Với các dạng việc CO2 chức năng với hỗn hợp kiềm và biện pháp giải môn chất hóa học lớp 11 gồm phương thức giải chi tiết, bài xích tập minh họa có lời giải và bài bác tập từ bỏ luyện để giúp đỡ học sinh biết phương pháp làm bài tập các dạng bài toán CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm và cách giải. Mời các bạn đón xem:


Các dạng câu hỏi CO2 công dụng với dung dịch kiềm và bí quyết giải – hóa học lớp 11

I. Kim chỉ nan và phương thức giải

Xét vấn đề sục CO2 sục vào dung dịch kiềm.

Bạn đang xem: Chuyên đề co2 tác dụng với kiềm

- Phương trình hóa học:

CO2+ 2OH−→ CO32−+ H2O (1)

CO2+ OH−→ HCO3−(2)

- Xét tỉ lệ:T=n
OH−n
CO2

+ nếu như T ≥ 2: chỉ chế tạo ra muối CO32−

Bảo toàn yếu tố C →n
CO2=n
CO32−

+ trường hợp T ≤ 1: chỉ chế tác muối HCO3−

Bảo toàn nguyên tố H →n
OH−=n
HCO3−

+ ví như 1 HCO3−và CO32−

Bảo toàn yếu tắc →n
CO32−=n
OH−−n
CO2;n
HCO3−=n
CO2−n
CO32−

- Để giải tốt bài toán này cần phối kết hợp thuần thục bảo toàn nguyên tố cùng bảo toàn khối lượng:

+ mmuối = m
KL+m
CO32−+m
HCO3−= m muối cacbonat + m muối hạt hidrocacbonat (muối nào không có thì cho bằng 0).

- nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+, Ca2+thì đối chiếu với số mol CO32−với số mol cation Ba2+,Ca2+để suy ra số mol kết tủa.

+ ngôi trường hợp:n
CO32−>n
M2+⇒n↓=n
M2+

+ trường hợp:n
CO32−n
M2+⇒n↓=n
CO32−

- trường hợp sau làm phản ứng, thực hiện cô cạn dung dịch thu được kết tủa thì hỗn hợp chứa hỗn hợp muối HCO3−và CO32−.

Ví dụ:Ca(HCO3)2→to
Ca
CO3↓+CO2+H2O

II. Lấy ví dụ như minh họa

Câu 1: Sục 2,24 lít khí CO2 vào 200ml dung dịch Na
OH 1M thu được dung dịch X. Tính trọng lượng muối trong X?

A. 15 g

B. 20 g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn

n
CO2=0,1mol  , n
Na
OH=0,2​mol⇒T=n
OH−n
CO2=2

Dung dịch X chỉ cất 1 muối hạt là Na2CO3­

⇒n=Na2CO3n
CO2⇒m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Đáp án D

Câu 2. Mang lại V lít (đktc) CO2tác dụng cùng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)21M chiếm được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2là

A. 2,24 lít.

B. 6,72 lít.

C. 8,96 lít.

D. 2,24 hoặc 6,72 lítHướng dẫn

n
Ca(OH)2=0,2 ​mol ;​​  n↓Ca
CO3=0,1 mol

Trường hòa hợp 1: Chỉ chế tác muối Ca
CO3

⇒n
CO2=n↓Ca
CO3=0,1 mol⇒VCO2=0,1.22,4=2,24  lit

Trường phù hợp 2: Tạo các thành phần hỗn hợp 2 muối

Bảo toàn nguyên tố Ca :n
Ca(HCO3)2=n
Ca(OH)2−n↓Ca
CO3=0,1mol

Bảo toàn nhân tố C⇒n
CO2=2n
Ca(HCO3)2+ n↓Ca
CO3=0,3mol

⇒VCO2=0,3.22,4=6,72 lit

Đáp án D

Câu 3:Sục 4,48 lít khí CO2(đktc) vào 500ml dung dịch Na
OH 0,1M cùng Ba(OH)20,2M. Tính cân nặng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn:

n
CO2 = 0,2 mol, n
OH− = 0,25 mol, n
Ba2+ = 0,1 mol

Ta thấy: 1HCO3− và
CO32−

CO2 + 2OH− →CO32− + H2O0,125    0,25→0,125CO2 +     CO32− + H2O→2HCO3−0,075 →0,075               →    1,5

n
CO32− = 0,05moln
Ba2+

n↓=0,05mol

&r
Arr; m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g

Đáp án A

III. Bài xích tập từ luyện

Câu 1:Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2(đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản phẩm muối nhận được sau phản nghịch ứng gồm?

A.Chỉ tất cả Ca
CO3

B.Chỉ bao gồm Ca(HCO3)2

C.Cả Ca
CO3và Ca(HCO3)2

D.Không có cả 2 chất Ca
CO3và Ca(HCO3)2

Câu 2:Hấp thụ trọn vẹn 0,672 lít CO2(đktc) vào 2 lít Ca(OH)20,01M chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A.1 gam

B.1,5 gam

C.2 gam

D.2,5 gam

Câu 3:Thổi V lít khí CO2(đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa, nấu nóng dung dịch lại thấy có 4 gam kết tủa nữa. Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B.2,688 lít

C. 6,72 lít

D.10,08 lít

Câu 4:Sục V lít CO2(đktc) vào 200 ml dung dịch X tất cả Ba(OH)21M và Na
OH 1M. Sau phản ứng nhận được 19,7 gam kết tủa. Cực hiếm của V là

A.2,24 hoặc 4,48

B.2,24 hoặc 11,2

C.6,72 hoặc 4,48

D.5,6 hoặc 11,2

Câu 5: Dẫn V lít khí CO2(ở đktc) qua 500 ml hỗn hợp Ca(OH)2nồng x
M , sau bội nghịch ứng nhận được 3 gam kết tủa cùng dung dịch A. Đun nóng dung dịch A thu nhận thêm 2 gam kết tủa nữa. Quý giá của V với x là

A. 1,568 lít cùng 0,1 M

B. 22,4 lít với 0,05 M

C. 0,1792 lít cùng 0,1 M

D. 1,12 lít với 0,2 M

Câu 6: hỗn hợp X đựng Na
OH 0,2M cùng Ca(OH)20,1M. Sục 7,84 lít khí CO2(đktc) vào 1 lít hỗn hợp X thì cân nặng kết tủa chiếm được là

A. 15 gam.

B. 5 gam.

C. 10 gam.

D. Trăng tròn gam.

Câu 7: Sục V lít khí CO2(đktc) vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M , thu được 7,5 gam kết tủa. Gía trị V là

A.1,68 lít

B.2,88 lít

C.2,24 lít cùng 2,8 lít

D.1,68 lít với 2,8 lít

Câu 8: Sục 1,12 lít CO2(đktc) vào 200ml hỗn hợp Ba(OH)20,2M. Khối lượng kết tủa nhận được là:

A.5,91g.

B.19,7g.

C.78,8g.

D.98,5g.

Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Na
OH 1M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,7.

B. 5,3.

C. 8,4.

Xem thêm: Top 11 sách tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu, tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

D. 15,9.

Câu 10: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2(đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)20,75M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện li
Chuyên đề: Nitơ - Photpho
Chuyên đề: Cacbon - Silic
Chuyên đề: Đại cưng cửng hóa học tập hữu cơ
Chuyên đề: Hidrocacbon no
Chuyên đề: Hidrocacbon không no
Chuyên đề: Hidrocacbon thơm
Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
Chuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic