Ngoài những bài bác thi soát sổ trên trường lớp thì có nhiều các cuộc thi không ngừng mở rộng như cuộc thi Olympic giúp các em tất cả sân đùa để ôn luyện tiếng Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu bộ đề luyện thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 dưới đây để làm rõ hơn cũng như hoàn toàn có thể đưa ra những phương pháp học tập tiếng Anh tại nhà phù hợp nhất làm sao cho các em đạt hiệu quả tối ưu nhé!

*

Ioe là từ bỏ viết tắt của internet Olympic English – kỳ thi tiếng Anh trực tuyến giành cho đối tượng học viên tiểu học và rộng rãi từ lứa tuổi lớp 3 trở lên. Đây là một kỳ thi vô cùng thú vị được khuyến khích cho tất cả các em học viên ở tất cả các cấp cho học khác nhau. Vì thế mà tiếng Anh mang lại bé trở nên quan trọng đặc biệt và được tập trung, chú ý nhiều hơn. Học viên lớp bố là độ tuổi thấp độc nhất vô nhị để hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi olympic, chúng ta học sinh hoàn toàn có thể đăng ký kết tham gia thi olympic tiếng Anh lớp 3 một cách dễ dàng và đơn giản qua khối hệ thống đăng ký kết thi trực đường tại trang web www.ioe.vn. Kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 3 được tổ chức bao hàm 4 vòng. Qua những bài thi, các bạn học sinh sẽ tìm được cho mình cách học tập từ vựng giờ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau những bài xích thi. Ứng dụng technology hiện đại, hình hình ảnh minh hoạ bắt mắt cùng các cân nặng câu hỏi phong phú, đây đó là những điểm mạnh khiến kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 3 được rất nhiều chúng ta học sinh yêu mến và tham gia.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 3

1. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 1

Section 1: Nối tranh cùng với chữ vào bảng sau

*

Section 2:

Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… khổng lồ …… you, Nam.

A.Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10 ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Hoàn thành những từ hoặc những câu sau

EI _ HTMy name _ _ Peter
TAB _ ESCHOOL – B _ GTH _ EET _ ank you very much
Hi, Alice. I _ _ Tommy
TEACH _ RHello, Mary. How _ _ _ you?
Hi. How _ _ _ you?

2. Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 2

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Sắp xếp những từ sau để biến đổi câu hoàn chỉnh

*
*

Section 3: Smart monkey

Nối trường đoản cú với tranh

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 3

Section 1: Nối tự với tranh

*

Section 2: Fill the blank – xong các trường đoản cú hoặc những câu sau 

Wh _ t is this?
Lis _ en khổng lồ me, please.Let’s sing a s _ ng.St _ nd up!See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.Is this a penc _ l?
This is _ doll._ ice khổng lồ meet you.No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 4

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie to lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Táo bị cắn dở 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Xanh 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Màu tím d. Blue color da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo bị cắn dở h red color i. Củ cà rốt j. Nước uống có ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this black d. This is blue

5. Nice to meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to lớn meet you, too. D. Hi

6. Is your school trắng ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Mèo 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Gặp mặt c. Bao gồm tuyết d. Greed color lá e. Màu xám

f.chào buổi sớm g. Mẫu trống h. Con chiến mã i. Cá sấu j. Nhỏ mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Fan 10. Banana

a. đá bóng b. Trà c. Dưới d. đùa cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Cái quạt i. Con con ngữa j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t màu sắc is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Con chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao g. Bé cá h. Công an i. Mưa j. Con ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice to lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Bé thỏ b. Ghép hình c. Gà mái d. Chạm mặt mặt e. Con kiến

f. Giấy g. đồng hồ h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a car 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe ô tô d. Thư viện e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe chuyenbentre.edu.vn i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words lớn make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. Khổng lồ Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. White cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi ngựa b. Trang bị vi tính c. Chiếc bàn màu vàng

d. Mèo trắng e. Tai f. Cây viết chì g. 3 dòng đèn bàn

f. Chiếc xe đạp i. 3 quyển sách j. 2 dòng quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Bốn cái nón b. Số 11 c. 3 cái quạt d. 4 dòng hộp

e. Bút chì màu vàng f. 3 cây cây viết sáp g. 3 mẫu nón

f. Nhỏ chó i. Dòng lều j. 2 loại bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. Lớn b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words to lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. Lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Car c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. Trắng curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối màu hồng b. Màn trắng c. 2 cái ly

d. đơi giầy e. 5 nhỏ chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 bé hà mã i. 3 loại cây j. 2 nhỏ voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go to lớn t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I teo _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t to the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes to school library to lớn ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. And you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa color tím b. 2 vỏ hộp búy chì c. Khía cạnh trăng

d. 3 cây đàn ghi ta e. Nho f. 2 bé vịt g. 2 nhỏ mèo đen

f. 2 cây viết mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. Cửa ngõ sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ Anh thường rất nhiều chủng loại với đa số bài tập, góp cho các bạn học sinh rất có thể hệ thống lại kiến thức sau những bài xích học, rèn luyện trở nên tân tiến bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được thành thục hơn.

Trên đó là một số đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 những vòng mà Step Up vẫn tổng phù hợp được. Đây là 1 trong kỳ thi giúp các em trau dồi lại kĩ năng tiếng Anh, vừa giúp những em học tập sinh luyện kĩ năng nghe tiếng Anh nhiều hơn thử thách bản thân sau phần đông vòng thi giờ Anh, giúp việc kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh của những bạn nhỏ dại không còn buồn rầu nữa. Mong rằng cùng với những chia sẻ trên đây, các bậc cha mẹ và các em học viên sẽ gia nhập kỳ thi olympic tiếng Anh một giải pháp hiệu quả. Để bé xíu có được nền tảng gốc rễ từ ngữ vững vàng mang lại bậc giờ Anh tiểu học tập , những bậc phụ huynh rất có thể tham khảo về sách học tập từ vựng đến bé. Sách giúp bé xíu mở rộng lớn từ vựng, có thêm đông đảo mẹo học từ vựng cùng phát triển giỏi tiếng Anh tiếp xúc sau này.

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại loài kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt hiệu quả cao. Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:


Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 mang đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to lớn meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?


10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Cách sử dụng điều khiển điều hòa lg đời cũ, hướng dẫn sử dụng điều khiển máy lạnh cũ lg

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai

chuyenbentre.edu.vn


363
Lượt tải: 18.725 Lượt xem: 91.956 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết sở hữu về

Link chuyenbentre.edu.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 chuyenbentre.edu.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Tài liệu xem thêm khác


Chủ đề liên quan


Mới tuyệt nhất trong tuần


Tài khoản
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA