Môn Địa lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ quốc 2022 sẽ kéo dài 50 phút. Đề thi môn Địa lý xuất sắc nghiệp thpt 2022 có tổng cộng 40 câu dạng trắc nghiệm, đa số kiến thức thuộc lịch trình học lớp 12.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn địa

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Địa lý (24 mã đề)


41.C 42.B 43.D 44.D 45.B 46.A 47.A 48.A 49.C 50.C
51.C 52.D 53.A 54.D 55.C 56.D 57.B 58.C 59.C 60.D
61.B 62.A 63.B 64.A 65.B 66.D 67.A 68.D 69.B 70.D
71.C 72.A 73.B 74.C 75.D 76.B 77.C 78.B 79.D 80.B

41.B 42.A 43.B 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.A 50.B
51.D 52.C 53.D 54.D 55.B 56.C 57.D 58.A 59.A 60.A
61.B 62.D 63.A 64.A 65.C 66.C 67.D 68.D 69.A 70.C
71.A 72.C 73.A 74.C 75.C 76.D 77.A 78.B 79.C 80.D

41.B 42.D 43.D 44.C 45.A 46.A 47.D 48.B 49.D 50.A
51.B 52.B 53.D 54.C 55.C 56.B 57.B 58.A 59.D 60.D
61.C 62.B 63.B 64.C 65.C 66.D 67.B 68.C 69.B 70.D
71.B 72.C 73.B 74.D 75.A 76.C 77.B 78.C 79.C 80.D

41.A 42.B 43.D 44.D 45.A 46.C 47.B 48.C 49.C 50.C
51.A 52.B 53.B 54.D 55.A 56.B 57.C 58.B 59.A 60.C
61.A 62.D 63.D 64.A 65.D 66.D 67.B 68.A 69.C 70.A
71.C 72.A 73.D 74.A 75.C 76.C 77.A 78.C 79.D 80.D

41.A 42.B 43.D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.C
51.C 52.C 53.B 54.D 55.A 56.A 57.B 58.B 59.D 60.A
61.D 62.C 63.C 64.A 65.A 66.D 67.C 68.A 69.A 70.D
71.B 72.C 73.A 74.D 75.B 76.B 77.D 78.D 79.C 80.A

41.D 42.C 43.B 44.C 45.B 46.A 47.C 48.B 49.A 50.A
51.A 52.D 53.B 54.C 55.D 56.A 57.D 58.A 59.B 60.D
61.A 62.D 63.D 64.D 65.B 66.A 67.D 68.A 69.B 70.B
71.A 72.B 73.A 74.D 75.B 76.D 77.B 78.A 79.D 80.B

41.C 42.D 43.D 44.A 45.B 46.A 47.C 48.B 49.A 50.D
51.A 52.A 53.C 54.D 55.A 56.C 57.D 58.A 59.D 60.D
61.B 62.C 63.D 64.B 65.C 66.A 67.B 68.A 69.B 70.C
71.A 72.D 73.B 74.A 75.B 76.D 77.A 78.D 79.B 80.B

41.D 42.D 43.A 44.B 45.B 46.C 47.A 48.B 49.C 50.C
51.B 52.A 53.B 54.A 55.A 56.B 57.A 58.D 59.A 60.C
61.B 62.D 63.C 64.D 65.A 66.C 67.A 68.A 69.D 70.D
71.C 72.C 73.B 74.C 75.C 76.D 77.C 78.A 79.D 80.A

41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.D 47.B 48.C 49.C 50.D
51.C 52.C 53.B 54.D 55.D 56.B 57.D 58.C 59.C 60.B
61.A 62.B 63.C 64.B 65.B 66.A 67.D 68.C 69.B 70.C
71.D 72.C 73.A 74.D 75.B 76.D 77.A 78.B 79.B 80.D

41.C 42.A 43.D 44.A 45.B 46.B 47.B 48.C 49.D 50.D
51.C 52.A 53.D 54.C 55.D 56.D 57.B 58.D 59.D 60.C
61.A 62.D 63.A 64.A 65.A 66.B 67.C 68.B 69.D 70.C
71.A 72.B 73.D 74.B 75.A 76.B 77.C 78. 79. 80.

41.C 42.D 43.A 44.C 45.D 46.B 47.A 48.A 49.B 50.B
51.D 52.D 53.D 54.B 55.A 56.D 57.C 58.C 59.A 60.D
61.A 62.A 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.B 69.C 70.D
71.B 72.C 73.D 74.B 75.A 76.C 77.C 78.B 79.D 80.B

41.B 42.A 43.B 44.B 45.A 46.A 47.C 48.B 49.C 50.B
51.C 52.B 53.C 54.A 55.C 56.C 57.D 58.D 59.A 60.B
61.A 62.C 63.B 64.B 65.C 66.D 67.B 68.D 69.A 70.A
71.A 72.B 73.A 74.C 75.C 76.B 77.B 78.C 79.A 80.C

41.D 42.A 43.B 44.B 45.D 46.A 47.B 48.C 49.C 50.B
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56.C 57.B 58.C 59.C 60.C
61.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.A 67.D 68.D 69.A 70.B
71.D 72.D 73.B 74.D 75.D 76.B 77.A 78.D 79.B 80.B

41.C 42.D 43.C 44.D 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.D 52.A 53.D 54.C 55.A 56.C 57.D 58.B 59.D 60.B
61.A 62.D 63.C 64.C 65.B 66.D 67.C 68.D 69.A 70.D
71.B 72.B 73.A 74.A 75.B 76.A 77.A 78.C 79.B 80.C

41.A 42.B 43.A 44.B 45.D 46.B 47.B 48.A 49.D 50.D
51.C 52.C 53.D 54.C 55.D 56.D 57.A 58.A 59.C 60.C
61.D 62.A 63.A 64.C 65.D 66.D 67.A 68.C 69.A 70.D
71.C 72.C 73.D 74.C 75.A 76.C 77.C 78.A 79.D 80.D

41. D 42.C 43.D 44.B 45.C 46. B 47. B 48. A 49.A 50.C
51.A 52.A 53.D 54.D 55.A 56.B 57.A 58.B 59.A 60.B
61.D 62.C 63.D 64.C 65.D 66.C 67.D 68.A 69.B 70.B
71.A 72.A 73.D 74.C 75.A 76.D 77.C 78.C 79.A 80.B

41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.A 48.D 49.D 50.C
51.D 52.B 53.A 54.D 55.C 56.D 57.A 58.C 59.D 60.A
61.D 62.A 63.B 64.A 65.D 66.A 67.C 68.C 69.B 70.A
71.C 72.B 73.A 74.B 75.C 76.B 77.B 78.D 79.C 80.A

41.B 42.B 43.B 44.A 45.C 46.B 47.C 48.A 49.D 50.B
51.A 52.C 53.B 54.D 55.C 56.B 57.D 58.D 59.A 60.D
61.A 62.A 63.B 64.A 65.D 66.D 67.B 68.A 69.D 70.D
71.C 72.B 73.A 74.B 75.A 76.D 77.B 78.D 79.A 80.D

41.B 42.D 43.D 44.D 45.C 46.C 47.A 48.B 49.C 50.A
51.B 52.C 53.D 54.A 55.C 56.B 57.D 58.A 59.C 60.D
61.A 62.C 63.D 64.C 65.A 66.B 67.D 68.D 69.D 70.A
71.B 72.B 73.A 74.A 75.D 76.C 77.D 78.B 79.C 80.B

41.B 42.B 43.D 44.D 45.C 46.A 47.C 48.C 49.B 50.A
51.A 52.D 53.D 54.D 55.B 56.C 57.B 58.C 59.C 60.A
61.B 62.A 63.D 64.B 65.B 66.A 67.C 68.B 69.D 70.B
71.D 72.A 73.A 74.C 75.C 76.A 77.A 78.D 79.C 80.C

41.D 42.A 43.C 44.B 45.C 46.B 47.B 48.D 49.D 50.C
51.B 52.D 53.C 54.A 55.A 56.D 57.D 58.A 59.C 60.D
61.D 62.C 63.C 64.A 65.C 66.A 67.D 68.A 69.D 70.A
71.C 72.A 73.C 74.A 75.D 76.A 77.A 78.D 79.C 80.A

41.D 42.B 43.D 44.A 45.B 46.A 47.D 48.B 49.C 50.B
51.A 52.C 53.C 54.B 55.A 56.B 57.C 58.D 59.D 60.D
61.B 62.C 63.C 64.B 65.C 66.B 67.D 68.C 69.A 70.B
71.A 72.A 73.D 74.A 75.D 76.D 77.D 78.B 79.A 80.A

41.B 42.C 43.C 44.A 45.B 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C
51.A 52.B 53.A 54.D 55.C 56.A 57.B 58.D 59.D 60.A
61.A 62.C 63.C 64.B 65.A 66.B 67.D 68.C 69.B 70.D
71.D 72.A 73.B 74.D 75.D 76.C 77.D 78.C 79.B 80.B

41.D 42.A 43.D 44.D 45.D 46.C 47.C 48.C 49.A 50.A
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56.B 57.B 58.A 59.C 60.B
61.A 62.C 63.A 64.C 65.B 66.B 67.B 68.C 69.B 70.A
71.C 72.B 73.B 74.A 75.B 76.A 77.C 78.B 79.B 80.B

*

Trang thông tin kinh tế tài chính của TTXVN

Đáp án đề thi minh họa 2023 môn địa lý? sở hữu đề thi minh hoạ xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn địa lý ở đâu?

Vừa qua, bộ GD-ĐT vừa ra mắt đề thi minh họa môn địa lý vào kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023

Tải đề thi minh họa môn địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023: mua về

Gợi ý đáp án đề thi minh hoa môn địa lý như sau:

*

*

Đáp án đề thi minh họa 2023 môn địa lý? cài đề thi minh hoạ tốt nghiệp thpt năm 2023 môn địa lý ngơi nghỉ đâu? (Hình từ bỏ Internet)

Thời gian làm bài xích thi các môn giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là bao nhiêu phút?

Căn cứ theo Điều 4 quy chế thi tốt nghiệp THPT phát hành kèm theo Thông tứ 15/2020/TT-BGDĐT tất cả quy định như sau:

Ngày thi, kế hoạch thi, nội dung thi, bề ngoài thi và thời gian làm bài bác thi/môn thi1. Ngày thi, lịch thi: Được lao lý trong phía dẫn tổ chức triển khai kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông hằng năm của bộ GDĐT.2. Nội dung thi: ngôn từ thi phía bên trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.3. Bề ngoài thi: các bài thi Toán, ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khả quan (gọi thông thường là bài thi trắc nghiệm); bài bác thi Ngữ văn thi theo bề ngoài tự luận (gọi phổ biến là bài xích thi tự luận).4. Thời gian làm bài xích thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; nước ngoài ngữ 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi nguyên tố của bài bác thi tổng hợp KHTN và KHXH.

Như vậy, theo pháp luật nêu trên thì thời hạn làm bài bác thi những môn giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được xem như sau:

- Ngữ văn: 120 phút;

- Toán: 90 phút;

- giờ đồng hồ anh: 60 phút;

- bài bác thi tổ hợp: 50 phút so với mỗi môn thi trong tổ hợp bài thi.

Đối tượng như thế nào được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2023?

Căn cứ theo cách thức tại Điều 36 quy định thi xuất sắc nghiệp THPT phát hành kèm theo Thông tứ 15/2020/TT-BGDĐT lý lẽ các đối tượng người tiêu dùng được miễn thi tất cả các bài bác thi của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 như sau:

- người được tập trung tham gia kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi toàn bộ các bài bác thi của kỳ thi tốt nghiệp thpt nếu đáp ứng nhu cầu các điều kiện sau:

+ Được triệu tập vào học tập kỳ 2 lớp 12;

+ Xếp một số loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ một số loại khá trở lên;

+ có tên trong list miễn thi của cục GDĐT.

- bạn trong đội tuyển tham gia những cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi giỏi nghiệp thpt nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Được tập trung vào học tập kỳ 2 lớp 12;

+ Xếp các loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm với học lực từ một số loại trung bình trở lên;

+ mang tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự đào tạo và tham gia dự thi đúng công cụ của ban ngành tuyển lựa chọn gửi cho sở GDĐT trước thời gian ngày thi xuất sắc nghiệp THPT.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Gree 1 Chiều, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Gree

- bạn khuyết tật đặc biệt nặng và bạn khuyết tật nặng trĩu theo qui định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm kỹ năng lao hễ từ 61% trở lên; nhỏ đẻ của người chuyển động kháng chiến bị nhiễm chất độc hại hóa học, phiên bản thân bị suy giảm kỹ năng lao đụng từ 61% trở lên, phải thỏa mãn nhu cầu các đk sau đây:

+ Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục và đào tạo chung: học tập hết công tác THPT; đủ đk dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 quy định thi xuất sắc nghiệp THPT phát hành kèm theo Thông tứ 15/2020/TT-BGDĐT; gồm giấy xác thực khuyết tật vì chưng cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Đối với người khuyết tật không đáp ứng nhu cầu được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ biến nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả tiến hành Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cung cấp THPT; gồm giấy xác nhận khuyết tật bởi cơ quan tất cả thẩm quyền cấp;

+ Đối với người chuyển động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hại hóa học: học hết lịch trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo cách thức tại khoản 2 Điều 12 quy định thi tốt nghiệp THPT phát hành kèm theo Thông bốn 15/2020/TT-BGDĐT bao gồm giấy xác thực bị nhiễm độc hại hóa học và bị suy giảm kỹ năng lao đụng từ 61% trở lên bởi vì cơ quan tất cả thẩm quyền cấp.