SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA (Đề tất cả 4 trang)ĐỀ THI THỬ TNTHPT QUỐC GIA NĂM 2022 ĐỀ SỐ 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HOÁ HỌC Thời gian có tác dụng bài: 50 phút, không kể thời hạn phát đề
Mã đề thi 001

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Đề thi thử đại học môn văn violet

* cho thấy thêm nguyên tử khối của những nguyên tố:

H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; tía = 137.

* những thể tích khí hầu như đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết những khí ra đời không tan trong nước.

Câu 41: Kim các loại Cu chức năng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. HCl. B. H2SO4 loãng. C. HNO3 loãng. D. KOH.

Câu 42: Đốt dây sắt trong bình đựng khí clo dư, thu được thành phầm là

A. Fe
Cl2. B. Fe3O4. C. Fe
Cl3. D. Fe2O3.

Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hoá đỏ?

A. KCl. B. Na
OH. C. HNO3. D. Na
HCO3.

Câu 44: Este như thế nào sau đó là no, 1-1 chức, mạch hở?

A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC6H5. D. (HCOO)2C2H4.

Câu 45: Oxitkim nhiều loại nào sau đây chức năng với nước sinh sản dung dịch có môi trường thiên nhiên kiềm mạnh?

A. Be
O. B. Mg
O. C. SO3. D. Ca
O.

Câu 46: Chất nào dưới đây có tính lưỡng tính?

A. Glyxin. B. Etylamin. C. Metylamin. D. Anilin.

Câu 47: Nhóm hầu như chất khí nào dưới đây đều tạo hiệu ứng bên kính lúc nồng độ của chúng trong khí quyền vượt quá tiêu chuẩn cho phép?

A. N2 và CO. B. CO2 với O2. C. CH4 và CO. D. CO2 với CH4.

Câu 48: Hợp chất nào tiếp sau đây chứa Săt ứng với số thoái hóa +3?

A. Fe3O4. B. Fe
O. C. Fe
SO4. D. Fe2(SO4)3.

Câu 49: Quặng nào sau đây có cất oxit sắt?

A. Đolomit. B. Xiđerit. C. Hematit. D. Boxit.

Câu 50: Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch l2 vào hồ tinh bột thấy lộ diện màu

A. nâu đỏ. B. hồng. C. vàng. D. xanh tím.

Câu 51: Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon–6?

A. H2N5COOH. B. H2N6COOH. C. C6H5OH. D. C6H5NH2.

Câu 52: Công thức hoá học của nhôm hiđroxit là

A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. Al2(SO4)3. D. Al(NO3)3.

Câu 53: Tàu biển lớn với lớp vỏ thép dễ dàng bị ăn mòn bởi môi trường không khí cùng nước biển. Để bào vệ các tàu thép ngoài câu hỏi sơn bỏ vệ, tín đồ ta còn gắn vào vỏ tàu một trong những tấm kim loại. Tấm kim loại đó là

A. Thiếc. B. Đồng. C. Chì. D. Kẽm.

Câu 54: Cho 8,96 gam sắt vào dung dịch H2SO4đặc, lạnh dư, sau khi ngừng phản ứng chiếm được V lít khí SO2 (sản phẩm khử tốt nhất của S+6 sinh sống đktc). Quý giá của V là

A. 1,792. B. 7,168. C. 5,376. D. 3,584.

Câu 55: Lên men dung dịch chứa 360 gam glucozơ chiếm được 147,2 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men chế tạo thành ancol etylic là

A. 60%. B. 80%. C. 40%. D. 54%.

Câu 56: Thủy phân trọn vẹn một lượng tristearin trong hỗn hợp Na
OH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và

A. 3 mol axit stearic. B. 1 mol natri stearat. C. 3 mol natri stearat. D. 1 mol axit stearic.

Câu 57: Đốt cháy trọn vẹn m gam một aminoaxit X mạch hở, thu được 3,36 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, mang lại m gam X chức năng vừa đủ với dung dịch đựng a mol HCl. Giá trị của a là

A. 0,075. B. 0,150. C. 0,300. D. 0,225.

Câu 58: Để minh chứng nhóm -OH đã tác động đến vòng benzen vào phenol (C6H5OH) rất có thể sử dụng làm phản ứng của phenol với

A. Na
OH. B. nước brom. C. Na. D. (CH3CO)2O.

Câu 59: Cho hình vẽ diễn tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại:

Oxit X

A. Mg
O. B. Cu
O. C. Na2O. D. Al2O3.

Câu 60: Chất làm sao sau đây có chức năng làm mượt nước cứng toàn phần?

A. HCl. B. Na3PO4. C. Na
OH. D. Ca(OH)2.

Câu 61: Chất công dụng với H2 sản xuất thành sobitol là

A. tinh bột. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. xenlulozơ.

Câu 62: X là kim loại phản ứng được vớidung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y theo thứ tự là (biết sản phẩm công nghệ tự vào dãy cụ diện hóa: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag.

Câu 63: Chất X trong công nghiệp thực phẩm là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước đái khát cùng pha chế thuốc. Dung dịch hóa học Y làm thay đổi màu quỳ tím, trong đời sống muối mononatri của Y được dùng làm hương liệu gia vị thức ăn (gọi là mì bao gồm hay bột ngọt). Thương hiệu của X cùng Y theo sản phẩm công nghệ tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic. B. Glucozơ cùng lysin.

C. Saccarozơ cùng lysin. D. Glucozơ với axit glutamic.

Câu 64: Cho m gam Al vào hỗn hợp HCl dư đến lúc khí hoàn thành thoát ra thấy cân nặng phần hỗn hợp tăng 14,4 gam so với hỗn hợp HCl ban đầu. Cân nặng muối sản xuất thành trong dung dịch là

A. 71,2. B. 80,1. C. 16,2. D. 14,4.

Câu 65: Hấp thụ trọn vẹn 7,84 lít (đktc) CO2 vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp Na
OH 1M và KOH x
M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, làm cất cánh hơi dung dịch được 33,7 gam chất rắn. Mang lại rằng quá trình làm cất cánh hơi dung dịch, những chất không có sự biến hóa về mặt hóa học. Quý giá của x là

A. 0,5. B. 1,0. C. 1,5. D. 1,8.

Câu 66: Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được khi mang lại 3,9 gam kali chức năng với 108,2 gam H2O là

A. 4,99%. B. 5,00%. C. 6,00%. D. 4,00%.

Câu 67: Cho những phát biểu sau:

(a) mang lại dung dịch Ag
NO3 dư vào hỗn hợp Fe
Cl2 sau bội phản ứng thu được hai hóa học kết tủa.

(b) cho Cu tính năng với dung dịch tất cả hổn hợp Na
HSO4 với KNO3 thấy tất cả khí bay ra.

(c) hỗn hợp Cu và Fe3O4 bao gồm số mol bởi nhau rất có thể tan không còn trong hỗn hợp HCl dư.

(d) hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol khớp ứng là 2: 1) tan trọn vẹn trong nước dư.

(e) Cho bố dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3 sau phản bội ứng chiếm được hai hóa học kết tủa.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Câu 68: Thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + Y Z + H2O (2) Y Z + H2O + E

(3) E + X Y (4) E + X Z + H2O

Biết X, Y, Z là các hợp hóa học vô cơ của một kim loại, khi đốt lạnh ở ánh nắng mặt trời cao mang đến ngọn lửa color vàng. Những chất X, Y, Z, E lần lượt là

A. Na
OH, Na2CO3, Na
HCO3, CO2. B. Na
OH, Na
HCO3, CO2,Na2CO3.

C. Na
OH, Na
HCO3, Na2CO3, CO2. D. Na
OH, Na2CO3 , CO2, Na
HCO3.

Câu 69: Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm axit mập Y với triglixerit Z, thu được lượng CO2 cùng H2O hơn nhát nhau 0,84 mol. Phương diện khác, nấu nóng 17,376 gam X với dung dịch Na
OH (vừa đủ), chiếm được natri oleat cùng x gam glixerol. Biết m gam X làm phản ứng về tối đa cùng với 0,6 mol Br2. Quý giá của x là

A. 1,656. B. 2,208. C. 1,104. D. 3,312.

Câu 70: Chất cơ học X mạch hở có công thức phân tử là C6H8O4. Trường đoản cú X triển khai sơ đồ dùng sau:

X + Na
OH Y + Z + T Y + H2SO4 Na2SO4 + E

Z G + H2O Z + Cu
O T + Cu + H2O

Cho các phát biểu sau:

(a) T dùng làm vật liệu sản xuất nhựa poli(phenol fomanđehit).

(b) vào y tế, Z được dùng để sát trùng vệt thương.

(c) T vừa gồm tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

(d) E có công thức CH2(COOH)2.

(e) X có đồng phân hình học.

(g) Oxi hoá không trọn vẹn etilen là phương pháp hiện đại cung ứng T.

Số tuyên bố đúng là

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 71: Cho những phát biểu sau:

(a) Tinh bột khi thủy phân trọn vẹn trong môi trường xung quanh kiềm thu được glucozơ.

(b) Phenol dùng để làm sản xuất dung dịch nổ (2,4,6-trinitro phenol).

(c) Vinyl axetat có công dụng làm mất màu nước brom.

(d) “Đường mía” là yêu thương phẩm tất cả chứa yếu tố hoá học tập là saccarozơ.

(e) Hợp chất H2N–CH(CH3)–COOH3N–CH3 là este của alanin.

Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 72: Hỗn hợp X gồm C2H2 cùng H2 lấy thuộc số mol. Mang một lượng láo hợp X cho trải qua chất xúc tác ưa thích hợp, nấu nóng được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 4 chất. Dẫn Y qua chai nước brom thấy khối luợng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) phải để đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo Y

A. 33,6 lít. B. 22,4 lít. C. 16,8 lít. D. 44,8 lít.

Câu 73: Điện phân hỗn hợp X cất 0,2 mol Na
Cl cùng a mol Cu(NO3)2 (điện rất trơ, màng chống xốp, cường độ chiếc điện không đổi, năng suất 100%), sau 1 thời gian, thu được dung dịch T vẫn tồn tại màu xanh, có trọng lượng giảm 43a gam so với dung dịch ban đầu. Mang đến m gam bột fe vào T, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m – 3,6a gam sắt kẽm kim loại và khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5). Quý giá của a là

A. 0,6 B. 0,4 C. 0,3 D. 0,5

Câu 74: Hỗn thích hợp X bao gồm Glu, Lys, Val, Ala cùng Gly. Đốt cháy hoàn toàn 0,375 mol tất cả hổn hợp X nên 2,0625 mol O2, chiếm được H2O, 1,675 mol CO2 và 0,225 mol N2. Trọng lượng của Glu trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 18,375 gam. B. 7,35 gam. C. 22,05 gam. D. 17,64 gam.

Câu 75: Hỗn đúng theo E gồm X, Y, Z, T, P, Q đều tất cả cùng số mol (MX Y = MZ T = MP Q). Đun lạnh E với dung dịch Na
OH vừa đủ, thu được một ancol mạch hở F và 29,52 gam hỗn hợp G gồm hai muối của nhì axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở. Cho F vào bình đựng na dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 10,68 gam và 4,032 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Số nguyên tử C tất cả trong Q

A. 12. B. 9. C. 10. D. 11.

Câu 76: Nung m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Zn(NO3)2 cùng Na
NO3 ở ánh nắng mặt trời cao đến phản ứng trọn vẹn thu được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) . Mang lại khí Y hấp thụ vào nước thu được 2 lít dd Z và còn sót lại 3,36 lít khí (đktc) không trở nên hấp thụ (coi như oxi ko tan vào nước). Dung dịch Z có:

A. PH = 1,3 B. PH = 1 C. PH = 1,7 D. PH = 2

Câu 77: Cho 12,48 gam X bao gồm Cu với Fe chức năng hết cùng với 0,15 mol tất cả hổn hợp khí tất cả Cl2 cùng O2, thu được chất rắn Y gồm các muối và oxit. Hòa tan vừa không còn Y đề nghị dùng 360 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch Z. Mang lại dung dịch Ag
NO­3 dư vào Z, nhận được 75,36 gam chất rắn. Mặt khác, hài hòa hết 12,48 gam X trong dung dịch HNO3 độ đậm đặc 31,5%, thu được hỗn hợp T cùng 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Mật độ % của Fe(NO3)3 vào T gần nhất với cực hiếm nào sau đây?

A. 7,28. B. 5,67. C. 6,24. D. 8,56.

Câu 78: X, Y là 2 axit cacboxylic đông đảo mạch hở, 1-1 chức, hơn hèn nhau một nguyên tử C trong phân tử; Z là ancol no, 2 chức, mạch hở; T là este mạch hở tạo bởi vì X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 45,72 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z, T đề nghị dùng hoàn toản 2,41 mol O2 thu được 27,36 gam H2O. Hiđro hóa trọn vẹn 45,72 gam E đề nghị dùng 0,65 mol H2 (xt Ni, to) thu được các thành phần hỗn hợp F. Đun lạnh F với 400 ml dung dịch Na
OH 1M (vừa đủ); cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được 41,90 gam muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần trăm khối lượng của T vào E có cực hiếm gần độc nhất vô nhị với quý hiếm nào sau đây?

A. 51,5. B. 52,0. C. 51,0. D. 52,5.

Câu 79: Tiến hành 2 thể nghiệm sau:

Tiến hànhThí nghiệm 1Thí nghiệm 2
Bước 1Cho vào ống thử 1 giọt hỗn hợp Cu
SO4 bão hòa + 2 ml hỗn hợp Na
OH 30%.
Lấy khoảng 4 ml lòng trắng trứng cho vào ống nghiệm.
Bước 2Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ lại kết tủa.Nhỏ từng giọt khoảng tầm 3 ml dung dịch Cu
SO4 bão hòa.
Bước 3Thêm khoảng chừng 4 ml tròng trắng trứng vào ống nghiệm, cần sử dụng đũa chất thủy tinh khuấy đều.Thêm khoảng tầm 5 ml dung dịch Na
OH 30% cùng khuấy đều.

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. những phản ứng ở quá trình 3 xảy ra nhanh hơn khi các ống nghiệm được đun nóng.

B. Sau bước 3 ở cả hai thí nghiệm, hỗn hợp thu được sau thời điểm khuấy xuất hiện thêm màu tím.

C. Sau cách 2 sinh hoạt thí nghiệm 2, lộ diện kết tủa màu sắc xanh.

D.

Xem thêm: Cấu Hình Mail Server Trên Windows Server 2016, Hướng Dẫn Cài Đặt Mail Exchange Server 2016

Sau bước 1 ở thí nghiệm 1, vào ống nghiệm lộ diện kết tủa color xanh.

Câu 80: Cho 30 gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm Mg, Fe
CO3, Fe và Fe(NO3)2 tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl, dứt phản ứng thu được hỗn hợp X đựng 54,33 gam muối cùng 6,78 gam hỗn hợp khí Y có NO, H2 và 0,08 mol CO2. đến dung dịch X công dụng tối nhiều với 510 ml dung dịch Na
OH 2M, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 26,4 gam rắn. Phần trăm cân nặng của đơn chất sắt trong E bao gồm giá trị gần nhất với quý hiếm nào sau đây?

Bạn đang đọc: Top đôi mươi đề thi thpt quốc gia môn giờ anh 2019 violet hay duy nhất 2022

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Đề thi demo THPT giang sơn 2019 môn tiếng Anh 008 – giờ đồng hồ … – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐỀ THI THAM KHẢO ĐỀ THI SỐ 008 (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ……

Xem Ngay

Duới đây là những tin tức và năng lực và kỹ năng về chủ đề đề thi thpt đất nước môn tiếng anh 2019 violet hay duy nhất do bao gồm tay đội ngũ chúng tôi biên soạn với tổng thích hợp :

Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 69910 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Ma trận đề thi thpt 2019-Môn giờ đồng hồ Anh – 2019 – Violet. Đang cập nhật…

Xem Ngay

Tác giả: www.dethi.violet.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 88110 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về De thi thpt QG 2019 – Tieng ANh – 401 – 2019 – Lê hiền đức Triết. Đang cập nhật…

Khớp với công dụng tìm kiếm: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 bài bác thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH thời hạn làm bài bác 60 phút, không kể thời hạn phát đề Họ, tên……

Xem Ngay

Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 65987 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT nước nhà 2019 – 2018 – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT quốc gia 2019 – 2018 – cung ứng Thư Viện Violet – thư viện Đề thi & Kiểm tra tìm kiếm kiếm Đề thi, chất vấn Đưa đề thi lên cội > Đề thi THPT non sông > 2018 > Đề thi minh họa môn tiếng Anh THPT non sông 2019 thuộc tác giả lịch sử hào hùng tải về Đề thi minh họa môn giờ Anh THPT non sông 2019 Nhấn vào chỗ này để mua về…

Xem Ngay

Tác giả: sachhoc.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 35824 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về 21 đề thi THPT nước nhà môn giờ Anh 2019. Đang cập nhật…

Khớp với công dụng tìm kiếm: Tuyển lựa chọn “21 đề thi THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh 2019” là số đông đề được tuyển lựa chọn từ những trường chuyên trung học phổ thông trong toàn nước tổ chức thi thử cho những em học sinh, kèm từ đó là đề tham khảo tiên tiến nhất của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, giúp các em làm cho quen với cấu tạo và dạng đưa ra ……

Xem Ngay

Tác giả: www.dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 3185 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Đề thi THPT đất nước – tủ sách Đề thi & Kiểm tra – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: kiếm tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra. Danh sách đề thi. Danh sách thư mục bé của “Đề thi thpt Quốc gia”….

Xem Ngay

Tác giả: violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 35305 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về cỗ GD&ĐT chào làng đề thi tìm hiểu thêm THPT quốc gia 2019 – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với công dụng tìm kiếm: 10.12.2018 · Tạo bài viết mới cỗ GD&ĐT chào làng đề thi tìm hiểu thêm THPT giang sơn 2019 sáng sủa 6/12, cỗ GD&ĐT ra mắt đề tìm hiểu thêm THPT non sông 2019 với 5 bài bác thi tất cả Toán học, Ngữ văn, ngoại ngữ, công nghệ Tự nhiên, công nghệ Xã hội. Đề thi minh họa môn Toán học tập Đề thi minh họa môn Ngữ văn Đề thi xem thêm môn vật lý Đề thi xem thêm môn Sinh học…

Xem Ngay

Tác giả: www.dethi.violet.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 29127 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA 2020 – giờ Anh 12 – Kim Kim – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với công dụng tìm kiếm: CƠ SỞ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRÍ VIỆT ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 5 trang) ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA 2020 (02) MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 60 ……

Xem Ngay

Tác giả: kenh14.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 79215 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Đề minh họa môn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2019. Đề thi môn giờ đồng hồ Anh có 50 câu trắc nghiệm và 60 phút làm bài bác

Xem Ngay

Tác giả: sea007.violet.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 85234 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài viết về ĐỀ THI thpt QUỐC GIA – trang web Phan Tuấn Hải – Violet. Đang cập nhật…

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: đồ vật lí (27 bài) Đáp án đề thi test nghiệm thpt quốc … môn vật lí. Đề thi phân tích môn đồ dùng lí kỳ … gia năm 2017. Đề thi demo THPT đất nước 2017 môn … trung học phổ thông Yên Lạc….

Xem Ngay

*

Tác giả: loga.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 24196 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: GCSE PRACTICE Đỗ Bình thpt Liễn tô Lập Thạch Vĩnh Phúc HYPERLINK http www violet nước ta quocbinh72 www violet toàn quốc quocbinh72 Trang PAGE 5 5