Giáo án - bài xích giảng: technology thông tin: ra mắt về Đề thi môn hệ điều hành quản lý mạng máy vi tính (Tham khảo)
Giáo án - bài bác giảng: technology thông tin: reviews về Đề thi môn hệ quản lý điều hành mạng laptop (Tham khảo) 831 0
ngôi trường Đại Học công nghệ Thông Tin Khoa Kỹ Thuật máy vi tính Đề STT:……… MSSV:…………………… ĐỀ THI KIỂM TRA (2014-2015) MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH Thời gian: 60 phút (Sinh viên không phép thực hiện tài liệu) (Sinh viên có tác dụng đề) Trắc Nghiệm (7.5 điểm, câu 0.5 điểm – câu 14 tính câu : 14.1 14.2) : lựa chọn câu vấn đáp cách khoanh tròn (), bỏ chọn lựa cách gạch chéo (), lựa chọn lại cách tô đậm câu gạch chéo cánh () Hệ điều hành chương trình vận động người dùng với a Phần mềm laptop c Phần cứng laptop b những chương trình áp dụng d CPU lưu giữ Lời gọi khối hệ thống lệnh hệ điều hành cung ứng dùng để giao tiếp hệ quản lý điều hành a quy trình c Chương trình áp dụng b Phần cứng máy tính d người tiêu dùng Thành phần sau nguyên tố hệ điều hành quản lý a quản lý tiến trình b cai quản ghi b thống trị nhớ d làm chủ I/O Câu sau không xác a các bước chương trình thực hiện b tiến trình chương trình xử lí, sở hữu không gian địa chỉ, trỏ lệnh, tập ghi stack c tiến trình tự định thời gian cần dừng hoạt động xử lí để ship hàng tiến trình khác d các tiến trình tự liên hệ với mà lại không thông qua hệ quản lý điều hành e Câu c, d f Câu a, b Một các bước rơi vào trạng thái terminated trường phù hợp sau a gặp hàm exit() c chạm chán hàm fork() b chạm mặt hàm exec() d chạm chán lệnh return Một quy trình chuyển trực tiếp từ tinh thần a Ready quý phái Running d New lịch sự Ready b Ready sang trọng Terminated e Running lịch sự Terminated c Running sang trọng Waiting Trang 1/15 Đề số quá trình phải chờ kiện hay làm việc nhập xuất (I/O or sự kiện wait) trực thuộc dạng chuyển trạng thái sau : a Running thanh lịch Waiting b Waiting lịch sự Running c Running sang trọng Ready d Ready lịch sự Running Trong nhân tố đây, thành phần định vấn đề lựa chọn các bước (trong số quá trình đợi ready queue) sử dụng CPU a bộ lặp kế hoạch (bộ định thời) c Bộ quản lý tài nguyên b Bộ làm chủ tiến trình d cỗ phân phối bài toán CPU đưa từ các bước sang quá trình khác đỏi hỏi CPU bắt buộc lưu trạng thái quy trình cũ nạp trạng thái các bước mới, trình gọi : a Khóa các bước c gửi ngữ cảnh b Lặp kế hoạch CPU d Tất không đúng 10 Thuật toán định thời sau gây triệu chứng “đói” (starvation): a FCFS c Priority b Round Robin d vớ câu giữ ý: câu sinh viên lựa chọn FCFS Priority coi 11 đến thuật toán lặp lịch FCFS, cùng với bảng sau các bước Thời điểm vào Ready queue thời gian xử lí P1 P2 P3 012 24 3 thời hạn chờ vừa phải là: a 18 c 16 b 48 d 24 12 đến thuật toán lặp kế hoạch với lever ưu tiên không trưng dụng (non-preemptive priority), cùng với bảng sau (độ ưu tiên = khủng nhất) tiến trình Độ ưu tiên thời khắc vào Ready queue thời gian xử lí P1 P2 P3 312 012 24 thời gian chờ tất quy trình là: a 49 c 48 b 47 d 25 13 mang đến đoạn code công tác sau: int main(int argc, char** argv) int i = 0; printf(“Hello world "); for( i = 1; i 0) printf("Parent "); else printf("Child "); else exit(-1); } pid = fork(); if (pid > 0){ 14.1 Hỏi công tác sau kết thúc có tổng cộng tiến trình? a c b d 14.2 tất cả chữ Parent, chữ Child in ra? a Parent, Child c Parent, Child b Parent, Child d Parent, Child xem xét câu 14: sv vẽ sơ đồ gia dụng để trình bày hàm fork Đối cùng với câu 14: sơ thứ (0.5 điểm), 14.1 (0.25 điểm), 14.2 (0.25 điểm) từ Luận (2.5 điểm): Cho quy trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời hạn vào Ready List thời gian cần CPU khớp ứng bảng sau: Trang 3/15 Đề số Process Arrival Time Burst Time P1 12 P2 P3 6 P4 P5 12 Vẽ giản đồ Gantt tính thời gian đợi trung bình, thời gian đáp ứng trung bình thời hạn lưu lại hệ thống (turnaround time - thời hạn hoàn thành) trung bình mang đến giải thuật? a) Preemptive SJF (SRTF) (1.25 điểm) b) RR cùng với quantum time = (1.25 điểm) a SRTF Gantt chart (0.5 điểm) P1 P3 P2 P3 P4 11 P5 P1 15 32 21 TG-ĐƯ-TB = (0.25 điểm) TG-HT-TB = (0.25 điểm) TG-C-TB = ĐƯ: đáp ứng nhu cầu HT: xong C: chờ b RR Gantt chart (0.5 điểm) (0.25 điểm) P1 P1 P2 P3 P4 P2 12 15 P5 P1 17 đôi mươi P1 P3 23 26 P5 29 32 TG-ĐƯ-TB = (0.25 điểm) TG-HT-TB = (0.25 điểm) TG-C-TB = (0.25 điểm) Trang 4/15 Đề hàng đầu BC bộ điều phối các bước có chức năng? #Quyết định thời điểm cần dừng vận động tiến trình xử trí lựa chọn các bước cần thực phần tử thực công việc biên dịch thị lệnh máy tính xử lý liệu mặt chương trình là: # CPU các dịch vụ hệ quản lý gồm có: #a, b, c những chức dịch vụ quản lý tiến trình bao gồm có: # a b các chức dịch vụ cai quản nhớ bao gồm có: # a, b, c những chức dịch vụ làm chủ hệ thống tập tin gồm có: #a, b, c các thành phần khối hệ thống máy tính có có:#Phần cứng, hệ điều hành,chương trình ứng dụng/chương trình hệ thống, người tiêu dùng Các thành phần hệ điều hành là: #Bộ cấp phép tài nguyên, chương trình kiểm soát, phần nhân những mục tiêu xây dựng hệ điều hành và quản lý gồm có : #Tất a, b, c những thuộc tính trang bị nhập/xuất? #Công dụng,tốc độ truyền liệu,đơn vị truyền liệu, cách trình diễn liệu, triệu chứng lỗi những trạng thái các bước gồm có: #New, Ready, Running, Blocked, End những tiến trình thực cơ chế đặc quyền # các bước hệ quản lý và điều hành Các công việc cần thực tạo thành tiến trình? # tất a, b, c Các thao tác làm việc tiến trình? # vớ a, b, c Các các bước cần thực xong tiến trình? #Tất a, b, c những chế liên lạc quy trình gồm có: #Tất a, b, c Các giải pháp cho miền căng thẳng cần thoả điều kiện là: #a, b, c Các giải pháp đồng tiến trình? #Tất a, b, c Các phương án sửa chữa tắc nghẽn gồm có: # Hủy quá trình bị tắc nghẽn thu hồi tài nguyên cấp phát cấp tái phát Các cách thức xử lý tắc nghẽn gồm có: # vớ a, b, c những vấn đề vạc sinh quản lý nhớ? # thay đổi địa chỉ, thống trị nhớ cấp cho phát/chưa cấp phát, yêu cầu cấp phát nhớ cấu trúc hệ điều hành đơn giản cấu trúc: # b c cấu tạo hệ quản lý phân lớp cấu trúc: # Được phân thành nhiều lớp, lớp phần cứng, lớp kế lớp phần cứng phân tử nhân, lớp lớp tiếp xúc với người tiêu dùng Mỗi lớp sử dụng hàm lớp cung cấp cấu trúc máy ảo cấu trúc: #Tất a, b, c cấu tạo Client-Server cấu trúc: # vớ a, b, c kết cấu thư mục gì? # dùng để làm qủan lý file/thư mục đĩa cấp phát nhớ theo mô hình phân đoạn? # vớ a, b, c cấp phép nhớ theo quy mô phân trang? # tất a, b, c cấp phép nhớ theo mô hình “phân đoạn phối hợp phân trang” # tất a, b, c cấp phép nhớ ảo theo quy mô “phân trang theo yêu thương cầu” # Một tiến trình tạo thành nhiều trang, thường xuyên trú nhớ phụ trang hấp thụ vào nhớ gồm yêu cầu có lọai ngắt sử dụng hệ điều hành? #3 Trang 5/15 Đề số Cơ chế được cho phép tiến trình dàn xếp liệu dạng có cấu trúc là: #Trao đổi thông điệp Đ dưới số kiện khớp ứng xảy ngắt xảy ra: (1) Hệ quản lý điều hành lấy tinh chỉnh (2) Hệ điều hành lưu lại trạng thái quy trình bị ngắt trong không ít hệ thống, thông tin lưu khối điều khiển tiến trình quy trình bị ngắt (3) Hệ điều hành quản lý phân tích ngắt chuyển tinh chỉnh đến thủ tục tương ứng để thực ngắt (4) thủ tục thực ngắt thực hiện ngắt (5) quy trình bị ngắt xúc tiến Hãy xếp khiếu nại theo sản phẩm tự mà chúng xảy #(1), (2), (3), (4), (5) Đặc tính các bước là: #Tính phía nhập/xuất, tính hướng xử lý, tính hướng tương tác, độ ưu tiên tiến trình, thời hạn sử dụng/thời gian lại cần thực hiện CPU Đặc điểm không đặc điểm hệ thống NUMA là: # chất nhận được từ nhớ gọi với vận tốc Đặc điểm ghi nhớ ảo gì? # tất a, b, c Đối với chuyên môn phân trang, phát biểu sau phát biểu ? # a c Điều phối chọn lọc : # tiến trình thực thi chiếm phần giữ CPU cho hoàn tất chờ nhập/xuất đợi kiện xảy Điều phối không độc quyền là: # b c Điều kiện xuất tắc nghẽn là: # sử dụng tài nguyên phân tách sẻ, chiếm giữ yêu ước thêm tài nguyên phân chia sẻ, thu hồi tài nguyên từ tiến trình giữ tài nguyên, có quy trình đồ thị cấp phát tài nguyên Điểm biệt lập hai phương thức điều phối chia sẻ thời gian (time sharing) chia sẻ không gian (space sharing) là? # các tiến trình space sharing tựa như tiến trình time sharing tự do Địa ảo chế tác bởi? # chip xử lý Địa ảo sinh vào thời điểm? # thời khắc nạp lịch trình Địa tương đối sinh vào thời điểm? # thời khắc biên dịch chương trình Địa hoàn hảo nhất sinh vào thời điểm? # b c Để thực điều phối, hệ quản lý sử dụng ?#Một danh sách tác vụ, list sẵn sàng, nhiều danh sách mong chờ G mang sử cần phải đọc khối theo sản phẩm công nghệ tự 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 đầu đọc vị trí 53, thuật toán FCFS (first-come, first-server dịch rời đầu phát âm theo sản phẩm công nghệ tự là: # 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 mang sử cần phải đọc khối theo lắp thêm tự 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 đầu đọc vị trí 53, thuật toán SSTF (shortest-seek-time-first) dịch rời đầu gọi theo thứ tự là: # 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124 183 đưa sử khối hệ thống có 17 sector/track, hệ số đan xen sector bố trí theo lắp thêm tự nào? # 1, 14, 10, 6, 2, 15, 11, 7, 3, 16, 12, 8, 4, 17, 13, 9, giả sử có quy trình sau: Trang 6/15 Đề số nếu như điều phối quá trình theo thuật toán FIFO khoảng tầm thời gian chờ đón để xử lý khối hệ thống tiến trình P1, P2, P3 theo sản phẩm tự là: # 0, 7, 15 đưa sử nhớ tất cả đoạn trống theo máy tự 600K, 500K, 200K, 300K, cho biết tiến trình có kích cỡ 212K, 417K ( theo đồ vật tự ) cấp phát nhớ nào, thực hiện thuật toán First fit: # 600, 500 H Hệ điều hành chia làm loại sau: # xử lý theo lô, xử trí đa chương, cách xử trí đa nhiệm, đa xử lý, phân tán, xử lý thời hạn thực, hệ điều hành quản lý nhúng khối hệ thống xử lý theo lô khối hệ thống hệ thống: # a c khối hệ thống xử lý đa chương hệ thống: # a b khối hệ thống xử lý đa nhiệm hệ thống: # Tất sai (*) hệ thống đa xử lý hệ thống : # thiết bị tính có không ít CPU dùng thông thường đường truyền liệu, đồng hồ, nhớ thiết bị ngoại vi khối hệ thống đa xử lý đối xứng hệ thống: # a b hệ thống đa cách xử lý bất đối xứng hệ thống: #Có xử lý kiểm soát, phân việc cho xử lý khác hệ thống xử lý phân tán hệ thống: # a c khối hệ thống xử lý thời hạn thực hệ thống: # a, b, c sai khối hệ thống mở rộng hệ nhiều chương Mỗi các bước thực luân chuyển qua chế biến hóa CPU, thời gian lần chuyển đổi diễn nhanh nên bao gồm cảm giác công việc thi hành lúc Đây là: #Hệ thống xử lý đa nhiệm Hệ thống có khá nhiều xử lý chia xẻ hệ thống đường truyền liệu, đồng hồ, nhớ trang bị ngoại vi hệ thống: # hệ thống đa xử lý khối hệ thống tương tự hệ thống đa cách xử lý xử lý tất cả nhớ viên riêng các xử lý liên hệ với trải qua đường truyền liệu Đây : # khối hệ thống phân tán hệ thống phải mang lại kết xác khoảng thời hạn nhanh hệ thống: # khối hệ thống xử lý thời gian thực hệ thống thông dịch chiếc lệnh là: # Là tập lệnh trình phiên dịch lệnh, hệ điều hành quản lý cung cấp, để giao tiếp người áp dụng hệ điều hành và quản lý Hệ thống thống trị nhập/xuất tổ chức thành lớp nào? # Chương trình tín đồ dùng, chương trình nhập/xuất hòa bình thiết bị, chương trình tinh chỉnh thiết bị, chương trình kiểm soát ngắt, phần cứng khối hệ thống có ba các bước P1, P2, P3 sau: Tiến trình, thời khắc vào RL, thời gian xử lý P1 24P2Trang 7/15 Đề số P3 thời hạn trung bình mà tiến trình chờ cách xử lý thuật toán điều phối FIFO ? #16 khối hệ thống có ba quy trình P1, P2, P3 sau: Tiến trình, thời gian vào RL, thời hạn xử lý P1 24 P2 P3 thời gian trung bình mà quá trình chờ cách xử trí thuật toán điều phối Round Robin ? # 4.66 khối hệ thống có bốn tiến trình P1, P2, P3, P4 sau: quy trình Thời điểm vào RL thời gian xử lý P1 P2 P3 P4 thời gian trung bình mà tiến trình chờ xử trí thuật toán điều phối theo SJF sản phẩm hiếm ? #5 hệ thống có bốn các bước P1, P2, P3, P4 sau: quy trình Thời điểm vào RL thời gian xử lý P1 P2 P3 P4 thời hạn trung bình mà tiến trình chờ cách xử trí thuật toán điều phối theo SJF không chọn lọc ? #6.33 Hệ thống chất nhận được từ nhớ hiểu với tốc độ gọi … # Đa giải pháp xử lý UMA hệ thống đa giải pháp xử lý UMA thực hiện …………# Cả chia sẻ riêng khối hệ thống dễ xảy ùn tắc (đói tài nguyên) nhất? # khối hệ thống đa xử trí UMA dùng quy mô Bus khối hệ thống không xảy ùn tắc (đói tài nguyên)? # khối hệ thống đa giải pháp xử lý UMA dùng quy mô chuyển mạch chéo cánh Hệ thống CC-NUMA (Cache Coherent NUMA) áp dụng Directory khối hệ thống dùng …# b c Hệ điều hành quản lý : # Một công tác liên lạc người tiêu dùng phần cứng máy tính xách tay Hệ quản lý điều hành MSDOS có cấu trúc: # cấu trúc đơn giản Hệ quản lý sử dụng chế nhằm định thời điểm cần dừng vận động tiến trình xử trí để ship hàng tiến trình khác, lựa chọn các bước phục vụ? # cỗ điều phối Hệ điều hành quản lý tiến trình khối hệ thống thông qua khối: # PCB K Khi thiết đặt bảng phân đoạn, Thanh ghi STBR (Segment Table Base Register) cần sử dụng để: #Lưu địa ban đầu bảng phân đoạn Khi thiết lập bảng trang, ghi PTBR (Page Table Base Register) dùng để: #Lưu địa bước đầu bảng trang Khi thiết lập bảng trang, ghi PTLR (Page Table Limit Register) cần sử dụng để: # lưu số phấn tử bảng trang Khi thiết lập bảng phân đoạn, ghi SLTR (Segment Table Limit Register) sử dụng để: # giữ số Trang 8/15 Đề số phân đoạn nhưng mà chương trình áp dụng Khi tiến trình chuyển thanh lịch trạng thái running? # tiến trình trạng thái ready đươc điều Khi quy trình kết thúc, hệ điều hành quản lý thực công việc theo trang bị tự: # thu hồi tài nguyên cấp phát cho tiến trình, hủy quá trình khỏi vớ danh sách làm chủ hệ thống, huỷ vứt PCB quy trình Khi quy trình chuyển thanh lịch trạng thái blocked? # vớ a, b, c Khi các bước chuyển quý phái trạng thái ready? # vớ a, b, c Khi bài toán điều phối quá trình xảy ra? # vớ a, b, c Khi quá trình tạo, PCB quy trình chèn vào? #Danh sách tác vụ (job list) Khi quy trình yêu mong tài nguyên chưa đáp ứng tài nguyên không sẵn sàng; quy trình phải đợi kiện hay ngóng nhập/xuất tất cả chuyển tâm trạng xảy : # Running -> Blocked Khối cai quản tiến trình giữ trữ thông tin nào? #Tất a, b, c Khối quản lý tài nguyên lưu trữ? #a b Khuyết điểm mô hình cấp phát nhớ liên tục? #a b khuyết điểm chung quy mô cấp vạc nhớ thường xuyên không liên tục? #Kích thước quá trình bị giới hạn kích cỡ nhớ trang bị lý, khó nâng cao mức độ đa chương khối hệ thống M từng tài nguyên hệ điều hành quản lý thông qua kết cấu liệu, call là: #RCB Một đĩa 20M với 1 khối đĩa KB, cai quản danh sách khối trống danh sách links đĩa trọn vẹn trống danh sách links cần khối đĩa? # 40 khối Một đĩa 20M với khối đĩa KB, thống trị danh sách khối trống vector bit đĩa hoàn toàn trống vector bit đề nghị khối đĩa? # khối Một quá trình chờ cấp phép CPU, trạng thái: # Ready Một hệ thống máy tính 32 bit, có kích cỡ khung trang 4K Hỏi hệ thống quản lý tiến trình size tối đa bao nhiêu? # GB Một các bước cấp form trang, lúc đầu khung trống, các bước truy xuất cho tới trang theo thứ tự sau: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, Áp dụng thuật toán FIFO để lựa chọn trang nàn nhân số lỗi trang là? #15 Một tiến trình cấp size trang, lúc đầu khung trống, các bước truy xuất tới trang theo sản phẩm công nghệ tự sau: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, Áp dụng thuật toán LRU để lựa chọn trang nạn nhân số lỗi trang là? #12 Một các bước cấp khung trang, lúc đầu khung trống, các bước truy xuất tới trang theo máy tự sau: Áp dụng thuật toán FIFO để lựa chọn trang nàn nhân số lỗi trang là? # Một các bước cấp size trang, lúc đầu khung trống, tiến trình truy xuất cho tới trang theo vật dụng tự sau: Áp dụng thuật toán về tối ưu để chọn trang nàn nhân số lỗi trang là? # Một tiến trình cấp form trang, thuở đầu khung trống, quy trình truy xuất tới trang theo đồ vật tự sau: Áp dụng thuật toán LRU để chọn trang nàn nhân số lỗi trang Trang 9/15 Đề số là? # Một laptop có 36-bit địa ảo, 32-bit địa đồ vật lý kích thước trang 8K Có thành phần bảng trang ( thông thường)? #2 32 Một laptop có 36-bit địa ảo, 32-bit địa đồ lý form size trang 8K Số phần tử bảng trang nghịch đảo ? # 19 Một quá trình cấp size trang, thuở đầu khung trống, các bước truy xuất cho tới trang theo máy tự sau: 0,1,7,2,3,2,7,1,0,3.Áp dụng thuật toán FIFO để chọn trang nạn nhân số lỗi trang là? #6 Một các bước cấp form trang, ban đầu khung trống, quy trình truy xuất cho tới trang theo trang bị tự sau: 0,1,7,2,3,2,7,1,0,3 Áp dụng thuật toán LRU để chọn trang nàn nhân số lỗi trang là? #7 Một các bước cấp khung trang, lúc đầu khung trống, quy trình truy xuất cho tới cáctrangtheo vật dụng tự sau: 0,1,7,2,3,2,7,1,0,3 Áp dụng thuật toán buổi tối ưu để chọn trang nàn nhân số lỗi trang là? # Một quá trình cấp form trang, ban sơ khung trống, quá trình truy xuất cho tới trang theo thứ tự sau: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, Áp dụng thuật toán tối ưu để lựa chọn trang nạn nhân số lỗi trang là? # mục tiêu processor súc tích để: # Cả b c Một máy tính 64 bít, có RAM 256MB, kích thước khung trang 4KB Số bộ phận bảng trang thông thường? # 252 quy mô cấp phát ghi nhớ Linker_Loader? # a c quy mô cấp phát ghi nhớ Base và Limit? # b c từng CPU tất cả riêng hệ quản lý và điều hành # Hệ quản lý và điều hành cho các xử lý họat đụng theo chế Chủ-Tớ Miền găng đoạn mã : #Có khả xảy lỗi tróc nã xuất tài nguyên dùng chung mục đích hệ quản lý và điều hành là: # Tất mục tiêu việc cho những tiến trình hoạt động đồng thời nhớ? # Tăng hiệu suất sử dụng CPU, tăng mức độ nhiều nhiệm, tăng tốc độ xử lý kim chỉ nam cấp phát tài phát lộc nguyên là: # vớ a, b, c kim chỉ nam điều phối quá trình là: # Sự công bằng, tính hiệu qủa, thời gian đáp ứng hợp lý, rất tiểu thời hạn hệ thống, cực đại số các bước xử lý đối kháng vị thời gian N Nếu cấp phép khối nhớ không liên tục, thực hiện bảng cấp phát file, mục bảng thư mục, nằm trong tính thông thường file, cần phải có thêm thông tin gì? #Số hiệu khối Nếu cấp phép khối nhớ không liên tục, áp dụng bảng cấp phát file, bảng cấp phép file chứa tin tức gì? # vớ số hiệu khối cung cấp cho file, trừ số hiệu khối Nếu cấp phát khối nhớ không liên tục, thực hiện bảng cấp phát I-nodes, mục bảng folder có thông tin gì? # Tên tệp tin số hiệu i-nodes file Nếu cấp phát khối nhớ ko liên tục, áp dụng bảng I-nodes, mục bảng I-nodes, ở trong tính thông thường file, tất cả thêm thông tin gì? # 10 số hiệu khối Trang 10/15 Đề số file, số hiệu khối chứa bảng single, số hiệu khối đựng bảng double, số hiệu khối đựng bảng triple (*) Nếu cai quản hệ thống tập tin bảng FAT 32 dung lượng file to phân vùng hệ thống cai quản bao nhiêu? # GB nhằm mục tiêu giúp đảm bảo thời gian hồi đáp hợp lý cho hệ thống nhiều tín đồ dùng, ngăn cản hệ thống bị treokhi có người sử dụng thực thi vòng lặp vô hạn, hệ điều hành và quản lý sử dụng …… # Đồng hồ ngắt LP Lệnh TSL gì? # Lệnh phần cứng, được cho phép kiểm tra update vùng nhớ thao tác làm việc độc quyền Lọai hệ điều hành quy mô dễ tạo tình trạng phân chia CPU ko công nhất? #Mỗi CPU tất cả riêng hệ điều hành cách thức nhanh để hiệp thương liệu các bước là: # Vùng ghi nhớ chia ngã Pipe là: # Một kênh liên hệ trực tiếp nhị tiến trình, liệu xuất quy trình chuyển cho làm liệu nhập cho tiến trình dạng cái byte T Tại thời điểm có công việc nhớ lúc thực ngừng công việc, công việc khác auto nạp vào cho triển khai Đây : # hệ thống xử lý theo lô Tại thời khắc có? # vớ a, b, c Tại thời gian có nhiều công việc nhớ quá trình thực hiện, tất cả yêu ước nhập/xuất CPU tăng mà khối hệ thống thực tiếp các bước khác Đây là: hệ thống xử lý đa nhiệm Tình trạng tắc nghẽn là: # một đội tiến trình mà tiến trình nhóm mong chờ tài nguyên quy trình khác nhóm chiếm giữ thiết bị nhập/xuất bao gồm loại nào? # vật dụng khối, đồ vật tuần tự, trang bị khác vật dụng tự bảng mô hình cai quản hệ thống tập tin bảng FAT? #Boot sector, bảng fat, bảng fat lưu, bảng dir, phần liệu tè trình gì? # tất a, b, c Trong khối hệ thống xử lý đa nhiệm, việc biến đổi công bài toán xảy khi: # tất a,b,c (*) vào hệ thống có không ít CPU, CPU truyền thông media với để thực các bước thông qua việc thực hiện chung nhớ, chúng gồm quyền để truy xuất vào nhớ đồ lý, mô hình gọi …… # Đa cách xử trí dùng nhớ share Trong khối hệ thống gồm các cặp CPU-bộ nhớ kết nối với thông qua đường kết nối tốc độ cao Đồng thời, nhớ cục CPU tróc nã xuất CPU đó, mô hình gọi :#Đa xử lý dùng ghi nhớ riêng Trong hệ thống gồm những cặp CPU-bộ nhớ, chúng kết nối với thông qua mạng diện rộng, chẳng hạn Internet, quy mô gọi ……… # Đa xử lý phân tán Trong hệ thống đa giải pháp xử lý UMA, kỹ thuật caching sử dụng quy mô # Cả quy mô Trong kỹ thuật phân trang, tróc nã xuất mang đến liệu xuất xắc thị đề nghị lần tróc nã xuất lưu giữ ? # lần Thực chiếm hữu (khóa bus trước có thể chấp nhận được CPU truy xuất ghi nhớ # mỗi CPU chỉ chiếm Trang 11/15 Đề số mang mutex (biến lock riêng nó) Thực điều phối vào thời điểm: # vớ a, b,c sản phẩm công nghệ tự liệu truyền qua pipe bảo toàn theo nguyên tắc: # FIFO UVSY Ưu điểm khối hệ thống xử lý phân tán là: #Chia bổ tài nguyên, tăng tốc độ tính toán, an toàn, media tin thuận lợi Ưu điểm cuả cấu trúc Client-Server : # hạt nhân nhỏ ; tiến trình server bị lỗi, hệ thống vận động ; tiến trình server không truy xuất trực tiếp hartware ; thích hợp với mô hình phân tán Ưu điểm mô hình cấp phạt nhớ ko liên tục? # tất a, b, c câu hỏi chuyển địa tương đối sang tuyệt vời nhất vào thời gian nào? # thời gian biên dịch thời điểm nạp thời điểm xử lý Số thành phần bảng trang nghịch hòn đảo # bởi với số khung trang vật dụng lý áp dụng chung kết cấu liệu để điều phối # giảm lượng overhead cho khối hệ thống Yêu cầu làm việc Down, Up Semaphore? # Thực chọn lọc Yêu cầu độc quyền truy hỏi xuất là: # trên thời điểm, có quy trình quyền truy tìm xuất tài nguyên chia sẻ Trang 12/15 Đề số Trang 13/15 Đề số Trang 14/15 Đề số Hết coi xét đề Trưởng khoa/Bộ môn giảng viên đề Nguyễn Minh đánh Phạm Văn Phước Trang 15/15 Đề số <...>... Double, số hiệu khối đựng bảng triple (*) Nếu làm chủ hệ thống tập tin bởi bảng FAT 32 thì dung tích file lớn nhất trên một phân vùng khối hệ thống có thể quản lý được là bao nhiêu? # 4 GB nhằm giúp bảo đảm an toàn được thời gian hồi đáp phù hợp cho khối hệ thống nhiều bạn dùng, ngăn cản khối hệ thống bị treokhi bao gồm một người sử dụng đang triển khai một vòng lặp vô hạn, hệ quản lý điều hành sẽ thực hiện …… # Đồng hồ nước ngắt LP Lệnh TSL là... điểm chỉ tất cả một quá trình trong bộ nhớ lưu trữ Khi thực hiện hoàn thành một công việc, các bước khác đã được tự động hóa nạp vào và cho triển khai Đây là : # hệ thống xử lý theo lô Tại 1 thời điểm có? # tất cả a, b, c đông đảo đúng Tại một thời điểm gồm nhiều công việc trong bộ nhớ lưu trữ và lúc một quá trình đang thực hiện, nếu gồm yêu ước nhập/xuất thì CPU không ngừng mà khối hệ thống sẽ thực hiện tiếp quá trình khác Đây là: Hệ thống... Một cấu tạo dữ liệu để điều phối # bớt lượng overhead cho khối hệ thống Yêu mong của các làm việc Down, Up trong Semaphore? # thực hiện độc quyền Yêu ước độc quyền truy xuất là: # Tại một thời điểm, chỉ có một tiến trình được quyền tróc nã xuất một tài nguyên ko thể share Trang 12/15 Đề hàng đầu Trang 13/15 Đề số 1 Trang 14/15 Đề tiên phong hàng đầu Hết ưng chuẩn đề của Trưởng khoa/Bộ môn giảng viên ra đề Nguyễn Minh sơn Phạm... Trình cơ mà mỗi các bước trong đội đều mong chờ tài nguyên do các bước khác trong đội đang chỉ chiếm giữ Thi t bị nhập/xuất gồm những loại nào? # Thi t bị khối, thi t bị tuần tự, thi t bị khác thứ tự những bảng trong tế bào hình quản lý hệ thống tập tin bởi bảng FAT? #Boot sector, bảng fat, bảng fat sao lưu, bảng dir, phần dữ liệu Tiểu trình là gì? # toàn bộ a, b, c phần nhiều đúng Trong khối hệ thống xử lý đa nhiệm, câu hỏi chuyển... …… # Đồng hồ nước ngắt LP Lệnh TSL là gì? # Lệnh của phần cứng, cho phép kiểm tra và update một vùng lưu giữ trong một thao tác độc quyền Lọai hệ quản lý và điều hành nào trong số mô hình tiếp sau đây dễ tạo ra tình trạng phân loại CPU không công bình nhất? #Mỗi CPU tất cả riêng một hệ điều hành cách thức nhanh nhất để trao đổi tài liệu giữa những tiến trình là: # Vùng nhớ chia bửa Pipe là: # Một kênh liên hệ trực tiếp giữa... Liệu hay chỉ thị thì mọi cần bao nhiêu lần truy hỏi xuất bộ lưu trữ ? # 2 lần Thực hiện chiếm dụng (khóa bus trước khi được cho phép các CPU truy tìm xuất bộ nhớ # mỗi CPU chiếm phần Trang 11/15 Đề số 1 lấy một mutex (biến lock riêng rẽ của nó) tiến hành điều phối vào thời điểm: # tất cả a, b,c phần đông đúng sản phẩm tự dữ liệu truyền qua pipe được bảo toàn theo nguyên tắc: # FIFO UVSY Ưu điểm của hệ thống xử lý phân tán là: #Chia bửa tài... Nhiệm, việc đổi khác công việc xảy ra khi: # toàn bộ a,b,c phần nhiều đúng (*) trong một hệ thống có không ít CPU, những CPU truyền thông với nhau để thực hiện một hoặc một số các bước nào đó thông qua việc thực hiện chung một cỗ nhớ, chúng đều sở hữu quyền giống hệt để truy nã xuất vào bộ nhớ vật lý, quy mô này điện thoại tư vấn là …… # Đa xử trí dùng bộ nhớ chia sẻ trong một hệ thống gồm nhiều cặp CPU-bộ lưu giữ được liên kết với nhau thông... Cao Đồng thời, bộ nhớ lưu trữ là toàn cục đối với từng CPU và chỉ có thể được truy nã xuất do CPU đó, quy mô này gọi là :#Đa giải pháp xử lý dùng bộ nhớ riêng trong một hệ thống gồm nhiều cặp CPU-bộ nhớ, chúng kết nối với nhau thông qua mạng diện rộng, chẳng hạn như Internet, quy mô này điện thoại tư vấn là ……… # Đa giải pháp xử lý phân tán trong một khối hệ thống đa cách xử trí UMA, nghệ thuật caching rất có thể được áp dụng trong quy mô nào dưới đây # Cả 3... UVSY Ưu điểm của khối hệ thống xử lý phân tán là: #Chia ngã tài nguyên, tăng vận tốc tính toán, an toàn, truyền thông media tin thuận tiện Ưu điểm cuả cấu tạo Client-Server là : # hạt nhân rất nhỏ ; một quá trình server bị lỗi, khối hệ thống vẫn chuyển động ; tiến trình server không truy xuất trực tiếp phần cứng ; thích phù hợp với mô hình phân tán Ưu điểm của mô hình cấp phát bộ nhớ lưu trữ không liên tục? # toàn bộ a, b, c đúng Việc... Truy hỏi xuất một tài nguyên không thể share Trang 12/15 Đề số 1 Trang 13/15 Đề tiên phong hàng đầu Trang 14/15 Đề hàng đầu Hết thông qua đề của Trưởng khoa/Bộ môn giảng viên ra đề Nguyễn Minh sơn Phạm Văn Phước Trang 15/15 Đề hàng đầu ... Ra: (1) Hệ điều hành lấy điều khiển và tinh chỉnh (2) Hệ điều hành và quản lý lưu lại trạng thái quá trình bị ngắt trong tương đối nhiều hệ thống, tin tức lưu khối tinh chỉnh tiến trình các bước bị ngắt (3) Hệ điều hành quản lý phân... Phân tán, xử lý thời gian thực, hệ điều hành và quản lý nhúng khối hệ thống xử lý theo lô khối hệ thống hệ thống: # a c khối hệ thống xử lý nhiều chương hệ thống: # a b khối hệ thống xử lý đa nhiệm hệ thống: # Tất sai (*) Hệ thống... Tin bao gồm có: #a, b, c những thành phần hệ thống máy tính bao gồm có: #Phần cứng, hệ điều hành, lịch trình ứng dụng/chương trình hệ thống, người sử dụng Các nhân tố hệ quản lý điều hành là: #Bộ cấp phép tài

BHT Khoa học và Kỹ thuật tin tức và BHT khối hệ thống Thông tin cùng nhau tổ chức training Hệ quản lý và đề thi thử dành riêng cho chúng ta sinh viên.

Bạn đang xem: Đề thi hệ điều hành

Địa điểm: online trên MS Teams, team code: s8rsvst

Trainer: Huỳnh Gia Phú (CNTT2020)

Các chúng ta nhớ làm thử đề ở link bên dưới trước buổi training nhé! bọn chúng mình đang giải đề vào buổi training luôn đó.

Link đề thi thử: https://forms.gle/jp3u
JK5Ff2v
QP2Mv6

*

Thông tin bỏ ra tiết: https://www.facebook.com/BHTHTTT/posts/

Hải Băng - cộng tác viên truyền thông media trường Đại học công nghệ Thông tin

 Trang


1…

Bài viết nổi bật


*

12.2022
15
Toàn văn bài bác phát biểu của Tân kỹ sư Nguyễn Dương Tùng tại Lễ...
 Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô.Kính thưa quý phụ huynh thuộc toàn thể các bạn tân thạc sĩ, kỹ sư và cn đang...
*

11.2022
27
Sản phẩm Envi card của nhóm #null xuất dung nhan đã đạt giải quán quân...
chuyenbentre.edu.vn Hackathon đã diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh...
*

11.2022
10
Ngày hội “Sinh viên với văn hóa truyền thống giao thông” năm 2022
Nhằm tích cực và lành mạnh Hưởng ứng “Ngày quy định nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa việt nam 09/11, và cải thiện hiểu biết, cố kỉnh đổi...
*

10.2022
16
chuyenbentre.edu.vn đăng cai tổ chức triển khai thành công hội nghị thế giới
*

10.2022
08
Hội thảo “Khoa học dữ liệu - Nền tảng cải tiến và phát triển thành phố Thủ...
Ngày 08/10, ngôi trường Đại học technology Thông tin (ĐH CNTT) phối hợp với Ủy ban Nhân đân thành phố Thủ Đức tổ chức triển khai Hội...

*

SỨ MẠNG

- ngôi trường Đại học công nghệ Thông tin là một trong trung tâm đào tạo và giảng dạy đại học, sau đại học cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu ước của thị phần lao đụng và ship hàng cộng đồng.

- ngôi trường Đại học technology Thông tin là một trong những trung tâm bậc nhất về nghiên cứu khoa học tập và gửi giao công nghệ về technology thông tin – media và các nghành nghề liên quan.

Xem thêm: Timeless 20% Vitamin C + E Ferulic Acid Serum, Timeless Vs

TẦM NHÌN

Trường Đại học công nghệ Thông tin biến đổi trường đại học uy tín về technology thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan lại trong khu vực Châu Á.


liên kết nhanh
contact
 ĐỊA CHỈKhu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. ĐIỆN THOẠI(028) 372 52002 FAX(028) 372 52148

Đại học thiết yếu quy
Tin tức
Thông tin chung
RSSĐào chế tác quốc tếGiới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Quy chế - Nội quy
Sau đại học
Tuyển sinh
Thông tin
Đại học
Sau đại học
Nghiên cứu
Các đối kháng vị
Khoa - cỗ môn
Phòng - Ban
Trung trọng điểm - PTNĐoàn thể
Tra cứu
Liên kết
Sinh viên
CB-GVKhách