1 đứng đầu 100 Đề thi hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023 gồm đáp án | Đề thi chất hóa học 8 học kì 1, học tập kì 2.1.1 Mục lục Đề thi hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023

Bộ 100 Đề thi hóa học lớp 8 năm học 2022 – 2023 mới nhất vừa đủ Học kì 1 và Học kì 2 tất cả đề thi thân kì, đề thi học tập kì bao gồm đáp án bỏ ra tiết, cực sát đề thi thừa nhận giúp học viên ôn luyện & ăn điểm cao trong số bài thi chất hóa học 8.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 học kì 1

Mục lục Đề thi chất hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023

Đề thi thân kì 1 chất hóa học 8

Đề thi thân kì 1 hóa học lớp 8 tất cả đáp án năm 2022 (10 đề)

Xem đề thi

Bộ 20 Đề thi hóa học lớp 8 thân học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

Xem đề thi

Đề thi chất hóa học lớp 8 giữa học kì một năm 2022 gồm ma trận (15 đề)

Xem đề thi

Top 4 Đề thi hóa học lớp 8 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Xem đề thi

Đề thi học tập kì 1 chất hóa học 8

Top 5 Đề thi hóa học 8 học tập kì 1 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi học tập kì 1 hóa học lớp 8 có đáp án (6 đề)

Xem đề thi

Bộ 10 Đề thi hóa học lớp 8 học tập kì một năm 2022 tải các nhất

Xem đề thi

Đề thi học kì 1 hóa học lớp 8 năm 2022 bao gồm ma trận (8 đề)

Xem đề thi

Top 5 Đề thi hóa học 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Xem đề thi

Đề thi thân kì 2 chất hóa học 8

Đề thi thân kì 2 chất hóa học lớp 8 có đáp án (6 đề)

Xem đề thi

Bộ 10 Đề thi chất hóa học lớp 8 thân kì hai năm 2023 tải những nhất

Xem đề thi

Đề thi thân kì 2 hóa học lớp 8 năm 2023 gồm ma trận (8 đề)

Xem đề thi

Top 30 Đề thi chất hóa học lớp 8 thân kì hai năm học 2022 – 2023 tất cả đáp án

Xem đề thi

Đề thi học kì 2 hóa học 8

Đề thi học tập kì 2 hóa học lớp 8 gồm đáp án (6 đề)

Xem đề thi

Bộ 10 Đề thi chất hóa học lớp 8 học kì 2 năm 2023 tải nhiều nhất

Xem đề thi

Đề thi học kì 2 chất hóa học lớp 8 năm 2023 bao gồm ma trận (8 đề)

Xem đề thi

Top 30 Đề thi chất hóa học 8 học tập kì hai năm học 2022 – 2023 gồm đáp án

Xem đề thi

Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8

80 Đề thi học tập sinh xuất sắc Hóa học tập 8 chọn lọc

Xem đề thi

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên …..

Đề thi giữa học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử kết cấu bởi:

A. Proton cùng electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron với electron.

Câu 2. Dãy chất gồm các đơn chất:

A. Na, Ca, Cu
Cl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. bí quyết hoá học tập của hợp hóa học tạo do nguyên tố R với team SO4 là R2(SO4)3. Bí quyết hoá học của hợp chất tạo vày nguyên tố R cùng nguyên tố O là:

A. RO B. R2O3 C. RO2 D. RO3

Câu 4. chất khí A gồm d
A/H2 = 14 phương pháp hoá học của A là:

A. SO2 B. CO2 C. NH3 D. N2

Câu 5. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023 B. 6. 1023 C. 9. 1023 D. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy hết một phân tử hợp chất A( chưa biết) đề nghị 2 phân tử O2 . Sau bội nghịch ứng thu được 2 phân tử CO2 với 2 phân tử H2O. Bí quyết hoá học tập của hợp chất A là:

A. C2H6 B. C2H4 C. C2H4O D. C2H4O2

Phần từ bỏ luận

Câu 1. (3 điểm): dứt các phương trình hoá học tập sau:

1. Mãng cầu + O2 → Na2O

2. Na3PO4 + Ba
Cl2 → Na
Cl + Ba3(PO4)2

3. Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

( cân bằng luôn luôn vào những phản ứng phía trên, không đề xuất viết lại)

Câu 2. (3 điểm): đến a gam nhôm (Al) tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau bội phản ứng thu được muối bột nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) cùng khí hiđro ( H2)

a. Viết phương trình hóa học?

b. Tính a gam nhôm đang tham gia bội nghịch ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro ra đời ( sống đktc)?

Câu 3 (1 điểm): Hợp chất A đựng nguyên tố: Fe với O . Trong phân tử A tất cả 7 nguyên tử với MA = 232 (g/mol). Tìm bí quyết hoá học tập của A?

(Cho biết : S = 32 ; O = 16; Al = 27; H = 1; sắt = 56; C = 12)

Đáp án cùng Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng (0.5 điểm)

Câu123456
Đáp ánBCBDAD

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (3đ): Mỗi phản nghịch ứng cân đối đúng 1đ


1. 4Na + O2 → 2Na2O

2. 2Na3PO4 + 3Ba
Cl2 → 6Na
Cl + Ba3(PO4)2

3. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 2 (3đ):

a.( 0,5đ) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

b.(1,25đ) Tính được trọng lượng a gam nhôm: 5,4( gam)

n
H2SO4 = 29,4 / 98 = 0,3 mol

Theo pt: n
Al = 2/3 . N
H2SO4 = 0,3 . 2/3 = 0,2 mol

m
Al = 27 . 0,2 = 5,4 g

c.(1,25đ) Tính được thể tích khí H2 ra đời (đktc): 6,72 ( lít)

Theo pt: n
H2 = n
H2SO4 = 0,3 mol

⇒ VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 l

Câu 3 (1đ) xác định được cách làm hoá học của hợp chất A: Fe3O4

Đặt CTHH là Fex
Oy

Theo bài ta có: 56x + 16 y = 232

x + y = 7

Giải hệ ⇒ x = 3, y = 4 ⇒ Fe3O4

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất …..

Đề thi học tập kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Học sinh nên chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất mang đến các thắc mắc sau:

Câu 1: Ở trạng tỉnh thái bình thường, nguyên tử th-nc về năng lượng điện vì:

A. Số p. = số n

B. Số n = số e

C. Số e = số p

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: bí quyết hóa học nào sau đây viết đúng?

A. Na
O2

B. CO3

C. Ag
O

D. Al2O3

Câu 3: Khi thổi hơi thở vơi vào ống nghiệm đựng nước vôi trong, hiện tượng quan ngay cạnh được là:

A. Sủi bọt bong bóng khí

B. Nước vôi vào bị đục

C. Nước vôi trong vẫn vào suốt

D. Nước vôi trong đưa sang màu hồng

Câu 4: Phương trình hóa học dung để trình diễn ngắn gọn:

A. Một phân tử

B. Kí hiệu hóa học

C. Công thức hóa học

D. Làm phản ứng hóa học

Câu 5: Hai hóa học khí khác nhau có cùng 1 mol, được đo ở thuộc điều kiên nhiệt độ và áp suất tương đồng thì thể tích của hai chất khí này như vậy nào?

A. Bằng nhau

B. đều bằng nhau và bởi 22,4 lít

C. Không giống nhau

D. Không thể khẳng định được

Câu 6: cách làm hóa học của một chất cho ta biết:

A. Phân tử khối của chất.

B. Các nguyên tố cấu tạo nên chất.

C. Số nguyên tử của từng nguyên tố bao gồm trong một phân tử chất.

D. Toàn bộ đều đúng.

Câu 7: Phân tử khối của can xi cacbonat Ca
CO3 cùng sắt(III) sunfat Fe2(SO4)3 theo thứ tự là:

A. 197 với 342

B. 100 cùng 400

C. 197 cùng 234

D. 400 và 100

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Chọn hồ hết từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào vị trí trống:

_____ là vượt trình biến đổi chất này thành hóa học khác. Chất biến đổi trong phản ứng hotline là _____, còn _____ new sinh ra gọi là _____. Trong úa trình làm phản ứng, lượng chất _____ giảm dần, còn lượng chất_____ tang dần.

Câu 2: Tính trọng lượng của:

0,15 mol Cu
SO4 (Cho Cu=64, S=32, O=16)

5,6 lít khí CO2 (đktc) (Cho C=12, O=16)

Câu 3: Hãy lập những phương trình chất hóa học sau đây:

Fe + Cl2 −to→ Fe
Cl3

P2O5 + H2O → H3PO4

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

Al2O3 + HCl → Al
Cl3 + H2O

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit clohidric HCl có chứa 7,3 gam HCl (vừa đủ). Sau phản bội ứng thu được dung dịch muối kẽm clorua và 0,2 gam khí hidro.

Lập phương pháp hóa học của muối kẽm clorua. Biết kẽm clorua vì hai thành phần là Zn và Cl tạo ra.

Tính trọng lượng muối kẽm clorua tạo thành thành.

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: chọn C

Hướng dẫn: Số proton có điện dương cùng số electron mang điện âm.

Câu 2: lựa chọn D

Hướng dẫn: Áp dụng nguyên tắc hóa trị nhằm suy ra công thức đúng.

Câu 3: chọn B

Hướng dẫn: Trong khá thở gồm khí CO2 đề xuất làm đục nước vôi trong theo phản bội ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3↓ + H2O

Câu 4: lựa chọn D

Câu 5: lựa chọn A

Hướng dẫn: các khí khác nhau được làm việc cùng đk về: ánh sáng và áp suất thì có cùng số mol => thể tích bằng nhau.

Câu 6: chọn D

Câu 7: lựa chọn B

Hướng dẫn: +) Ca
CO3 : 40 + 12 + 16 x 3 = 100 đv
C

+) Fe2(SO4)3 : 56 x 2 + (32 + 16 x 4) x 3 = 400 đv
C

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Phản ứng hóa học là thừa trình biến đổi chất này thành chất khác. Chất đổi khác trong bội phản ứng call là chất phản ứng, còn chất new sinh ra điện thoại tư vấn là sản phẩm. Trong thừa trinh bội nghịch ứng, lượng chất phản ứng sút dần, còn lượng chất sản phẩm tang dần.

a) khối lượng của Cu
SO4: m = n.M = 0,15.160 = 24 (gam)

b) Số mol CO2: n =V/22,4= 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của CO2: m = n.M = 0,25.44 = 11 (gam)

Câu 2: những phương trình hóa học :

2Fe + 3Cl2 −to→ 2Fe
Cl3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2O

Câu 3:

a) Lập cách làm hóa học tập của muối bột kẽm clorua: Zn
Cl2

b) khối lượng muối Zn
Cl2 = 6,5 + 7,3 – 0,2 = 13,6 (gam)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên …..

Đề thi thân học kì 2

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong những câu sau:

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, oxi được pha trộn từ 2 hóa học nào sau đây?


A. Cu
O; Fe3O4 B. KMn
O4; KCl
O3

C. Ko khí; H2O D. KMn
O4; Mn
O2

Câu 2. trong các phản ứng chất hóa học sau, bội phản ứng như thế nào là phản bội ứng hóa hợp:

A. S + O2

*
SO2 B. Ca
CO3
*
 Ca
O + CO2

C. CH4 + 2O2

*
 CO2 + 2H2O D. 2H2O
*
2H2 + O2

Câu 3. trong số phản ứng sau, bội nghịch ứng nào xảy ra sự oxi hóa

A. Ca
O + H2O → Ca(OH)2 B. S + O2

*
 SO2

C. K2O + H2O → 2KOH D. Ca
CO3

*
Ca
O + CO2

Câu 4. người ta thu khí oxi bằng cách đẩy ko khí phụ thuộc tính chất nào dưới đây của oxi:

A. Khí O2 khối lượng nhẹ hơn không khí

C. Khí O2 là khí ko mùi.

B. Khí O2 dễ hoà chảy trong nước.

D. Khí O2 nặng rộng không khí

Câu 5. Hiện tượng kỳ lạ nào sau đây là sự lão hóa chậm:

A. Đốt hễ trong ko khí.

B. Sắt để lâu trong không gian bị gỉ.

 C. Nước bốc hơi.

D. Đốt cháy sulfur trong khôngkhí.

Câu 6. bội nghịch ứng nào dưới đây là phản ứng phân hủy

A. Cu
O + H2

*
Cu + H2O B. CO2 + Ca(OH)2
*
Ca
CO3 + H2O

C. Ca
O + H2O

*
Ca(OH)2 D. Ca(HCO3)2
*
Ca
CO3 + CO2 + H2O

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:  cho các chất sau: SO2, Fe2O3, Al2O3, P2O5. Đọc tên với hãy cho biết những hóa học nào là oxit bazơ, là oxit axit?

Câu 2:  ngừng phản ứng sau:

a) S + O2

*
b) sắt + O2
*

c) p. + O2

*
d) CH4 + O2
*
 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam sắt (Fe) trong ko khí

a) Tính cân nặng sản phẩm thu được?

b) Tính thể tích khí oxi, và thể tích không.khí đề nghị dùng nghỉ ngơi đktc? (biết rằng oxi chiếm 20% thể tích ko khí)

c) Tính trọng lượng KMn
O4 cần dùng để làm điều chế đủ oxi đến phản ứng trên? hiểu được lượng oxi chiếm được hao hụt 20%

Cho biết: fe = 56, O = 16, K = 39, Mn = 55

—————— hết ——————

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

B

D

B

D

Câu 1: Đáp án B

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi đươc điều chế bằng cách đun nóng phần nhiều hợp chất giàu oxi cùng dễ bị phân diệt ở nhiệt độ cao như KMn
O4 và KCl
O3

Câu 2: Đáp án A

– làm phản ứng hóa phù hợp là phản ứng hóa học trong số ấy chỉ tất cả một chất mới được sinh sản thành tự 2 hay nhiều chất ban đầu. => phản nghịch ứng A

Câu 3: Đáp án B

Sự chức năng của oxi với cùng 1 chất là sự việc oxi hóa

Câu 4: Đáp án D

Thu khí oxi bằng hai cách: đẩy bầu không khí hoặc đẩy nước

Oxi đẩy ko khí ra khỏi lọ vì oxi nặng rộng không khí.

Câu 5: Đáp án B

Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa gồm tỏa nhiệt tuy vậy không phát sáng, thường xảy ra trong thoải mái và tự nhiên : các đồ vật bằng gang, thép trong tự nhiên và thoải mái dần biến thành oxit, sự oxi hóa chậm những chất cơ học trong khung người diễn ra liên tục,…

Câu 6: Đáp án D 

 Phản ứng phân bỏ là phản nghịch ứng hoá học trong đó 1 hóa học sinh ra nhì hay nhiều chất mới 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: 

Oxit axit: SO2, P2O5

SO2: diêm sinh đioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ: Fe2O3, Al2O3

Fe2O3: fe (III) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Câu 2: 

a) S + O2

*
SO2

b) 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

c) 4P + 5O2

*
2P2O5

d) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

Câu 3: 

a/ Số mol fe là : n
Fe = 16,8: 56 = 0,3 mol

PTPƯ:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4 (1)

0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol

Từ (1) ta có số mol Fe3O4 = 0,1mol

→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam

b/ Từ (1) ta có số mol O2 đã sử dụng n
O2 = 0,2 mol

Thể tích khí oxi đã dùng sinh hoạt đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Thể tích ko khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.

c/ PTPƯ

2 KMn
O4

*
 K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2 (2)

0,4444mol ← 0,222mol

Vì lượng Oxi nhận được hao hụt 10% cần số mol O2 cần bao gồm là:

n
O2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol

Từ (2) ta có số mol KMn
O4 = 0,444mol

Khối lượng KMn
O4 bị nhiệt phân

m
KMn
O4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam

Phòng giáo dục và Đào chế tạo …..

Đề thi học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D, trước phương án đúng.

Câu 1: Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước chế tác thành bazơ tương ứng?

A. Fe2O

B. Ca
O

C. SO3

D. P2O5

Câu 2: Oxit của một nguyên tố gồm hóa trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố đó là:

A. đồng

B. Nhôm

C. Canxi

D. Magie

Câu 3: vào dãy hóa học sau đây, dãy chất nào toàn là oxit?

A. H2O, Mg
O, SO2, Fe
SO4

B. CO2, SO2, N2O5, P2O5


C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO

D. Ca
O, SO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 4: cho 6,5 gam kẽm vào dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là:

A. 2 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 4 lít

Câu 5: Trường thích hợp nào tiếp sau đây chứa cân nặng nguyên tử hiđro ít nhất?

A. 6.1023 phân tử H2

B. 3.1023 phân tử H2O

C. 0,6g CH4

D. 1,50g NH4Cl

Câu 6: Khử 12g sắt(III) oxit bởi khí hiđro. Thể tích khí hiđro buộc phải dùng (đktc) là

A. 5,04 lít

B. 7,36 lít

C. 10,08 lít

D. 8,2 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hãy định nghĩa: axit, bazơ, muối bột và mang lại ví dụ minh họa.

Câu 8: ngừng các phương trình chất hóa học sau:

Fe2O3 + ? −to→ sắt + ?

Zn + HCl → Zn
Cl2 + ?

na + H2O  Na
OH + ?

KCl
O3 −to→ KCl + ?

Al + H2SO4 (loãng)  ? + ?

Câu 9: Dẫn khí hiđro đi qua Cu
O nung nóng.

Viết phương trình hóa học xảy ra.

Sau phản nghịch ứng, thu được 19,2 gam Cu. Tính cân nặng Cu
O gia nhập phản ứng với thể tích khí hiđro (đktc) đề nghị dùng.

(Biết O=16, Cu=64, Al=27, H=1, S=32).

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRĂC NGHIỆM

Câu 1: chọn B

Câu 2: chọn A

Gọi công thức axit của sắt kẽm kim loại hóa trị II, có dạng; RO.

Theo đề bài, ta có: %O = 16/(R+16) x 100% = 20%

 R + 16 = 1600/20 = 80 → R = 64: đồng (Cu)

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: chọn C

Ta có: n
Zn = 6,5/65 = 0,1 (mol)

Phản ứng:Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2(1)

(mol) 0,1 → 0,1

Từ (1) → n
H2= 0,1 (mol) → VH2= 0,1 x 22,4 (l)

Câu 5: lựa chọn D

– Số nguyên tử H trong 6.1023 phân tử H2 là:

2.6.1023 = 1,2.1024 (nguyên tử)

– Số nguyên tử H trong 3.1023 phân tử H2O là:

2.3.1023 = 6.1023 (nguyên tử)

– Số mol CH4 là 0,6 : 16 = 0,0375 mol

→ Số nguyên tử H trong 0,6 gam CH4 là:

– Số mol NH4Cl là 1,5 : 53,5 = 0,028 mol

→ Số nguyên tử H trong 1,5 gam NH4Cl là:

0,028.4. 6.1023 = 6,72.1022 (nguyên tử)

Vậy trong 1,5 gam NH4Cl gồm số nguyên tử H không nhiều nhất, nên trọng lượng H cũng là ít nhất.

Câu 6: chọn A

Ta có: n
Fe2O3= 12/160 = 0,075 (mol)

Phản ứng: Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O(1)

(mol) 0,075 → 0,225

Từ (1) → n
H2= 0,225 (mol) → VH2= 0,225 x 22,4 = 5,04 (l)

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

– Phân tử axit gồm bao gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro links với cội axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại. Ví dụ HCl, H2SO4, …

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại link với một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH). Ví dụ Na
OH, Ca(OH)2 …

– Phân tử muối bột gồm tất cả một hay các nguyên tử kim loại link với một hay các gốc axit. Lấy ví dụ như Ba
SO4, Na
Cl, Fe
Cl3 …

Câu 8:

Fe2O3 + 3H2 −to→ 2Fe + 3H2O

Zn + 2HCl  Zn
Cl2 + H2

na + H2O  Na
OH + 1/2H2↑

KCl
O3 −to→ KCl + 3/2O2↑

Câu 9: a) bội phản ứng

Cu
O+H2 −to→Cu+ H2O(1)

(mol) 0,3 0,3←0,3

b) Ta có: n
Cu = 19,2/64 = 0,3 (mol)

Từ (1) → n
Cu = 0,3 (mol) → m
Cu
O = 0,3 x 80 = 24 (gam)

Và n
H2= 0,3 (mol) → VH2 0,3 x 22,4 = 6,72 (lít)

………………………………

………………………………

………………………………

Trên đây là phần tóm tắt một trong những đề thi trong những bộ đề thi chất hóa học lớp 8, để xem không hề thiếu mời quí bạn đọc lựa lựa chọn 1 trong những bộ đề thi ngơi nghỉ trên!

Lưu trữ: bộ Đề thi chất hóa học 8 theo Chương

Hiển thị nội dung

Bộ 100 đề thi Toán lớp 8 năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi Ngữ văn lớp 8 năm học tập 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi thứ Lí lớp 8 năm học tập 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi tiếng Anh lớp 8 năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 new năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi Sinh học lớp 8 năm học tập 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi Địa Lí lớp 8 năm học tập 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi lịch sử lớp 8 năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi công nghệ lớp 8 năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi Tin học tập lớp 8 năm học 2022 – 2023

Bộ 100 đề thi GDCD lớp 8 năm học 2022 – 2023

Giới thiệu kênh Youtube Viet
Jack


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo lớp 8 đến con, được khuyến mãi miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học thử cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!


Tổng đúng theo Bộ đề thi hóa học lớp 8 năm học 2022 – 2023 học tập kì 1 và học kì 2 có đáp án của cửa hàng chúng tôi được soạn và xem tư vấn từ đề thi môn Hóa học của các trường thcs trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các bình luận không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi hóa 8, đề kiểm soát hóa 8 gồm đáp án và lời giải chi tiết

Đề thi hóa 8, đề bình chọn hóa 8 có đáp án và giải mã chi tiết

Đề thi khám nghiệm môn hóa lớp 8 bao gồm đáp án với không thiếu đề đánh giá 15 phút, 45 phút những chương, các bài, đề thi học kì 1, học kì 2, đề vào 10, đề thi thử, đề thi tuyển chọn sinh toàn bộ các trường,


Bài kiểm tra Hóa 8 thân kì 1 bài xích kiểm tra Hóa 8 học kì 1 De kiểm soát Hóa 8 15 phút De kiểm tra Hóa 8 Chương 1 De kiểm tra hóa 8 Chương 1 gồm đáp án De chất vấn hóa 8 Chương 1 violet De đánh giá Hóa 8 Chương 2 De đánh giá Hóa 8 học tập kì 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì một năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 7 đề kiểm soát cuối kì 1 gồm đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.


TOP 7 Đề thi Hóa 8 học tập kì một năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn giải pháp đúng nhất.

Câu 1. hạt nhân nguyên tử cấu trúc bởi:

A. Proton cùng electron

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron với electron

D. Proton, nơtron cùng electron.

Câu 2. Dãy chất gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, Cu
Cl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong các dãy chất sau dãy nào toàn là vừa lòng chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, Ca
O, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. bí quyết hoá học tập của hợp hóa học tạo bởi vì nguyên tố R với nhóm SO4 là R2(SO4)3. Bí quyết hoá học của hợp hóa học tạo bởi nguyên tố R cùng nguyên tố O là:


A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al bao gồm hóa trị (III) với O tất cả hóa trị (II) nhôm oxit gồm công thức chất hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. Al
O3

D. Al2O

Câu 6. Trong phương pháp hóa học của hiđrô sunfua (H2S) cùng khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu hoàng lần lượt là:

A. I cùng II

B. II cùng IV

C. II với VI

D. IV và VI

Câu 7. quy trình nào sau đấy là xảy hiện tượng hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than cùng nước

C. Cồn cất cánh hơi

D. Nước dạng rắn quý phái lỏng

Câu 8. hiện tượng nào sau đó là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung rét chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than yêu cầu đập vừa nhỏ tuổi trước khi đưa vào phòng bếp lò.

C. Rượu cồn để vào lọ không kín đáo bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 9: hiện tượng lạ hoá học khác với hiện tượng vật lý là:

A. Chỉ thay đổi về trạng thái.

B. Gồm sinh ra chất mới.

C. Biến hóa về hình dạng.

D. Cân nặng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp hóa học Ca
CO3 tất cả số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. hóa học khí A có d
A/H2 = 14 công thức hoá học của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: trọng lượng của 1 mol Cu
O là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ lệ % cân nặng của những nguyên tố Ca, C, O trong Ca
CO3 lần lượt là:

A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định lý lẽ bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (Ca
CO3) sinh ra 9g vôi sống và khí cacbonic

a. Viết cách làm về khối lượng.

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm tác dụng vừa đầy đủ với axit clohiđric theo phương trình


Zn + HCl → Zn
Cl2 + H2

a. Tính số mol Zn và lập phương trình bội nghịch ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 bay ra (đktc).

c. Tính khối lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho bội nghịch ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung nên đạt

Điểm

1

- phát biểu đúng ngôn từ định biện pháp bảo toàn trọng lượng được

- Áp dụng:

a. M
Ca
CO3 = m
Ca
O + m
CO2

b. M
CO2 = m
Ca
CO3 – m
Ca
O = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: n
Zn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình phản bội ứng trên.

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. N
H2 = n
Zn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 bay ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Cân nặng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.

n
H2 = 2n
Zn = 0,4 mol

m
HCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25

Ma trận đề hi học tập kì 1 Hóa 8

Tên công ty đề

(nội dung, chương…)

Các nấc độ thừa nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết 1-1 chất, hòa hợp chất.

- Biết khẳng định công thức hóa học cùng hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự khác nhau giữa hiện tượng lạ hóa học tập và hiện tượng kỳ lạ vật lí

Phát biểu nội dung định hiện tượng bảo toàn khối lượng. Viết công thức và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và tính toán hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối chất khí, thể tích chất khí.

- Tính khối lượng, thể tích và phần trăm về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích và tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8


I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào những đáp án mà em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được sinh sản bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. đặc điểm nào sau đây cho ta biết đó là chất tinh khiết?

A. Không màu, không mùi.B. Bao gồm vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Không tan trong nước.D. Lúc đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho các chất gồm công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, Na
NO
3, SO3. Hàng công thức tất cả cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, Na
NO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) với PO4(III) vậy cách làm hóa học đúng

A. Ca
PO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng vật lí?

A. Đập đá vôi chuẩn bị vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối bột dưa cải.D. Sắt bị gỉ.

6. Mang lại phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, nhận được 16g đồng (II) oxit Cu
O. Khối lượng của
oxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí lưu hoàng đioxit SO2nặng hay nhẹ hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.B. Nặng hơn 4 lần.C. Khối lượng nhẹ hơn 2 lần.D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản nghịch ứng nào tiếp sau đây được cân đối chưa đúng?

A. Ca
O + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. Na
OH + HCl →Na
Cl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g sắt

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, giữ huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với văn bản ở cột B làm thế nào để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đv
C.

………

3. Ag
NO3 có phân tử khối bằng

c. Hiện tượng kỳ lạ vật lí.

………..

4. Nước chứa là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →Ba
O.

B. KCl
O3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ Cu
SO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang đến 4,8 g kim loại Magie công dụng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →Mg
Cl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của phản nghịch ứngtrên.

b. Tính khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 tạo nên thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh có thành tỷ lệ của sulfur là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có trọng lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm phương pháp hóa học tập của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án vấn đáp đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH cân bằng đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2Ba
O.

b. 2KCl
O3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 sắt + 4CO2.

d. 2Al + 3Cu
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): n
H2 = n
Mg
Cl2 = n
Mg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 chế tạo thành m
Mg
Cl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: Sx
Oy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học sinh giải bằng phương thức khác nếu như đúng vẫn được điểm tối đa.

* phía dẫn học viên tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kiến thức bài vẫn học.

- sẵn sàng bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung con kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng ở tại mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận ra được một vài tính hóa học của chất. Khái niệm về chất nguyên hóa học và láo lếu hợp.

- nhận thấy được cấu trúc của nguyên tử.

- phân minh được đối chọi chất và hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được phương pháp hóa học tập của một thích hợp chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- nhận thấy được sự biến hóa chất, sự đổi khác thuộc hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học.

- nhận ra được hóa học tham gia và hóa học sản phẩm.

- Biết vận dụng được định quy định bảo toàn khối lượng để tính cân nặng của những chất.

- biết phương pháp lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một phản nghịch ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và đo lường và thống kê hoá học

- hiểu rằng cách đối chiếu tỉ khối của các chất cùng với nhau, tỉ khối của một hóa học so với không khí.

- Tính được số mol của một chất.

- kiếm tìm thành phần tỷ lệ của yếu tắc khí biết CTHH.

- làm cho được bài xích tập tính khối lượng, thể tích của một chất theo phương trình hóa học.

- Giải được bài xích tập khẳng định CTHH của phù hợp chất khi biết thành phần % của những nguyên tố trong vừa lòng chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn lời giải đúng và ghi vào bài xích làm

Câu 1. hiện tượng hoá học tập khác với hiện tượng lạ vật lý là :

A. Chỉ biến hóa về trạng thái.B. Biến đổi về hình dạng.C. Tất cả sinh ra chất mới.D. Khối lượng thay đổi.

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết thành phầm tạo thành là P2O5

A. P. + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. P + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. trong nguyên tử những hạt có điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp hóa học CO là:

A. 28 đv
CB. 18 đv
CC. 44 đv
CD. 56 đv
C

Câu 5. vào hợp hóa học Ax
By . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì nguyên tắc hóa trị là:

A. A.b = x.y
B. A.y = b.x
C. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong oxi sau bội phản ứng nhận được 5,6g lưu huỳnh trioxit. Khối lượng oxi tham gia là :

A. 2,4g
B . 8,8g
C. 24g
D. Không tính được

Câu 7. trong số chất sau hãy cho thấy dãy nào chỉ bao gồm toàn 1-1 chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho biết hiện tượng xẩy ra khi cho 1 ít tinh thể thuốc tím vào cốc nước nhằm yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím không thay đổi ở lòng ống nghiệm
B. Tinh thể dung dịch tím tan dần trong nước
C. Tinh thể dung dịch tím phủ rộng dần vào nước
D. Nước trong cốc bao gồm độ đậm nhạt khác nhau (phần bên dưới đậm hơn)E. Cả C cùng D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho những phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) đến 5,4 gam nhôm tính năng vừa đủ với khí oxi nhận được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau: .

a) Tính cân nặng nhôm oxit (Al2O3) tạo ra thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) gia nhập phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học tập kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

lever thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu sản xuất nguyên tử.

-Tính phân tử khối của vừa lòng chất.

-Viết được luật lệ hóa trị.

- phân biệt được đối chọi chất, phù hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ trọng %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng lạ hóa học và hiện tượng lạ vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Xem thêm:

Chỉ ra tỉ lệ thành phần số nguyên tử, phân tử

Tính được cân nặng của một hóa học trong bội phản ứng khi biết trọng lượng của những chất còn lại.