Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án

Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 tất cả file nghe và đáp án phía bên trong bộ đề Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 bởi Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh có đáp án được chỉnh sửa bám sát chương trình giờ Anh 4 bắt đầu đã học tập giúp học viên lớp 4 ôn tập kiến thức và kỹ năng đã học hiệu quả và đạt điểm trên cao trong kì thi sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 4

I. Listen và match

Click để nghe

II. Listen & circle

Click để nghe

1. A. BakeryB. PharmacyC. Cinema
2. A. ZooB. Sweet shopC. Bookshop
3. A. MarketB. SupermarketC. Swimming pool
4. A. BooksB. PensC. Rulers
5. A. SweetsB. ChocolateC. Bread

III. Listen & number

Click nhằm nghe

IV. Listen và tick. V

Click nhằm nghe

V. Listen and complete

Click để nghe

T-shirt/ noodles/ money/ teacher/ milk/

1. A: Would you like some__________? B: No, thanks.

2. A: Would you lượt thích some _________________? B: Yes, please. I love noodles.

3. A: What does your father do? B: He’s a _________________.

4. A: What vì chưng you vì at Tet? B: I get lucky ______from my parents.

5. A: How much is the ________________? B: It’s 60,000 dong

VI. Reorder the words to lớn make sentences.

1. Buy / lớn / want / I / some / bread.

_____________________________________________

2. Go / pharmacy / Let’s / to lớn / the.

______________________________________________

3. I / speak / May / Miss Trang / khổng lồ / , / please ? ________________________________________

4. I / lượt thích / lớn / go / a / would / walk./for ______________________________________________

5. Skating / go / to / Would / you / lượt thích ? ______________________________________________

6. Two / monkeys / I / have / and / a / bear. _____________________________________________

7. Boys / want / The / see / khổng lồ / crocodiles ______________________________________________

8. Learn / Vietnamese / to / I’m / going. ______________________________________________

9. Month / he / Where / next / is / going/? _____________________________________________

10. They / to / going / Phu Quoc / are / summer / this.

_____________________________________

VII. Circle the correct word

11. Let’s ________ to lớn the bookshop.

A. Go

B. Going

C. To lớn go

12. I want to lớn ________ some books.

A. Buying

B. Buy

C. Eat

13. _________go to the supermarket . I want to lớn buy some ________.

A. Let / food

B. Let’s / food

C. Let is / bread

14. – Let’s go lớn the bakery. I want to lớn buy some bread. ______.

A. Great idea! I’m sorry

B. Sorry! Great idea

C. Sorry. I’m busy

15. What animal _______ he like? - He _______ bears because they’re beautiful.

A. Bởi / likes

B. Does / like

C. Does / likes

16. They __________ crocodiles because they’re big và scary.

A. Don’t like

B. Like

C. Likes

VIII. Let’s match.

17. New Yeara. The eight of March
18. Children’s Dayb. The twentieth of November
19. Teacher’s Dayc. The twenty-fifth of December
20. Christmasd. The first of January
21. Women’s Daye. The first of June

A

B

22. Let’s go lớn the sweet shop.

a. Because I want to lớn buy some food.

23. Why bởi vì you want to lớn go khổng lồ the supermarket?

b. Yes, I do.

24. Let’s go to the bakery.

c. Great idea!

25. Why does Huy want lớn go to the zoo?

d. Sorry, I don’t lượt thích bread.

26. Bởi you want to wear jeans?

e. No, she doesn’t.

27. How much is the jumper?

f. They are 150000 dong.

28. Does she lượt thích to wear a skirt?

g. It’s 80000 dong.

29. How much are the shoes?

h. Because he wants to lớn see the animals.

IX. Read the passage and complete the sentence.

My name is Minh Nguyet. Today is Saturday. It is also my birthday. I am getting up early. I want lớn choose the best clothes for this important day. I want khổng lồ put on my new pink dress. I also want to wear the new pair of brown sandals. Mum is calling me khổng lồ go downstairs for breakfast. All right, I am ready in my best clothes now.

30. Today is her ________.

31. She gets up _________.

32. She wants khổng lồ put on her ______.

33. She want khổng lồ wear her________.

34. Mom is calling me to lớn go downstairs _____________.

35. She is ready in ____________.

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2022

I. Listen and match

1. B 2. A 3. E 4. C 5. D

II. Listen and circle

1.C 2. A 3. B 4. B 5. C

III. Listen and number

1. A 2. C 3. E 4. D 5. B

IV. Listen & tick. V

1. A 2. A 3. B 4. A 5. B

V. Listen & complete

1. Milk 2. Noodles 3. Teacher 4. Money 5. T - shirt

VI. Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. I want lớn buy some bread.

2. Let’s go to the pharmacy.

3. May I speak to lớn Miss Trang, please?

4. I would like to go for a walk.

5. Would you lượt thích to go skating?

6. I have two monkeys and e bear.

7. The boys want to lớn see crocodiles.

8. I’ m going khổng lồ learn Vietnamese

9. Where is he going next month?

10. They are going khổng lồ Phu Quoc this summer.

VII. Circle the correct word

11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. A

VIII. Let’s match.

17. D 18. E 19. B 20. C 21. A

22. C 23. A 24. D 25. H 26. B 27. G 28. E 29. F

IX. Read the passage và complete the sentence.

My name is Minh Nguyet. Today is Saturday. It is also my birthday. I am getting up early. I want to lớn choose the best clothes for this important day. I want to lớn put on my new pink dress. I also want to wear the new pair of brown sandals. Mum is calling me lớn go downstairs for breakfast. All right, I am ready in my best clothes now.

30. Today is her __birthday______.

31. She gets up ____early_____.

32. She wants khổng lồ put on her ___new pink dress___.

33. She want khổng lồ wear her____new pair of brown sandals____.

34. Mom is calling me lớn go downstairs ______for breakfast_______.

35. She is ready in ______her best clothes______.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và giải đáp tại đây: Đề thi tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có file nghe số 4 có đáp án. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 cả năm không giống như: Giải bài bác tập tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên tra cứu Đáp Án.

Top 10 Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Với top 10 Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 2 bao gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong những bài thi giờ Anh lớp 4.

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Go
B. Travel
C. Plane
D. Build

2. A. To
B. You
C. With
D. For

3. A. Monkey
B. Lion
C. Tiger
D. Zoo

4. A. Holiday
B. Summer
C. Winter
D. Fall

Question 2: Đọc cùng tick vào tranh tương thích

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread & milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong & Mai go to four places. First, they go khổng lồ the bookshop because Mai wants to lớn buy some books and pens. Then they go khổng lồ the pharmacy because Phong wants khổng lồ buy some medicine. After that, they go khổng lồ the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want lớn buy something khổng lồ eat because they are hungry.

1. How many places bởi vì Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What vày they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. vày they go khổng lồ the post office?

__________________________________________________.

4. Why vày they go khổng lồ the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: sắp đến xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho bỏ ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: chọn từ khác loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc với tick vào tranh say mê hợp

1. B2. C3. A4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go lớn four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals.

Question 4: sắp đến xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chủ because I have to bởi homework.

4. He is going to lớn Ho đưa ra Minh city.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Old
B. Short
C. Teacher
D. Beautiful

2. A. Friendly
B. Lovely
C. Happily
D. Pretty

3. A. Thick
B. Than
C. Thin
D. Slim

4. A. Childhood
B. Footballer
C. Engineer
D. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Bạn cũng muốn uống một chút ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là một trong kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I ________ to school late yesterday.

A. Went
B. Go

C. Goes
D. Going

2. His brother is ________ musician.

A. A
B. An

C. The
D. X

3. Please tell me what time vày you ________ your homework?

A. Get
B. Go

C. Have
D. Do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. Favourite
B. Cheerful

C. Kind
D. Tall

5. My sister often ________ to lớn music in her không tính tiền time.

A. Cooks
B. Listens

C. Reads
D. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. At
B. In

C. On
D. For

7. People use ________ to lớn see the time.

A. Cars
B. Televisions

C. News
D. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. But
B. For

C. And
D. Or

Exercise 5: sắp đến xếp các từ để sinh sản thành câu hoàn chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau quý phái tiếng Anh

1. Would you lượt thích some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn vấn đáp câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp án
Giải thích
1ACâu chia thời quá khứ vì bao gồm mốc thời gian “yesterday”
Dịch: Tôi mang lại trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 nhạc sĩ.
3DCụm từ “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: làm ơn nói đến tôi biết chúng ta làm bài tập về nhà dịp mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: đồ uống ưa thích của người tiêu dùng là gì?
5BListen khổng lồ music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường nghe nhạc vào thời gian rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi fan dùng đồng hồ thời trang để coi giờ.
8CAnd: và
Dịch: giáo viên mình cao và gầy.

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để chế tác thành câu trả chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vì chưng your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big and strong.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. Writer
B. Musician
C. Factory
D. Singer

2. A. Rice
B. Time
C. Vegetable
D. Milk

3. A. Market
B. Wish
C. Have
D. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) phù hợp vào chỗ trống

1. He goes lớn school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. What
B. When

C. How
D. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. And
B. But

C. So
D. To

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. Hello
B. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have something to lớn eat?

A. Am
B. Is

C. Be
D. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. The
B. A

C. An
D. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. Has
B. Makes

C. Gets
D. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to lớn the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. Factory
B. Office

C. Hospital
D. House

Exercise 5: sắp xếp những chữ mẫu để được trường đoản cú đúng

*
*
*

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) thích hợp vào địa điểm trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn lời giải đúng

Đáp án
Giải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái chúng ta làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, dẫu vậy cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn có nhu cầu một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, chúng ta có gì ăn uống được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một lái xe cộ buýt.
6DDo one’s homework: làm bài bác tập về nhà
Dịch: Cô ấy hay làm bài bác tập về nhà vào tầm khoảng 8h.
7DIt’s time for st: đã đi đến giờ làm cho gì
Dịch: Đã đến giờ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: bệnh dịch viện
Dịch: Một bác sĩ làm việc ở cơ sở y tế với một y tá.

Exercise 5: sắp đến xếp những chữ mẫu để được tự đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: chọn từ khác loại

1. A. Old B. Young C. Fish D. Slim

2. A. Chicken B. Lemonade C. Pork D. Beef

3. A. Bread B. Hãng apple C. Noodles D. Rice

4. A. Banana B. Strong C. Thin D. Thick

Question 2: Viết những từ đúng theo chủ đề vào cột mặt phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: ngừng các câu sau dựa vào tranh gợi ý

*

1. I go khổng lồ bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: dựa vào từ lưu ý viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra vật lý 9 học kì 1 năm học 2022, đề thi học kì 1 lớp 9 môn lý mới nhất

________________________________________.

Đáp án và Thang điểm

Question 1: chọn từ khác loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

Animal
Ability
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: xong xuôi các câu sau nhờ vào tranh gợi ý

1. A quarter khổng lồ ten2. Apple juice3. Doctor4. Monkey

Question 4: nhờ vào từ gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh