức (*) ngơi nghỉ trên ta tất cả eginalign&2overrightarrowCI +overrightarrowAM=2overrightarrowMI\Leftrightarrow &overrightarrowAM=2overrightarrowMI+2overrightarrowIC\Leftrightarrow &overrightarrowAM=2overrightarrowMCendalign Đẳng thức $ overrightarrowAM=2overrightarrowMC$ chứng minh ba điểm $ A,M,C$ trực tiếp hàng.

Qua lấy ví dụ này chúng ta có nhận xét sau. Muốn chứng tỏ ba điểm $ A,M,C $ thẳng sản phẩm ta buộc phải từ các đẳng thức véc-tơ sẽ có, chuyển đổi để xuất hiện thêm được những véc-tơ $overrightarrowAM,overrightarrowAC,overrightarrowMC…$.

Ví dụ 2. Cho tam giác $ ABC$, lấy các điểm $ I, J$ toại ý $$overrightarrow IA = 2overrightarrow IB, 3overrightarrow JA + 2overrightarrow JC = vec 0.$$Chứng minh rằng con đường thẳng $ IJ$ đi qua giữa trung tâm $ G$ của tam giác $ABC$.

Hướng dẫn. Ta tất cả $ G$ là giữa trung tâm tam giác $ABC$ thì cùng với điểm $J$ bất kỳ, ta luôn có $$ overrightarrowJA+overrightarrowJB+overrightarrowJC=3overrightarrowJG $$ yêu cầu suy ra $$ 2overrightarrowJA+2overrightarrowJB+2overrightarrowJC=6overrightarrowJG $$ cụ giả thiết $ 2overrightarrowJC=-3overrightarrowJA$ vào ta được $$ 2overrightarrowJA+2overrightarrowJB-3overrightarrowJA=6overrightarrowJG $$ tốt $$ 2overrightarrowJB= 6overrightarrowJG+overrightarrowJA.$$ mặt khác, tự đẳng thức $ overrightarrowIA=2overrightarrowIB$ ta thực hiện quy tắc 3 điểm thì tất cả $$ overrightarrowIJ+overrightarrowJA=2overrightarrowIJ+2overrightarrowJB $$ thường xuyên thay hiệu quả $ 2overrightarrowJB= 6overrightarrowJG+overrightarrowJA$ vừa có ở đoạn trước vào ta được $$ overrightarrowIJ+overrightarrowJA=2overrightarrowIJ+6overrightarrowJG+overrightarrowJA $$Thu gọn, ta được $$ overrightarrowIJ=-6overrightarrowJG. $$ Đẳng thức này minh chứng ba điểm $ I,J,G$ thẳng hàng.

Ví dụ 3. Cho tam giác $ABC$, lấy những điểm $ M, N, P$ thoả mãn: $$ overrightarrow MA + overrightarrow MB = vec 0, 3overrightarrow AN – 2overrightarrow AC = vec 0, overrightarrow PB = 2overrightarrow PC. $$ chứng tỏ rằng $ M, N, P$ trực tiếp hàng.

Hướng dẫn.

Từ đẳng thức $ 3overrightarrowAN-2overrightarrowAC=vec0$ ta sử dụng quy tắc 3 điểm thì được eginalign&3overrightarrowAM+3overrightarrowMN-2overrightarrowAP-2overrightarrowPC=vec0\Leftrightarrow &overrightarrowAM + 3overrightarrowMN+2overrightarrowPM-2overrightarrowPC=vec0endalignThay đưa thiết $ overrightarrowAM=overrightarrowMB$ và $ 2overrightarrow PC=overrightarrow PB$ vào ta được eginalign&overrightarrowAM + 3overrightarrowMN+2overrightarrowPM-2overrightarrowPC=vec0\Leftrightarrow &overrightarrowMB + 3overrightarrowMN+2overrightarrowPM +overrightarrowBP=vec0\Leftrightarrow &overrightarrowMP + 3overrightarrowMN+2overrightarrowPM=vec0\Leftrightarrow và 3overrightarrowMN =overrightarrowMP.endalign

Đẳng thức $3overrightarrowMN =overrightarrowMP$ minh chứng ba điểm $ M, N, P$ thẳng hàng.

Ví dụ 4. Xác định vị trí điểm $ C $ làm sao cho $$ overrightarrowCA-2 overrightarrowCB=vec0. $$ mang lại điểm $ M $ bất kỳ trong phương diện phẳng và gọi $ overrightarrowMN $ là véc-tơ định vày $$ overrightarrowMN=overrightarrowMA-2 overrightarrowMB. $$ chứng tỏ đường thẳng $ MN $ luôn luôn đi qua 1 điểm cố gắng định.

Hướng dẫn.

Có $ overrightarrowCA-2 overrightarrowCB=vec0 Leftrightarrow overrightarrowBA=overrightarrowCB, $ tốt $ B $ là trung điểm của $ AC. $Từ đẳng thức $ overrightarrowMN=overrightarrowMA-2 overrightarrowMB$ ta sử dụng quy tắc cha điểm thì bao gồm eginalignoverrightarrowMN&=overrightarrowMA-2 overrightarrowMB\&=overrightarrowMC+overrightarrowCA-2(overrightarrowMC+overrightarrowCB)\&=-overrightarrowMC +left(overrightarrowCA-2 overrightarrowCB ight)\&=-overrightarrowMC.endalignVậy bố điểm $ M,N,C $ thẳng sản phẩm hay con đường thẳng $ MN $ luôn luôn đi qua điểm $(C)$ cầm cố định.

3. Bài xích tập chứng minh thẳng hàng bởi vectơ

Bài tập 1. mang đến hình bình hành $ ABCD. $ bên trên đoạn $ BC $ đem điểm $ H, $ trên đoạn $ BD $ đem điểm $ K $ sao cho: $ BH=CH, DK=2BK. $ chứng tỏ $ A,K,H $ trực tiếp hàng.

Hướng dẫn. Phân tích véc-tơ $ overrightarrowAK,overrightarrowAH $ theo những véc-tơ $ overrightarrowAB,overrightarrowAD. $

Bài tập 2. cho hình bình hành $ ABCD. $ bên trên $ BC $ đem điểm $ H, $ trên $ BD $ rước điểm $ K $ sao cho: $$ overrightarrowBH=frac15overrightarrowBC,overrightarrowBK=frac16overrightarrowBD. $$ chứng minh $ A,K,H $ thẳng hàng.Hướng dẫn. Phân tích véc-tơ $ overrightarrowAK,overrightarrowAH $ theo những véc-tơ $ overrightarrowAB,overrightarrowAD. $

Bài tập 3. đến tam giác $ ABC $ có $ M,N,P $ thỏa mãn $$ overrightarrowMB=3overrightarrowMC,overrightarrowNA+3overrightarrowNC=vec0,overrightarrowPA+overrightarrowPB=vec0. $$ Phân tích các véc-tơ $ overrightarrowMP,overrightarrowMN $ theo nhì véc-tơ $ overrightarrowAB,overrightarrowAC. $ Suy ra $ M,N,P $ thẳng hàng.

Hướng dẫn. Có $ overrightarrowMP=overrightarrowAP-overrightarrowAM, overrightarrowMN=overrightarrowAN-overrightarrowAM. $ Ta đi tính $ overrightarrowAP,overrightarrowAN,overrightarrowAM $ theo $ overrightarrowAB,overrightarrowAC $ được $ overrightarrowAP=frac12overrightarrowAB, overrightarrowAN=frac13overrightarrowAC, overrightarrowAM=frac32overrightarrowAC-frac12overrightarrowAB. $ Từ kia phân tích $ overrightarrowMP,overrightarrowMN $ theo $ overrightarrowAB,overrightarrowAC $ với suy ra $ overrightarrowMP=2overrightarrowMN, $ do đó $ M,N,P $ trực tiếp hàng.

Bài tập 4. đến tam giác $ ABC $ với hai điểm $ I,J $ thỏa mãn nhu cầu $$ overrightarrowIC-overrightarrowIB+overrightarrowIA=vec0, overrightarrowJA+overrightarrowJB-3overrightarrowJC=vec0. $$

Chứng minh $ I,G,B $ thẳng hàng với $ G $ là trọng tâm tam giác $ ABC $.Chứng minh $ IJ $ thuộc phương $ AC. $

Hướng dẫn.

Từ $ overrightarrowIC-overrightarrowIB+overrightarrowIA=vec0 $ suy ra $ overrightarrowIG=2overrightarrowGB, $ cho nên vì thế $ I,G,B $ thẳng hàng.Ta tất cả $ overrightarrowIC-overrightarrowIB+overrightarrowIA=vec0 $, vấn đề này tương đương với $$overrightarrowBC+overrightarrowIA=vec0. $$ mặt khác $ overrightarrowJA+overrightarrowJB-3overrightarrowJC=vec0$ tương đương với $$overrightarrowJA+(overrightarrowJA+overrightarrowAB)-3(overrightarrowJA+overrightarrowAC)=vec0 Leftrightarrow overrightarrowAB-overrightarrowJA-3overrightarrowAC=vec0.$$ cùng từng vế nhì đẳng thức được $ overrightarrowIJ=2overrightarrowAC, $ cho nên vì vậy $ IJ $ thuộc phương $ AC. $

Bài tập 5. mang đến tam giác $ ABC $ gồm $ M $ là vấn đề di động.

Dựng $ overrightarrowMN=2overrightarrowMA+3overrightarrowMB-overrightarrowMC. $ chứng tỏ đường trực tiếp $ MN $ luôn luôn đi qua một điểm vậy định.Gọi $ p $ là trung điểm $ CN, $ minh chứng rằng con đường thẳng $ MP $ luôn luôn đi qua 1 điểm chũm định.Kéo dài $ AB $ một đoạn $ BE=AB, $ hotline $ F $ là trung điểm $AC$, vẽ hình bình hành $ EAFG. $ Đường thẳng $ AG $ cắt $BC$ tại $ K. $ Tính tỉ số $ KB:KC. $

Hướng dẫn.

Gọi $ I $ là điểm xác minh bởi $ 2overrightarrowIA+3overrightarrowIB-overrightarrowIC $ thì $ I $ rứa định. Khi ấy $ overrightarrowMN= 2overrightarrowMA+3overrightarrowMB-overrightarrowMC=4overrightarrowMI.$ Suy ra $ M,N,I $ thẳng hàng giỏi $ MN $ luôn đi qua điểm $ I $ cầm cố định.Vì $ phường $ là trung điểm $ công nhân $ nên $ overrightarrowMP=frac12(overrightarrowMN+overrightarrowMC)=frac12(2overrightarrowMA+3overrightarrowMB). $ hotline $ J $ là điểm xác minh bởi $ 2overrightarrowJA+3overrightarrowJB=vec0 $ thì $ J $ cầm định. Khi ấy $ overrightarrowMP=…=frac52overrightarrowMJ $ giỏi $ MP $ luôn luôn đi qua điểm $ J $ cầm định.Để xác minh giao điểm $ K $ của $ AG $ cùng $BC$ ta tính $ overrightarrowAG $ theo $ overrightarrowAB $ và $ overrightarrowAC. $Có $ overrightarrowAG=overrightarrowAE+overrightarrowAF=2overrightarrowAB+frac12overrightarrowAC. $ cho nên $ AG $ cắt $BC$ tại $ K$ nhưng $ 2overrightarrowKB+frac12overrightarrowKC $ tuyệt $ KB:KC=1:4. $

Bài tập 6. mang lại $Delta ABC$. Dựng $overrightarrowAB’=overrightarrowBC,overrightarrowCA’=overrightarrowAB,overrightarrowBC’=overrightarrowCA$. Minh chứng $A$ là trung điểm của $B’C’$. Chứng minh $AA’,BB’,CC’$ đồng quy.

Bài tập 7. cho $Delta ABC$ tất cả điểm $I$ trên cạnh $AC$ sao để cho $CI=frac14CA$, $J$ là điểm thỏa $overrightarrowBJ=frac12overrightarrowAC-frac23overrightarrowAB$. Chứng minh $overrightarrowBI=frac34overrightarrowAC-overrightarrowAB$. Chứng minh $B,I,J$ trực tiếp hàng. Hãy dựng điểm $J$ thỏa mãn nhu cầu điều kiện đề bài.

Bài tập 8.

Xem thêm: Tài Liệu Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Lớp 2 Môn Toán, Đề Thi Trạng Nguyên Nhỏ Tuổi Từ Lớp 2 Đến Lớp 5

mang đến tam giác $ ABC $ có điểm $D$ định bởi vì $ overrightarrowBD=frac23overrightarrowBC $ với $I$ là trung điểm $AD$. Call $ M $ là điểm thỏa mãn $ overrightarrowAM=xoverrightarrowAC $ với $ x $ là số thực. Tính $ overrightarrowBI $ theo $ overrightarrowBA,overrightarrowBC. $ Tính $ overrightarrowBM $ theo $ overrightarrowBA,overrightarrowBC. $ tìm $ x $ để ba điểm $ B,I,M $ thẳng hàng.

Hướng dẫn. Vì $ I $ là trung điểm $AD$ nên tất cả $$ overrightarrowBI=frac12(overrightarrowBA+overrightarrowBD)=frac12(overrightarrowBA+frac23overrightarrowBC)=frac12overrightarrowBA+frac13overrightarrowBC. $$ mặt khác, ta bao gồm $$ overrightarrowAM=xoverrightarrowAC Leftrightarrow overrightarrowBM-overrightarrowBA=x(overrightarrowBC-overrightarrowBA) Leftrightarrow overrightarrowBM=(1-x)overrightarrowBA+xoverrightarrowBC. $$ bố điểm $ B,I,M $ thẳng hàng khi và chỉ còn khi lâu dài số $ k $ làm sao để cho $ overrightarrowBM=koverrightarrowBI$. Điều này tương tự với $$(1-x)overrightarrowBA+xoverrightarrowBC=frack2overrightarrowBA+frack3overrightarrowBC Leftrightarrow 2(1-x)=3x Leftrightarrow x=frac25.$$