Sáng ngày 26/6, những thí sinh thi trung học phổ thông Quốc Gia làm bài trắc nghiệm môn Vật lí thi THPT đất nước 2018 với thời hạn 50 phút. Năm nay, sỹ tử vẫn sẽ tiếp tục thực hiện cách tiến hành thi trắc nghiệm đối với môn Vật lí bước đầu từ 7h35. Văn bản thi năm 2018 bao hàm chương trình lớp 12 cùng lớp 11, nhưng tập trung chủ yếu đuối ở công tác lớp 12.

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán THPT non sông năm 2018:

Mã đề 201 Mã đề 202 Mã đề 203 Mã đề 204 Mã đề 205 Mã đề 206 Mã đề 207 Mã đề 208
Mã đề 209 Mã đề 210 Mã đề 211 Mã đề 212 Mã đề 213 Mã đề 214 Mã đề 215 Mã đề 216
Mã đề 217 Mã đề 218 Mã đề 219 Mã đề 220 Mã đề 221 Mã đề 222 Mã đề 223 Mã đề 224

 

MÃ Đề̀: 201

1. C 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. A 8. B
9. B 10.C 11. C 12. C 13. A 14. B 15. C 16. A
17. D 18. D 19.C 20. C 21. D 22. B 23. A 24. C
25. C 26. A 27. D 28. A 29. B 30. B 31. D 32. D
33. B 34. C 35. D 36. A 37. D 38. A 39. A 40. A

 

MÃ ĐỀ: 202

1. A 2. B 3. D 4. A 5. B 6. D 7. B 8. D
9. B 10. D 11. B 12. B 13. C 14. B 15. A 16. D
17. C 18. C 19. C 20. A 21. D 22. D 23. D 24. C
25. D 26. C  27. A 28. D 29. C 30. B 31. A 32. A
33. B 34. A 35. C 36. C 37. B 38. A 39. B 40. C

 

MÃ ĐỀ: 203

 

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A 6. A 7. D 8. B
9. D 10. C 11. A 12. C 13. B 14. A 15. D 16. D
17. C 18. D 19. A 20. B 21. D 22. B 23. C 24. D
25. C 26. B 27. B 28. D 29. D 30. A 31. A 32. C
33. D 34. C 35. A 36. A 37. C 38. B 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 204

 

1. C 2. B 3. D  4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 
9. A 10. A 11. B 12. A 13. D 14. A 15. B 16. B
17. C 18. C 19. A 20. B 21. A 22. D 23. C 24. C
25. D 26. A 27. A 28. D 29. C 30. B 31. B 32. C
33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. D  40. D

 

MÃ ĐỀ: 205

 

1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. B 7. D 8. A
9. D 10. A 11. A 12. D 13. D 14. C 15. C 16. B
17. C 18. B 19. D 20. A 21. A 22. B 23. C 24. A
25. C 26. D 27. B 28. D 29. D 30. D 31. B 32. A
33. C 34. A 35. D 36. D 37. B 38. C 39. D 40. B

 

MÃ ĐỀ: 206

 

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. D 7. C 8. D
9. B 10. C 11. B 12. C 13. A 14. C 15. A 16. B
17. B 18. D 19. B 20.B 21. A 22. A 23. A 24. C
25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. C 31. A 32. A
33. D 34. A 35. C 36. A 37. D 38. D 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 207

 

1. C 2. B 3. D 4. C 5. A 6. B 7. C 8. B
9. D 10. C 11. D 12. C 13. B 14. C 15. A 16. B
17. A 18. D 19. A 20.B 21. C 22. A 23. B 24. C
25. B 26. D 27. C 28. D 29. D 30. A 31. B 32. B
33. C 34. D 35. B 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A

 

MÃ ĐỀ: 208

 

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. C 7. D 8. C
9. A 10. B 11. C 12. C 13. A 14. A 15. C 16. D
17. B 18. C 19. D 20.A 21. C 22. D 23. C 24. D
25. D 26. C 27. D 28. D 29. B 30. A 31. B 32. B
33. A 34. A 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. A

 

MÃ ĐỀ: 209

 

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C 6. A 7. B 8. B
9. A 10. D 11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D
17. C 18. B 19. B 20. D 21. C 22. A 23. D 24. A
25. C 26. D 27. C 28. A 29. D 30. D 31. B 32. B
33. A 34. A 35. B 36. C 37. A 38. D 39. D 40. C

 

MÃ ĐỀ: 210

 

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C
9. A 10. D 11. D 12. D 13. A 14. B 15. C 16. B
17. D 18. D 19. B 20. C 21. B 22. B 23. B 24. D
25. C 26. A 27. A 28. C 29. C 30. B 31. A 32. D
33. A 34. D 35. D 36. A 37. B 38. C 39. B 40. C

 

MÃ ĐỀ: 211

 

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A 6. D 7. B 8. B
9. A 10. D 11. B 12. C 13. B 14. D 15. C 16. C
17. D 18. A 19. C 20.C 21. B 22. A 23. B 24. A
25. A 26. C 27. C 28. D 29. C 30. C 31. A 32. A
33. C 34. A 35. D 36. D 37. B 38. B 39. D 40. D

 

MÃ ĐỀ: 212

 

1. D 2. A 3. B 4. C 5. C 6. D 7. D 8. B
9. D 10. C 11. B 12. A 13. A 14. B 15. D 16. C
17. D 18. B 19. B 20.B 21. A 22. A 23. A 24. B
25. D 26. D 27. B 28. A 29. B 30. A 31. D 32. D
33. B 34. D 35. A 36. A 37. D 38. D 39. D 40. A

 

MÃ ĐỀ: 213

 

1. A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. D 7. B 8. B
9. A 10. A 11. C 12. B 13. C 14. B 15. D 16. A
17. D 18. A 19. D 20.C 21. C 22. B 23. B 24. D
25. B 26. B 27. A 28. D 29. D 30. B 31. B 32. A
33. D 34. A 35. B 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D

 

MÃ ĐỀ: 214

 

1. D 2. C 3. B 4. D 5. C 6. C 7. D 8. A
9. A 10. B 11. B 12. B 13. A 14. D 15. B 16. C
17. B 18. D 19. B 20.A 21. D 22. B 23. C 24. A
25. C 26. A 27. A 28. A 29. D 30. C 31. A 32. D
33. C 34. B 35. B 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D

 

MÃ ĐỀ: 215

 

1. C 2. A 3. C 4. A 5. B 6. C 7. C 8. A
9. D 10. C 11. A 12. C 13. A 14. A 15. C 16. C
17. C 18. B 19. A 20.A 21. B 22. D 23. B 24. A
25. C 26. A 27. D 28. C 29. B 30. C 31. A 32. B
33. D 34. B 35. C 36. B 37. B 38. C 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 216

 

1. C 2. D 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. D
9. C 10. D 11. D 12. A 13. A 14. A 15. C 16. A
17. C 18. B 19. C 20.C 21. C 22. B 23. D 24. B
25. B 26. C 27. A 28.A 29. D 30. B 31. B 32. C
33. B 34. A 35. A 36. D 37. B 38. B 39. D 40. D

 

MÃ ĐỀ: 217

 

1. D 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. A 8. D
9. C 10. D 11. B 12. C 13. D 14. A 15.B  16. A
17. C 18. A 19.D  20.B 21. D 22. D 23. A 24. B
25. C 26. C 27. A 28. C 29. A 30. C 31. A 32. A
33. D 34. A 35. D 36. D 37. C 38. C 39. D 40. C

 

MÃ ĐỀ: 218

 

1. C 2. D 3. C 4. B 5. C 6. C 7. A 8. A
9. C 10. D 11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16.D 
17. C 18. A 19. C 20.B 21. B 22. D 23. A 24. D
25. A 26. A 27. D 28. A 29. D 30. D 31. A 32. A
33. D 34. C 35. A 36. C 37. A 38. D 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ: 219

 

1. D 2. B 3. B 4. A 5. B 6.C 7. D 8. B
9. D 10. A 11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. A
17. D 18. D 19. C 20.C 21. B 22. C 23. A 24. C
25. B 26. D 27. D 28. A 29. C 30. B 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. A 37. B 38. A 39. A 40. D

 

MÃ ĐỀ: 220

 

1. B 2. A 3. A 4. C 5. D 6. D 7. B 8. D
9. D 10. B 11. A 12. C 13. D 14. A 15. C 16. B
17. A 18. C 19. D 20.A 21. C 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. D 28. B 29. A 30. A 31. C 32. B
33. A 34. D 35. C 36. C 37. B 38. D 39. D 40. D

 

MÃ ĐỀ: 221

 

1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. A
9. D 10. C 11. B 12. C 13. C 14. A 15. A 16. C
17. D 18. A 19. C 20.D 21.A  22. C 23. B 24. A
25. B 26. B 27. B 28. A 29. C 30. A 31. C 32. C
33. A 34. A 35. B 36. A 37. B 38. A 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 222

 

1. B 2. D 3. D 4. C 5. D 6. A 7.B  8. D
9. C 10. B 11. D 12. C 13. B 14. D 15. C 16. D
17.C  18. B 19. B 20.C 21. B 22. C 23. B 24. D
25. D 26. C 27. B 28. B 29. C 30. C 31. A 32. D
33. A 34. B 35. C 36. D 37. C 38. A 39. B 40. B

 

MÃ ĐỀ: 223

 

1. D 2. B 3. C 4. D 5. A 6. C 7. A 8. B
9. A 10. C 11. A 12. C 13. B 14. D 15. C 16. A
17. C 18. B 19. C 20.D 21. D 22. A 23. B 24. A
25. A 26. D 27. B 28. B 29. A 30. B 31. C 32. D
33. C 34. A 35. A 36. C 37. D 38. D 39. D 40. C

 

MÃ ĐỀ: 224

 

1. B 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8.A 
9. D 10. A 11. B 12. B 13. D 14. B 15. C 16. C
17. A 18. C 19. B 20.C 21. B 22. C 23. D 24. B
25. D 26. D 27. C 28. C 29. B 30. D 31. D 32. C
33. C 34. A 35. D 36. B 37. C 38. B 39. C 40. C

 

Đề thi vật dụng lý THPT nước nhà 2018 mã đề 201 tất cả đáp án đã có được cập nhật. Để làm quen với những dạng bài bác hay gặp trong đề thi, thử sức với các thắc mắc khó giành điểm 9 – 10 và có chiến lược thời gian làm bài thi phù hợp, những em truy cập link thi Online THPT nước nhà 2021 môn đồ lý được đặt theo hướng dẫn giải đưa ra tiết
Bạn đang xem: Đáp án đề lý 2018

Bộ tư liệu ôn thi Đại học cực CHẤT, không thể quăng quật lỡ. Bộ tài liệu ôn thi Đại học CỰC CHẤT, ko thể vứt lỡ
*

*

*

*

*

*

*
*
Xem thêm: Cách Tặng Tướng Trong Liên Minh Huyền Thoại, Cách Tặng Tướng Cho Bạn Bè Trong Liên Minh

Bằng giải pháp nhấp vào nút "Chấp nhấn và truy vấn vào website này", bạn gật đầu đồng ý việc áp dụng cookie của bên thứ nhất và thứ cha (hoặc tương tự) để nâng cấp trải nghiệm để mắt tới web toàn diện của bạn, review đối tượng của chúng tôi, tích lũy thông tin bổ ích nhằm cho phép chúng tôi với các công ty đối tác của chúng tôi có thể cung cấp cho mình các quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Tham khảo thêm Chính sách bảo mật thông tin và chế độ cookie. Đồng ýTừ chối