Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ cho thấy sự di chuyển của dòng vốn trong doanh nghiệp. Một công ty có dòng vốn vào, ra thường xuyên tức doanh nghiệp có tác dụng thanh khoản cao.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tt200

Bài viết bên dưới đây, đội ngũ giảng viên từ bỏ khóa học tập kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bỏ ra tiết các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp.


*

1. Khái Niệm báo cáo Lưu chuyển khoản Tệ Là Gì?

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ là report tài chính do doanh nghiệp tổng hợp, tóm tắt thu nhập cá nhân và ngân sách của công ty lớn và được tạo thành ba các loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, chi tiêu và tài chủ yếu trong 1 thời kỳ độc nhất định.

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ gồm cần nộp không?

Trong hệ thống report tài thiết yếu hàng năm, báo cáo lưu chuyển tiền tệ là không bắt buộc, tuy thế được khích lệ nộp theo mẫu B03-DNN tại Thông tứ 133 của bộ Tài chính.

2. Báo cáo Lưu chuyển khoản qua ngân hàng Tệ có Những Gì?

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ bao hàm 03 khoản mục lưu chuyển tiền tệ:

Lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ chuyển động kinh doanh
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ hoạt động đầu tư
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ vận động tài chính

Vì vậy, cách đọc và phân tích báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ sẽ dựa trên ba khoản mục này. Rõ ràng với những chi tiêu:

Lưu chuyển khoản từ vận động kinh doanh
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền từ chuyển động đầu tư
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư
Lưu chuyển khoản từ vận động tài chính
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động tài chính
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ
Tiền và tương tự tiền đầu kỳ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Tham khảo: Khóa học tập Phân Tích báo cáo Tài Chính - kế toán Lê Ánh

3. Vai Trò, Ý Nghĩa Của báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền Tệ

- tin báo về thu nhập và ngân sách chi tiêu kinh doanh.

- bội phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong một thời kỳ tuyệt nhất định. Giải đáp lý do chênh lệch giữa dòng tài chính vào (thu) và dòng tiền ra (chi) giúp cân đối thu bỏ ra hiệu quả.

- Đánh giá tài năng tạo doanh thu của bạn trong tương lai.

4. Những Chỉ Tiêu Trên report Lưu giao dịch chuyển tiền Tệ

- Doanh thu

- Thanh toán cho tất cả những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

- Trả mang đến nhân viên

- Trả lãi lúc vay

- Nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

- thu nhập khác

- ngân sách chi tiêu khác

- Lưu chuyển khoản từ chuyển động kinh doanh

5. Phương pháp Lập report Lưu chuyển khoản qua ngân hàng Tệ

- Lập report lưu chuyển tiền tệ trực tiếp: xác minh và trình bày dòng chi phí vào và dòng vốn ra bằng phương pháp tóm tắt với phân tích dòng vốn vào và dòng tài chính ra trực tiếp cho các hồ sơ kế toán tài chính và marketing cụ thể.

- Lập report lưu chuyển tiền tệ con gián tiếp: Cần đảm bảo an toàn các luồng tiền vào, luồng tiền ra được khẳng định và tính toán bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nhằm không tác động đến các khoản mục phi tiền khía cạnh và những khoản mục liên quan đến tiền.

Trong đều nội dung dưới đây Kế toán Lê Ánh vẫn hướng dẫn giải pháp lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương thức trực tiếp

6. Biện pháp Lập report Lưu giao dịch chuyển tiền Tệ Theo phương pháp Trực Tiếp

6.1. đại lý lập report lưu chuyển khoản tệ theo phương thức trực tiếp

Sổ kế toán tổng hợp,Sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản "Tiền mặt", "Tiền giữ hộ Ngân hàng", "Tiền sẽ chuyển";Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ...

6.2. Lí giải lập từng tiêu chuẩn trong report lưu chuyển tiền tệ

Lưu ý:

Các khoản thu tiền: Đối chiếu số tạo ra Nợ TK 111, 112, 113 với mặt Có những TK liên quan.Các khoản đưa ra tiền: Đối chiếu số phạt sinh tất cả TK 111, 112, 113 với mặt Nợ các TK liên quan.Các khoản thu tiền ghi bình thường
Các khoản đưa ra tiền ghi âm trong dấu (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Chi phí thu từ chào bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

 

 

 

1. Thu tiền chào bán hàng, cung cấp dịch vụ với kinh doanh

01

111, 112, 113

511, 131, 515, 121

2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

02

(331, 152, 153, 154, 156)

(111, 112, 113)

3. Tiền chi trả cho những người lao động

03

(334)

(111, 112)

4. Chi phí lãi vay vẫn trả

04

(335, 6354, 242)

(111, 112, 113)

5. Thuế TNDN sẽ nộp

05

(3334)

(111, 112, 113)

6. Tiền thu khác từ chuyển động kinh doanh

06

111, 112, 113

711, 133, 141, 244

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356)

(111, 112, 113)

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh

20

MS20 = MS01 + MS02 + MS03 + MS04 + MS05 + MS06 + MS07 

 

II. Lưu chuyển khoản tệ từ chuyển động đầu tư

 

 

 

1. Tiền đưa ra mua sắm, xây dừng TSCĐ và những tài sản dài hạn khác

21

(211, 213, 217, 241, 331, 3411)

(111, 112, 113)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và những tài sản lâu năm khác

22

111, 112, 113

711, 5117, 131

3. Tiền chi cho vay, mua những công thế nợ của đơn vị khác

23

(128, 171)

(111, 112, 113)

4. Tiền thu hồi cho vay, chào bán lại chế độ nợ của đơn vị chức năng khác

24

111, 112, 113

128, 171

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

(221, 222, 2281, 331)

(111, 112, 113)

6. Chi phí thu hồi đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111, 112, 113

221, 222, 2281, 131

7. Thu lãi tiền mang lại vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

111, 112, 113

515

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

30

 MS30 = MS21 + MS22 + MS23_MS24 + MS25 + MS26 + MS27 

III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, dìm vốn góp của nhà sở hữu

31

111, 112, 113

411, 419

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành

32

(411, 419)

(111, 112, 113)

3. Chi phí thu tự đi vay

33

111, 112, 113

3411, 3431, 3432, 41112

4. Chi phí trả nợ gốc vay

34

(3411, 3431, 3432, 41112)

(111, 112, 113)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35

(3412)

(111, 112, 113)

6. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang lại chủ sở hữu

36

(421, 338)

(111, 112, 113)

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động tài chính

40

MS40 = MS31 + MS32 + MS33 + MS34 + MS35 + MS36

 

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu tiêu chuẩn “Tiền và tương tự tiền” đầu kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán (lấy sống cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh tận hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ

61

Số tạo nên Nợ TK 111, 112, 113, 128 đối ứng với số phát sinh có TK4131 

 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu tiêu chuẩn ”Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ, Mã số 110 vào Bảng cân đối kế toán.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

Hướng dẫn bí quyết lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp trực tiếp

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác: địa thế căn cứ vào tổng số tiền nhận ra trong kỳ tự việc bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ và các khoản các khoản thu nhập khác.

- Trả cho nhân viên: căn cứ vào tổng số chi phí lương, chi phí lương, phụ cấp, chi phí thưởng sẽ trả cho những người lao hễ trong kỳ báo cáo mà công ty lớn đã giao dịch thanh toán hoặc tạm thời ứng.

- Trả lãi lúc vay: Tổng số chi phí lãi đã trả khi vay trong kỳ báo cáo.

- Nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: Được tính dựa vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp mang đến nhà nước vào kỳ báo cáo.

- Thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh: dựa vào tổng số tiền nhận thấy từ các vận động kinh doanh khác, ví dụ như bồi thường, chi phí thưởng, hỗ trợ.

- Chi tổn phí khác của chuyển động kinh doanh: Tổng chi dựa trên những khoản mục khác như thuế, bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, quỹ khen thưởng

- Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh: Nó phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu và đưa ra của các chuyển động kinh doanh trong kỳ báo cáo.

6.3. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp

Đơn vị báo cáo: …………………

Mẫu số B03 - DNN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm ...

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ vận động kinh doanh

 

 

 

 

1. Chi phí thu từ phân phối hàng, cung ứng dịch vụ và lệch giá khác

01

 

 

 

2. Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ

02

 

 

 

3. Tiền đưa ra trả cho người lao động

03

 

 

 

4. Chi phí lãi vay vẫn trả

04

 

 

 

5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ nộp

05

 

 

 

6. Chi phí thu khác từ chuyển động kinh doanh

06

 

 

 

7. Tiền đưa ra khác cho vận động kinh doanh

07

 

 

 

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động đầu tư

 

 

 

 

1. Chi phí chi để sở hữ sắm, desgin TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác

21

 

 

 

2. Chi phí thu từ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác

22

 

 

 

3. Tiền bỏ ra cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

23

 

 

 

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

24

 

 

 

5. Chi phí thu lãi đến vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

25

 

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động tài chính

 

 

 

 

1. Tiền thu từ gây ra cổ phiếu, nhấn vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của khách hàng đã phát hành

32

 

 

 

3. Chi phí thu từ đi vay

33

 

 

 

4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay với nợ mướn tài chính

34

 

 

 

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả đến chủ sở hữu

35

 

 

 

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động tài chính

40

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

 

 

 

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi ngoại tệ

60

61

 

 

 

Tiền và tương tự tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

 

 

 

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞ
NG

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp lớn không phải trình diễn nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán, tên đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán.

7. Cách Kiểm Tra báo cáo Lưu chuyển khoản Tệ

- bên trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, những khoản đưa ra tiền mặt vẫn là số âm với các từ "tiền đưa ra cho...", "đã bỏ ra cho...",... Đồng thời, dòng tiền vào sẽ được thể hiện nay bằng những từ như “thu nhập từ”, “nhận bởi…” và sở hữu giá trị dương.

- “Dự phòng (03)” là những khoản túi tiền phải trả công ty đã trích trước nhưng thực tiễn chưa sử dụng.

- Trong cha loại chiếc tiền, dòng tiền loại 2 và 3 về cơ phiên bản tăng trong quy trình hiện tại cùng giảm trong tương lai và ngược lại.

- chi phí và các khoản tương tự tiền thời điểm cuối kỳ trước bởi tiền và những khoản tương đương đầu kỳ sau. Nếu kỳ làm sao không cân nhau thì soát sổ lại số liệu lưu chuyển khoản tệ của kỳ đó.

8. đối chiếu Bảng cân Đối kế toán Và report Lưu chuyển khoản qua ngân hàng Tệ

Cơ sở so sánh

Bảng phẳng phiu kế toán

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

Ý nghĩa

Phản ánh tài sản và nợ chưa thanh toán giao dịch của doanh nghiệp.

Phản ánh biến động dòng tiền của doanh nghiệp.

Tầm quan tiền trọng

Phản ánh tình hình tài chính.

Cơ sở để lập giá cả và dự báo.

Vai trò

Nhận biết các khoản lãi lỗ của doanh nghiệp.

Nhận biết các khoản lãi lỗ cùng bảng bằng vận kế toán.

Mối quan lại hệ

Bảng phẳng phiu kế toán không lập bên trên cơ sở report lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập trên đại lý bảng cân đối kế toán

Trên phía trên Kế toán Lê Ánh là report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là gì và toàn thể nội dung cách lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp trực tiếp với gián tiếp. Mong muốn rằng với hồ hết hướng dẫn chi tiết trong bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về báo cáo lưu chuyển tiền tệ (một vào những report tài chính mà kế toán buộc phải lập). Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài bác viết! 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi giảng dạy kế toán thực hành thực tế uy tín độc nhất vô nhị hiện nay, đã tổ chức thành công không ít khóa học nguyên lý kế toán, khóa học tập kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học tập phân tài thiết yếu doanh nghiệp... Và cung ứng kết nối tuyển chọn dụng cho hàng ngàn học viên.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là 1 trong ba report tài chính quan trọng của doanh nghiệp, bổ sung cho bảng bằng phẳng kế toán và report kết quả chuyển động kinh doanh. Không ít doanh nghiệp “đau đầu” khi thực hiện lập report lưu gửi vì rất đơn giản sai sót và nhầm lẫn. Trong nội dung bài viết này, chuyenbentre.edu.vn đang hướng dẫn chúng ta cách lập report lưu chuyển khoản tệ cùng các kiến thức liên quan để doanh nghiệp tránh mắc lỗi khi thực hiện.

*

1. Report lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Cash flow statement) là một phần của báo cáo tài chính, cầm tắt sự hoạt động dòng tiền vào với ra của một doanh nghiệp lớn trong một thời gian nhất định. Khi dòng vốn vào lớn hơn dòng chi phí ra, đó là dấu hiệu của tình trạng tài chính tốt đối với doanh nghiệp.

*

Trong report lưu chuyển tiền tệ bao gồm 3 loại dòng tài chính khác nhau:

Dòng chi phí từ chuyển động kinh doanh: bao hàm các nguồn thu và đưa ra từ chuyển động kinh doanh, thường xuyên là các dòng tiền tương quan đến sản xuất, thiết lập hàng, bán sản phẩm và các giá thành khác.Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm các khoản thu với chi từ việc mua hoặc buôn bán tài sản.Dòng tiền từ hoạt động tài chính: bao hàm tiền thu vào từ các khoản cho vay hay tiền bỏ ra để trả nợ.

2. Giải pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa vào đâu?

Trước khi tò mò cách lập report lưu chuyển tiền tệ, điều đặc biệt quan trọng là phải hiểu rõ cơ sở của lập report lưu chuyển tiền tệ. Bài toán lập báo cáo lưu chuyển căn cứ vào các tài liệu kế toán tài chính sau đây:

Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ của kỳ trước
Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Số liệu vào sổ chi tiết tài khoản
Căn cứ vào những tài liệu kế toán tài chính có liên quan khác: Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ, sổ kế toán tổng hợp,…

*

3. Những nguyên tắc cần tuân thủ trong phương pháp lập report lưu chuyển tiền tệ

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC, pháp luật về nguyên tắc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Khuyến khích công ty lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ. Cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ vào bản chất từng thanh toán giao dịch để trình bày các dòng vốn ra vào trong 1 cách phù hợp.

Trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ, các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn được coi là tương đương tiền chỉ bao gồm các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn gồm thời hạn tịch thu hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng tất cả khả năng đổi khác dễ dàng và không tồn tại rủi ro trong biến đổi thành tiền tính từ lúc ngày sở hữu khoản chi tiêu đó tại thời gian báo cáo.

*

Doanh nghiệp phải trình diễn các dòng tài chính trên báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cha hoạt động: kinh doanh, đầu tư chi tiêu và tài chính

Dòng chi phí từ vận động kinh doanh là dòng tiền phát sinh từ các vận động tạo ra lệch giá chủ yếu đuối của doanh nghiệp.Dòng chi phí từ hoạt động đầu tư là dòng vốn từ các vận động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các TSCĐ, BĐSĐT, những tài sản dài hạn khác, mang lại vay, chi tiêu vào đơn vị chức năng khác.Dòng chi phí từ vận động tài chính là dòng chi phí từ các hoạt động tạo ra các biến đổi về quy mô, kết cấu của vốn chủ cài và vốn vay của doanh nghiệp.

Có thể trình bày dòng chi phí theo phương pháp phù hợp tốt nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dòng tài chính từ các hoạt động kinh doanh, chi tiêu và tài chính sau đây được report trên đại lý thuần:

Thu và đưa ra tiền hộ người sử dụng như tiền thuê thu hộ, bỏ ra hộ và trả lại mang lại chủ thiết lập tài sản.Thu và chi tiền so với các khoản có vòng xoay nhanh, thời hạn đáo hạn ngắn.

Dòng tiền từ những giao dịch bởi ngoại tệ đề xuất được quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán và lập report tài thiết yếu theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh giao dịch.

Các thanh toán về đầu tư chi tiêu và tài thiết yếu không trực tiếp thực hiện tiền không được trình diễn trong báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Các khoản mục tiền vào đầu kỳ và cuối kỳ tác động của biến hóa tỷ giá ân hận đoái quy đổi tiền và những khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện nay có vào cuối kỳ phải được trình diễn thành những chỉ tiêu cá biệt trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ để đối chiếu số liệu với những khoản mục tương ứng.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền có số dư thời điểm cuối kỳ lớn mà lại không được áp dụng do tất cả sự tinh giảm của pháp luật hoặc buộc ràng khác.

Trường hợp công ty lớn đi vay mượn để giao dịch thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ thương mại thì vẫn phải trình diễn trên báo cáo lưu chuyển khoản tệ.

Trường hợp công ty lớn phát sinh khoản thanh toán bù trừ với cùng 1 đối tượng, cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tuân theo nguyên tắc:

Việc giao dịch thanh toán bù trừ tương quan đến các giao dịch được phân nhiều loại trong cùng một luồng tiền thì được trình bày trên đại lý thuần.Việc giao dịch thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân loại trong số luồng tiền khác nhau thì không được trình bày trên các đại lý thuần mà lại phải trình diễn riêng rẽ cực hiếm của từng giao dịch.

4. Yêu ước cần thực hiện trước khi lập báo cáo

Cùng điểm qua một trong những yêu ước để biết cách lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ chính xác theo quy định. Theo thông bốn 133/2016/TT-BTC, quy định những yêu ước về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ như sau:

Sổ kế toán cụ thể các tài khoản phải thu, bắt buộc trả, hàng tồn kho buộc phải được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch thanh toán để hoàn toàn có thể trình bày chiếc tiền thu hồi hoặc giao dịch thanh toán theo 3 nhiều loại hoạt động: kinh doanh, chi tiêu và tài chính.Đối cùng với sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh chi phí phải cụ thể để theo dõi các dòng tiền thu với chi liên quan đến 3 các loại hoạt động: tởm doanh, đầu tư chi tiêu và tài chính.Tại cuối niên độ kế toán, khi lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ đề xuất phải khẳng định các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng tính từ lúc ngày mua thỏa mãn định nghĩa được xem như là tương đương tiền để vứt bỏ ra khỏi luồng tiền từ chuyển động đầu tư. Cực hiếm đó phía bên trong chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ”.

*

5. Biện pháp lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ cụ thể 2022

chuyenbentre.edu.vn ra mắt bạn hai cách lập report lưu chuyển tiền tệ: Lập báo cáo theo cách thức trực tiếp và gián tiếp gồm tía phần:

Lưu gửi từ chuyển động kinh doanh
Lưu chuyển từ vận động đầu tư
Lưu đưa từ chuyển động tài chính

*

5.1 phương pháp lập report lưu chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp

Cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp trực tiếp được lý giải lập trong bảng dưới đây:

Lưu ý: Số liệu những chỉ tiêu có dấu (*) được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…).

Mã sốChỉ tiêuCách lập
Lưu gửi từ hoạt động kinh doanh
01Tiền thu từ phân phối hàng, hỗ trợ dịch vụ và lệch giá khácTổng số tiền đang thu trong kỳ bao gồm:Bán sản phẩm hóa, thành phẩm, cung ứng dịch vụ, tiền bản quyền, hoả hồng và các khoản lợi nhuận khác.Các khoản tiền đang thu từ các khoản nợ bắt buộc thu tương quan đến những giao dịch bán sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ và lợi nhuận khác tạo ra từ các kỳ trước nhưng lại kỳ này mới thu được tiền.

Số liệu rước từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán các TK 511, 131, 515, 121

02Tiền chi trả cho tất cả những người cung cung cấp hàng hóa, thương mại dịch vụ (*)Tổng số tiền sẽ trả trong kỳ bao gồm:

Mua mặt hàng hóa, dịch vụ, thanh toán những khoản giá thành phục vụ đến sản xuất, ghê doanh.Tiền đưa ra mua hội chứng khoán kinh doanh và số tiền vẫn thanh toán các khoản nợ buộc phải trả hoặc ứng trước cho người bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến chuyển động sản xuất, tởm doanh.

Số liệu đem từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán những TK 331

03Tiền bỏ ra trả cho những người lao rượu cồn (*)Tổng số tiền đã trả cho người lao rượu cồn trong kỳ về chi phí lương, chi phí công, phụ cấp, tiền thưởng…mà doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm ứng.

Số liệu mang từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán tài chính TK 334

04Tiền lãi vay đang trả (*)Tổng số chi phí lãi vay đã trả trong kỳ bao gồm:

Tiền lãi vay gây ra trong kỳ và trả ngay lập tức kỳ này
Tiền lãi vay yêu cầu trả của những kỳ trước sẽ trả vào kỳ này
Lãi chi phí vay trả trước trong kỳ này.

Số liệu đem từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán tài chính TK 335, 635, 242 và những tài khoản tương quan khác.

05Thuế TNDN sẽ nộp (*)Tổng số tiền thuế TNDN sẽ nộp đến Nhà nước trong kỳ bao gồm:

Số chi phí thuế TNDN đã nộp của kỳ này
Số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước sẽ nộp trong kỳ này
Số thuế TNDN nộp trước (nếu có)

Số liệu đem từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán TK 3334

06Tiền thu không giống từ hoạt động kinh doanhTổng số tiền vẫn thu từ những khoản khác của chuyển động kinh doanh, không tính khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01

Số liệu đem từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán những TK 711, 133, 141, 138 và thông tin tài khoản khác bao gồm liên quan

07Tiền đưa ra khác cho chuyển động kinh doanh (*)Tổng số tiền đã chi cho các khoản khác, ngoài các khoản chi phí chi tương quan đến chuyển động sản xuất kinh doanh đã được phản ảnh ở Mã số 02, 03, 04, 05

Số liệu đem từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán những TK 811, 138, 333, 338, 352, 353, 356 và những tài khoản tương quan khác

20Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động kinh doanhMã số đôi mươi = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ tiến hành ghi dưới bề ngoài trong ngoặc đơn (…)

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ vận động đầu tư
21Tiền chi để mua sắm, phát hành TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài khác (*)Tổng số tiền vẫn thực đưa ra bao gồm:

Mua sắm, xây cất TSCĐ hữu hình, BĐSĐT, TSCĐ vô hình
Chi phí chế tạo thử sau thời điểm bù trừ với số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất demo của TSCĐ có mặt từ vận động xây dựng cơ bạn dạng (XDCB)Số tiền vẫn thực trả để mua nguyên thứ liệu, tài sản, sử dụng cho XDCB dẫu vậy đến vào cuối kỳ chưa xuất sử dụng cho hoạt động đầu tư XDCBSố tiền đang ứng trước mang đến nhà thầu XDCB nhưng mà chưa nghiệm thu sát hoạch khối lượng
Số tiền vẫn trả nhằm trả nợ người buôn bán trong kỳ liên quan trực tiếp tới việc mua sắm, đầu tư chi tiêu XDCB

Số liệu đem từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán các TK 211, 217, 241

22Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu dài khác (*)Số chi phí thuần sẽ thu từ các việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung và BĐSĐT. Kể cả số chi phí thu hồi các khoản nợ nên thu tương quan trực tiếp tới bài toán thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT.

Số tiền lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán những TK 711, 5118, 131 (số thu), các TK 632, 811 (số chi)

23Tiền đưa ra cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác (*)Tổng số tiền sẽ gửi vào ngân hàng có kỳ hạn bên trên 3 tháng, tiền đã chi cho mặt khác vay, chi mua các công cùng chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

Số liệu mang từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán tài chính TK 128, 228, 331

24Tiền tịch thu cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khácTổng số tiền đã thu như: Rút chi phí gửi ngân hàng có kỳ hạn cội trên 3 tháng; Tiền thu hồi lại gốc đã cho vay, nơi bắt đầu trái phiếu; Tổng số chi phí đã thu hồi do cung cấp lại hoặc thanh lý các khoản vốn đã chi tiêu vào đơn vị chức năng khác

Số liệu rước từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán TK 128, 228, 131

25Tiền thu lãi mang lại vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chiaSố chi phí thu về những khoản chi phí lãi mang đến vay, lãi chi phí gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và lợi nhuận cảm nhận từ đầu tư chi tiêu vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo.

Số liệu đem từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán TK 515

30Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tưMã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong ngoặc solo (…)

Cách lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ vận động tài chính
31Tiền thu từ chế tạo cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữuTổng số tiền sẽ thu do những chủ sở hữu của bạn góp vốn vào kỳ báo cáo.

Đối với công ty cổ phần, chỉ tiêu này phản ảnh số tiền đã thu vày phát hành cổ phiếu phổ thông theo giá thực tế phát hành, kể cả tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi được phân các loại là vốn công ty sở hữu.

Số liệu mang từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán tài chính TK 411

32Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của công ty đã chế tạo (*)Tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho những chủ sở hữu của bạn dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc thâu tóm về cổ phiếu của người sử dụng đã phạt hành bởi tiền nhằm hủy vứt hoặc áp dụng làm cổ phiếu quỹ

Số liệu rước từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán cụ thể các TK 411, 419

33Tiền thu tự đi vayTổng số tiền đã nhận được vào kỳ vị doanh nghiệp đi vay kể cả phát hành trái phiếu những tổ chức tài chính, tín dụng thanh toán và các đối tượng người sử dụng khác trong kỳ báo cáo

Số liệu rước từ sổ kế toán những TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán cụ thể các TK 3411, 4111 và những tài khoản khác gồm liên quan

34Tiền trả nợ cội vay với nợ cội thuê tài bao gồm (*)Tổng số tiền đang trả về khoản nợ gốc vay, cp ưu đãi được phân các loại là nợ buộc phải trả và tổng số tiền sẽ trả về nợ nơi bắt đầu thuê tài thiết yếu trong kỳ báo cáo

Số liệu lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng với sổ kế toán cụ thể TK 341, 4111

35Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả cho chủ cài (*)Tổng số tiền cổ tức cùng lợi nhuận đang trả cho các chủ tải của doanh nghiệp

Số liệu rước từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối ứng cùng với sổ kế toán những TK 421, 338

40Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động tài chínhMã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì sẽ tiến hành ghi dưới vẻ ngoài trong ngoặc đối chọi (…)

5.2 Lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cách thức gián tiếp

Cách lập report lưu chuyển tiền tệ theo cách thức gián tiếp như sau:

Mã sốChỉ tiêuCách lập
Lưu đưa từ chuyển động kinh doanh
01Lợi nhuận trước thuếChỉ tiêu này được mang từ tiêu chí tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (Mã số 50) trên report kết quả hoạt động kinh doanh vào kỳ báo cáo

Nếu số liệu này là số âm (trường vừa lòng lỗ) thì ghi trong ngoặc đối chọi (…)

02Điều chỉnh cho những khoảnMã số 02 = Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07 + Mã số 08
03Khấu hao TSCĐ và BĐSĐTChỉ tiêu này chỉ bao hàm số khấu hao đã được xem vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Số liệu mang từ sổ kế toán những TK 214

Đối ứng cùng với sổ kế toán những TK 6427, 6414, 6424

04Các khoản dự phòngTrích lập, trả nhập với sử dụng những khoản dự trữ đến những luồng tiền

Số liệu lấy từ sổ kế toán những TK 129, 139, 159, 229

Đối ứng cùng với sổ kế toán những TK 632, 635, 642

05Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do review lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệPhản ánh lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đã có phản ánh vào roi trước thuế

Số liệu rước từ sổ kế toán TK 413

Đối ứng cùng với sổ kế toán những TK 635, 515

06Lãi/lỗ từ vận động đầu tưTổng số lãi, lỗ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi tức đầu tư trước thuế tuy vậy được phân loại thuộc dòng tiền từ vận động đầu tư, gồm:

(+) Lãi, lỗ từ những việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, khoản tổn thất BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

(+) Lãi, lỗ từ việc review lại gia sản phi tiền tệ đưa theo góp vốn, đầu tư vào đơn vị khác

(+) Lãi, lỗ từ những việc bán, thu hồi những khoản chi tiêu tài chính

(+) Khoản tổn thất hoặc hoàn nhập tổn thất của các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn

(+) Lãi cho vay, lãi chi phí gửi, cổ tức với lợi nhuận được chia

Số liệu mang từ sổ kế toán các TK 515, 711, 632, 635, 811 và những tài khoản khác tất cả liên quan

Số liệu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” ví như hoạt động chi tiêu có lãi thuần; được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, nếu như hoạt động chi tiêu có lỗ thuần.

07Chi giá thành lãi vayChi giá tiền lãi vay đã ghi nhấn vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. địa thế căn cứ vào sổ kế toán TK 635

Số liệu chỉ tiêu này được cùng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

08Các khoản kiểm soát và điều chỉnh khácSố trích lập hoặc trả nhập Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ

Số liệu đem từ sổ kế toán TK 356

Lưu ý:

Số liệu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” nếu trong kỳ trích lập thêm những quỹ
Số liệu được trừ khỏi tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” nếu trong kỳ trả nhập các quỹ
09Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn giữ độngMã số 09 = Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17 + Mã số 18
10Tăng, giảm những khoản buộc phải thuTổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những tài khoản đề xuất thu như: TK 131, 136, 138, 133, 141, 331Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước biến đổi vốn lưu giữ động” nếu tổng những số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng những số dư đầu kỳ
Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước đổi khác vốn lưu lại động” nếu tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư đầu kỳ
11Tăng, bớt hàng tồn kho (*)Tổng các chênh lệch giữa số dư thời điểm cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho
Trường vừa lòng doanh nghiệp bóc tách riêng biệt được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong hàng tồn kho cùng số khấu hao đã được tính vào report kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ thì chỉ tiêu này không bao gồm số khấu hao TSCĐ nằm trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ
Trường hợp công ty không thể bóc tách riêng biệt được số khấu hao TSCĐ còn bên trong hàng tồn kho với số khấu hao đã được xem vào report kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ thì tiêu chuẩn này bao gồm cả số khấu hao TSCĐ phía bên trong giá trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ

Lưu ý:

Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước biến hóa vốn giữ động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ
Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động” nếu như tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư đầu kỳ.
12Tăng, giảm các khoản nên trả (Không nói lãi vay yêu cầu trả, thuế TNDN yêu cầu nộp)Tổng những chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các tài số tiền nợ phải trả như: TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 131

Lưu ý:

Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận từ chuyển động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động” nếu như tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ
Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ
13Tăng, giảm chi phí trả trướcTổng chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của TK 242 “Chi giá tiền trả trước” trên đại lý đã loại trừ khoản túi tiền trả trước liên quan đến luồng chi phí từ chuyển động đầu tư

Lưu ý:

Số liệu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu lại động” ví như số dư cuối kỳ bé dại hơn số dư đầu kỳ
Số liệu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước biến đổi vốn lưu động” nếu như số dư cuối kỳ to hơn số dư đầu kỳ
14Tăng, giảm hội chứng khoán kinh doanh (*)Tổng chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ và số dư đầu kỳ của TK 121 “Chứng khoán ghê doanh”

Lưu ý:

Số liệu này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước biến hóa vốn lưu giữ động” trường hợp số dư cuối kỳ nhỏ hơn số dư đầu kỳ
Số liệu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động” nếu số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ
15Tiền lãi vay đang trả (*)Tổng số tiền lãi vay vẫn trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay tạo ra trong kỳ với trả ngay lập tức kỳ này, chi phí lãi vay nên trả của những kỳ trước đang trả vào kỳ này, lãi tiền vay trả trước vào kỳ này.

Số liệu đem từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối chiếu với sổ kế toán TK 335, 635, 242 và những Tài khoản tương quan khác.

Số liệu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những thay đổi vốn lưu động”

16Thuế TNDN đang nộp (*)Tổng số tiền thuế TNDN sẽ nộp cho Nhà nước bao gồm số chi phí thuế TNDN sẽ nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đang nộp trong kỳ này cùng số thuế TNDN nộp trước

Số liệu rước từ sổ kế toán các TK 111, 112

Đối chiếu với sổ kế toán tài chính TK 3334

Số liệu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những đổi khác vốn lưu lại động”

17Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanhLà các khoản chi phí thu không giống từ hoạt động kinh doanh ngoài những khoản đã nêu ở những Mã số tự 01 đến 15.

Số liệu địa thế căn cứ vào sổ kế toán những TK 111, 112

Số liệu này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước đổi khác vốn lưu giữ động”

18Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanhCác khoản tiền bỏ ra khác từ chuyển động kinh doanh ngoài những khoản vẫn nêu ở những Mã số từ 01 mang lại 15.

Số liệu lấy từ sổ kế toán những TK 111, 112

Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận từ vận động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu giữ động”

20Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động kinh doanhMã số trăng tròn = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 09

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ được ghi dưới hiệ tượng trong ngoặc đối chọi (…)

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp phần II lưu gửi từ hoạt động chi tiêu và III lưu chuyển từ vận động tài chủ yếu giống với cách thức lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ trực tiếp.

Xem thêm: Cách Quay Màn Hình Máy Tính Không Cần Phần Mềm

Acc
Net đã cung ứng những loài kiến thức quan trọng về report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ cũng giống như cách lập report lưu chuyển khoản tệ, ý muốn rằng sẽ giúp ích cho mình và doanh nghiệp bạn. Quan sát và theo dõi Acc
Net để cập nhật thêm các nội dung bài viết hữu ích liên quan đến kế toán công ty nhé. Tương tác ngay nhằm được support về các phần mềm kế toán thuế cho doanh nghiệp vừa và bé dại giá tốt nhất thị trường hiện tại nay.