41C42C43A44D45A46A47C48A49B50B
51C52B53C54C55B56D57D58A59B60B
61C62D63A64A65C66D67B68A69D70B
71B72B73A74C75D76D77A78D79C80D

Câu 41: Số nguyên tử cacbon tất cả trong phân tử etyl axetat là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Bạn đang xem: Đề thi thử hóa chuyên vinh lần 3

Câu 42: sắt kẽm kim loại được điều chế bằng cách thức điện phân rét chảy là

A. Ag. B. Cu. C. Na. D. Fe.

(Xem giải) Câu 43: sắt kẽm kim loại Fe không xẩy ra oxi hoá vì chưng dung dịch nào sau đây?

A. Zn
Cl2. B. HCl. C. Ag
NO3. D. Cu
SO4.

Câu 44: Hợp hóa học khi đốt cháy trọn vẹn bởi oxi cho thành phầm N2 là

A. Ancol etylic. B. Glucozơ. C. Tinh bột. D. Etylamin.

Câu 45: hóa học nào dưới đây được dùng làm dịch truyền tăng lực cho những người già, trẻ nhỏ và bạn ốm?

A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 46: Nước cứng là nước đựng nhiều ion nào sau đây?

A. Ca2+, Mg2+. B. Cl-, NO3-. C. H+, Al3+. D. Ba2+, SO42-.

Câu 47: Thạch cao sống hay được dùng để sản xuất xi măng, … phương pháp hóa học tập của thạch cao sinh sống là


A. Ca(NO3)2.H2O. B. Ca
SO4. C. Ca
SO4.2H2O. D. Ca
O.2H2O.

Câu 48: hóa học nào sau đây là chất năng lượng điện li mạnh?

A. Na
Cl. B. C6H12O6. C. C2H5OH. D. CH3COOH.

Câu 49: Khi làm thí nghiệm cùng với H2SO4 đặc thông thường sẽ có khí SO2 ko màu thoát ra gây ô nhiễm môi trường. Tên thường gọi của SO2 là

A. Lưu lại huỳnh(VI) oxit. B. Lưu hoàng đioxit.

C. Anhiđrit sunfuric. D. Diêm sinh trioxit.

Câu 50: chất lỏng nào tiếp sau đây không tính năng với sắt kẽm kim loại Na?

A. C2H5OH. B. C6H5COOCH3. C. CH3COOH. D. C6H5OH.

Câu 51: kim loại Fe ko tan trong hỗn hợp nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguội. B. HCl đặc, nguội.

C. HNO3 đặc, nguội. D. HNO3 loãng, nguội.

Câu 52: Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Alanin. B. Lysin. C. Axit glutamic. D. Glyxin.

Câu 53: kim loại nào sau đây là kim nhiều loại kiềm thổ?

A. Na. B. Al. C. Ca. D. Fe.

(Xem giải) Câu 54: kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được thành phầm muối là


A. Fe
Cl3. B. Fe(OH)2. C. Fe
SO4. D. Fe2(SO4)3.

Câu 55: hóa học nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ.

C. Glucozơ. D. Poli(metyl metacrylat).

(Xem giải) Câu 56: mang đến vài giọt phenolphtalein vào cốc đựng nước cất, rồi thả vào kia mẩu sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây thì dung dịch trong cốc gửi sang màu sắc hồng?

A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Na.

Câu 57: sắt kẽm kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp tuyệt nhất là

A. Cr. B. W. C. Ag. D. Hg.

Câu 58: Triolein tất cả công thức hoá học tập là


Bạn đang xem chưa: <2022> Thi thử TN ngôi trường Nguyễn Khuyến - phái mạnh Định (Lần 1)

A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5. D. C17H33COOH.

Câu 59: Khi bảo vệ kim các loại kiềm bạn ta thường ngâm nó ngập trong

A. Nước. B. Dầu hoả. C. Rượu etylic. D. Giấm ăn.

Câu 60: Số oxi hoá của sắt trong Fe
SO4 là

A. +6. B. +2. C. +3. D. +1.

(Xem giải) Câu 61: nhiệt độ phân trọn vẹn m gam KNO3, thu được 17 gam KNO2. Giá trị m là


A. 21,8. B. 17,8. C. 20,2. D. 18,6.

(Xem giải) Câu 62: hóa học nào dưới đây không công dụng với Cl2 trong nước?

A. Fe. B. Fe
Cl2. C. Fe
SO4. D. Na
Cl.

(Xem giải) Câu 63: đến m gam alanin tính năng vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị m là

A. 17,8. B. 15. C. 23,4. D. 8,9.

(Xem giải) Câu 64: phát biểu đúng là

A. Tơ tằm, sợi bông là tơ thiên nhiên.

B. Amilopectin tất cả mạch polime ko phân nhánh.

C. Tơ visco có bắt đầu từ protein.

D. Tơ nilon-6 và nilon-6,6 là polipeptit.

(Xem giải) Câu 65: vạc biểu sai là?

A. Chất bự lỏng có công dụng làm bay màu dung dịch brom.

B. Các este thường nhẹ hơn nước với không tan trong nước.

C. Anilin tung trong dung dịch Na
OH.

D. Bội phản ứng của este với hỗn hợp Na
OH được call là phản nghịch ứng xà chống hóa.

(Xem giải) Câu 66: cho một lượng bột Al vào hỗn hợp Cu
SO4 sau một thời hạn thấy trọng lượng chất rắn sau phản ứng tăng 6,9 gam đối với lượng chất rắn ban đầu. Cân nặng Cu
SO4 sẽ tham gia phản bội ứng là


A. 32 gam. B. 12 gam. C. 18 gam. D. 24 gam.

(Xem giải) Câu 67: mang đến 150 gam hỗn hợp glucozơ 36% chức năng với lượng dư Ag
NO3 trong dung dịch NH3, đun nóng, sau phản ứng thu được buổi tối đa m gam Ag. Cực hiếm của m là

A. 32,4. B. 64,8. C. 16,2. D. 129,6.

(Xem giải) Câu 68: Este X có công thức phân tử C5H8O2, trùng đúng theo X thu được nguyên liệu chính của quy trình sản xuất thuỷ tinh hữu cơ. Thuỷ phân X trong hỗn hợp Na
OH dư, thu được sản phẩm gồm natri metacrylat với ancol Y. Bí quyết của Y là

A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C2H3OH.

(Xem giải) Câu 69: cho E, Z, F, T phần đông là các hợp hóa học hữu cơ no, mạch hở và vừa lòng sơ đồ những phản ứng:(1) E + Na
OH → X + Y + Z(2) X + HCl → F + Na
Cl(3) Y + HCl → T + Na
Cl
Biết E chỉ chứa nhóm chức este; ME (a) bao gồm hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ trang bị trên.(b) trong phân tử Z cùng T đều không có liên kết pi.(c) chất T được pha chế từ khí CO bằng 1 phản nghịch ứng hóa học.(d) 1 mol hóa học F phản nghịch ứng với sắt kẽm kim loại Na dư, thu được buổi tối đa 1 mol H2.(e) ánh sáng sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

(Xem giải) Câu 70: cho những phát biểu sau:(a) Để bảo đảm tấm sắt kẽm kim loại bằng sắt khó bị bào mòn điện hóa ta lắp lên đó một tấm kẽm.(b) Supephotphat kép là một trong loại phân đạm.(c) mang đến dung dịch Na
OH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 có kết tủa.(d) mang lại Fe
SO4 vào hỗn hợp HNO3 đặc, tất cả khí bay ra.(e ) Phèn chua được áp dụng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy bao gồm công thức là KAl(SO4)2.6H2O.Số phát biểu đúng là


Bạn đã xem chưa: <2020> Thi thử xuất sắc nghiệp trường Bắc yên ổn Thành - nghệ an (Lần 3)

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

(Xem giải) Câu 71: hỗn hợp X gồm hai triglixerit Y với Z. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch Na
OH toàn vẹn thu được dung dịch đựng glixerol với hỗn hợp bao gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat với z gam natri panmitat. Khía cạnh khác, đến m gam hỗn hợp X tác dụng tối nhiều với 9,12 gam brom vào dung dịch. Đốt m gam hỗn hợp X chiếm được 36,564 gam CO2 và 13,392 gam H2O. Cực hiếm của (x + y – z) ngay sát nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 7,5. B. 6,6. C. 13,5. D. 2,5.

(Xem giải) Câu 72: cho những phát biểu sau:(a) Tơ tằm thuộc một số loại polime thiên nhiên bền lúc ngâm trong dung dịch kiềm hoặc dung dịch axit.(b) Trong yếu tắc của nước rửa tay khô thường có etanol.(c) tròng trắng trứng lúc đun nóng xảy ra sự đông tụ protein.(d) Dầu dừa có chứa chất bự chưa bão hòa (phân tử bao gồm gốc hiđrocacbon ko no).(e ) Trong khung người người, chất mập bị oxi hóa lờ đờ thành CO2, H2O và hỗ trợ năng lượng.Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

(Xem giải) Câu 73: nhiệt phân hoàn toàn 13,55 gam hỗn hợp E có KNO3 cùng muối X (của kim loại có một hóa trị duy nhất) thu được các thành phần hỗn hợp Y (gồm hai khí gồm số mol bằng nhau). Cho Y bội phản ứng trọn vẹn với 200 ml dung dịch Na
OH 0,25M, thu được dung dịch chỉ đựng 4,25 gam muối hạt Z. Phần trăm cân nặng của KNO3 trong E là

A. 37,27%. B. 40,44%. C. 54,78%. D. 75,28%.

(Xem giải) Câu 74: triển khai thí nghiệm theo công việc sau:Bước 1: bỏ vào cốc thủy tinh trong chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch Na
OH 40%.Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tiếp khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước đựng để giữ mang đến thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội lếu láo hợp.Bước 3: Rót vào tất cả hổn hợp 15 – trăng tròn ml dung dịch Na
Cl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ xong để yên.Có các phát biểu sau:(1) Ở bước 1, nếu núm dầu dừa bởi dầu nhớt thì hiện tượng lạ thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.(2) Ở bước 2, hoàn toàn có thể thay nước cất bằng C2H5OH.(3) Ở cách 2, rất có thể thay việc đung nóng nhẹ bởi đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).(4) Ở cách 3, rất có thể thay hỗn hợp Na
Cl bão hòa bằng dung dịch Ca
Cl2 bão hòa.(5) Ở cách 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là muối hạt của axit béo.(6) phân tách này kiểm bệnh phản ứng của axit to với dung dịch kiềm,Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

(Xem giải) Câu 75: Nung rét 0,66 mol hỗn hợp X tất cả propen, axetilen với hiđro cùng với xúc tác Ni trong bình kín đáo (giả sử chỉ xảy ra phản ứng cùng H2), chiếm được 0,36 mol các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua bình đựng dung dịch brom dư, thấy tất cả x mol Br2 tham gia phản ứng bên cạnh đó thấy khối lượng bình tăng 6,72 gam. Phần khí Z thoát ra từ hỗn hợp brom đem đốt cháy trong O2 vừa đủ, nhận được 0,48 mol CO2 cùng 0,66 mol H2O. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của x là


A. 0,15. B. 0,25. C. 0,12. D. 0,18.

(Xem giải) Câu 76: mang đến sơ đồ gửi hóa: X → mãng cầu → Y → Z → X. Biết: X, Y, Z là những hợp chất khác biệt của natri, từng mũi thương hiệu ứng với một phương trình hóa học. Cho các cặp hóa học sau: (a) Na
Cl với Na2CO3; (b) Na
Cl và Na
HSO4; (c) Na
OH cùng Na2SO4; (d) Na
OH cùng Na
HCO3. Số cặp chất vừa lòng hai hóa học X với Z vào sơ đồ đưa hóa trên là

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

(Xem giải) Câu 77: Điện phân 600 ml hỗn hợp X cất Na
Cl 0,5M cùng Cu
SO4 a mol/l (điện cực trơ, màng chống xốp) thu được hỗn hợp Y có trọng lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X thì hoàn thành điện phân. Nhúng thanh sắt nặng nề 150 gam vào dung dịch Y mang đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, lấy thanh sắt kẽm kim loại ra, cọ sạch, làm cho khô cân nặng được 151,36 gam (giả thiết toàn cục kim một số loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt và không có sản phẩm khử của S+6 sinh ra). Biết công suất điện phân 100%. Cực hiếm của a là

A. 1,20. B. 1,50. C. 1,00. D. 0,75.

(Xem giải) Câu 78: phối hợp hết m gam hỗn hợp tất cả Fe3O4, Fe2O3, Fe và Cu (trong đó nguyên tố oxi chiếm phần 16% về trọng lượng của lếu láo hợp) bởi 800 ml dung dịch HCl 1,0M, thấy thoát ra 0,672 lít khí H2, đôi khi thu được hỗn hợp X và 0,2145m gam rắn ko tan. Cho dung dịch Ag
NO3 dư vào dung dịch X, sau khi xong xuôi các bội phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) và 140,72 gam kết tủa. Cực hiếm m ngay gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 34. B. 32,5. C. 33,5. D. 33.

(Xem giải) Câu 79: tất cả hổn hợp T gồm ba este mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức), những được sinh sản thành từ bỏ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O cùng 11,2 lít CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam T bởi dung dịch Na
OH vừa đủ, thu được các thành phần hỗn hợp E gồm hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử) với 13,48 gam hỗn hợp muối F của axit cacboxilyc. Đốt cháy toàn bộ F, nhận được H2O, 0,1 mol Na2CO3 cùng 0,1 mol CO2. Trọng lượng của Z vào m gam T là

A. 19,0 gam. B. 13,5 gam. C. 9,5 gam. D. 8,8 gam.

(Xem giải) Câu 80: đến 53,12 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu
S, Fe
CO3, Cu
O và Fe
S2 (trong X nguyên tố oxi chiếm phần 13,253% về trọng lượng hỗn hợp) vào bình kín thể tích không đổi chứa 0,71 mol O2 dư. Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn (không có mặt SO3) rồi mang về nhiệt độ ban đầu thì áp suất vào bình từ bây giờ bằng 60/71 lần so với áp suất ban đầu (coi thể tích hóa học rắn biến hóa không xứng đáng kể). Phương diện khác, hài hòa hết 53,12 gam X bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y cất m gam hỗn hợp hai muối hạt (Fe2(SO4)3, Cu
SO4) và 1,78 mol hỗn hợp khí tất cả hai khí CO2, SO2 (SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của m là

... Kt ta? A B C D Gii 3+ (1) 2Al + 3CO + 3H2O 2Al(OH )3 + 3CO2 (3) CO2 + Na
Al
O2 + H2O Al(OH )3 + Na
HCO3 (4) Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH )3 + 3NH (5) H2S + Br2 S + 2HBr (6) Na2S2O3 + H2SO4 Na2SO4 ... Cu(NO3)2, Na
HSO4, Fe
Cl3, Ag
NO3 Ni
SO4 sắt + Cu(NO3)2 Fe(NO3)2 + Cu www.MATHVN.com Trang 8/18 - Mó thi 35 9 fe Fe sắt Fe + + + + www.De
Thi
Thu
Dai
Hoc.com 2HCl Fe
Cl2 + H2 2Fe
Cl3 3Fe
Cl2 2Ag
NO3 Fe(NO3)2 ... C 1,12 lớt D 4,48 lớt Gii M X = 35 ,2 gam/mol; M Y = 13, 8.2 = 27,6 gam/mol (48 - 35 ,2) = 12,8 O2 (M = 32 ) 35 ,2 n O2 n O3 12 ,8 3, O3 (M = 48) (35 ,2 - 32 ) = 3, 2 28 16 MY 22 n C2H n CH...
*

... 359 23 C 487 23 D 135 24 C 20 5 24 A 359 24 C 487 24 C 135 25 B 20 5 25 C 359 25 D 487 25 D 135 26 C 20 5 26 D 359 26 B 487 26 B 135 27 D 20 5 27 C 359 27 A 487 27 C 135 28 D 20 5 28 A 359 28 A 487 28 ... 18 D 20 5 18 B 359 18 B 487 18 B 135 19 B 20 5 19 D 359 19 C 487 19 D 135 20 A 20 5 20 A 359 20 D 487 20 A 135 21 C 20 5 21 C 359 21 A 487 21 C 135 22 C 20 5 22 B 359 22 B 487 22 C 135 23 A 20 5 23 B ... 135 135 135 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B D D C A B A A A C B A D C D B A A 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 42 43 44 45...
*

... 25% 75% C 35 % 65% D 30 % 70% Câu 28: Dãy tất cả chất tạo nên trực tiếp ancol etylic A CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), C2H4 B CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), C2H2 C CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, ... C2H6 D CH3CH2Cl, CH3COOC2H5, C6H12O6 (glucozơ), CH4 Câu 29: Điều kiện để monome gia nhập phản ứng trùng đúng theo A tất cả link bội B gồm links bội vòng bền C tất cả links đôi, tía vòng 3, cạnh D gồm liên ... 95,4% C 93, 6% D 98,1% cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35 ,5, na = 23, Cu = 64, Ag = 108, Ba= 137 -HẾT- đến 100 ml dung dịch ancol etylic 57,5 (biết khối ĐÁP ÁN 1B 2B 3 chiều 4D...
*

... Cl2 chế tác khói có màu xanh da trời lục D Urê có công thức hóa học (NH4)2CO3 Đáp án:Cr
O3 oxit axit , tính oxi hóa mạnh, cần dùng phòng thí nghiệm để tẩy rửa lọ hóa hóa học , chọn đáp án B Câu 18: cho m gam hỗn ... H2 thoát (đktc) kim loại M Trang 3/5 - Mã đề thi 485 A mãng cầu B Ca C Mg D Al Câu 47: gồm hóa chất : K2Cr2O7, HCl, KMn
O4, Mn
O2, Na
Cl, HCl
O, H2SO4, KCl
O3 những hóa chất thực hiện để pha chế Cl2 phòng thí ... Với tỉ lệ mol tương xứng : - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 485 Trang 5/5 - Mã đề thi 485 ...
*

tài liệu TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 TOÁN ĐÁP ÁN docx


... TRƯỜNG thpt CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH TỔ TOÁN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN TOÁN – KHỐI D Câu I Đáp án Điểm 2,00 điều tra biến thi n vẽ đồ thị (C) ... nghiệm thực phương trình (2) 0,25 1 gồm nghiệm thuộc đoạn m ; , 4 2 Xét hàm số f t t t , với t VI.a 2,00 Tính góc khoảng cách hai đường thẳng (1,00 điểm) 3;3;0 Ta gồm AB 2;0; , CD AB.CD Ta bao gồm ... Dt ABC 3 tra cứu m để phương trình sau nghiệm thực x3 tam 3a (2) vì VS ABC V x x2 x2 x2 x x2 x2 x2 1 Ta gồm phương trình : t t 0,25 m 0,25 1 ; 2 1 0,25 Ta f " t 2t cùng với t ; , 2 1 cần f(t) đồng...
*

... Thu sóng điện từ nhưng mà máy thu bao gồm cách sóng 2 2 quận 2 − q 12 q.2 − q 12 i2 − i 12 i2 − i 12 A λ = 2 c 2 B λ = 2 c 2 C λ = 2 c D λ = 2 c 2 i2 − i1 i1 − i2 q2 − q 12 q.1 − q.2 Giải câu 4: Áp dụng định dụng cụ ... Toàn lượng năng lượng điện từ ta có: bước sóng nhưng mà mạch thu được: λ = 2 c LC = 2 c 2 quận 1 q2 Li1 + = Li2 + 2 C 2 C 2 2 ⇒ L (i1 − i2 ) = (q2 − q.1 ) C q − q.1 ⇒LC = 2 i1 − i2 2 q.2 − quận 1 i 12 − i2  lựa chọn B Câu 5: Một ... Tần số góc chiếc điện A 2 = ω1/ B 2 = ω1 C 2 = 0,5ω1 D 2 = 2 1 Giải câu 19: lúc UC=2UL ZC1=2ZL1  ω 12= 1/2LC (1) khi công suất cực đại ZC2=ZL2  2 =1/LC (2) 2 trường đoản cú (1) (2)  ω = 2 1 ⇒ ω = 2 1...
... văn, ngữ pháp tả SỞ GD& ĐT TÂY NINH ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM HỌC năm trước – năm ngoái (II) TRƯỜNG trung học phổ thông TÂY NINH MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời hạn giao đề) Câu (3.0 điểm): Đọc đoạn thơ ... ngữ pháp tả 0.5 SỞ GD& ĐT TÂY NINH ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – năm ngoái (III) TRƯỜNG thpt TÂY NINH MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời hạn giao đề) Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc ... Sáng tỏ ý kiến Hết SỞ GD & ĐT QUẢNG nam giới TRƯỜNG thpt NÚI THÀNH ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP QUỐC GIA 2015 MÔN: NGỮ VĂN Phần I: Đọc gọi (2 điểm) Ý a NỘI DUNG - Đoạn văn...
... BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG thpt VĨNH THẠNH _ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA năm ngoái MƠN TỐN – ĐỀ ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM 1a (1 điểm) 1) Tập khẳng định : R điểm 2) Sự phát triển thành thi n: - Chi u vươn lên là thi n : Câu - ... & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA NĂM 2015 - LẦN thpt Chun Nguyễn quang quẻ Diêu MƠN: TỐN Đề thức (Đề thi có 01 trang) thời hạn làm bài: 180 phút (Khơng kể thời hạn giao đề) Câu (2,0 điểm) ... -Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG thpt VĨNH THẠNH _ ĐÁP ÁN CÂU Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA năm ngoái MƠN TỐN –ĐỀ ĐIỂM 1a (1 điểm) điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 1b(1điểm)...
... Ta đặt nguồn sáng điểm A gồm năng suất phát sáng sủa không thay đổi Lần lượt đổi khác nguồn sáng sủa A ánh sáng tím cách sóng λ = 380 nm ánh nắng lục cách sóng λ = 5 47, 2 nm sử dụng máy dò ánh sáng, tất cả độ nhạy ko ... 0 ,76 μm Câu 37: phân tích giao bôi ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng đựng khe đến quan tiếp giáp 2,5m Ánh sáng chi u cho hai khe có hai ánh sáng đơn sắc vùng ánh sáng ... Thạc sĩ: Lê Văn Đức Tel: 0163.93 37. 194 thiết bị 12-2015 ĐỀ CHINH PHỤC ĐIỂM Câu 35: Chi u chùm sáng sủa trắng tuy nhiên song dong dỏng từ nước bầu không khí với góc tới 48,5 đến chi t suất nước xạ color tím đỏ n tím...
... 13/4; Min
P = x 7/2 phường N THI TH S NM 2015 S GD&T BC NINH Kè THI TH trung học phổ thông QUC GIA TRNG thpt NGễ GIA T NM HC năm trước 2015 mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2 im) mang lại ... C = p. N THI TH S NM năm ngoái TQN home SCHOOL 03 THI TH THI TH trung học phổ thông QUC GIA NM năm ngoái Mụn: TON s: 03 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt x4 3x (1) 2 a) Kho sỏt s bin thi n v v ... (2) 0.25 S GD V T THANH Hể
A TRNG trung học phổ thông TRN PH KIM TRA CHT LNG CC Mễ
N THI trung học phổ thông QUC GIA NM HC 2014 2015 THI Mễ
N: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im).Cho hm s y = 2x...
... Thụ Natri sẽ: A thi u vắng ánh nắng cách sóng nhỏ tuổi 598 nm B thi u vắng tia nắng bao gồm cách sóng to 598,6 nm C thi u vắng ánh nắng tất cả bước sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng tia nắng tất cả cách sóng ... Thụ Natri sẽ: A thi u vắng tia nắng gồm cách sóng nhỏ 598 nm B thi u vắng ánh sáng gồm bước sóng lớn 598,6 nm C thi u vắng ánh nắng gồm cách sóng 598 nm 589,6 nm D thi u vắng tia nắng tất cả bước sóng ... 20: Ánh sáng khiến tượng quang quẻ điện kim loại giới hạn quang điện λ0 = 0, µ m A Ánh sáng solo sắc tím B Ánh sáng cơ mà photon lượng 6,5e
V C Ánh sáng gồm tần số f = 1015 Hz D Ánh sáng mà lại photon có...
... Là: A 0.30AA: 0, 45 Aa : 0, 25 aa B 0.45AA: 0,30 Aa : 0, 25 aa C 0.25AA: 0 ,5 Aa : 0, 25 aa D 0,10AA: 0, 65 Aa : 0, 25 aa Câu 25 (ID: 100400) nuốm hệ lên đường quần thể thực vật dụng bao gồm loại gen Bb Sau ... đồ dùng bao gồm thành phần hình dáng gen hệ khởi hành : 0,25AA: 0 ,50 Aa: 0,25a
A Nếu cho tự thụ phấn nghiêm nhặt hệ sau thành phần hình dáng gen quần thể tính theo định hướng là: A 0.25AA : 0 ,50 Aa : 0,25aa B 0.375AA: ... Tử: 0 ,5 bình thường; 0 ,5 bất chợt biến NST số → 0 ,5 bình thường : 0 ,5 thốt nhiên biến NST số → 0 ,5 thông thường : 0 ,5 thốt nhiên biến => phần trăm giao tử bình thường: 0 ,53 = 0,1 25 => phần trăm giao tử hốt nhiên biến: – 0,1 25 =...
... ,suyra B( 2a -2 2) ) Khiú AB = ( 2a- 4) + 36 ,theobiratacúphngtrỡnh (a -2) 36 4 (a- 2) + = 40 (a - 2) 4 - 10 (a - 2) 2 + =0 (a -2) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 www.VNMATH.com ộ a= a=(a - 2) = ờ ở (a- 2) = a= -1 a = ... ổ a- 1ử Gis M ỗ a ữ , ( a 2) thucth(C).Tiptuyncath(C)ti Mcúdng ố a - ứ -3 a- (D) : y = ( x - a + ) (a - 2) a -2 Gi Algiaocatimcnngvi (D ,suyra A ) (2 + 2) a -2 Blgiaocatimcnngangvi (D ,suyra ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a 21 1,0im = ( a + b )( b + c )( c + a ) 8abc ị abc Ê 8= ( a + b )( b + c )( c + a ) = ( a + b + c )( ab + bc + ca )- abc 0 ,25 ( a + b + c ) ( a + b + c )-abc abc ( a + b...

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Tìm Hai Số Khi Biết Hai Hiệu Số Khi Biết Hai Hiệu Số”


... X  1, b  x  x  1, a  0, b  lúc phương trình biến chuyển Đặt a  3(a  1) ab  a b b  18a  a 2b( 3a  b) b (3a  b)  2 (b  a )  (3a  b) (a 2b b  a )   3a  b  0, a 2b b  6a ...  b)   c (a  b )    a  b  c ( a  b)  2  2( a  b) 2  4c(a  b)            ab  c(a  b)  c   ( a  b)  (a  b)  4c(a  b)  4c    c ( a  b)  c     bởi vì a  b ... Câu (2,0 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN CUỐI - NĂM năm trước Môn: TOÁN – Khối B; thời gian làm b i: 180 phút Đáp án a) (1,0 điểm) 10 Tập xác định:  1 trăng tròn Sự biến chuyển thi n: * Giới hạn...
tự khóa: đề thi test trường chuyên đh vinh lần 2đề thi thử đồ vật lý đại học vinh lần 3đề thi thử đồ gia dụng lý đại học vinh lần 3 2015đề thi thử môn hóa chuyên đh vinh lần 3 năm 2015đề thi test môn hóa chuyên đại học vinh lần 3 năm 2015 và đáp ánđề thi thử môn hóa chuyên đại học vinh lần 3đề thi test trường chuyên đại học vinhđề thi test trường chuyên đại học vinh 2013đề thi demo trường chuyên đại học vinh năm 2013đề thi thử môn toán đại học vinh lần 2đề thi thử môn toán đh vinh lần 4đề thi thử thứ lý đại học vinh lần 4đề thi thử hóa chuyên nguyễn huệ 2013 lần 3trọn cỗ 55 đề thi thử đh môn toán năm trước có đáp án bỏ ra tiếttuyển tập 25 đề thi thử đh môn lịch sử vẻ vang có đáp án chi tiết
Nghiên cứu vãn sự biến hóa một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng suy bì hệ thống
Nghiên cứu vãn sự xuất hiện lớp đảm bảo và kĩ năng chống bào mòn của thép bền thời tiết trong đk khí hậu nhiệt đới việt nam
Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường tàu việt namđề thi test THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 có lời giải
Giáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôit
ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển tài năng học tập hợp tác ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh
Nghiên cứu khả năng đo tích điện điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm gọi công cụ review hệ thống đảm bảo bình yên hệ thống thông tin
Chuong 2 dìm dạng rui ro
BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội trạng trong quy định hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp làm việc thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện tại hô hấp ở thực vật
Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nàng theo quy định lao động nước ta từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới thống trị tài chủ yếu trong vận động khoa học tập xã hội trường thích hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8 phân tích bài xích thơ từ tình 2