Chiều ngày 1/7, các thí sinh sẽ tiến hành làm bài xích chuyenbentre.edu.vn môn nước ngoài ngữ (Tiếng Anh) kỳ chuyenbentre.edu.vn THPT nước nhà năm 2015, đó là môn chuyenbentre.edu.vn trắc nghiệm trước tiên của kỳ chuyenbentre.edu.vn tốt nghiệp THPT quốc gia trong năm nay . Theo đó, các thí sinh đã làm bài chuyenbentre.edu.vn trong thời hạn 90 phút.

Cụ thể, những môn toán, ngữ văn, kế hoạch sử, địa lí chuyenbentre.edu.vn theo vẻ ngoài tự luận; những môn đồ lí, hoá học, sinh học tập chuyenbentre.edu.vn theo bề ngoài trắc nghiệm; những môn ngoại ngữ chuyenbentre.edu.vn viết với trắc nghiệm. Đề chuyenbentre.edu.vn môn ngữ văn bao gồm 2 phần: Đọc hiểu và làm văn.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh tốt nghiệp 2015

Đáp án thừa nhận của Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra đề chuyenbentre.edu.vn THPT nước nhà 2015 - Môn giờ Anh các mã đề 194, 362, 425, 582, 796, 931 được bọn chúng tôi cập nhật dưới đây:

*

*

*
Đáp án chính thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo môn tiếng Anh kỳ chuyenbentre.edu.vn THPT tổ quốc 2015


Thông tin cần phải biết
Điểm chuẩn chỉnh đại học tập
*

*

Tin tức liên quan


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Chuyên trang thông tin Tuyển Sinh Số đưa thông tin tuyển sinh từ bộ GD & ĐT và các trường ĐH - CĐ bên trên cả nước.

Đáp án đúng mực nhất tốt nhất từ bộ GD&ĐT môn giờ đồng hồ Anh tất cả các mã đề: 194; 362; 425; 582; 796; 931 được update sớm độc nhất vô nhị trên Tin.chuyenbentre.edu.vn.com


Chiều ngày 4/7, Bộ giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy sẽ chính thức chào làng đáp án đề chuyenbentre.edu.vn môn giờ đồng hồ Anh năm 2015 đến các thí sinh. Tiếng Anh là môn chuyenbentre.edu.vn bắt buộc trong kỳ chuyenbentre.edu.vn THPT non sông năm 2015 để review thí sinh xét xuất sắc nghiệp.

*

Đề chuyenbentre.edu.vn THPT tổ quốc môn Anh năm 2015 

Tất cả những mã đề: 194; 362; 425; 582; 796; 931;

Các em lưu giữ ý: Đáp án khoanh trong đề là của học sinh. Đáp án đúng chuẩn từ thầy cô những em xem phía dưới

*

Question 18: Nguyen chuyenbentre.edu.vn Anh Vien performed so well in the 28th Sea Games women’s 200m butterfly that one of her rivals could ____ her.

A. Catch up with B. Come up khổng lồ C. Look up to lớn D. Put up to

Question 19: Global warming will result ____ crop failures & famine.

A. Of B.to C. From D. In

Question 20:Jane really loves the ___ jewelry box that her parents gave her as a birthday present.

A. Nice wooden brown B.nice brown wooden

C.wooden brownnice D. Brown wooden nice

Question 21: Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely ___ .

A. Imaginary B. Imagining C.imaginative D.imaginable

Question 22: ___ at school yesterday when we were informed that there was no class due to lớn a suddenpower cut.

A. We had arrived hardly B.We have hardly arrived

C.Hardly had we arrived D.Hardly we had arrived

Question 23: Mike & Lane are university students. They are talking about Lane’s upcoming high-school reunion. Select the most suitable response lớn fill in the blank.


Mike: “So, you have your fifth high-school reunion coming up?”

Lane: “____”

A. Yeah. I’m really looking forward to lớn it. B. The food at the reunion was excellent.

C. No.You’re in no mood for the event. D. Oh, the school reunion was wonderful.

Question 24: Ken and Tom are high-school students . They are discussing where their study group will meet. Select the most suitable response khổng lồ fill in the blank.

Ken : “ Where is our study group going lớn meet next weekend?”

Tom : “___”

A. We are too busy on weekdays B. The library would be best.

C. Why don’t you look at the atlas? D. Studying in a group is great fun.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: Đề Thi Cuoi Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Việt, Top 20 Đề Thi Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 1 Có Đáp Án

Question 25: “ Don’t be such a pessimist. I’m sure you’ll soon get over it. Cheer up!”

A. Optimist B. Hobbyist C. Activist D. Feminist


Question 26: “ Be quick! We must speed up if we don’t want to lớn miss the flight. “

A. Slow down B. Put foward C. Turn down D. Look up

....

Theo thethaohangngay