TOP 15 Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 4 có đáp án, tệp tin nghe kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ giao đề ôn tập học kì 1 năm 2022 - 2023 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 có đáp án

Với 15 đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 4, những em học viên lớp 4 còn nạm được kết cấu đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý và phải chăng để đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi học tập kì một năm 2022 - 2023 chuẩn bị tới. Mời thầy cô và những em cùng cài đặt miễn phí:


Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 1

I. LISTENING

Task 1. Listen & tick . There is one example.


Task 2. Listen and tick or cross . There are two examples.Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School. YES

1. He’s in Class 4B. _______

2. He has Music and Science on Thursdays. _______

3. The teacher is singing in Music class now. _______

4. Tommy played volleyball in PE class. _______

5. Yesterday was Monday. _______

II. READING và WRITING

Read this. Select a word from the box khổng lồ fill each gap. There is one example.

Hello ; danced ; birthday ; IT ; Internet; Monday

(0) Hello, I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1)________ today. I’m in class now. We have Art & (2) _______ today . We are surfing the (3)_______ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) _________ buổi tiệc ngọt with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to lớn music & (5)_______.


Reorder the letters.

1. Msiw → _ _ _ _

2. Gsin →_ _ _ _

3. Koco → _ _ _ _

4. Wdar → _ _ _ _

5. Ksaet → _ _ _ _ _

ĐÁP ÁN

Task 1. Listen & tick . There is one example.

1 - A ; 2 - A ; 3 - B ; 4 - A; 5 - B;

Task 2. Listen và tick or cross . There are two examples.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - V; 5 - X;

Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School. YES

1. He’s in Class 4B. ___YES____

2. He has Music and Science on Thursdays. ___NO____

3. The teacher is singing in Music class now. ____NO___

4. Tommy played volleyball in PE class. ___YES____

5. Yesterday was Monday. ____YES___

II. READING and WRITING

Read this. Select a word from the box lớn fill each gap. There is one example.

Hello ; danced ; birthday ; IT ; Internet; Monday

(0) Hello, I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1)___Monday_____ today. I’m in class now. We have Art and (2) __IT_____ today . We are surfing the (3)____internet___ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) ____birthday_____ buổi tiệc ngọt with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music & (5)___danced____.

Reorder the letters.

1. Msiw → SWIM

2. Gsin → SING

3. Koco → COOK

4. Wdar → DRAW

5. Ksaet → SKATE

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 2

Trường Tiểu học tập B .........

Họ và tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4Thời gian làm bài xích 40 phút

Bài 1. Hãy quan gần kề kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức ảnh đó (2,5 điểm).

A. Rubber B. Plane C. Badminton

D. Cooking E. Watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau với tích vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping.

Quan và Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda & Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan & Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc cùng nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you vì chưng yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy chuẩn bị xếp các từ theo đúng thứ từ để sinh sản thành câu có nghĩa (2,5 điểm).

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu đến 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng đồ vật tự với chỉnh tả từng câu mang đến 0,5 điểm/ câu.

Viết sai thiết yếu tả 1, 2 lỗi trừ một nửa số điểm từng câu.

Viết sai chủ yếu tả tự 3 trở lên không cho điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects vì chưng you have today?

5. I like flying a kite.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 - Đề 3

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen và match

Question 2: Listen & number

Question 3: Listen & tick ( √ )

Question 4. Listen and tick. (1pt) Example 1.A


Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson bởi vì you have today?

I have got Maths, Art, Science và ...........................

PART 2: READING & WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room & a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures and write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words khổng lồ compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 4

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What bởi vì you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When bởi you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I lượt thích English very much.

C. I have English on Tuesday và Friday.

III. Read & match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023 học kì 1, học tập kì 2 có đáp án

Bộ đề tổng hợp vị trí cao nhất 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học 2022 - 2023 học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, bao gồm đáp án, cực gần cạnh đề đồng ý gồm những đề thi giữa kì, đề thi học kì giúp đỡ bạn đạt điểm cao trong số bài thi môn giờ Anh 4.

Tải xuống


Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Do B. Dos C. Does D. Lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vì you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau quý phái tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn chúng ta rất nhiều.

___________________________________________________

4. từ bây giờ là lắp thêm mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vày we have Math?

4. I go to primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays &r
Arr; play

2. vì &r
Arr; are

3. are &r
Arr; is

4. in &r
Arr; on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vị D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc vào tranh để dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong hộp thoại để điền vào nơi trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau với sửa lại mang lại đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t &r
Arr; doesn’t

2. an &r
Arr; a

3. in &r
Arr; on

4. twenty &r
Arr; twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went to school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Writer
B. Musician
C. Factory
D. Singer

2. A. Rice
B. Time
C. Vegetable
D. Milk

3. A. Market
B. Wish
C. Have
D. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter khổng lồ six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Cách Chuyển Bộ Nhớ Máy Sang Thẻ Nhớ Samsung J2 Prime Cực Dễ, Cách Copy Ảnh Sang Thẻ Nhớ Trên J2 Thì Làm Thế

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) thích hợp vào nơi trống