Bài gồm đáp án. Thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 học kì I (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, tất cả phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để ban đầu


Câu 1:Đường trực tiếp y = -$frac12$cắt vật thị của hàm số y = cos x tại hầu như điểm tất cả hoành độ nào?

A. $pm fracpi 6 + k2pi$,$k epsilon Z$B. $pm frac2pi 3 + k2pi$, $k epsilon Z$C.$pm fracpi 3 + k2pi$, $k epsilon Z$D.$pm frac2pi 3 + kpi$, $k epsilon Z$

Câu 2:Tìm mđể phương trình m sin2x + $sqrt3cos2x$ = m + 1vô nghiệm?

A. M B.$m geq 1$C.$m leq 1$D. M > 1

Câu 3:Cho hình chóp SABCD, lòng ABCDlà hình bình hành. Lúc đó giao con đường của nhị mặt phẳng ( SAB)và ( SCD)là:

A. Đường trực tiếp qua Svà tuy vậy song với BDB. Đường trực tiếp qua Svà tuy vậy song với ADC. Đường trực tiếp qua Svà tuy vậy song với ACD. Đường thẳng qua Svà tuy vậy song cùng với AB

Câu 4:Từ tập A= 0; 1; 2; 3; 4lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái lẻ tất cả bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 24B. 36C. 48D. 60

Câu 5:Qua bố điểm ko thẳng hàng xác định bao nhiêu mặt phẳng?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 6:Trong những dãy số sau, dãy số nào là một trong những cấp số nhân?

A. -1; 10; -100; 1000B. 10; 8; 6; 3C. 2; 5; 8; 12; 15D. 2; 6; 10; 14

Câu 7:Gieo một bé súc sắc phẳng phiu và đồng hóa học một lần. Xác suất để số chấm xuất hiện bé dại hơn cha là:

A.$frac12$B.$frac16$C.$frac13$D.$frac23$

Câu 8:Cho phép tịnh tiến theo véc tơ $overrightarrowv$biến đường thẳng thành chủ yếu nó. Tọa độ của véc tơ $overrightarrowv$ là:

A.$overrightarrowv$ ( 2019; -2018)B.$overrightarrowv$(2019; 2018)C.$overrightarrowv$( -2018; 2019)D.$overrightarrowv$(2018; 2019)

Câu 9:Một bạn gọi điện thoại nhưng quên nhì chữ số cuối cơ mà chỉ nhớ hai chữ số đó phân biệt. Người đó bấm thốt nhiên hai số cuối. Tỷ lệ để tín đồ đó call đúng số là:

A. $frac190$B.$frac1390$C.$frac5390$D.$frac8390$

Câu 10:Tập nghiệm của phương trình$C_2^x + C_3^x = 4x$ là:

A. 5B. 0C. -5; 5D. -5; 0; 5

Câu 11:Hệ số của$x^10y^19$ trong khai triển$(x- 2y)^29$ là:

A.$-2^19C_29^10$B.$2^19C_29^10$C.$-C_29^10$D.$C_29^10$

Câu 12:Phép đổi thay hình nào sau đây không đề xuất là phép dời hình?

A. Phép chiếu vuông góc lên một con đường thẳng
B. Phép tịnh tiến
C. Phép đồng nhất
D. Phép quay

Câu 13:Phương trình cos2x + cos x = 0 bao gồm bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng tầm $(-pi ; pi )$

A. 4B. 2C. 3D. 1

Câu 14:Phương trình$4sin^2x + 6sqrt3sinx cosx - 2cos^2x = 4$có tập nghiệm nào?

A. $fracpi 2 + kpi ; fracpi 6 + k2pi$ ,kepsilon Z B. $fracpi 2 + kpi ; fracpi 6 + kpi$ ,kepsilon Z C. $fracpi 2 + kpi ; fracpi 3 + kpi$ ,kepsilon Z D. $fracpi 2 + k2pi ; fracpi 3 + kpi$ ,kepsilon Z

Câu 15:Lớp 11A bao gồm 20học sinh nam và 25học sinh nữ. Bao gồm bao nhiêu cách lựa chọn ra một học viên làm lớp trưởng?

A. 20B. 45C. 25D. 500

Câu 16:Cho mặt đường thẳng dđi qua nhì điểm A,B$epsilon (alpha), A eq B$. Xác minh nào đúng?

A. $(alpha )epsilon d$B. $d subset (alpha )$C.$(alpha )subset d$D.$depsilon (alpha )$

Câu 17:Số những số nguyên dương tất cả năm chữ số khác không cùng đôi một khác nhau?

A.$A_10^5$B.$C_10^5$C.$A_9^5$D.$C_9^5$

Câu 18:Dãy số nào trong các dãy số sau là dãy số giảm?

A. 8; 6; 4; 2B. 1; 2; 7; 8C. 3; 8; 9; 10D.$U_n= 2n ( forall n epsilon N^* )$

Câu 19:Một hàng số$(U_n)$được tính theo quy luật$U_1= 2^3$,$U_2= 2.3^4$,$U_3= 3.4^5$...Số hạng tổng quát của hàng số theo quy hình thức trên là:

A.$U_n= n(n+1)^n+1$B.$U_n= n(n+2)^n+3$C.$U_n= n(n+1)^n+2$D.$U_n= ^n+2$

Câu 20:Trong những hàm số sau, hàm số làm sao là hàm số lẻ?

A.$y= cosx.sin^2xx$B. 1 + sinx
C.$sin^3x$D. Xtanx

Câu 21:Trong các xác minh sau, xác định nào sai?

A. Hai đường thẳng giảm nhau thì tất cả duy tuyệt nhất một điểm chung
B. Hai tuyến đường thẳng không đồng phẳng thì chéo nhau
C. Trong ko gian, hai tuyến đường thẳng song song trường hợp chúng không có điểm chung
D. Bố đường thẳng ko đồng phẳng và đôi một cắt nhau thì đồng quy

Câu 22:Tập khẳng định của hàm số $y= frac1sin2x$là tập nào?

A. D = R $k2pi, k epsilon Z$B. D = R $kfracpi 2, k epsilon Z$C. D = R $fracpi 2 + kpi, k epsilon Z$D. D = R $kpi, k epsilon Z$

Câu 23:Tìm số nghiệm vào đoạn$(0; 3pi )$của phương trình sin2x=$fracsqrt32$

A. 8B. 6C. 2D. 5

Câu 24:Nghiệm của phương trình cot (2x - 30∘) =$-fracsqrt33$là:

A. 30∘ + k90∘,$kepsilon Z$B. -75∘ + k90∘, $kepsilon Z$C. 45∘ + k90∘, $kepsilon Z$D. 75∘ + k90∘, $kepsilon Z$

Câu 25:Cho hình chóp SABCD, lòng ABCDcó những cặp cạnh đối không song song. Call Elà giao điểm của ACvà BD, Flà giao điểm của AB cùng CD. Xác minh nào đúng?

A.$(SAB) cap (SCD) = SF$B.$(SAD) cap (SCB) = SF$C.$(SAB) cap (SCD) = SE$D.$(SAD) cap (SBC) = SE$

Câu 26:Cho hình chóp SABCD, lòng ABCD là hình bình hành trung ương O, gọi I là trung điểm của SO. Phương diện phẳng (IAB)cắt hình chóp SABCDtheo tiết diện là hình gi?

A. Hình thang
B. Hình bình hành
C. Tam giác
D. Ngũ giác

Câu 27:Phép tịnh tiến theo véc tơ $overrightarrowv$( -2;1) biến chuyển điểm M ( 1;2) thành điểm M" có tọa độ là:

A. M" ( -3, -1)B. M" ( -2; 2)C. M" ( 3; 1)D. M" ( -1; 3)

Câu 28:Dãy số nào trong những dãy số sau là dãy số tăng?

A. 1, 2, 5, 9B. 2, 3, 4 , -5C. 7, 8, 10, 9D. 50, 40, 30, 20

Câu 29:Số cách xếp bốn bạn ngồi vào một trong những hàng ngang gồm bốn ghế là:

A. 16B. 4C. 8D. 24

Câu 30:Cho$Delta ABC$có trọng tâm G. Call A", B", C"lần lượt là trung điểm BC, CA, AB. Phép vị tự tâm Gbiến$Delta ABC$thành$Delta A"B"C"$có tỉ số kbằng bao nhiêu?

A. K = 0,5B.k = -0,5C.k = 2D.k = -2

Câu 31:Mệnh đề làm sao sai trong các mệnh đề sau?

A. Phép vị tự thay đổi tam giác thành tam giác đồng dạng
B. Phép vị từ bỏ tỉ số k = 2 đổi mới tam giác có diện tích s bằng 2thành tam giác có diện tích s bằng 4C. Phép vị trường đoản cú tỉ số k = -1là một phép dời hình
D. Phép vị tự đổi mới tỉ số kbiến con đường tròn bán kính Rthành con đường tròn chào bán kính$left | k ight |R

Câu 32:Cho cấp cho số cùng 1, 8, 15, 22, 29. Công không đúng của cung cấp số cộng này là:

A. 9B. 8C. 7D. 10

Câu 33:Cho cung cấp số nhân 1, -3, 9, -27, 91. Công bội của cấp cho số nhân này là:

A. 2B. 3C. -3D. 1

Câu 34:Trong các khẳng định sau, xác minh nào sai?

A. Toàn bộ các khía cạnh của hình hộp phần nhiều là hình bình hành
B. Tất cả các kề bên kéo dài của một hình chóp cụt đồng quy
C. Một phương diện phẳng cắt hai phương diện phẳng tuy nhiên song thì nhị giao tuyến đó song song
D. Nhì mặt phẳng có hai điểm phổ biến A, B $(A eq B)$thì chúng bao gồm một con đường thẳng tầm thường ABduy nhất

Câu 35:Trong các dãy số sau, dãy số nào là một trong cấp số cộng?

A. 2, 6, 10, 14B. 10, 8, 6, 3C. 2, 5, 8, 12, 15D. -1, 10, -100, 1000

Câu 36:Cho tứ diện ABCDcó AB = AC = AD = 24, BC = CD = DB =B = 15. Bên trên cạnh ABlấy điểm Psao đến PA = x
PB. Với giá trị làm sao của xthì khía cạnh phẳng$(alpha )$qua Psong tuy vậy với ACvà BDcắt tứ diện ABCDtheo thiết diện là một trong hình thoi?

A. 1,6B. 1,5C. 1D.$frac58$

Câu 37:Trong mặt phẳng Oxy,cho đường tròn (C): $x^2 + y^2 -2x + 4y - 4 = 0$ và mặt đường thẳng d: x + y -2 = 0. Xét phép đồng dạng tất cả được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay chổ chính giữa O, góc30∘và phép vị tự trung tâm I ( 3, 4), tỉ số k = $-sqrt2$ trở nên đường tròn (C) thành đường tròn (C"), mặt đường thẳng dthành mặt đường thẳng d". Khẳng định nào đúng?

A. Đường thẳngd"và mặt đường tròn(C")không tất cả điểm chung
B. Đường thẳngd"cắt(C")tại nhị điểm có khoảng cách bằng$3sqrt2$C. Đường thẳngd"cắt(C")tại nhì điểm có khoảng cách bằng 6D. Đường thẳngd"và con đường tròn(C")có tốt nhất một điểm chung

Câu 38:Cho hình lập phương ABCDA"B"C"D"cạnh a. Một mặt phẳng cất AC" và song song cùng với BDcắt hình lập phương theo một tiết diện có diện tích bằng bao nhiêu?

A.$a^2fracsqrt62$B.$a^2sqrt6$C.$a^2fracsqrt32$D.$a^2fracsqrt22$

Câu 39:Phương trình (sinx - 1)$(cos^2x - cosx + m)$ = 0có đúng 5nghiệm thuộc$(0; 2pi )$khi còn chỉ khi$m epsilon (a, b)$. Khi đó tổng a + blà số nào?

A.$frac-14$B.$frac-12$C.$frac14$D.$frac12$

Câu 40:Tìm số hạng đầu và công sai dcủa cung cấp số cộng (un)biết$left{eginmatrixu_2+u_5-u_3=100 & & \ u_4+u_6=26 & & endmatrix ight.$

A. U1= 1,d= 3B. U1= 1,d= 2C. U1= 2,d= 3D. U1= 2,d= 2

Câu 41:Cho cung cấp số cùng (un)có nhị số hạng đầu u1 = 2, u2 = 7. Số hạng sản phẩm công nghệ 2018là số nào?

A. 10092B. 10087C. 10089D. 10085

Câu 42:Tổng các nghiệm thuộc khoảng chừng $(0; 2pi )$của phương trình 3cosx - 1 = 0 là:

A. 0B. $4pi$C. $3pi$D. $2pi$

Câu 43:Một máy cất cánh có ba động cơ I, II, III hoạt động tự do với nhau. Phần trăm để động cơ I, II, III chạy tốt tương ứng là 0,9; 0,8; 0,7. đồ vật bay vận động được trường hợp ít nhất 1 trong ba hộp động cơ trên chạy tốt. Phần trăm để đồ vật bay hoạt động được là:

A. 0,006B. 0,504C. 0,994D. 0,496

Câu 44:Hàm số $y = 11 - 4cos^3x$có bao nhiêu giá trị nguyên dương?

A. 16B. 15C. 23D. 14

Câu 45:Có 40người đăng kí nghịch ít nhất một trong hai môn bóng đá và cầu lông. Trong số ấy có 30người đăng kí láng đá, 25người đăng kí mong lông. Số người đăng kí cả hai môn là:

A. 25B. 5C. 10D. 15

Câu 46:Trong một hộp tất cả hai viên bi trắng và tám viên bi đen, lấy ngẫu nhiên hai viên bi ném ra ngoài, rồi rước tiếp một viên bi. Tỷ lệ để viên bi thứ cha được viên bi white là:

A. 0.012B. 0,0146C. 0,002D. 0,2

Câu 47:Tìm số hạng đầu cùng công bộiq của cấp cho số nhân (un)biết:$left{eginmatrixu_6=192 và & \ u_7=384& và endmatrix ight.$

A. U1= 6,q = 2B. U1= 5,q= 2C. U1= 6,q= 3D. U1= 5,q= 3

Câu 48:Cho dãy số (un)với un =$frac11.3 + frac13.5 + frac15.7 + ....+ frac1(2n-1)(2n+1), forall n epsilon N^*$. Số hạng sản phẩm 100của hàng số nhận cực hiếm nào?

A.$frac100201$B.$frac100203$C.$frac10099$D.$frac1000099.201$

Câu 49:Cho nhiều giác phần lớn 100đỉnh. Số tam giác tù hãm có bố đỉnh là cha đỉnh của đa giác là:

A.$100C_49^2$B.$50C_50^2$C.$50C_49^2$D.$100C_50^2$

Câu 50:Phép tịnh tiến theo $overrightarrowv$(-3, 2) trở nên đường thẳng x - 5y + 3 = 0 thành đường thẳng nào?

Trong chương trình Toán lớp 11, các bạn sẽ phải trải qua hai kì thi học tập kì 1 và học kì 2 Toán lớp 11 để reviews năng lực học. Cùng để hỗ trợ cho chúng ta trong quy trình ôn tập, cửa hàng chúng tôi có tổng hợp các đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm tệp tin word tất cả đáp án. Mời chúng ta tham khảo tài liệu bên dưới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán có đáp án trắc nghiệm


Kiến thức cần nhớ trong học kì 1 Toán lớp 11.

Trong công tác học kì 1 Toán lớp 11, chúng ta cần học tập ôn tập đa số nội dung sau:

Phần đại số với giải tích học kì 1 Toán lớp 11:

Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác.Tổ đúng theo – Xác suất.Dãy số, cấp cho số cộng và cấp số nhân.

Phần hình học học kì 1 Toán lớp 11:

Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng.Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đây là các kiến thức chúng ta được học tập trong học kì 1 Toán lớp 11. Chúng ta cần ôn tập kỹ lưỡng đầy đủ dạng bài trong số nội dung bên trên để chuẩn bị tốt nhất đến kì thi học kì 1.

Bí quyết đạt điểm trên cao trong đề thi học kì 1 Toán 11.

Trước kì thi, chúng ta cần ôn tập kỹ lưỡng kiến thức và kỹ năng trọng tâm trong học kì 1 Toán lớp 11. Từng một nội dung, chăm đề sẽ có được những dạng toán và phương thức giải khác nhau. Các bạn cần luyện tập các dạng toán đó thông qua các bài xích tập một biện pháp kỹ lưỡng.


Có thể chúng ta quan tâm: 10 đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Toán tất cả đáp án bỏ ra tiết

Sau đó, đến gần kì thi học tập kì 1 Toán lớp 11, hãy ôn tập bên dưới dạng đề thi nhằm tổng hòa hợp lại toàn thể kiến thức. Các bạn hãy luyện những đề vào đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm tệp tin word bao gồm đáp án và những tài liệu khác.

Xem thêm: Cách chỉnh sửa file pdf trong foxit reader, hướng dẫn foxit pdf editor

Chúc các bạn học tốt.


Tải tài liệu miễn giá thành ở đây
*

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word bao gồm đáp án


1 Tập tin 787.50 KB
mua về thứ

Sưu tầm: Thu Hoài


Đánh giá chỉ post này
Chia sẻ - giữ giàng facebook
Email
Đề kiểm soát môn Toán 11
bài tập toán nâng cao 11
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Hỏi đáp Toán 11
định hướng Toán 11
Có thể chúng ta cũng quan liêu tâm

Để lại lời nhắn Hủy

Δ


Bạn phải trợ giúp gì?


Đáp án
Mô đun 2&3Mẫu Nh. Xét
Học bạ
K. Bản họp
Phụ Huynh HK1Tải vở
Luyện viết
Yêu cầu
Giáo án & Đề
Giải B.Tập
Tiểu học

Thư viện


Giáo viên Việt Nam
Giáo án, tài liệu, bài xích giảng và ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm
Đồng hành cùng cây viết máy thanh đậm Ánh Dương