A Wedding Dress Leads khổng lồ A Revenge Fuck
Busty chick removes đen bra & blows rock solid cock
Young busty blonde gets fucked
toggle navigation
*

*

*
Ngữ Văn và Tiếng Việt
*
giờ đồng hồ Anh
*
đồ vật lý
*
chất hóa học
*
Sinh học
*
Địa lí
*
lịch sử hào hùng
*
công nghệ
*
GDCD
*
Tin học tập Giải bài tập SGK
*
Thư viện tư liệu
× Tính năng mới! IOShare chất nhận được Upload hình ảnh khi trả lời
*
, auto ghi âm giọng của mình upload lên ứng dụng
*
, dìm # để tìm kiếm bài giải SGK, Sách Nâng cao, Đề thi. Hoàn toàn có thể Tag bằng hữu của bạn vào tài liệu (Ví dụ:
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
VPGD: LK 587 - No 16 - KDV Giếng Sen - La Khê - Hà Đông - Hà Nội giấy phép ĐKKD số 0108234405 bởi Sở KHĐT TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 5


Đề thi HSG giờ Anh lớp 5 cấp cho tỉnh là một trong những tài liệu học tập tiếng Anh nâng cấp cho con trẻ em. Học giờ đồng hồ Anh lớp 5 với đa số đề thi giờ đồng hồ Anh cấp tỉnh để giúp đỡ các em đã đạt được những kiến thức tiếng Anh nâng cao, học tiếng Anh tác dụng hơn.


Đề thi HSG giờ Anh lớp 5 cấp tỉnh tất cả đáp án dưới đây là đề thi giờ Anh lớp 5 năm học tập 2013-2014 cho những em ôn luyện giờ đồng hồ Anh. Đề thi tiếng Anh cho trẻ em tại chuyenbentre.edu.vn sẽ được sắp xếp theo từng độ tuổi với từng trình độ tiếng Anh của các cấp lớp không giống nhau. Những em học tập tiếng Anh trẻ nhỏ tại chuyenbentre.edu.vn sẽ sở hữu được được những kiến thức tiếng Anh mới cũng tương tự những tư liệu ôn luyện giờ đồng hồ Anh hiệu quả.

Đề thi HSG giờ Anh lớp 5 cấp cho tỉnh gồm đáp án

Học giờ Anh lớp 5 với đông đảo đề thi giờ Anh lớp 5 sẽ mang về cho những em những kiến thức tiếng Anh nâng cao, cho trẻ mọi dạng bài xích tập giờ Anh bắt đầu giúp trẻ làm quen với mọi đề thi giờ Anh.

*

PHẦN I: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

I. Lựa chọn từ gồm phần gạch men chân được vạc âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. Thành phố B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo apple D. Blue

3. A. Sing B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Táo bị cắn B. Orange C. Milk D. Pear

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sunny B. Windy C. Weather D. Rainy

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn đáp án đúng tốt nhất (A, B, C hoặc D) để dứt các câu sau

1. She ................... To the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ................... English on Monday & Friday.

A. Not have B. Isn't have C. Don't have D. Doesn't have

3. I am ..........., so I don't want khổng lồ eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. Last Sunday we................in the sun, we ẹnjoyed a lot.

A. Had great fun B. Have great fun

C. Have funs D. Had great funs

5. I'm going to the .................... Now. I want to lớn buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Another word for "table tennis".............................

A. Badminton B. Ping-pong C. Football D. Volleyball

7. The opposite of "weak" is ....................................

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. How............is it from here to lớn Hanoi?

A. Often B. Far C. Many D. Much

9. Where...................you yesterday? I was at home.

A. Was B. Are C. Were D. Is

10. What is the third letter from the over of the English alphabet?

A. X B. Y C. X D. V

11. ................... You like to drink coffee? Yes, please.

A. What B. Would C. Want D. How

12. I often watch football matches..............Star Sports Channel.

A. On B. In C. At D. Of

13. What about ................. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. To lớn go B. Go C. Going D. Goes

14. I...............go swimming because I can't swim

A. Often B. Never C. Usually D. Sometimes

15. His mother bought him ........... Uniform yesterday

A. A B. An C. The D. Two

16. The story is so uninteresting, it means that the story is.........................

A. Nice B. Exciting C. Funny D. Boring

17. My school ...... Three floors và my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ......................

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. He often travels......................car...........................my father.

A. By/ for B. By/ with C. With/ by D. For / by

20. I ask my mother to..............my dog when I am not at home

A. See B. Look after C. Look at D. Take of

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1. My father works for a company (1)............... Monday (2) ............... Friday.

2. He lives (3)............................... A house (4) .................. The countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) ........................ The bus.

4. I agree (6).............. You about that.

5. I have English...............Wednesday and Friday

6. Look (8) ........................ The picture (9) .................... The wall, please!

V. đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. What ( do)...........................your sister doing now ? She ( skip )......................................................

2. There ( be)..................a lot of people at the các buổi party last night.

3. Kate (play).....................volleyball every afternoon, but she(play)..........................................badminton now.

4. We should ( vì chưng )..........................morning exercises

5. He (see)................................... A big dragon in his dream.

6. Laura ( be )...............from Canada. She ( speak ).................. English and French. She ( come )......................to Vietnam tomorrow. She ( stay )..................in a hotel in tp hcm City for 3 days. She ( visit ) ............... A lot of places of interest in Viet Nam

7. My brother can ( swim )....................................

8. I prefer (like).......................in a village because it is peaceful.

9. There ( be).......................................... A chair và two tables in the room.

VI. Hãy viết câu sau bao gồm nghĩa thực hiện từ hoặc team từ nhắc nhở dưới đây

1. What time / Nga / get / morning?

.....................................................................................................................................

2. You / can / games / afternoon / but / must / homework / evening

.....................................................................................................................................

3. It is / cool / dry / November /April

.....................................................................................................................................

4. When / it / hot / we / often / go / swim

.....................................................................................................................................

5. Last summer/ Nam/ spent/ holiday/ Singapore/ his family

.....................................................................................................................................

6. I/ want/ robot/ to/ the cleaning/ the cooking

.....................................................................................................................................

7. They/ went/ đài loan trung quốc / plane / stayed / a hotel

.....................................................................................................................................

8. We / don't/camping/because/we/ have/ tent

.....................................................................................................................................

VII. Điền từ phù hợp vào ô trống

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers và beaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north và the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia & of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet và (7) __________ khổng lồ the Bien Dong. Phanxipang is the highest(8)_______________ in Vietnam. It's 3,143 meters. Vietnam also (9) ___________ many nice beaches such (10)______________ Sam Son, bởi vì Son, Nha Trang, Vung Tau.

VIII. Viết lại đầy đủ câu sau sao để cho nghĩa không núm đổi bước đầu bằng từ cho sẵn

1. My brother is taller than me.

-> I ...........................................................................................................................................

2. My class had 35 pupils last year.

-> There ...................................................................................................................................

3. Phái nam likes tea.

-> Nam's favorite ......................................................................................................................

4. Let's go fishing.

-> Why don't we ........................................................................................................................

5. The bookstore is behind the bakery.

-> The bakery is ........................................................................................................................

6. Ha walks to lớn school everyday.

-> Ha goes ................................................................................................................................

7. She is Hoa's mother.

-> Hoa .......................................................................................................................................

8. Linda likes chicken.

-> Her favorite ...........................................................................................................................

PHẦN I: NGHE HIỂU

I. Thu xếp thứ trường đoản cú đúng của cả đoạn văn sau:

1. He is hungry

2. He closes the refrigerator

3. It is a package of hot dogs

4. Six hot dogs are in the package

5. He opens the refrigerator

6. He sees a package

7. He takes two hot dogs out of the package

8. He puts the hot dogs on a plate

9. He looks inside the refrigerator

10. He wants something lớn eat

Trả lời ................................................................................................

Xem thêm: Top 9+ dung dịch vệ sinh phụ nữ trị nấm candida phổ biến nhất

II. Điền từ tương thích vào ô trống

She ............(1) the book. It is her ..............(2) book. It has a ................(3) cover. It has .............(4) pages. It has many ..............(5). It ........(6) pictures of many animals. She likes animals. She has ..............(7) cats. She likes her cats.. .........(8) names are Fluffy & Muffy. She ...........(9) them the pictures .........(10) the book.

Đáp án:

PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

I. Lựa chọn từ gồm phần gạch men chân được phân phát âm không giống so với các từ còn lại

1. A 2. D 3. C 4. B 5. A 6. A 7. C 8. C

II. Lựa chọn 1 từ không thuộc nhóm với các từ còn lại

1. D 2. C 3. A 4. C 5. C 6. A 7. C 8. B

III. Chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau

1. C 2. D 3. C 4. A 5. C

6. B 7. C 8. B 9. C 10. A

11. B 12. A 13. C 14. B 15. A

16. D 17. B 18. A 19. B 20. B

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau

1. From-to 2. In-in 3. For 4. With 5. On 6. At-on

V. đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Is-is skipping 2. Are 3. Plays-is playing 4. Vày 5. Saw

6. Is-speaks-will come-will stay-will visit

7. Swim 8. Living/to live 9. Is

VI. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa thực hiện từ hoặc team từ nhắc nhở dưới đây

1. What time does Nga (often) get up in the morning?

2. You can play games in the afternoon but you must bởi vì homework in the evening

3. It is cool & dry from November to April

4. When it is hot we pften go swimming

5. Last summer phái nam spent (his) holiday in Singapore with his family

6. I want a robot to bởi the cleaning và the cooking

7. They went to đài loan trung quốc by plane & stayed in a hotel

8. We don't go camping because we don't have tent

VII. Điền từ phù hợp vào ô trống

1. A lot 2. There 3. Rivers 4. South 5. Longest

6. Than 7. Flows 8. Moutain 9. Has 10. As

VIII. Viết lại hầu hết câu sau sao cho nghĩa không cầm đổi bắt đầu bằng từ đến sẵn

1. I am shorter than my brother

2. There were 35 pupils in my class last year

3. Nam's favorite drink is tea

4. Why don't we go fishing?

5. The bakery is in front of the bookstore

6. Ha goes to school on foot everyday

7. Hoa is her daughter

8. Her favorite food is chicken

PHẦN II: NGHE HIỂU

I. Sắp xếp thứ từ bỏ đúng của cả đoạn văn sau:

5 - 9 - 1 - 10 - 6 - 3 - 4 - 7 - 2 - 8

II. Điền từ phù hợp vào ô trống

1. Picks up 2. Favorite 3. Red 4. 52 5. Pictures

6. Has 7. Two 8. Their 9. Shows 10. In

Để ngừng tốt mọi đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5, các em cần học tốt những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 5 thuộc lịch trình học giờ Anh thiếu hụt nhi mà nhà trường đưa ra. Các chúng ta cũng có thể cho những em đọc thêm những bài học tiếng Anh lớp 5 theo chuẩn chỉnh khung tham chiếu Châu Âu tại chuyenbentre.edu.vn nhé!