Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (132.74 KB, 4 trang )


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIN HỌC 9Thời gian làm bài bác : 120 phút (không kể thời gian phát đề)Họ với tên ………………………………… Trường trung học cơ sở …………...…….…… SBD …. Câu 1 (3 điểm): Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal viết chương trình tính tổng S =1/2+1/3+…+1/n. Cùng với n được nhập từ bỏ bàn phím.Câu 2 (3 điểm) : Hãy viết lịch trình tính khoảng cách từ một điểm I tất cả tọa độ là(xi,yi) đến đường thẳng bao gồm phương trình là D: Ax + By + C = 0, biết rằng khoảng tầm cáchtừ I đến đường trực tiếp D là:i i2 2Ax +By +Cd = A -BCâu 3 (3 điểm): Viết công tác nhập một xâu kí tự, tiếp nối chỉ ra coi xâu kia cóphải là xâu đối xứng không (xâu đối xứng là xâu có các kí tự kiểu như nhau với đối xứngnhau qua điểm thân xâu, lấy một ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’).Câu 4 (5 điểm): Viết lịch trình đổi một vài nguyên dương từ hệ đếm cơ số 10sang hệ đếm cơ số 2Câu 5 (2 điểm). Viết lịch trình nhập vào bố số thực a, b, c. Xét xem a, b, c cóthành lập bố cạnh của một tam giác hay không ? Nếu tất cả hãy tính diện tích của tamgiác đó.Câu 6 (4 điểm). Định mức chi phí điện các tháng của một hộ gia đình như sau:+ 50 k
Wh trước tiên có giá là 600vnđ/1k
Wh.+ 50 k
Wh tiếp theo sau có giá bán là 1004vnđ/1k
Wh.+ 50 k
Wh tiếp theo sau nữa có mức giá là 1214vnđ/1k
Wh.Viết lịch trình nhập chỉ số điện năng tiêu tốn cũ, chỉ số điện năng tiêu thụ
mới. Hãy tính với in ra số năng lượng điện năng tiêu thụ và tiền điện buộc phải trả vào tháng của hộgia đình trên. Mức chi phí này chưa bao hàm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hãy viếtchương trình tính thuế hóa đơn đỏ 10%.Ví dụ : Hộ mái ấm gia đình A thực hiện 145k
Wh trong 1 tháng thì bắt buộc trả 148.313đ(trong đó, thuế 10% là 13.483đ, tiền không thuế là 134.830đ).HẾT.Thí sinh không được áp dụng tài liệu. Cán cỗ coi thi không được lý giải gì thêm.ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 (NH 2009 – 2010)HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌCYêu cầu : lịch trình chạy không bị lỗi logic. Thí sinh rất có thể trình bày thuật toán sáng tạo,khác với giải đáp mà vẫn bảo đảm yêu cầu đề ra thì vẫn được điểm tối nhiều của câu đó.Các giám khảo dựa trên chương trình trên máy vi tính để chấm bài cho thí sinh. Thảo luận đểthống duy nhất thang điểm cụ thể cho từng bài.Trong lúc coi thi, cần để ý đến độ nhanh nhạy, sáng chế của HS nhằm khuyến khích điểm
Chương trình chạy không xẩy ra lỗi logic: 0,5đ
Kiểm tra thuật toán: demo đúng kết quả: 1,5đ
Câu 1 (2điểm):Program Tinh_tong;Var S:real;i,n:integer;begin s:=0;write(' Enter n=');readln(n);for i:=1 to lớn n do s:=s+1/i;write('s=',s:5:2);end.Câu 2(2điểm):Program khg_cach;Var d, A, B, C, Xo, Yo:real;
BEGINWriteln('Chuong trinh tinh vùng cach tu I(Xo,Yo)den Ax+By+C=0');Writeln('Hay nhap vao cha he so');Write('He so A='); Readln(A);Write('He so B='); Readln(B);Write('He so C='); Readln(C);Writeln('Go vao toa vày Xi,Yi cua diem I');Write('Xi='); Readln(Xo);Write('Yi='); Readln(Yo);d:=((A*Xo)+(B*Yo)+C)/SQRT(SQR(A)+SQR(B));Writeln('Khoang cach d = ',d:6:2);Readln
End.Câu 3(3điểm):Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(' Nhap xau St = '); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St); While dx and (i
Begin dx:=(St = St); inc(i); End; If dx then Write(' St la xau doi xung ')
Else Write(' St khong phai la xau doi xung ') ; Readln; kết thúc . Câu 4(5điểm):PROGRAM DOI_SO;USES Crt;Type
Hehai=0..1;Kyso=Array<1..15>of hehai;Var i,k,n:Integer;Vt:Kyso;BEGINCLRSCR;Write('Nhap vao mot so nguyen :');Readln(n);Writeln('So ',n,' doi sang he hai la: ');k:=0;While n0 do
Begin
Vt:=n thủ thuật 2;n:=n div 2;k:=k+1end; If k>0 thenk:=k-1; For i:=k downto 0 do
Write(Vt);Readln
End.Câu 5 (2đ). Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Xét xem a, b, c có thành lập
ba cạnh của một tam giác xuất xắc không? Nếu có hãy tính diện tích của tam giác đó.Program Tam_giac;Var a, b, c, p, s: real;Begin Writeln(‘Nhap 3 so thuc’);Write(‘Nhap a = ’);readln(a); Write(‘Nhap b = ’);readln(b); Write(‘Nhap c = ’);readln(c); If (a+b>c) và (b+c>a) and (c+a>b) and (a>0) và (b>0)and (c>0) then
Begin
Writeln(‘Ba so lap thanh 3 canh cua tam giac’);p:=(a+b+c)/2;s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln(‘Dien tich cua tam giac la:’, s); End
Else
Writeln(‘Ba so nay khong lap thanh 3 canh cua tam giac’);Readln;End.Câu 6 (4đ). Định mức tiền điện các tháng của một hộ mái ấm gia đình như sau:+ 50 k
Wh trước tiên có giá là 600vnd/1k
Wh.+ 50 k
Wh tiếp theo sau có giá bán là 1004vnd/1k
Wh.+ 50 k
Wh tiếp theo có giá bán là 1214vnd/1k
Wh.Viết công tác nhập chỉ số năng lượng điện năng tiêu hao cũ, chỉ số điện năng tiêu hao mới.Hãy tính với in ra số năng lượng điện năng tiêu thụ cùng tiền điện đề xuất trả trong tháng của hộ mái ấm gia đình trên.Mức giá chỉ này chưa bao hàm thuế giá bán trị tăng thêm (VAT). Hãy viết chương trình tính thuế VAT10%.Ví dụ : hộ gia đình A áp dụng 145k
Wh trong một tháng thì nên trả 148.313đ (trong đó,thuế 10% là 13.483đ, tiền không thuế là 134.830đ).Program tiendien;
Var diennang,socu,somoi,sotien,thue_VAT:real;Begin Write('Nhap vao bỏ ra so cu: '); Readln(socu); Write('Nhap vao đưa ra so moi: '); Readln(somoi); if socu>somoi then writeln('Ban domain authority nhap sai') Else Begin diennang:=somoi-socu; if diennang else if diennang50)*1004 Else sotien:=50*600+50*1004+(diennang-100)*1214; Writeln('So dien n ng tieu thu :',diennang:5:1, ' k
Wh');ă Writeln(thue_VAT:=sotien*0.1 :',diennang:5:1, ' VND'); Writeln('So tien phai tra :',sotien+thue_VAT:10:2, ' VND'); End; Readln;End.

Trong bài này mình đã tổng hợp tất cả những đề thi HSG tin 9 mới nhất cấp cho huyện, cung cấp tỉnh của Lâm Đồng cũng tương tự tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc để các bạn tham khảo. Với onthihsg nhé.

Bạn đang xem: Đề thi hsg tin học 9 có đáp án


Danh sách đề thi HSG Tin học tập lớp 9 cấp huyện là nội dung bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Tin học tập của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

(Click vào link dưới để coi và cài đặt đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi HSG Tin học tập lớp 9 cấp huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2019-2021

+ Đề thi HSG Tin học tập lớp 9 An Phú, An Giang 2019-2021


*

(Click vào link bên dưới để coi và cài đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi HSG Tin học lớp 9 cung cấp huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 2019-2020

+ Đề thi HSG Tin học tập lớp 9 cấp huyện TP Thái Nguyên, tỉnh giấc Thái Nguyên 2019-2020

+ Đề thi HSG Tin học tập lớp 9 cấp cho huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2019-2020


*

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi HSG Tin học lớp 9 Krông Ana, Đắk Lắk 2020-2021


*

(Click vào link bên dưới để xem và sở hữu đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi HSG Tin học lớp 9 huyện Lai Vung, Đồng Tháp 2015-2016

(Click vào link dưới để xem và sở hữu đề thi hoặc đáp án)

+ Đề thi HSG Tin học lớp 9 thị trấn Lai Vung, Đồng Tháp 2014-2015


*

(Click vào link bên dưới để coi và cài đặt đề thi hoặc đáp án)

(Click vào link bên dưới để coi và thiết lập đề thi hoặc đáp án)

(Click vào link dưới để coi và tải đề thi hoặc đáp án)

(Click vào link bên dưới để coi và mua đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG tin 9 thị trấn Đơn Dương

Đề thi HSG tin 9 huyện mèo Tiên

Đề thi HSG tin 9 thị xã Di Linh

Đề thi HSG tin học 9 thị xã Đức Trọng

Đề thi HSG tin 9 Bảo Lộc 

Đề thi HSG tin 9 thị xã Lâm Hà

Đề thi HSG tin 9 thị trấn Bảo Lâm

Đề thi HSG thị trấn Châu Thành – Đồng Tháp


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TIN HỌC – LỚP 8

THỜIGIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT (Không nhắc thờigian phạt đề)

Bài 1. (6.0 điểm)

Chohai số A với B là nhì số nguyên dương với Aphải bé dại hơn B (0 Tìmcác số yếu tắc từ A mang lại B.

b) Tìmước chung lớn nhất của A B.

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím

Kết quả


-Nhap A: 10

-Nhap B: 25

-Cac so nguyen to:

11 13 17 19 23

-Uoc phổ biến lon nhat la: 5

Lưu tên: D:HSG8TINSBD_Bai1.pas

Bài 2. (6.0 điểm)

Việc bảo vệmáy tính để hạn chế người khác thâm nhập là một trong vấn đề đề ra cho rất nhiều nguời sửdụng máy tính. Để tăng tính an ninh trong lưu giữ trữ, một nguời đã quyết định giấumật khẩu truy cập máy tính của bản thân vào một xâu S với 1 qui ước sao cho khi nên anh ta rất có thể lấy lại được mậtkhẩu từ S. Là một tình nhân thích số học anh ta chọn mật khẩu P là một số tự nhiên và mã hóa P = P1 + P2 + … +Pi với (Pi là số nguyên, 0 Tìmcác số nhân tố từ A mang đến B.

b) Tìmước chung lớn nhất của A B.

Xem thêm: NAM TRỰC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017- 2018

Chương trình:

Program Bai1;

Uses crt;

Var A,B,i,r: integer;

0,5 điểm

Function ngto(n: integer): boolean;

Var i: integer;

Begin

Ngto:=false;

If n

1,5 điểm

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap A = ‘); Readln(A);

Write(‘Nhap B = ‘); Readln(B);

0,5 điểm

Writeln(‘-Cac so nguyen to: ‘);

For i:=A lớn B do

If ngto(i) then write(i,’ ‘);

1,0 điểm

While B0 do

Begin

r:=A hack B;

A:=B;

B:=r;

End;

Writeln(‘Uoc tầm thường lon nhat la: ‘,A);

End.

1,5 điểm

Bộ chạy thử thử đúng: 1,0 điểm

Nhập trường đoản cú bàn phím

Kết quả

-Nhap A: 48

-Nhap B: 72

-Cac so nguyen to:

53 59 61 67 71

-Uoc thông thường lon nhat la: 24

Bài 2. (6.0 điểm)

Việc bảo vệmáy tính để ngăn cản người không giống thâm nhập là một trong những vấn đề đặt ra cho các nguời sửdụng thứ tính. Để tăng tính bình an trong lưu lại trữ, một nguời đã đưa ra quyết định giấumật khẩu truy vấn máy tính của bản thân vào một xâu S với cùng 1 qui ước làm thế nào cho khi đề nghị anh ta hoàn toàn có thể lấy lại được mậtkhẩu từ S. Là một người yêu thích số học tập anh ta chọn mật khẩu P là một trong những tự nhiên và mã hóa P = P1 + P2 + … +Pi với (Pi là số nguyên, 0


Học Tốt
Học