9g35sáng 27/06,thí sinh đãtiến hànhlàm bài môn Giáo dục công dân- mônchuyenbentre.edu.vn thành phần chuyenbentre.edu.vnết bị 3của bài chuyenbentre.edu.vn tổ hợp


Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2019 môn gdcd

Khoa học tập xã hội. Thời hạn làm bài là 50 phút, hiệ tượng chuyenbentre.edu.vn trắc nghiệm. Đây cũng sẽlà môn chuyenbentre.edu.vn khép lại ngày chuyenbentre.edu.vn sau cùng của K
ỳ chuyenbentre.edu.vn
THPT đất nước 2019.

*
*
*
*


Mã đề 301
81.C82.D83.A84.D85.C86.C87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.A94.D95.B96.D97.C98.D99.C100.B
101.A102.A103.C104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.C
111.C112.A113.D114.D115.A116.C117.D118.C119.C120.A

Mã đề 302

81.D82.B83.B84.D85.D86.C87.A88.A89.C90.D
91.B92.A93.A94.C95.B96.B97.C98.A99.D100 B
101.D102.A103.D104.C105.C106.B107.B108.D109.B110.B
111.B112.B113.C114.A115.B116.D117.A118.A119.B120.A

Mã đề 303

81.C82.D83.A84.D85.A86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.D93.A94.D95.B96.C97.A98.A99.B100.C
101.B102.B103.C104.B105.D106107108109110
111112113114115116117118119120

Mã đề 304

81.B82.D83.C84.B85.C86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.D93.C94.A95.D96.B97.B98.B99.D100.A
101.C102.B103.A104D.105.A106.B107.A108.C109.A110.A
111.C112.D113.A114.B115.C116.B117.C118.A119.B120.A

Mã đề 307

81. C82. B83. A84. B85. A86. C87. D88. A89. B90. B
91. C92. A93. A94. A95. B96. C97. C98. A99. D100. B
101. D102. B103. D104. D105. C106. C107. D108. B109. C110. D
111. B112. B113. C114. D115. D116. D117. B118. C119. C120. C

Mã đề 308

81 - D82 - B83 - A84 - A85 - D86 - D87 - C88 - C89 - D90 - B
91 - A92 - B93 - B94 - D95 - A96 - B97 - D98 - B99 - D100 - A
101 - A102 - B103 - A104 - D105 - B106 - D107 - A108 - B109 - C110 - A
111 - B112 - C113 - D114 - B115 - B116 - B117 - D118 - C119 - A120 - D

Mã đề 310

81.D82.C83.C84.C85.A86.C87.B88.D89.B90.C
91.B92.C93.B94.A95.A96.C97.B98.D99.D100.A
101.D102.C103.D104.D105.A106.D107.B108.B109.B110.C
111.D112.A113.C114.B115.C116.B117.B118.C119.A120.D

Mã đề 312

81 - B82 - C83 - D84 - A85 - A86 - A87 - C88 - A89 - B90 - B
91 - B92 - D93 - B94 - B95 - C96 - D97 - B98 - C99 - D100 - B
101 - B102 - A103 - A104 - C105 - A106 - D107 - A108 - C109 - A110 - C
111 - B112 - C113 - C114 - D115 - A116 - B117 - B118 - B119 - C120 - C

Mã đề 315

81.B82.A83.C84.B85.D86.B87.D88.B89.C90.A
91.B92.A93.B94.D95.C96.C97.A98.C99.D100. B
101.A102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.B110.A
111.C112.C113.C114.B115.A116.C117.A118.C119.A120.B

Mã đề 316

81.D82.A83.A84.C85.D86.C87.B88.A89.B90.C
91.B92.D93.A94.D95.A96.D97.D98.A99.C100.C
101.D102.C103.D104.C105.B106.D107.B108.A109.A110.C
111.B112.D113.D114.C115.A116.B117.B118.A119.B120.A

Mã đề 317

81.B82.A83.C84.A85.D86.C87.A88.C89.C90.C
91.D92.C93.B94.A95.D96.B97.A98.B99.C100.D
101.A102.D103.A104.C105.B106.B107.A108.B109.B110.B
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.D118.C119.B120.D

Mã đề 318

81.C82.A83.D84.B85.D86.D87.D88.C89.B90.C
91.A92.A93.A94.B95.B96.D97.C98.D99.C100.C
101.C102.B103.B104.D105.B106.D107.C108109110
111112113114115116117.D118.B119.C120.B

Mã đề 323

81.D82.D83.B84.C85.D86.C87.C88.B89.D90.C
91.D92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.D99.B100.A
101.D102.B103.B104.A105.C106.A107.C108.B109.D110.A
111.C112.A113.A114.D115.C116.D117.C118.A119.D120.D

Mã đề 324

81.D82.C83.C84.D85.D86.C87.D88.B89.A90.A
91.A92.D93.A94.B95.A96.B97.B98.A99.B100.B
101.B102.C103.D104.C105.A106.B107.C108.D109.B110.D
111.D112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.A119.B120.BXem thêm: Công thức tính diện tích hình tam giác lớp 5 trang 88 diện tích hình tam giác

Đề chuyenbentre.edu.vn và lời giải môn giáo dục và đào tạo công dân chuyenbentre.edu.vn thpt quốc gia 2019 tất cả các mã đề 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.


Đáp án đề chuyenbentre.edu.vn THPTQG 2019 môn GDCD - toàn bộ các mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

*

 Lưu ý: Để coi cả đề chuyenbentre.edu.vn và đáp án click vào link những mã đề cụ thể phía dưới:

1. Đáp án mã đề 301 chuyenbentre.edu.vn THPTQG năm 2019 môn GDCD

2. Đáp án đề chuyenbentre.edu.vn THPTQG 2019 môn GDCD mã đề 302

3. Đáp án môn GDCD mã đề 303 chuyenbentre.edu.vn THPT giang sơn năm 2019

4. Đáp án mã đề 304 chuyenbentre.edu.vn THPT đất nước năm 2019 môn GDCD

5. Đáp án môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPT tổ quốc năm 2019 mã đề 305

6. Đáp án chuyenbentre.edu.vn THPT tổ quốc môn GDCD mã đề 306 năm 2019

7. Đáp án mã đề 307 chuyenbentre.edu.vn THPT đất nước môn GDCD năm 2019

8. Đáp án môn GDCD mã đề 308 chuyenbentre.edu.vn THPT quốc gia năm 2019

9. Đáp án đề chuyenbentre.edu.vn THPTQG môn GDCD mã đề 309 năm 2019

10. Đáp án mã đề 310 môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPT non sông năm 2019

11. Đáp án môn GDCD mã đề 311 chuyenbentre.edu.vn THPT nước nhà năm 2019

12. Đáp án chuyenbentre.edu.vn THPT giang sơn 2019 mã đề 312 môn GDCD

13. Đáp án chuyenbentre.edu.vn THPTQG năm 2019 mã đề 313 môn GDCD

14. Đáp án mã đề 314 môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPTQG 2019

15. Đáp án môn GDCD mã đề 315 chuyenbentre.edu.vn THPT tổ quốc năm 2019

16. Đáp án môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPTQG 2019 mã đề 316

17. Đáp án đề chuyenbentre.edu.vn THPT giang sơn môn GDCD mã đề 317 năm 2019

18. Đáp án mã đề 318 môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPT nước nhà năm 2019

19. Đáp án đề chuyenbentre.edu.vn THPT đất nước môn GDCD mã đề 319

20. Đáp án môn GDCD mã đề 320 chuyenbentre.edu.vn THPT quốc gia năm 2019

21. Đáp án mã đề 321 chuyenbentre.edu.vn THPT giang sơn năm 2019 môn GDCD

22. Đáp án môn GDCD chuyenbentre.edu.vn THPT non sông năm 2019 mã đề 322

23. Đáp án mã đề 323 chuyenbentre.edu.vn THPT nước nhà môn GDCD năm 2019

24. Đáp án mã đề 324 chuyenbentre.edu.vn THPT giang sơn năm 2019 môn GDCD

Theo TTHN