Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường THPT chuyên Thái Bình 12 26 0


Bạn đang xem: Đề thi thử chuyên đại học vinh 2016 lần 1

Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh
Đề thi và lời giải chi tiết Đề thi thử THPTQG 2020 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh 6 32 0
LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 338 222 Câu 1: Hai đầu cố định: ⇒ l = k λ =k ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÝ MÃ ĐỀ 199 kv v ⇒ f = 2f 2l kv 2.2 Đáp án A = = Hz 2l 2.1 Câu 2: Vì M N nằm phía sườn sóng nên M N chuyển động chiều Lức đầu M có li độ âm hướng lên, sau T/2 M có li độ dương hướng xuống Đáp án A xuống Với số bụng sóng = k = 2; l = 2m; v = 2m / s ⇒ f = Câu 3: Ta có: ω = N hướng 2π = 10(rad / s ) ; T 1 mω A2 = 1.102.0,022 = 0,02 J = 2.10-2J Đáp án B 2 Câu 4: Ta có: ZL = ωL = 300Ω; Z C = = 100Ω ωC R thay đổi để PABmax R = |ZL - ZC | = 200Ω Đáp án D Câu 5: Thông số vôn kế thiết bị điện, giá trị hiệu dụng hoạt động công suất ( nói đèn sáng bình thường ) Uđèn = 220V Vậy giá trị cực đại hiệu điện đặt vào đầu bóng đèn là: U = 220 2V Đáp án D Mặt khác tính c/t: W = " với S’max quãng đường mà vật T/4 Câu 6: Phân tích t = T + T / ⇒ S max = A + S max ⇒ S max = A + A Mặt khác: Chiều dài quỹ đạo L = 2A A = L/2 thay vào ta có : S max = A + A = (2 + Đáp án B Câu 7: Ứng vơi bước sóng 21m λ2 212 = 61,25.10−12 F = 61,25 p
F 4π c L 4.π (3.108 ) 2.10− Mặt khác góc cần quay tính từ c/t: α − α 180 − α = max (C − Cbd ) = (61,25 − 10) = 19,210 Cmax − Cmin 490 − 10 Đáp án A Câu 8: Điện từ trường xuất có tia lửa điện phóng Đáp án A λ = 2πc LC ⇒ C = = )L (điện tường xuất ứng với nguồn phát sau; điện tích dao động; buri xe máy; sét; đóng ngắt cầu dao; vợt đuổi muối phóng điện… ) Câu 9: Trong điều kiện lí tưởng lượng mạch LC bảo toàn = (WL)max = (WC)max = WC + Wt Đáp án D Câu 10: Tia tử ngoại tia X có bước sóng khác nên khả đâm xuyên khác Đáp án A v BM − AM BM + AM Câu 11: Ta có: λ = = 6cm ; u
M = 2a cos(π ) cos(ωt − π ) f λ λ Vì M1; M2 thuộc elip nên: BM1 + AM1 = BM2+AM2 hay nói cách khác M1 M2 pha ngược pha BM − AM cos(π ) cos(π ) u v λ = −2 ⇒ v = −2v = −2 (mm / s ) Vậy: M = M = = Đáp án B M2 M1 BM − AM − u
M v
M cos(π 1 ) cos(π ) λ πx π Câu 12: Đổi lại pt: u = cos(4πt − + )cm  f = Hz )cm  Từ pt suy ra:  2πx πx Đáp án A ⇒ v = λ f = 8m / s  λ = ⇒ λ = 4m Câu 13: Ta có i = I = I0 Trong T có lần i thỏa mãn Mặt khác 1(s) dòng điện thực f lần chu kỳ Câu 14: Khoảng vân i = λD Số lần i = I = I0 1(s) N = 2f = 100 lần Đáp án C Đáp án C a mạch xảy cộng hưởng hệ số công suất cos ϕ = 2π LC R tăng lần, mạch xảy cộng hưởng nên cos ϕ = hay không đổi Đáp án D Câu 15: Mạch R; L; C f = Câu 16: Ta có: λ = 2πc LC ⇒ λ2 ~ C 1 1 1 Vì C1 nối tiếp C2 nên : Đáp án B = + ⇒ = 2+ Cb C1 C2 λ λ1 λ2 1 mg 2 Câu 17: Từ c/t lượng lắc đơn: mglα 02 = s + mv 2 l 2 10.0,08 Đáp án D ⇔ 10.0,12 l = + (0,2 ) ⇒ l = 1,6(m) l Câu 18: cuộn dây không cảm L(r ≠ 0) nên nhanh pha i góc I1 = I2 hay I03 > I0 Đáp án B Câu 29 : Áp dụng c/t : ∆D = (nt − nđ ) A = (1,6852 − 1,6444) C LI = CU 02 ⇒ I = U0 Đáp án D 2 L N (1) Câu 34: Ta có: lần 1: U = U1 N1 N2 (2) Lần ứng cuộn sơ giảm n vòng: U 2" = U = U1 N1 − n U N2 Lần ứng cuộn sơ tăng 3n vòng: U 2"" = = (3) U1 N1 + 3n N + 3n Lấy (2) : (3) ⇒ = giải ta có N1 = 3n N1 − n 3U N + 3n Lấy (1) : (3) ⇒ = (4) = ⇒ U0 = U U N1 (5) Mặt khác : U – U0 = 110V Kết hợp (4) (5) giải ta có : U =330V Đáp án C Câu 35 : Ta có : U = U R2 + U C2 ⇔ 1002 = 602 + U C2 ⇒ U C = 80V Đáp án B Câu 33: từ c/t lượng: Câu 36 : Lực hồi phục hướng vị trí cân Đáp án C Câu 37 : Ta có : Φ ⊥ e ⇒ chúng có hệ thức độc lập thời gian c/t viết lại : Φ e2 + = với E0 = ω.Φ Φ 02 E02 e2 |e| Φ2 + =1⇒ ω = = 120π (rad / s) ⇒ f = 60 Hz 2 Φ0 ω Φ0 Φ 02 − Φ Đáp án A Câu 38 : Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào câu tạo vật phát sáng Đáp án B Câu 39 : Q = I2Rt Đáp án D Câu 40: Khi ánh sáng truyền từ môi trường sang môi trường khác tần số không đổi, tốc độ bước sóng thay đôi + Tốc độ bước sóng tỉ lệ thuận với Vậy ánh sáng từ chân không vào thủy tinh tần số không đổi; vận tốc giảm; bước sóng giảm Đáp án A Câu 41: Ứng R1 = 70 Ω : Công suất quạt Pquạt = Ptoàn mạch – PR = UI – I2R1 = 125,625W Vậy công suất hao phí quạt là: ∆P = (1 − 0,928).125,625 = 9,045W = I rq ⇒ rquạt =16,08 Ω Pq = / 3( A) Uq = Utoàn mạch Iq =220.2/3 = 146,667W Khi hoạt động định mức thì: Pq = U q I q ⇒ I q = Suy công suất toàn mạch là: Ptoàn mạch Vậy công suất R là: PR = Ptoàn mạch – Pq = 146,667 -120 = 26,667W = I q2 R2 ⇒ R2 = Vậy cần giảm R thêm 10 quạt hoạt động bình thường 26,667 = 60Ω (2 / 3) Đáp án A Câu 42: Ta có: ( x )t1 = ( x1 )t1 + ( x2 )t ⇒ ( x1 )t1 = ( x )t1 − ( x2 )t = − = 3cm Vì x ⊥ x1 ⇒ 2 32 x12 x + = ⇔ + = ⇒ A = 3cm A2 A12 A Đáp án C 1 ∆U I R ∆P2  I  I Câu 43: + Ta có: = = =   = ⇒ = ⇒ ∆U1 I1R ∆P1  I1  81 I1 1 + Theo đề ra: ∆U1 = 0,1U1 ⇒ ∆U = ∆U1 = U1 90 I Mặt khác: Pt1 = Pt2 ⇒ U t1I1 = U t I ⇒ U t = U t1 = 9U t1 = 9(U1 − ∆U1 ) = 8,1U1 I2 U U + ∆U 8,1 + / 90 Đáp án B Vậy: = t = = 8,111 U1 U1 81(1 − 0,1) + 0,1 a (1 − n) + n Hoặc em áp dụng c/t tính nhanh U = U1 = U1 = 8,111U1 81 a λ λ v Câu 44: Ta có: l = k với số bụng = k = 3; l =1,2m ⇒ 1,2 = ⇒ λ = 0,8m f = = 1Hz hay ω = 2π (rad / s ) 2 λ 2πx π Pt sóng dừng điểm dây cách nút A đoạn x có dạng: u
M = A cos( + ) cos(ωt + ϕ0 ) ; với λ 2 A = 2mm; x
M = 0,3m; x
N = 0,7 m; λ = 0,8m 2π 0,7 π + ) u
N 0,8 tỉ số: = = −1 ⇒ u N = −2cm u
M cos( 2π 0,3 + π ) 0,8 cos( Mặt khác biên độ điểm N là: AN = A cos( 2πx λ + π ) = cos( 2π 0,7 π + ) = 4mm 0,8 Vậy tốc độ N cần tìm là: v
N = ω AN2 − u N2 = 2π 42 − 22 = 4π 3cm / s Câu 45: Ta có: u AB = u AM + u
MB = 60 2∠ − * Cường độ dòng điện i: i = u AM * Z AM = π 60 2∠ − + 60 6∠ π →3 = SH → →169,70∠ Đáp án A π π →3 = SH → → 2∠0 30 − 30i Vì PAB = PAM + PX ⇒ PX = P − PAM = UI cos ϕ − I R = 120.1 − 30 = 30 3W Đáp án D Câu 46: Ban đầu: x
M = 5i = mm ⇒ i = 1,4(mm) 5λD λ ( D + 2) Sau dịch chuyển: x
M = 5i = 2,5i " ⇒ = 2,5 ⇒ D = 2(m) a a a.i 1.1,4 Vậy bước sóng cần tìm là: λ = Đáp án C = = 0,7 µm D Câu 47: Ta có: Q0 =CE = 40n
C Biểu diễn VTLG: Từ VTLG ta có: t = 2T 2.2π LC 4π 50.10−6.20.10−9 = = = 2,1.10− s = 2,1µs 3 Đáp án A k mg = 0,05m = 5cm; ω = = 10 (rad / s ) k m + Giả sử m tách khỏi giá đỡ vị trí x0 ⇒ | a |= ω | x0 |⇔ 200cm / s = 200 | x0 |⇒| x0 |= 1cm Lúc giá đỡ nặng m quãng đường 4cm, lúc tách khỏi m có tốc độ v0 = 2as = 2.200.4 = 40cm / s v 40 →3= pt dao động vật là: x0 − i = −1 − i SH → → 3∠ − 109,490 ω 10 −1 x arccos( ) arccos( ) = 0,1351( s ) A = + Thời gian vật m từ x0 =-1cm đến VT biên x =A t = ω 10 Trong khoảng thời gian giá đỡ M quãng đường là: S = v0t + at = 40.0,1351 + 0,5.200.(0,1351) = 7,2292cm Vậy khoảng khách vật m giá đỡ M cần tính là: L = S - |x0 | -A = 3,2292cm Đáp án D Câu 49: Kết hợp đề hình vẽ ta có: Câu 48: Ta có: ∆l0 = t1 − t = 1,528( s ) (1) với S = AH = gt1 ⇒ t1 = 2 AH ; t= g AB ⇒ t = t − t1 = g AB AH − g g AH AB − = 1,528 (2) g g (3)  AH − BH = 11m Giả thiết suy ra:  ( 4)  AH − BH = −11m Kết hợp (2) với (3) giải hệ ta có: AH = 16m AC = 20m; BH = 5m; BC = 13m I AC Đáp án B Vậy: ∆L = LB − LA = 10 lg( B ) = 20 lg = 3,74d
B IA CB Thay t1; t2 vào (1) ta có: Kết hợp (2) với (4) giải hệ ta có: AH = 46m AC = 47,53m; BH = 57m; BC = 58,25m I CB = 1,76d

Hình ảnh

Đề thi thử môn Sinh lần 1 năm 2016 THPT chuyên ĐH Vinh

*
*
*
*
*
*

Đáp án đề thi thử môn Sinh THPT chuyên ĐH Vinh 2016 lần 1

*

Đề thi thử lần 1 năm 2016 THPT chuyên ĐH Vinh các môn thi khác mà website đã đăng tải

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử tiếng Anh 2016 chuyên ĐH Vinh lần 1 và đáp án

Đề thi thử môn Hóa 2016 THPT chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử chuyên ĐH Vinh môn Văn lần 1 năm 2016


3.5/5 - (4 bình chọn)
Related Posts

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh 2016 sở GD Quảng Nam


By Hữu Hùng Hiền Hòa
On 26 Tháng Tư, 2016

ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn Sinh THPT chuyên Đại học Vinh lần 1


By Hữu Hùng Hiền Hòa
On 29 Tháng Ba, 2015
LINK TẢI VỀ MÁY
Download
Nếu link tải phía trên bị lỗi, các bạn có thể tải về bằng link dự phòng : Link Google | Dropbox Server
About The Author
*

Hữu Hùng Hiền Hòa
More about this author
Author 579 Posts

Chào bạn.Mình là Hùng, là người trực tiếp quản lý Blog chia sẻ đề thi này.Mình rất vui khi bạn đã ghé thăm chuyenbentre.edu.vn.Mọi yêu cầu, thắc mắc, cần hỗ trợ giải đáp các câu hỏi, bài tập liên quan đến đề thi, các bài viết ở chuyenbentre.edu.vn. Bạn vui lòng gửi 1 bình luận ở bài viết để được hỗ trợ chi tiết, cụ thể


Add Your Comment Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


Cập nhật nhiều hơn


Bài viết vừa đăng


Tài liệu hay


Thông tin chuyenbentre.edu.vn


De
Thi
Thu.Net tổng hợp, chia sẻ đề thi thử ĐẠI HỌC ( THPT Quốc Gia ) - Tài Liệu Ôn Thi tất cả các môn. Bên cạnh đó, hợp tác và phát triển nhiều ý tưởng, dự án phục vụ giáo dục. Luôn mong muốn nhận được đóng góp, hỗ trợ về nội dung từ thầy cô và học sinh

HỢP TÁC NỘI DUNG


01635818617huuhunghienhoa
gmail.com71 Nguyễn Chế Nghĩa, Thọ Quang, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
© 2023 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - THPT QUỐC GIA - TÀI LIỆU ÔN THI
Giới Thiệu
Fan
Page Face
Book


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Ví Đựng Tiền Bằng Vải Nỉ Nhieu Ngan, Cách Làm Ví Đựng Tiền Bằng Vải Jean

Liên hệ