Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 bao bao gồm 7 đề bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 7 học kì 1


Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 được biên soạn bám sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa công tác mới. Thông qua 7 đề thi giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 để giúp quý thầy cô giáo tạo đề khám nghiệm theo chuẩn chỉnh kiến thức cùng kỹ năng, giúp phụ huynh bình chọn kiến thức cho các con của mình. Đặc biệt giúp các em rèn luyện củng ráng và nâng cấp kỹ năng có tác dụng quen với các dạng bài xích văn để làm bài soát sổ học kì 1 đạt công dụng tốt. Vậy sau đây là nội dung cụ thể TOP 7 đề thi học kì 1 tiếng Anh 7 năm 2022 - 2023, mời chúng ta cùng cài tại đây.


Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 năm 2022 - 2023

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh 7 sách liên kết tri thức
Đề thi học tập kì 1 giờ Anh 7 Chân trời sáng sủa tạo
Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 i-Learn Smart World

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh 7 sách liên kết tri thức

Đề khám nghiệm giữa kì 1 Global Success 7

PART A. LISTENING (1,5 points)

I. Listen khổng lồ the conversation between Liam & Chau. Circle the best answer A, B, or C. You will listen TWICE. 1. What time will Liam be free on Sunday? (B)

A. Before 10 a.m. B. After 4 p.m. C. At 3.30 p.m.2. What does Liam hope to see in the water puppet show? (B)

A. The puppeteers’ control of the puppets on the water.B. The smooth movements of the puppeteers.C. The rural scenes of old Vietnamese villages.

3. What food will Chau and Liam have before the show? (H)

A. Beef noodle soup.B. Hot dogs. C. Hamburgers.

II. Listen khổng lồ the talk about taking advantage of things around you. Tick (v) T (True) or (F) False. You will listen TWICE.

T

F

1. ________ You can use new glass bottles to lớn grow herbs & flowers in. (B)

2. ________ You can make house models with ice cream sticks và coloured straws. (B)

3. ________ Collecting some seashells in the sand makes you bored while you’re cleaning the beach. (H)


PART B. LANGUAGE (2,5 points)

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. A.watched B. Phoned C. Preferred D. Followed (B)

2. A. Midterm B.pepper C. Prefer D. Preserve (B)

II. Choose the correct answer khổng lồ complete each of the sentences.

1. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has ________. (H)

A. Flu B. Sunburn C. Spots
D. Stomachache

2. He is a great artist. He can _____________ in both _____________. (H)

A. Carved – eggshell B. Plant – wood and eggshells
C. Plant – stone and eggshells D. Carve – wood and eggshells

3. They are very _____________ about their volunteer program. (H)

A. Excited B. Excite
C. Exciting
D. Excitement

4. My son usually _____________ his homework in the evenings. (H)

A. Bởi B. Does
C. Did D. Is doing

5. I have got _____________ táo khuyết in my bag. (B)

A. A
B. An
C. The
D. No article

6. What delicious food! _________ your mother _________ it? (H)

A. Does/cook B. Will/cook C. Did/cook D. Is/ cooking

7. Your sister likes cooking, và I do,_____________. (B)

A. So B. Either C. Too D. Neither

8. Who _____________ the garden when you are away? (H)

A. Looked after B. Will look at
C. Looked at D. Will look after


PART C. READING COMPREHENSION (2,0 points)

I. Choose the correct word for each blank in the following passage.

A recent report showed which countries were the healthiest to live in. It included things like how long people live và what kind (1)_____________ health problems they have. Some of the countries on the danh mục were Australia, Italy and France ; and japan was at (2)_____________ top. In Japan, more people live khổng lồ be over eighty years old than in any other countries. Part of the reason is that people have a very (3)_____________ diet. They eat a lot of fish & vegetables. They don’t eat much red meat & cheese . We don’t all have to (4)_____________ in nhật bản to be healthier, but we should definitely all eat more fish & do more exercise , too.

1. A. Of B. With C. On D. From (B)

2. A. A B. An C. The D. No article (B)

3. A. Healthy B. Awful C. Exciting D. Bad (H)

4. A. Living B. Lived C. Live D. To live (B)

II. Read the passage và choose the best answer for each question.

October 27th, 2018

Dear Anna,

How are you? I"m fine. I am very busy with school and my hobbies. I have basketball practice twice a week - every Tuesday & Thursday afternoons. I play basketball quite well. Each practice is two hours and then I have lớn go trang chủ and bởi vì my homework. Every Friday we have a Maths quiz (a short exam). So I have lớn work extra hard on school work after my basketball Thursday practice. I"m quite good at Maths. Also, every Saturday morning I enjoy jogging around the park. I lượt thích taking my dog, Jimmy, with me. We like running quickly together. ….


Yours,

Diana

1. Who writes the letter? (B)

A. Anna B. Diana C. Both of them D. None of them

2. What sports does Diana play twice a week? (B)

A. Baseball B. Football C. Basketball D. Badminton

3. When does Diana play sports? (B)

A. Monday & Thursday B. Sunday & Thursday
C. Wednesday and Thursday D. Tuesday và Thursday

4. How does Diana study Maths? (H)

A. Quite well
B. Quite badly C. Quite quickly D. Quite slowly

PART D. WRITING (2,0 points)

I. Find out the mistake.

1. Did (A) you buy some (B) bottles of (C) water for a (D) picnic yesterday? (B)

2. Because (A)the (B)car was expensive, my (C) uncle bought it (D) yesterday. (H)

3. They didn’t go (A) fishing (B) two days (C) ago, và so did we. (B)

4. David’sparents (A) usually goes (B)for a walk in the park (C) near their (D) house. (H)

II. Rewrite the following sentences so that the second sentence means exactly the same as the sentence before it.

1. This film is different from the one I saw last night. (VD)

- This film is not _____________________________________________.

2. This exercise is more difficult than that one. (VD)

- That exercise is not __________________________________________.

PART E. SPEAKING (2,0 points)

Topic 1. Talk about your favourite hobby.

Question 1. Vì you think that someone has to lớn take up doing something interesting in her/ his không tính phí time? Why? / Why not?

Question 2. vị you think your hobby will be useful khổng lồ others? Why? / Why not?

Topic 2. Talk about how to stay healthy.

Question 1. Do you think doing outdoor activities will help you stay healthy? Why? / Why not?

Question 2. Bởi vì you think staying healthy will help your life become meaningful? Why? / Why not?

Ma trận đề thi thân kì 1 tiếng Anh 7

TT

Kĩ năng

Mức độ dìm thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tỉ lệ (%)

Thời gian (Phút)

Tỉ lệ (%)

Thời gian (Phút)

Tỉ lệ (%)

Thời gian (Phút)

Tỉ lệ (%)

Thời gian (Phút)

Tỉ lệ (%)

Thời gian (Phút)

1

Nghe

10

6

5

4

15

10

2

Ngôn ngữ

15

12

10

8

25

20

3

Đọc

15

10

5

5

20

15

4

Viết

10

5

10

5

20

15

5

Nói

10

10

20

Tổng

40

20

30

20

20

10

38

60

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ tầm thường (%)

70

30

100


Bảng bộc lộ đề soát sổ giữa kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 - Global Success

TT

Kĩ năng

Đơn vị kiến thức/kỹ năng

Mức độ con kiến thức, năng lực cần kiểm tra, tiến công giá

Số câu hỏi theo nấc độ nhận thức

Tổng số CH

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I.

LISTENING

1. Nghe một đoạn hội thoại thân Liam và Châu để chọn câu trả lời đúng có tương quan đến các chủ đề “Music and Arts”

thừa nhận biết: Nghe để chọn tin tức chi tiết

2

2

0

Thông hiểu: - hiểu nội dung bao gồm của đoạn hội thoại để tìm câu vấn đáp đúng.

1

1

0

Vận dụng:

0

0

2. Nghe một đoạn độc thoại liên quan đến chủ đề “Hobbies”,

nhấn biết: - Nghe lấy thông tin để chọn câu Đúng tốt Sai

2

2

0

Thông hiểu: - gọi nội dung chủ yếu của đoạn độc thoại/ đối thoại để xác định được câu Đúng hay Sai.

1

1

0

Vận dụng:

0

0

II.

LANGUAGE

1. Pronunciation : - phát âm cuối "ed" của cồn từ bao gồm quy tắc ; nguyên âm " /ə/ cùng /ɜ:/ " (MCQ)

nhận biết: - nhận thấy cách phân phát âm "ED" thông qua các từ vựng theo chủ thể đã học.

2

2

0

Thông hiểu: -

0

0

Vận dụng:

0

0

2. Vocabulary từ bỏ vựng đang học theo chủ đề “Hobbies”, “Health”, “Community Service”, “Food and Drink”, "A Visit lớn A School" (MCQ)

Nhận biết:

0

0

Thông hiểu: - đọc và tách biệt được những từ vựng theo chủ thể chủ đề “Hobbies”, “Healthy”, “Community Service”, “Food & Drink”, "A Visit to lớn A School" - nuốm được các mối links và phối kết hợp của từ bỏ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng.

2

2

0

Vận dụng:

0

0

3. Grammar Article: a, an, the, a lot of, lots of, a few, too, so, Word khung Present tense

dấn biết: - nhận biết được những kiến thức về a, an, the, some, any, either, neither, too, so

2

2

0

Thông hiểu: - hiểu và minh bạch thì quá khứ đơn hoặc HT đơn, sau này đơn

4

4

0

Vận dụng:

0

0

III.

READING

1. Cloze kiểm tra phát âm được bài xích đọc bao gồm độ dài khoảng tầm 80-100 từ bỏ về các chủ điểm “Healthy Living”

thừa nhận biết: - nhận ra được những thành tố ngữ điệu và liên kết về phương diện văn bản.

3

3

0

Thông hiểu: - minh bạch được các đặc trưng, điểm sáng các thành tố ngôn từ và links về khía cạnh văn bản.

1

1

0

Vận dụng:

0

0

2. Reading comprehension hiểu được nội dung chính và nội dung cụ thể đoạn văn bản có độ dài khoảng 100-120 từ, luân phiên quanh các chủ điểm “Hobbies”.

dấn biết: - tin tức chi tiết

3

3

0

Thông hiểu: - gọi ý bao gồm của bài xích đọc và giới thiệu câu vấn đáp phù hợp. - hiểu được nghĩa tham chiếu. - thải trừ các chi tiết để giới thiệu câu trả lời phù hợp

1

1

0

Vận dụng:

0

0

IV.

WRITING

dìm biết: xác định lỗi không nên về " some/ any ; either/ neither"

2

2

0

1. Error identification xác minh lỗi sai

Thông hiểu: - khẳng định lỗi sai về sự hòa thích hợp thì hiện tại đơn; phương pháp dùng từ liên kết (although, however)

2

2

0

2. Sentence transformation Viết lại câu dùng từ lưu ý hoặc từ mang đến trước

Vận dụng: - gọi câu gốc và sử dụng những từ gợi ý để viết lại câu làm thế nào cho nghĩa không nắm đổi. ( đối chiếu hơn -> so sánh không bằng/ different from -> not the same as)

2

0

2

vận dụng cao:

V.

SPEAKING

0

0

Trình bày chủ đề về "Hobbies" hoặc "Healthy Living"

0

0

dấn biết:

0

0

2. Topic speaking

Thông hiểu: - Sử dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề. Vận dụng: - áp dụng từ vựng và cấu tạo linh hoạt, miêu tả được nội dung yêu cầu nói theo các phương pháp khác nhau. Vạc âm kha khá chuẩn.

6

0

6

3. Q&A

vận dụng cao: - gọi và vấn đáp được câu hỏi của bạn cùng đội và vấn đáp một bí quyết linh hoạt. Sử dụng ngữ điệu một cách thoải mái và tự nhiên và thuần thục.

2

0

2

Tổng

16

0

12

0

0

8

0

2

28

10


Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 7 năm 2022

PHÒNG GD&ĐT………

TRƯỜNG……….

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM 2022 - 2023

MÔN TIẾNG ANH 7

Thời gian…. Phút

Listen khổng lồ five airport announcements. Choose the correct answer, A, B or C.

Announcement A

1. What time does the flight begin?

A. 9:00

B. 9:15

C. 9:25

Announcement B

2. What bởi vì passengers need khổng lồ have?

A. Boarding passes

B. Passports

C. Both A & B

Announcement C

3. Which gate should Gemma & Ryan come lớn right immediately?

A. Gate

B. Gate 14

C. Gate 40

Announcement D

4. What is the flight number?

A. Flight KL1050

B. Flight KN1051

C. Flight KN1055

Announcement E

5. What is the temperature in new york now?

A. 73º

B. 67º

C. 76º

Listen again and complete the table with the words in the box.

Flight EZ9753 bad weather gate 6 gate 21 18:30

Announcement A

6. This flight is delayed by two hours because of _______________.

Announcement B

7. Flight FR3421 now boarding at _______________ .

Announcement C

8. This is the final boarding hotline for passengers Gemma & Ryan Grey flying to Athens on ____________ .

Announcement D

9. All passengers with express boarding tickets và passengers travelling with young children please go khổng lồ _______________.

Announcement E

10. People have landed at JFK airport in new york where the local time is _______________ .

PRONUNCIATION

Choose the word whose bold part is pronounced differently from others. Write A, B, C or D in the blank.

1.A. Climb B. Lượt thích C. Find D. Sit

2. A. Head B. Meat C. Wear D. Bear

3.A. Sand B. Hand C. Man D. Small

Choose the bold word that has a different găng tay pattern from the others. Write A, B, or C in the blank.

4.

A. Happy

B. Slowly

C. Polite

D. Badly

5.

A. Comfortable

B. Successful

C. Creative

D. Enormous

USE OF ENGLISH

Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. The woman was ______ on the bed.

A. Lying

B. Kicking

C. Holding

2. Her students _________ books at 9 a.m. Yesterday.

A. Was reading

B. Were reading

C. Read

3. The phone ______ while she was sleeping.

A. Ring

B. Rang

C. Was ringing

4. We need khổng lồ be ______ to lớn take photos of wild animals.

A. Polite

B. Patient

C. Rude

5. They can think _________ lớn find the new solution.

A. Happily

B. Creatively

C. Rudely

6. The woman ______ at the supermarket last Sunday.

A. Was

B. Were

C. Be

7. In the past, _________ people couldn’t attend universities.

A. Cruel

B. Poor

C. Rich

8. There______ many toys in his bedroom when he was a child.

A. Was

B. Be

C. Were

9. My sister _________ there for one hour và waited for him.

A. Met

B. Stayed

C. Gave

10. My family members _________ happy with the film last night.

A. Were

B. Was

C. Be

11. In 1500 Leonardo domain authority Vinci _________ a flying machine.

A. Wrote

B. Ruled

C. Invented

READING

Read the passage and decide whether each statement is True or False. Write True or False in each blank.

Vietnamese Mid-Autumn Festivals

The way people celebrate Mid-Autumn Festival differs from generation to generation as society keeps moving forward. Although traditional Mid-Autumn celebration activities for children and families are not so popular nowadays as they used to lớn be decades ago, the timeless cultural value of truth, goodness, & beauty are always honoured, and practiced in a variety of ways.

There is something new about today’s Mid-Autumn Festival. It’s the presence of colourful electronic lanterns that play music, aside from the traditional star-shaped paper-and-bamboo lanterns, và a lot of baked và white mooncakes with flavours that better meet consumers’ changing tastes. Just like many other traditions, Mid-Autumn Festival has changed lớn catch up with the modern life.

1. People celebrate Mid-Autumn Festival differently.

2. The culture is not honoured.

3. Modern lanterns can play music.

4. Mooncakes are served in the festival.

Choose the option that best completes each blank in the passage. Write A, B, or C in the blank.

Thanksgiving Day

American (5) the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes & pumpkin pie – a (6) dessert. Then families vày activities together or watch TV.

The Thanksgiving festival celebrates the first harvest of the Pilgrims – a group of religious settlers. In September 1620, they (7) England for America on a ship – the Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold và didn’t have enough food. So half of them died. A Native American leader, Squanto, (8) the settlers. His people showed the settlers how to lớn grow corn và vegetables and how khổng lồ hunt animals for food.

In Autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans. For three days, they ate together. Also, they (9) games, thanh lịch songs and danced. It was the start of a long tradition.

5.

A. Celebrate

B. Play

C. Get

6.

A. Kind

B. Uncommon

C. Popular

7.

A. Arrived

B. Left

C. Went

8.

A. Came

B. Cooked

C. Visited

9.

A. Played

B. Met

C. Helped

WRITING

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence.

1. His parents / talk / Tom/ did / to / ?

2. She / apples / does / bananas / or / lượt thích / ?

3. Visited / Jeremy / summer / Vung Tau / last / .

4. Go / your / where / mother / did / shopping / ?

5. We / last weekend / ate / a / at / restaurant / .

Rewrite the following sentences with the given beginning in such a way that the meanings stay unchanged.

6. It is difficult to lớn take photos of wild animals.

It is not ________________________

7. Sportsmen usually move fast.

Sportsmen don’t usually ____________________

8. Photographers need to lớn think creative khổng lồ take good photos.

Photographers think ____________________________________________

9. You need to lớn wait for a long time.

You need to lớn be ____________________________________________

10. Photographers also need khổng lồ sit quietly.

Photographers should find a _______________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 1 giờ đồng hồ Anh 7

LISTENING

1. C

2. C

3. B

4. A

5. C

6. Bad weather

7. Gate 21

8. Flight EZ9753

9. Gate 6

10. 18:30

Listening Transcript:

A: Good morning. This is an announcement for all passengers travelling on the 9:25 flight TOM1223 khổng lồ Rome. This flight is delayed by two hours because of bad weather.

B: Would all passengers travelling khổng lồ Tokyo on flight FR3421 please have your boarding passes & passports ready for boarding. Flight FR3421 now boarding at gate 21.

C: This is the final boarding call for passengers Gemma và Ryan Grey flying lớn Athens on flight EZ9753. Your flight is ready lớn leave. Please go khổng lồ gate 14 immediately. The doors of the plane will close in five minutes. Final boarding hotline for passengers Gemma và Ryan Grey.

D: This is an announcement for passengers travelling khổng lồ Amsterdam on flight KL1050. Will all passengers with express boarding tickets và passengers travelling with young children please go to gate 6 for boarding. That’s all passengers with express boarding tickets và passengers travelling with young children go lớn gate 6 for boarding. Thank you.

E: Good evening, ladies and gentlemen. We have landed at JFK airport in new york where the local time is 18:30 & the temperature is 76º. We hope you have enjoyed your flight with American Airlines this evening & wish you a very safe journey to your final destination.

PRONUNCIATION

1. D

2. B

3. D

4. C

5. A

USE OF ENGLISH

1. A

2. B

3. B

4. B

5. B

6. A

7. B

8. C

9. B

10. A

11. C

READING

1. True

2. False

3. True

4. True

5. A

6. C

7. B

8. C

9. A

WRITING

1. Did Tom talk to lớn his parents?

2. Does she like apples or bananas?

3. Jeremy visited Vung Tau last summer.

4. Where did your mother go shopping?

5. Last weekend, we ate at a restaurant.

6. It is not easy lớn take photos of wild animals.

7. Sportsmen don’t usually move slowly.

8. Photographers think creatively khổng lồ take good photos.

9. You need to lớn be patient.

10. Photographers should find a quiet place to lớn sit.

..................

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh 7 i-Learn Smart World

Đề thi học kì 1 giờ Anh 7 i-Learn Smart World

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ Đề Thi giờ Anh 7 mới
Bộ đề thi tiếng Anh 7 Global Success - kết nối tri thức
Bộ đề thi tiếng Anh 7 Friends plus - Chân trời sáng tạo
Bộ đề thi giờ Anh 7 Explore English - Cánh diều
Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 năm 2022-2023 bao gồm đáp án (10 đề) | Global Success, Friends plus, Explore English

Để ôn luyện với làm xuất sắc các bài xích thi giờ đồng hồ Anh lớp 7, dưới đấy là Top 10 Đề thi tiếng Anh 7 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách bắt đầu Global Success, Friends plus, Explore English của cả ba cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo có đáp án, cực giáp đề thi chính thức. Hy vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh 7.

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh 7 năm 2022-2023 gồm đáp án (10 đề) | Global Success, Friends plus, Explore English


Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi học kì 1 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. LISTENING

TASK 1. Listen lớn the conversation between Naomi và Tuan. Circle the best answer A, B, or C. You will listen TWICE.

1. How did Naomi go to da Nang?

A. By plane. B. By taxi. C. By ship.

2. Why does Tuan suggest a glass of orange juice?

A. Because it’s a yummy drink for summer.

B. Because she wants lớn drink something first.

C. Because it can help Naomi get over her tiredness.

3. According lớn Tuan, what ingredient does banh xeo NOT have?

A. Shrimp. B. Pork. C. Bean sprouts.

4. What food bởi they agree to lớn choose for their breakfast?

A. Banh xeo.

B. Mày quang.

C. Banh xeo and mi quang.

5. Where is Tuan’s favourite restaurant?

A. In a busy street. B. In a small town. C. In a narrow lane.

TASK 2. Listen and complete the student’s note. Write ONE WORD in each blank. You will listen TWICE.

REUSING THINGS FOR HOBBIES

● Take (1) ___________ of used things for your hobbies

● Reuse glass bottles if your hobby is (2) ___________

● Use (3) ___________ and ice cream sticks khổng lồ make house (4) ___________

● (5) ___________ seashells in the sand while you’re cleaning the beach

II. READING

TASK 1. Read the passage. Circle the best answer A, B, or C to lớn each of the questions.

Jenny and Sarah are practising singing a Vietnamese folk song to take part in a singing contest only for foreign students who are studying in schools in Ho đưa ra Minh City. Their tuy nhiên is Hoa thom buom luon. It has a beautiful melody, but they find it challenging because the lyrics are difficult for them to lớn pronounce. With the help of Miss Thanh, their Vietnamese tutor, their performance is improving significantly. Besides singing, they also have lớn practise a traditional dance in order to impress the judges & the audience. Although the dance is not as difficult as the song, they still rehearse very hard. With a lot of efforts, both girls hope they will have a great performance & win the contest.

1. Who can compete in the singing contest?

A. Vietnamese students.

B. International students.

C. Vietnamese tutors.

2. What bởi vì Jenny and Sarah think about the tuy nhiên they chose?

A. The melody is challenging but the lyrics are easy.

B. The melody is hard but the lyrics are lovely.

C. The melody is beautiful but the lyrics are difficult.

3. What does the word their in line 6 mean?

A. Foreign students’. B. Miss Thanh’s. C. Jenny và Sarah’s.

4. Why bởi they practise a traditional dance?

A. To show off their khiêu vũ talent.

B. To lớn make an impression on the judges & the audience.

C. To lớn make their performance more beautifully.

5. How is the traditional dance when compared to lớn the song?

A. It’s easier than the song.

B. It is not as easy as the song.

C. It’s more difficult than the song.

TASK 2. Complete the reading passage. Write ONE suitable word in each blank.

Nancy’s uncle works at a big art gallery in France. His main duty is to lớn look (1) ___________ many valuable paintings of famous artists, so he needs to be patient & careful all the time. Every day he checks the maintenance of those (2) ___________ of art and writes a report khổng lồ the manager. (3) ___________ he has a wide knowledge of both modern art và folk art, he can explain everything about the paintings in the gallery khổng lồ Nancy impressively. Each time Nancy visits the gallery, her uncle always enthusiastically (4) ___________ her the new paintings that the owner of the gallery has bought. She admires her uncle greatly, & those visits help develop her passion for art (5) ___________ by day.

III. WRITING

TASK 1. Put the words in the correct order to make sentences.

1. Music / school, / compulsory / English / and / In / are / subjects / Lan’s /.

2. Mineral / drinks / Fruit / và / water / are / juice / healthy /.

3. One / lớn / traditional / My / food / prefers / foreign / sister /.

4. A / is / regularly / way / housework / good / lớn / exercise / Doing / also / .

5. Modern / our / There / science / in / a / is / school / laboratory / .

TASK 2. Write a short paragraph of 80 words to lớn describe an English speaking club và its activities.

IV. LANGUAGE FOCUS

TASK 1. Choose the word with a different way of pronunciation in the underlined part. Circle A, B, or C.

1. A. Spring roll B. Originate C. Composer

2. A. Folk B. Compose C. Lemonade

3. A. Homeless B. Responsibility C. Pop

4. A. Fried B. Talented C. Gifted

5. A. Cherry B. Teacher C. Chemistry

TASK 2. Fill each blank with the present simple, present continuous or past simple form of the verb in brackets.

1. Instead of going khổng lồ the gym, I often ___________ (do) yoga in the morning.

2. I prefer ___________ (play) the piano to drawing and painting in my spare time.

3. Eden: What are you doing?

Anna: I ___________ (collect) all my old clothes lớn donate lớn homeless people.

4. Yesterday, I___________ (watch) a show on TV. It was so amazing.

5. When I was younger, I ___________ (study) at this lower secondary school.

6. In order to lớn pass the exams, Lia ___________ (study) very hard these days.

7. I’m sad I ___________ (not go) on our field trip last Sunday.

8. Patrick ___ (see) a lot of old photos of his school in the exhibition three days ago.

9. ___________ Ron often ___________ (listen) lớn music after school?

10. Our school ___________ (have) a big library and a swimming pool.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

TASK 1

1. A

2. C

3. B

4. B

5. C

Script:

Naomi: Hello, Tuan. Long time no see.

Tuan: Welcome to domain authority Nang, Naomi. When did you arrive?

Naomi: Just yesterday evening. I felt quite tired after such a long flight.

Tuan: Oh, I see. Let me get you a glass of orange juice. It can help you feel better.

Naomi: Thanks a lot. But I just want something to lớn eat first. Can you recommend any popular specialties here?

Tuan: Would you like to try mi quang or banh xeo? They’re so yummy.

Naomi: Both sound strange to lớn me. What are they?

Tuan: ngươi quang is a kind of pork noodle soup served with different green vegetables while banh xeo is a type of crepe made of rice flour, turmeric, shrimp và bean sprouts.

Naomi: Sounds delicious. I think I’d like to eat ngươi quang first. Soup is always a good choice for a healthy breakfast.

Tuan: I couldn’t agree more. I’ll take you lớn my favourite restaurant. It’s in a narrow lane over there.

TASK 2

1. Advantage

2. Gardening

3. Straws

4. Models

5. Collect

Script:

Taking advantage of things around you to lớn make useful ones for your hobbies is a good way to protect the environment. First, if you like gardening, don’t throw away used glass bottles. You can reuse them to lớn grow herbs và flowers in. They can help you know how much water your plants need easily. Second, ice cream sticks và coloured straws are useful things to make house models. Straws are used to lớn make the roof, and ice cream sticks are used to make the rest of the house. With a little creativity & handiness, you can have xinh đẹp house models that surprise your friends. Finally, it’s fun lớn collect some seashells in the sand while you’re cleaning the beach. You can use them khổng lồ make wind chimes và hang on the window of your bedroom.

II. READING

TASK 1

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

TASK 2

1. After

2. Works

3. Because

4. Shows

5. Day

III. WRITING

TASK 1

1. In Lan’s school, English & music are compulsory subjects.

2. Fruit juice and mineral water are healthy drinks.

3. My sister prefers traditional food lớn foreign one. / My sister prefers foreign food to lớn traditional one.

4. Doing housework is also a good way khổng lồ exercise regularly.

5. There is a modern science laboratory in our school.

TASK 2

Sample writing:

“WE” is an interesting English Speaking Club for teenage students. It is a new club & has about 30 members. They meet at the art studio of a high school at 5.00 p.m. Every Friday & they practise speaking English with five native teachers by joining exciting activities lượt thích role-playing, presenting, discussing, etc. I like role-playing best because I can act the roles of my favourite characters in popular stories or comics such as Sherlock Holmes & Nobita. I always have a great time there.

IV. LANGUAGE FOCUS

TASK 1

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C

TASK 2

1. Bởi

6. Is studying

2. Playing

7. Didn’t / did not go

3. Am collecting

8. Saw

4. Watched

9. Does Ron often listen

5. Studied

10. Has

Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 - Explore English

Năm học 2022 - 2023

Môn: tiếng Anh lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. LISTENING

Listen to the conversations. Circle the best response khổng lồ each question.

Conversation 1.

1. When is the school festival?

a. Next week b. In two weeks c. In two months

2. Who"s going to lớn raise money for the school festival?

a. The girl b. The boy c. The girl and the boy

Conversation 2

3. Who"s going to visit his or her grandparents?

a. Sara b. Lucas c. Neither of them

4. Is the girl looking forward khổng lồ babysitting?

a. Yes. B. No. C. Sort of.

Conversation 3

5. What"s the boy going to vì this weekend?

a. Go to lớn science camp b. Watch a movie c. Visit his grandparents

II. USE OF ENGLISH

Task 1. Correct one mistake in each question.

1. There is some waters on the counter.

2. Who kind of music do you like?

3. I am a sore throat.

4. A: I love hip-hop. - B: Me, only. It"s so cool!

5. There"s none meat in the refrigerator.

6. What are we going lớn setting up?

7. When is he going clean his room?

Task 2. Circle the correct word

Welcome to dùng Gon Zoo! We are 1. (the tallest / the largest) zoo in Viêt Nam. We have 2. (the most longest / the funniest) monkeys, & they can make you laugh a lot. Here you can also see the elephants. They are among 3. (the biggest / the longest) elephants in Viet Nam. The giraffes are 4. (the smallest / the tallest) animals in the zoo.

We also have 5. (the tiniest / the most dangerous) animals in the zoo: tigers and snakes!

Task 3. Complete the conversation. Number the sentences in the correct order (1-7).

a. Well, that"s difficult. Is it cat Bà island?

b. Wow, interesting! My family traveled to lớn Phú Quöc last summer. It"s a beautiful island.

c. Correct! Next, what"s the largest island in Việt Nam?

d. (1) Hey, Long. Can you help with my geography test? Ask me some questions, please.

e. No, Phú Quốc is the largest island in Viet Nam.

f. OK, I"m not busy now. I can help you. What"s the highest mountain in the world?

g. It"s Mount Everest, right?

IV. READING

Task 1. Read the text và circle the correct word

Ludwig van Beethoven was a world-famous composer, born in 1770 in Germany. But did you know he was deaf?

During his life, he wrote many different pieces of music for orchestras. As well as writing music, he played several instruments, including the piano và the violin.

Beethoven had some famous teachers--like Haydn & Mozart. They all saw his amazing musical abilities from an early age. When he lived in Vienna, Austria, he often played the piano in the homes of very important people.

Unfortunately, he lost his hearing completely by the age of 40.

He continued to play the piano, but it was very difficult for him khổng lồ hear the higher notes. So, he started to listen to lớn the movement of the lower strings of the piano, instead of listening to the high notes.

Amazingly, he is most famous for some of the pieces of music he wrote after he lost his hearing! Many people around the world continue lớn play his music.

1. Detal Beethoven was born in …

a. Germany b. Austria c. Italy

2. Inference Beethoven is famous for his … music.

a. Pop b. Classical c. Rock

3. Vocabulary The phrase "from an early age" means …

a. As a child b. As an adult c. As an old man

4. Vocabulary Another way of saying "he became deaf" is.

a. He lost his sight b. He lost his feeling c. He lost his hearing

5. Dead He became completely deaf by the age of …

a. Trăng tròn b. 30 c. 40

Task 2. Read the article. Write T for True or F for False

Putty-nosed monkeys live in rain forests in Africa. They make noises lớn communicate with each other. For example, they make the sound pyow when danger is, near, and the sound thủ thuật when danger is coming from the air.

Scientists are studying the communication among putty-nosed monkeys. They believe the monkeys can put sounds together into "sentences, which make new meanings. One "sentence" is pyow pyow gian lận hack thủ thuật hack, which means “Let"s go somewhere else.”

This is a very exciting development in the study of animal communication. Scientists believe this means that some animals are more intelligent than we first thought.

1. Putty-nosed monkeys live in the mountains.

 

2. They talk lớn each other with sounds.

 

3. They make the sound pyow when they feel danger.

 

4. Pyow pyow hack hack gian lận hack means "stay here.

 

IV. WRITING

Answer these questions. Write full sentences for each one.

1. Are there any books on your desk now?

2. When did you get your top?

3. What kind of music bởi vì you like the best?

4. Did you get your shoes recently?

ANSWER KEY

I. LISTENING

1. C

2. C

3. B

4. B

5. A

II. USE OF ENGLISH

Task 1.

1. There is some water on the counter.

2. What kind of music vì you like?

3. I have a sore throat.

4. A: I love hip-hop. - B: Me, too. It"s so cool!

5. There"s some/ no meat in the refrigerator.

6. What are we going to set up?

7. When is he going khổng lồ clean his room?

Task 2.

1. The largest

2. The funniest

3. The biggest

4. The tallest

5. The most dangerous

Task 3.

1. D

2. F

3. G

4. C

5. A

6. E

7. B

III. READING

Task 1.

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

Task 2.

1. F

2. T

3. T

4. F

IV. WRITING

(Student’s own answers)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 - Friends plus

Năm học 2022 - 2023

Môn: giờ đồng hồ Anh lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

LISTENING

Listen khổng lồ five airport announcements. Choose the correct answer, A, B or C.

Announcement A

1. What time does the flight begin?

A. 9:00    B. 9:15    C. 9:25

Announcement B

2. What vì passengers need to have?

A. Boarding passes    B. Passports    C. Both A & B

Announcement C

3. Which gate should Gemma và Ryan come khổng lồ right immediately?

A. Gate    B. Gate 14    C. Gate 40

Announcement D

4. What is the flight number?

A. Flight KL1050    B. Flight KN1051    C. Flight KN1055

Announcement E

5. What is the temperature in new york now?

A. 73º    B. 67º    C. 76º

Listen again and complete the table with the words in the box.

*

Announcement A

6. This flight is delayed by two hours because of _______________.

Announcement B

7. Flight FR3421 now boarding at _______________ .

Announcement C

8. This is the final boarding call for passengers Gemma & Ryan Grey flying khổng lồ Athens on ____________ .

Announcement D

9. All passengers with express boarding tickets và passengers travelling with young children please go khổng lồ _______________.

Announcement E

10. People have landed at JFK airport in thủ đô new york where the local time is _______________ .

PRONUNCIATION

Choose the word whose bold part is pronounced differently from others. Write A, B, C or D in the blank.

1. A. Climb    B. Lượt thích    C. Find    D. Sit

2. A. Head    B. Meat    C. Wear    D. Bear

3. A. Sand    B. Hand    C. Man    D. Small

Choose the bold word that has a different găng tay pattern from the others. Write A, B, or C in the blank.

4. A. Happy    B. Slowly    C. Polite    D. Badly

5. A. Comfortable    B. Successful    C. Creative    D. Enormous

USE OF ENGLISH

Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. The woman was ______ on the bed.

A. Lying    B. Kicking    C. Holding

2. Her students _________ books at 9 a.m. Yesterday.

A. Was reading    B. Were reading    C. Read

3. The phone ______ while she was sleeping.

A. Ring    B. Rang    C. Was ringing

4. We need to be ______ khổng lồ take photos of wild animals.

A. Polite    B. Patient    C. Rude

5. They can think _________ to find the new solution.

A. Happily    B. Creatively    C. Rudely

6. The woman ______ at the supermarket last Sunday.

A. Was    B. Were    C. Be

7. In the past, _________ people couldn’t attend universities.

A. Cruel    B. Poor    C. Rich

8. There______ many toys in his bedroom when he was a child.

A. Was    B. Be    C. Were

9. My sister _________ there for one hour and waited for him.

A. Met    B. Stayed    C. Gave

10. My family members _________ happy with the film last night.

A. Were    B. Was    C. Be

11. In 1500 Leonardo domain authority Vinci _________ a flying machine.

A. Wrote    B. Ruled    C. Invented

READING

Read the passage & decide whether each statement is True or False. Write True or False in each blank.

Vietnamese Mid-Autumn Festivals

The way people celebrate Mid-Autumn Festival differs from generation lớn generation as society keeps moving forward. Although traditional Mid-Autumn celebration activities for children và families are not so popular nowadays as they used lớn be decades ago, the timeless cultural value of truth, goodness, & beauty are always honoured, and practiced in a variety of ways.

There is something new about today’s Mid-Autumn Festival. It’s the presence of colourful electronic lanterns that play music, aside from the traditional star-shaped paper-and-bamboo lanterns, & a lot of baked và white mooncakes with flavours that better meet consumers’ changing tastes. Just like many other traditions, Mid-Autumn Festival has changed to lớn catch up with the modern life.

1. People celebrate Mid-Autumn Festival differently.

2. The culture is not honoured.

3. Modern lanterns can play music.

4. Mooncakes are served in the festival.

Choose the option that best completes each blank in the passage. Write A, B, or C in the blank.

Thanksgiving Day

American (5) the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes và pumpkin pie – a (6) dessert. Then families vì activities together or watch TV.

The Thanksgiving festival celebrates the first harvest of the Pilgrims – a group of religious settlers. In September 1620, they (7) England for America on a ship – the Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold and didn’t have enough food. So half of them died. A Native American leader, Squanto, (8) the settlers. His people showed the settlers how to grow corn & vegetables & how to hunt animals for food.

In Autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to lớn thank God. They invited the Native Americans. For three days, they ate together. Also, they (9) games, lịch sự songs and danced. It was the start of a long tradition.

5. A. Celebrate    B. Play    C. Get

6. A. Kind    B. Uncommon    C. Popular

7. A. Arrived    B. Left    C. Went

8. A. Came    B. Cooked    C. Visited

9. A. Played    B. Met    C. Helped

WRITING

Rearrange the words in a correct order khổng lồ make a complete sentence.

1. His parents / talk / Tom/ did / to lớn / ?

2. She / apples / does / bananas / or / like / ?

3. Visited / Jeremy / summer / Vung Tau / last / .

4. Go / your / where / mother / did / shopping / ?

5. We / last weekend / ate / a / at / restaurant / .

Rewrite the following sentences with the given beginning in such a way that the meanings stay unchanged.

6. It is difficult to lớn take photos of wild animals.

It is not ____________________________________________

7. Sportsmen usually move fast.

Sportsmen don’t usually ____________________________________________

8. Photographers need to think creative to take good photos.

Photographers think ____________________________________________

9. You need lớn wait for a long time.

You need to be ____________________________________________

10. Photographers also need to sit quietly.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bao Cao Su Kéo Dài Thời Gian Long Pleasure, Hướng Dẫn Đeo Bao Cao Su Đúng Cách Cho Nam

Photographers should find a _______________________________________

ANSWER KEY

LISTENING

1. C

2. C

3. B

4. A

5. C

6. Bad weather

7. Gate 21

8. Flight EZ9753

9. Gate 6

10. 18:30

Listening Transcript:

A: Good morning. This is an announcement for all passengers travelling on the 9:25 flight TOM1223 to Rome. This flight is delayed by two hours because of bad weather.

B: Would all passengers travelling to l