Tài liệu bộ đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 theo Thông tư 22 năm học 2021 - 2022 gồm 4 đề thi tổng hợp từ đề thi môn tiếng Anh 3 của các trường Tiểu học trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 3. Mời các bạn cùng đón xem:


Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 theo Thông tứ 22

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 3

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3


Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 theo Thông tư 22 Đề số 1

Question 1: lựa chọn và khoanh tròn trường đoản cú khác nhiều loại với hầu như từ còn lại

1. You

father

sister

2. Old

nice

three

3. Its

she


he

4. How

who

too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1. This is………… book.

2. Is this ………… chair?

- No, it isn’t. It is ………. Desk.

3. Is this ………… eraser?

- Yes, it is.

Question 3: sắp xếp lại các từ để chế tạo ra thành câu đúng

1. Name / is / Linh / My /. /

………………………………………

2. Your / please / book / Close / , /

………………………………………

3. In / May / out / I / ? /

………………………………………

4. This / school / my / is / . /

………………………………………

Question 4: Nối các thắc mắc ở cột A với các câu vấn đáp ở cột B.

A

B

1. What’s your name?

a. I’m fine, thank you.

2. May I go out?

b. My name’s Hue.

3. How are you?

c. Nice khổng lồ meet you, too

4. Nice to lớn meet you

d. Sure

*

Đáp án

Question 1: lựa chọn và khoanh tròn tự khác nhiều loại với số đông từ còn lại

1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too

Question 2:Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - a

Question3: bố trí lại những từ để tạo ra thành câu đúng

1 - My name is Linh.

2 - Close your book, please.

3 - May I go out?

4 - This is my school.

Question 4:Nối các thắc mắc ở cột A với những câu trả lời ở cột B.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 theo Thông tư 22 Đề số 2

Exercise 1: Match

1. Visit

A. Photos

2. Read

B. Family

3. Take

C. Music

4. Listen to

D. A kite

5. Fly

E. Comics

Exercise 2: Look at the pictures & complete the word

Exercise 3: Circle the correct word

1. Children lượt thích reading these because they’re funny

2. You wear lots of clothes in this season

3. You vày this in a lake or river

4. People collect these on the beach

5. You take photos with this

books/ comics

winter/ summer

fishing/ gymnastics

shells/ posters

CD player/ camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Anna likes _________ (play) the piano.

2. He loves _________ (shop) with friends.

3. Ian hates ________ (write) emails.

4. They enjoy ________ (travel).

Exercise 5: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Turn down/ you/ television/ please/ Can/ the/ ?

___________________________________

2. Fred/ play/ in/ wasn’t/ policeman/ a/ the

___________________________________

3. Tom/ Is/ garden/ in/ playing/ the?

___________________________________

4. Like singing/ your sister/ Does/ ?

___________________________________

5. Go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

___________________________________

Đáp án

Exercise 1: Match

1. B

2. E

3. A

4. C

5. D

Exercise 2: Look at the pictures và complete the word

1. Spoon

2. CD player

3. Shells

4. Waterski

Exercise 3: Circle the correct word

1. Comics

2. Winter

3. Fishing

4. Shells

5. Camera

Exercise 4: Write the correct forms

1. Playing

2. Shopping

3. Writing

4. Travelling

Exercise 5: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Can you turn down the television please?

2. Fred wasn’t a policeman in the play.

3. Is Tom playing in the garden?

4. Does your sister lượt thích singing?

5. Vì we go swimming on Tuesdays?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 theo Thông bốn 22 Đề số 3

Exercise 1: Look at these pictures và match

Exercise 2: Give the correct khung of the verbs in brackets

I ____ (1. Get up) at 7 o’clock during the week. First I _____ (2. Wash) và I ____ (3. Get dressed), while Mum ______ (4. Make) breakfast. I only _____ (5. Have) fruit juice & toast, because I ______ (6. Not like) cereal. My sister Sandra (7. Stay) in bed for ages, so she always ______ (8. Eat) her breakfast in a hurry. We ____ (9. Walk) to lớn school, because we ______ (10. Not have) bikes.

Exercise 3: Match

1. Does Tom lượt thích playing baseball?

A. No, I don’t

2. Vày Mum and Dad lượt thích playing the piano?

B. Yes, he does

3. Bởi vì we like fishing?

C. No, she doesn’t

4. Does Kate lượt thích playing chess?

D. No, they don’t

5. Vì chưng you lượt thích painting?

E. Yes, we do

Exercise 4: Read and circle

1. Hedon’t/ doesn’tcatch the train lớn work

2. Alexwasn’t/ weren’tat the cinema

3. Theywasn’t/ weren’tangry

4. What timedo/ doesyou go lớn school?

5. Iplay/ playswith my friends in the park

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. Sometimes/ gets home/ John/ midnight/ at/ ./

______________________________________

2. Go swimming/ do/ on Tuesdays/ we/ ?

______________________________________

3. You/ Can/ please/ the/ turn up/ radio/ ?

______________________________________

4. My brother and I/ climbing/ like/ trees/ ./

______________________________________

5. Jack./ Tom/ than/ was/ faster/

______________________________________

*

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Look at these pictures & match

1. C

2. E

3. D

4. B

5. A

Exercise 2: Give the correct khung of the verbs in brackets

I ___get up_____ (1. Get up) at 7 o’clock during the week. First I ____wash_____ (2. Wash) và I ___get dressed____ (3. Get dressed), while Mum ____makes____ (4. Make) breakfast. I only ___have____ (5. Have) fruit juice and toast, because I ____don’t have_____ (6. Not like) cereal. My sister Sandra (7. Stay) in bed for ages, so she always ___stays______ (8. Eat) her breakfast in a hurry. We ___walk___ (9. Walk) to lớn school, because we ____don’t have_____ (10. Not have) bikes.

Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tất cả đáp án

Với đứng top 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 3 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó ăn điểm cao trong các bài thi tiếng Anh lớp 3.

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Lựa chọn và khoanh tròn từ khác nhiều loại với mọi từ sót lại

1A. You B. Father
C. Mother

2A. Old B. Nice C. Ten

3A. His
B. She C. He

4A. How B. Who C. Too

II. Nối các câu hỏi ở cột A với những câu trả lời ở cột B.

A B
1. What’s your name? a. I’m fine, thank you.
2. May I go out? b. My name’s Hue.
3. How are you? c. Nice khổng lồ meet you, too
4. Nice khổng lồ meet you d. Sure
Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

III. Đọc và nối.

*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

IV. Bố trí lại các từ để tạo thành câu đúng.

1. name / is / Lily / My /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / xuất hiện / , /

___________________________________________________________________

3. in / May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. This / school / my / is / . /

___________________________________________________________________

V. Quan sát vào tranh cùng viết những từ say đắm hợp.

*
1.…………...your book, please.
*
2. They are my ………………
*
3. A: Is your………… big ? B: Yes, it is.
*
4. This is a ……………..

Đáp án & Thang điểm

I.

1. You 2. Ten 3. His 4. Too

II.

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

III.

1. B 2. A 3. D 4. C

IV.

1.My name is Lily.

2. mở cửa your book, please.

3. May I go out ?

4. This is my school

V.

1, Close 2. Friend 3. Pen 4. Bag

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH mang lại CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT

a.A__D Y__ __: _______________________________

b.G__A__DM__ __HE__: _______________________

c.G__EE__: __________________________________

d.F__I__ __D: ________________________________

III. SẮP XẾP LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.VELTWE: ____________________________________________

b.HETY: _______________________________________________

c.HATT: _______________________________________________

d.PELSL: _______________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.__________ are you? - __________ very well, __________.

b.__________ is that? - __________ my friend, Long.

c.Hello, Long. __________ to meet __________.

d.How __________ __________ you, Long?

e.I’m seven __________ __________.

f.Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How bởi vì you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friend, Huong)

______________________________________________________

f.Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

I.

A. nine
B. Three
C. One
D. Seven
E. Eight

II.

A. A__D Y__ __: _____And you: vậy còn bạn

B. G__A__DM__ __HE__: Grandmother: bà

C. G__EE__: __Greet: Lời kính chào (Green: màu sắc xanh)

D. F__I__ __D: Friend: bạn bè

III.

A. VELTWE: TWELVE

B. HETY: THEY

C. HATT: THAT

D. PELSL: SPELL

IV.

A. How are you? – I am very well, thanks.

B. Who is that? – That’s my friend, Long.

C. Hello, Long. Nice to meet you.

D. How old are you, Long?

E. I’m seven years old.

F. Are they your friends? – Yes, they are.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friend. Her name is Huong.

F. No, they aren’t.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Reorder the letters lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án và Thang điểm

I.

1. School 2. Library 3. Name 4. Spell 5. What 6. Class 7. Take 8. Dog

II.

1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How vì you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. Is 4. Is

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. Name b. Is c. I am

2. What is ______ name?

a. Name b. My c. Your

3. Nó là 1 trong những cây cây bút chì.

a. It"s a pen. B. It"s a pencil. C. It"s a rubber.

4. How vị you ______ your name?

a. What b. Is c. Spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. Who c. What

6. What is this?

a. It"s a book. B. It"s a computer. C. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. B. Yes, it is. C. It is not

8. thu xếp từ theo đơn côi tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. School Queen

II. Thêm vào trong 1 chữ mẫu để sản xuất thành một từ trả chỉnh.

a. Comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. Fr_end

III. Nối hầu như từ giờ đồng hồ Việt làm việc cột A tương xứng với các từ giờ anh tươn ứng với chúng ở cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) trái táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) trang bị chuốt viết chì d/ School bag
5) chiếc cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) viên tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler
Đáp án: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
IV. Sắp đến xếp các từ thành câu trả chỉnh.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời thắc mắc về bạn dạng thân em.

1. What"s your name?

_______________________________

2.

Xem thêm: " Đề Bài Tiếng Anh Là Gì - Kiểm Tra Trình Độ Tiếng Anh Của Bạn

How are you?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a
II. a. Computer b. Library c. Pencil d. Friend
III.