thông báo tuyển sinh Đăng cam kết - Tra cứu vãn hồ sơ hướng nghiệp tư vấn
Viện/Trung tâm/Phòng Khối kinh tế tài chính - giáo dục Khối KHCB - nghệ thuật Khối sức khỏe - khoa học - ngữ điệu
ra mắt tuyển sinh môi trường thiên nhiên học tập việc làm đầu ra output các Khoa/Viện/TT

Đề thi cùng đáp án ưng thuận kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2020 - Môn đồ Lý


Quý bố mẹ và những em vui lòng nhấn F5 để update những thông tin mới.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2020 môn vật lý

*

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

MÃ ĐỀ 222

*

*

*

*

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ:

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Lý tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

(Đang cập nhật)

Mã đề: 201 - Tuyensinh247. Com

1. C 2. B 3. D 4. A 5. C 6. A 7. C 8. D 9. C 10. A
11. B 12. A 13. B 14. D 15. B 16. A 17. A 18. A 19. D 20. A
21. D 22. D 23. B 24. D 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. B
31. D 32. D 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D 38. D 39. A 40. B

Mã đề: 202 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. D
11. A 12. B 13. B 14. C 15. A 16. A 17. C 18. C 19. B 20. B
21. C 22. A 23. A 24. B 25. A 26. B 27. B 28. A 29. B 30. C
31. A 32. C 33. B 34. A 35. A 36. A 37. B 38. C 39. C 40. B

Mã đề: 203 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. C
11. B 12. D 13. B 14. A 15. C 16. A 17. D 18. A 19. D 20. B
21. B 22. A 23. A 24. D 25. D 26. B 27. D 28. D 29. B 30. A
31. B 32. A 33. B 34. D 35. D 36. B 37. D 38. B 39. A 40. B

Mã đề: 204 - Tuyensinh247. Com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. B 14. D 15. D 16. C 17. D 18. D 19. D 20. B
21. C 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. D 29. D 30. B
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. C 40. C

Mã đề: 205 - Tuyensinh247. Com

1. C 2. C 3. C 4. C 5. B 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. A 12. B 13. C 14. B 15. B 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C
21. A 22. C 23. B 24. D 25. C 26. A 27. D 28. A 29. A 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. B 36. B 37. B 38. A 39. D 40. C

Mã đề: 206 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. D 8. C 9. B 10. C
11. D 12. A 13. B 14. D 15. C 16. C 17. D 18. B 19. B 20. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. A 26. C 27. C 28. D 29. A 30. C
31. A 32. C 33. D 34. A 35. D 36. A 37. D 38. C 39. A 40. A

Mã đề: 207 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. C 15. C 16. D 17. A 18. C 19. D 20. D
21. A 22. A 23. C 24. A 25. C 26. D 27. D 28. B 29. A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. D

Mã đề: 208 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20D
21. A 22. B 23. A 24. A 25. B 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D
31. C 32. D 33. D 34. A 35. B 36. C 37. B 38. C 39. B 40. C

Mã đề: 209 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. B 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. A 9. D 10. B
11. B 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
21. A 22. B 23. C 24. B 25. D 26. A 27. A 28. B 29. D 30. D
31. A 32. A 33. A 34. D 35. A 36. C 37. D 38. D 39. D 40. D

Mã đề: 210 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. A 7. C 8. C 9. D 10. B
11. B 12. D 13. D 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. B 22. B 23. C 24. A 25. A 26. C 27. A 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. C 34. B 35. B 36. C 37. B 38. A 39. B 40. B

Mã đề: 211 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. D 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. B 9. C 10. D
11. D 12. B 13. C 14. D 15. C 16. B 17. D 18. D 19. A 20. A
21. B 22. A 23. B 24. D 25. D 26. A 27. B 28. C 29. A 30. C
31. A 32. D 33. A 34. C 35. C 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A

Mã đề: 212 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. A 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. C 15. B 16. A 17. B 18. D 19. A 20. A
21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. C 28. D 29. A 30. B
31. D 32. C 33. D 34. D 35. D 36. B 37. A 38. C 39. B 40. B

Mã đề: 213 - Tuyensinh247. Com

1. D 2. B 3. B 4. C 5. C 6. A 7. C 8. A 9. D 10. C
11. B 12. A 13. C 14. B 15. B 16. A 17. D 18. B 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. D 26. C 27. D 28. B 29. C 30. C
31. D 32. D 33. C 34. B 35. D 36. D 37. C 38. C 39. C 40. D

Mã đề: 214 - Tuyensinh247. Com

1. C 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. A 13. A 14. B 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20C
21. D 22. B 23. A 24. C 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. A
31. B 32. B 33. D 34. C 35. D 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Mã đề: 215 - Tuyensinh247. Com

1. A 2. B 3. D 4. B 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. D 16. C 17. D 18. A 19. A 20. B
21. D 22. D 23. B 24. A 25. A 26. D 27. B 28. D 29. A 30. C
31. A 32. B 33. B 34. D 35. A 36. A 37. C 38. B 39. A 40. C

Mã đề: 216 - Tuyensinh247. Com

1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. A
11. C 12. B 13. D 14. C 15. C 16. B 17. D 18. B 19. B 20. B
21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. C
31. D 32. B 33. A 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39. A 40. A

Mã đề: 217 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7. B 8. C 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. C 19. D 20. A
21. D 22. B 23. D 24. C 25. D 26. D 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. B 33. A 34. B 35. C 36. A 37. C 38. D 39. B 40. A

Mã đề: 218 - Tuyensinh247. Com

1. A 2. D 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. C 9. D 10. D
11. D 12. D 13. C 14. C 15. B 16. A 17. C 18. D 19. B 20. B
21. D 22. A 23. B 24. A 25. B 26. A 27. C 28. C 29. B 30. A
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. C 40. B

Mã đề: 221 - Tuyensinh247. Com

1. A 2. C 3. B 4. A 5. D 6. A 7. D 8. C 9. B 10. C
11. A 12. D 13. B 14. B 15. C 16. A 17. D 18. A 19. A 20. C
21. D 22. B 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Xem thêm: Sơ lược về cách sắp xếp bố cục trong trang trí lớp 6, bài 6 : vẽ trang trí

Mã đề: 222 - Tuyensinh247. Com

1. B 2. C 3. B 4. B 5. B 6. A 7. C 8. D 9. D 10. D
11. B 12. A 13. D 14. D 15. D 16. A 17. D 18. A 19. A 20. A
21. C 22. B 23. C 24. B 25. D 26. C 27. C 28. C 29. A 30. D
31. B 32. C 33. B 34. A 35. B 36. B 37. A 38. A 39. D 40. D

Mã đề: 224 - Tuyensinh247. Com

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. D 8. B 9. A 10. A
11. A 12. B 13. C 14. B 15. A 16. B 17. D 18. D 19. D 20. C
21. B 22. A 23. D 24. C 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. D 35. A 36. C 37. D 38. A 39. C 40. D

Đại học Đông Á chúc những em có một kỳ thi thành công!

Sáng ngày 4/9, thí sinh sẽ khởi cồn ngày thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 - đợt 2 với bài thi Khoa học tự nhiên và thoải mái (KHTN) và bài bác thi khoa học xã hội (KHXH). Trong năm này thí sinh chỉ được lựa chọn một trong 2 bài bác thi này. Môn thi thành phần đầu tiên của bài xích thi KHTN là Vật lý, thời gian 50 phút, hiệ tượng thi trắc nghiệm.
> lưu ý đáp án môn Vật lý - kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 lần 2

Mã đề:Tuyensinh247.com
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn đồ vật lý - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 đợt 1


*

*

*

*

> gợi ý đáp án môn Vật lý - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 1

Mã đề: 201Tuyensinh247.com
1C2B3D4A5C6A7C8D9C10A
11B12A13B14D15B16A17A18A19D20A
21D22D23B24D25A26A27B28A29D30B
31D32D33D34B35B36A37D38D39A40B

Mã đề: 202Tuyensinh247.com
1D2B3C4D5D6B7A8C9C10D
11A12B13B14C15A16A17C18C19B20B
21C22A23A24B25A26B27B28A29B30C
31C32C33B34A35A36A37B38C39C40B

Mã đề: 203Tuyensinh247.com
1D2A3A4C5C6D7A8B9D10C
11B12D13B14A15C16A17D18A19D20B
21B22A23A24D25D26B27D28D29B30A
31B32A33B34D35D36B37D38B39A40B

Mã đề: 204Tuyensinh247.com
1C2A3D4C5C6B7B8C9C10A
11D12B13B14D15D16C17D18D19D20B
21C22B23B24C25C26A27D28D29D30B
31B32D33D34D35B36B37B38B39C40C

Mã đề: 205Zingnews
1C2C3C4C5B6A7A8D9C10D
11A12B13C14B15B16B17B18D19B20C
21A22C23B24D25C26A27D28A29A30C
31C32B33D34B35B36B37B38A39D40D

Mã đề: 206Tuyensinh247.com
1B2D3D4A5C6D7D8C9B10C
11D12A13B14D15C16C17D18B19B20A
21C22C23C24A25A26C27C28D29A30C
31A32C33D34A35D36A37D38C39A40A

Mã đề: 207Tuyensinh247.com
1D2B3A4C5A6A7C8A9C10C
11D12A13D14C15C16D17A18C19D20D
21A22A23C24A25C26D27D28B29A30C
31D32A33A34A35D36C37B38B39D40C

Mã đề: 208Tuyensinh247.com
1D2A3B4C5B6B7B8B9C10B
11C12D13D14D15A16C17C18D19D20D
21A22B23A24A25B26A27D28B29C30D
31C32D33D34A35B36C37B38C39B40C

Mã đề: 209Tuyensinh247.com
1B2B3A4B5B6C7B8A9D10B
11B12B13C14C15A16C17B18D19C20D
21A22B232425262728B29D30D
31A32A33A34D35A36C37D38D39D40D
Mã đề: 210Tuyensinh247.com
1B2A3A4D5C6A7C8C9D10B
11B12D13D14C15D16C17B18B19B20C
21B22B23C24A25A26C27A28A29A30C
31C32A33C34B35B36C37B38A39B40B
Mã đề: 211Tuyensinh247.com
1D2D3B4C5D6B7A8B9C10D
11D12B13C14D15C16B17D18D19A20A
21B22A23B24D25D26A27B28C29A30C
31A32D33A34C35C36A37C38D39D40A

Mã đề: 212Tuyensinh247.com
1B2A3A4C5C6D7A8A9C10C
11B12C13C14C15B16A17B18D19A20A
21B22C23B24B25B26A27C28D29A30B
31D32C33D34D35D36B37A38C39B40B
Mã đề: 213Tuyensinh247.com
1D2B3B4C5C6A7C8A9D10C
11B12A13C14B15B16A17D18B19B20D
21A22A23D24B25D26C27C28B29C30C
31D32D33C34B35D36D37C38B39C40D
Mã đề: 214Tuyensinh247.com
1C2A3D4C5D6A7A8B9C10D
11B12A13A14B15D16A17C18A19C20C
21D22B23A24C25B26B27D28C29A30A
31B32B33D34C35D36D37C38B39B40D

Mã đề: 215Tuyensinh247.com
1A2B3D4B5B6A7C8C9B10D
11C12B13C14C15D16C17D18A19A20B
21D22D23B24A25A26D27B28D29A30C
31A32B33B34D35A36A37C38B39A40C
Mã đề: 216Tuyensinh247.com
1A2D3C4A5D6C7D8A9A10A
11C12B13D14C15C16B17D18B19B20B
21A22D23C24D25B26B27D28C29A30C
31D32B33A34C35A36C37C38D39A40A

Mã đề: 217Tuyensinh247.com
1B2B3C4A5B6A7B8C9C10B
11C12D13B14C15D16C17B18C19D20A
21D22B23D24C25D26D27A28D29C30D
31A32B33A34B35C36A37C38D39B40A

Mã đề: 218Tuyensinh247.com
1A2D3A4B5B6D7D8C9D10D
11D12D13C14C15B16A17C18D19B20B
21D22A23B24A25B26A27C28C29B30A
31C32A33B34A35A36C37C38B39C40B

Mã đề: 219Tuyensinh247.com
1B2A3C4B5A6C7C8B9B10B
11D12B13A14B15A16C17D18B19D20D
21A22C23C24A25D26D27A28D29C30C
31A32D33C34C35D36A37C38D39A40C

Mã đề: 220Tuyensinh247.com
1B2B3D4D5A6C7C8D9A10C
11A12A13A14B15A16A17B18B19C20D
21B22A23B24C25A26B27D28C29B30C
31C32D33C34D35C36A37C38B39C40A

Mã đề: 221Tuyensinh247.com
1A2C3B4A5D6A7D8C9B10C
11A12D13B14B15C16A17D18A19A20C
21D22B23A24B25D26B27A28B29C30D
31C32C33D34D35B36C37C38D39A40C

Mã đề: 222Tuyensinh247.com
1B2C3B4B5B6A7C8D9D10D
11B12A13D14D15D16A17D18A19A20A
21C22B23C24B25D26C27C28C29A30D
31B32C33B34A35B36B37A38A39D40D

Mã đề: 223Tuyensinh247.com
1B2B3D4D5C6A7D8A9B10D
11A12C13A14C15D16A17B18B19B20D
21A22C23A24D25D26C27A28D29D30C
31D32B33C34D35D36A37A38D39C40C

Mã đề: 224Tuyensinh247.com
1A2B3D4C5A6D7D8B9A10A
11A12B13C14B15A16B17D18D19D20C
21B22A23D24C25A26C27C28B29C30B
31C32B33C34D35A36C37D38A39C40D


> Đáp án xác định môn trang bị lý - kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2020

> nhận F5 để update thông tin

chuyenbentre.edu.vn,3. Kênh hỗ trợ tư vấn trực tuyến: https://www.chuyenbentre.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh


Thí sinh hoàn toàn có thể liên hệ đăng ký online ngay bây chừ để được bốn vấn cụ thể hơn:
TT.TT-TT
XEM TIẾP:
> chuyenbentre.edu.vn công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của cách thức xét công dụng thi giỏi nghiệp thpt 2020
> chuyenbentre.edu.vn chào làng mức điểm nhấn hồ sơ xét tuyển theo cách làm xét tác dụng thi tốt nghiệp thpt 2020
> ​Cách tra cứu giúp điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2020
> Thi tốt nghiệp thpt 2020 lần 2 sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 cùng 4/9
> Một số chú ý về điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020
> cỗ GD&ĐT chào làng đáp án thừa nhận của tất cả các môn thi xuất sắc nghiệp thpt 2020
> Đón coi đề thi, gợi nhắc đáp án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên website, fanpage facebook chuyenbentre.edu.vn
> Hỡi các chiến binh 2k2, nuốm lên! vì một kỳ thi giỏi nghiệp thpt đặc biệt!
> Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020: chuẩn bị tâm lý để thi tốt trong mùa dịch
> Hai dịp thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 sẽ thực hiện ra sao?
15 học viên chuyenbentre.edu.vn bảo đảm an toàn thành công luận văn Thạc sĩ trước thềm Xuân Quý Mão
​Chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - sáng sủa tương lai” lần 15 - 2023 bằng lòng khai mạc
gợi ý thí sinh xét tuyển học bạ trung học phổ thông 2023 tại chuyenbentre.edu.vn
Thêm 7 học tập viên chăm ngành cai quản trị tởm doanh bảo đảm thành công luận văn thạc sĩ
học bổng tài năng giành riêng cho thí sinh xét tuyển vào chuyenbentre.edu.vn năm 2023
Nổi bật
Chính sách học bổng tại chuyenbentre.edu.vn được áp dụng như thế nào?
​chuyenbentre.edu.vn thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ chuyên môn Tiến sĩ và Thạc sĩ dịp 1 - năm 2023
Khám phá các chương trình Cử nhân thế giới chuyenbentre.edu.vn
Thông tin tuyển chọn dụng
Trường Đại học tài chính - Tài chính thành phố hồ chí minh - chuyenbentre.edu.vn
* Trụ sở 141 - 145 Điện Biên che Phường 15, Quận Bình Thạnh, tp hcm * cửa hàng 276 - 282 Điện Biên đậy Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
tuyensinh
chuyenbentre.edu.vn
(028) 5422 5555 - (028) 5422 6666