*

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 1 hình học 10

Câu 1. đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không có điểm đầu với điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:

 A) 20 B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân nặng C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 


*
6 trang
*
trường đạt
*
24005
*
10Download
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề khám nghiệm 1 huyết môn: Hình học tập lớp 10 chuẩn - Chương 1", để sở hữu tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 Chuẩn
Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................Điểm
Nội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất.Câu 1. Mang đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không gồm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang lại hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có giữa trung tâm G. M là một trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Xác minh nào sau đấy là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang lại DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) điện thoại tư vấn BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần từ luận tức thì trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường thpt Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 Chuẩn
Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................Điểm
Nội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhất
Câu 1. Cho ngũ giác ABCDE. Số các vectơ khác vectơ–không tất cả điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. đến hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có trọng tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G(2; 2) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng cùng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) gọi CN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) kiếm tìm điểm D nhằm tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh làm cho phần tự luận tức thì trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 Chuẩn
Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................Điểm
Nội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất
Câu 1. đến lục giác ABCDEF. Số các vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cân
C) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang lại hình bình hành ABDC. Đẳng thức làm sao sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang đến DABC có giữa trung tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Xác định nào sau đây là đúng:A) G() là trung tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) cùng hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P sao để cho M đối xứng với điểm N qua điểm p. Là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Cho hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Cho hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) call AN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của AN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ bỏ luận: (Học sinh làm phần từ bỏ luận ngay lập tức trên tờ giấy này, kể cả trang sau)Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 Chuẩn
Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................Điểm
Nội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất
Câu 1. Cho chén bát giác ABCDEFGH. Số những vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của chén giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cân
C) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang đến hình bình hành ACBD. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang lại DABC có trọng tâm G. M là 1 trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Xác định nào sau đấy là đúng:A) G(–) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) cho DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) gọi CN là trung đường của DABC, I là trung điểm của CN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang đến DABC gồm A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) tra cứu điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm giữa trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần trường đoản cú luận ngay trên tờ giấy này, của cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Tự luận: mỗi câu 3 điểm
Câu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Từ bỏ luận: mỗi câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Tự luận: mỗi câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Tự luận: từng câu 3 điểm
Câu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================

Đề soát sổ 1 máu Hình học 10 chương 1 (Vectơ) có đáp án với ma trận đề, kiem tra chuong 1 toan 10 hinh hoc


(www.chuyenbentre.edu.vn) - Đề soát sổ 1 tiết Hình học tập 10 chương 1 (Vectơ) tất cả đáp án với ma trận đề để học viên lớp 10 và cô giáo Toán tham khảo.

Bộ này bao gồm nhiều đề kiểm tra, trong đó có 5 đề bao gồm đáp án cụ thể cùng ma trận đề. Tất cả đều là file word phải đọc giả rất có thể dễ dàng sử dụng để biên tập lại.Các em học viên và các thầy cô giáo sở hữu file sống đây: Download
.

Xem thêm: Top 6 Cửa Hàng Bán Nguyên Liệu Làm Bánh Gần Đây, Cửa Hàng Bán Nguyên Liệu Làm Bánh Tphcm

Ngoài đề trường đoản cú luận ngơi nghỉ trên thì còn tồn tại đề trắc nghiệm: 4 đề kiểm soát 1 ngày tiết trắc nghiệm hình học tập 10 chương 1 tất cả đáp án
*
*
*
*


*
Toán học là thanh nữ hoàng của khoa học. Số học là phụ nữ hoàng của Toán học.
*

Ảnh đẹp,18,Bài giảng năng lượng điện tử,10,Bạn phát âm viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học viên giỏi,39,Cabri 3D,2,Các công ty Toán học,128,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,102,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,275,Dạy học tập trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá chỉ năng lực,1,Đạo hàm,16,Đề cương ôn tập,39,Đề chất vấn 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,965,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi thân kì,18,Đề thi học tập kì,134,Đề thi học sinh giỏi,125,Đề thi THỬ Đại học,390,Đề thi thử môn Toán,56,Đề thi xuất sắc nghiệp,43,Đề tuyển chọn sinh lớp 10,98,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo góp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,34,Giải bài tập SGK,16,Giải chi tiết,191,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án đồ dùng Lý,3,Giáo dục,356,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,200,Hằng số Toán học,19,Hình tạo ảo giác,9,Hình học tập không gian,106,Hình học phẳng,88,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo gần kề hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix phiên bản quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft rộp vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều cách giải,36,Những câu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,291,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cấp cho thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến khiếp nghiệm,8,SGK Mới,20,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,77,Tính chất cơ bản,15,Toán 10,147,Toán 11,177,Toán 12,382,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học tập - thực tiễn,100,Toán học Việt Nam,29,Toán THCS,16,Toán tè học,5,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp mắt Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,