Congchuc24h.com ra mắt bộ đề thi giờ đồng hồ anh công chức trình độ a2 tất cả đáp án với 1128 câu hỏi trắc nghiệm bao hàm 4 phần chủ yếu đó là: ngữ pháp, điền trường đoản cú (đục lỗ), bố trí câu, triển khai xong câu với đọc hiểu. Bộ de thi tiếng anh công chức trình độ chuyên môn a2 này cân xứng với các bạn muốn ôn thiết kế chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức bên trên toàn quốc.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh trình độ a2 có đáp án


Giới thiệu bộ đề thi tiếng anh công chức trình độ a2 gồm đáp án

Như chúng ta đã biết, việc thi tuyển công chức, viên chức sẽ phải thi môn giờ đồng hồ anh (môn tin học tùy từng đơn vị tuyển chọn dụng rất có thể thi hoặc không thi) nhằm qua được vòng 1. Các bạn có thể tham khảo quy định mới tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP qui định về tuyển chọn dụng, áp dụng và làm chủ công chức, trong số đó quy định rõ ràng về thi tuyển chọn công chức tại liên kết này

Việc thi môn giờ đồng hồ anh rất có thể thi viết hoặc thi bên trên máy tùy từng đơn vị tuyển dụng nhưng có một điểm chung đều là hình thức thi trắc nghiệm.

Để qua được môn giờ anh các bạn phải khẳng định phải có tác dụng đúng được từ 1/2 số lượng thắc mắc tức là đề xuất từ 5 điểm trở lên.

Một vài năm trở về đây, đề thi tiếng anh đối với thi công chức càng ngày càng khó khăn. Tuyệt nhất là dịp thi tuyển công chức thuế vừa qua, một số bạn đang không thể vượt qua được vòng 1 chưa hẳn vì môn kỹ năng và kiến thức chung hoặc tin học nặng nề mà bởi vì đề thi tiếng quá cực nhọc (nhất là những bài điền tự đục lỗ).

Như vậy rất có thể thấy rằng mặc dù 5 điểm rất có thể qua được môn giờ đồng hồ anh này nhưng nếu như không chịu cần cù luyện tập, dùi mài kỹ năng thức thì coi như cánh cổng thi đỗ công chức viên chức của chúng ta gần như khép lại.

Do đó, nhằm mục đích tạo đk cho chúng ta có ước ôn thi công chức, viên chức, thăng hạng công chức, viên chức bên trên toàn quốc, congchuc24h.com đã biên soạn bộ tư liệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 – khung năng lực bậc 2 ôn xây đắp chức, viên chức bao gồm 1128 câu hỏi và đáp án cho các bạn ôn luyện.


Nội dung Đề thi giờ đồng hồ anh a2

Vì sắp sếp thành các đề rất trở ngại nên team ngũ soạn đã biên soạn Đề thi tiếng anh công chức trình độ chuyên môn a2 được chia luôn thành 04 phần bao gồm gồm những nội dung:


*

Phần 1: Ngữ pháp đề thi giờ anh a2


*

Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D.

Câu 1. Mark …………. At the các buổi party last night.

A. Were happy

B. Happy was

C. Was happy

D. Was he happy

Câu 2. . …………….. A lot in the mountains.

A. Snows it

B. Is snowing

C. It snows

D. Snowing is

Câu 3. Sarah & her husband …………….. The movies last Saturday.

A. Was going

B. Went to

C. They went

D. Went they to

……

Phần 2: Điền từ bỏ (Đục lỗ) đề thi giờ đồng hồ anh a2


*

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space. ( Thêm từ vào Câu X)

Thehamburger is eaten all over the world. Thefirsthamburgers(1)…………………… in Connecticut in 1895 by an Americanchefcalled Louis
Lassen. Louis (2)………………. Them hamburgers because he (3)………………… the recipe by sailors from Hamburg in Germany. Hamburgers (4)…………………… afavourite in America in the early twentieth century. Their popularity(5)…………………. Even more after the Second World
War, when they(6)…………….. In large quantities by teenagers who (7) ………………. Fast foodto family meals. In 1948, two brothers, Dick & Mac Mc
Donald(8) …………………. A drive-in hamburger restaurant in San Bernardino, California.Since then, over 25,000 Mc
Donald’s restaurants (9)……………… worldwide andnow 35 million Mc
Donald’s hamburgers (10)……………………….. Every day in 115countries from India khổng lồ the Artie Circle.

Câu 904. (1)A. Are sold
B. Were sold
C. Have been sold
D. Sold

Câu 905. (2)A. Is called
B. Called
C. Was called
D. Calls

…..

Phần 3: thu xếp câu, hoàn thành câu đề thi giờ đồng hồ anh a2


*

Phần 3: sắp xếp câu, hoàn thành câu
Choose the sentence (A, B, C or D) which has a similar meaning to the original sentence.

Câu 1024. After / What / you / bởi vì / usually do / school ?
A. What you vì chưng after school usually bởi ?
B. What you usually do after vày school?
C. What vày you usually vì chưng after school?
D. What you vày usually do after school?

Câu 1025. Ireland/her/grandmother/in/born/was
A. Grandmother her was in Ireland born
B. Grandmother her born was in Ireland
C. Her grandmother was in Ireland born
D. Her grandmother was born in Ireland

….

Phần 4: Đọc hiểu của cục đề thi giờ anh công chức chuyên môn a2


*

In this section you will find a number of questions or unfinished statements about the passage, each with four suggested answers or ways of finishing. You must choose the one you think fits best.

Walt Whitman, born in New York, in 1891, was one of America’s unusual literary figures. As an individualist, he rambled through the countryside seeing people và places, & making them his own. His experiences in earning a living were varied; at times he was a printer, a teacher, a carpenter, a nurse and a newspaper editor.

……

Câu 1089. The best title for this passage is

A. Walt Whitman

B. Leaves of Grass

C. Poetry: A New Form

D. A Country Man

Câu 1090. Whitman’s big-heartedness is shown by his

A. Being an individualist

B. Visiting the countryside

C. Caring for the wounded

…..

Nâng cấp bộ đề thi tiếng anh a2 thêm 2650 câu trắc nghiệm nhiều chủ đề có đáp án – có phân tích và lý giải chi tiết

Congchuc24h.Com không ngừng tìm tòi và hoàn thành bộ tài liệu đề thi giờ đồng hồ anh a2 ôn kiến thiết chức này với không hề ít chủ đề khác nhau và quan trọng bộ tăng cấp 2650 thắc mắc này được bóc tách riêng với 01 bộ không có đáp án cùng 01 bộ gồm đáp án kèm theo cho chúng ta tiện học tập và so sánh kết quả.


Các nhà đề cập nhật trong bộ đề thi giờ đồng hồ anh a2 bao gồm:

400 Câu Multiple Choice – tất cả Đáp Án300 Câu tìm Lỗi không nên – bao gồm Đáp Án650 Câu Đọc đọc Tiếng Anh – bao gồm Đáp Án500 cầu Điền Từ giờ đồng hồ Anh – tất cả Đáp Án200 Câu Trắc Nghiệm tự Trái Nghĩa – gồm Đáp Án200 Câu Trắc Nghiệm tự Đồng Nghĩa – bao gồm Đáp Án200 Câu Trắc Nghiệm Trọng Âm – gồm Đáp Án200 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Âm – tất cả Đáp Án

Đối với cỗ đề thi giờ đồng hồ anh a2 ko đáp án sẽ có được dạng như sau:


Đáp án đề thi giờ anh a2 có giải thích tương ứng vẫn như sau:


Hoặc một vài ví dụ về câu chữ các câu hỏi Multiple Choice trong cỗ đề thi giờ đồng hồ anh a2

Câu 1:When we went back khổng lồ the bookstore, the bookseller _______ the book we wanted.

A. Sold B. Had sold C. Sells D. Has sold

Đáp án: B

Giải thích: when QKĐ, QKHT

Dịch: Khi chúng tôi trở lại cửa hàng, người phân phối sách đã buôn bán cuốn sách chúng tôi muôn trước đó.

Câu 2:By the over of last summer, the farmers _______ all the crop.

A. Harvested B. Had harvested
C. Harvest D. Are harvested

Đáp án: B

Giải thích: by the over of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: Trước cuối hè năm trước, những người nông dân sẽ thu hoạch tất cả hoa màu.

Câu 3:The director _______ for the meeting by the time I got to his office.

A. Left B. Had left C. Leaves D. Will leave

Đáp án: B

Giải thích: when QKĐ, QKHT: hành vi xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.

Dịch: người có quyền lực cao đã tách đi để tham gia cuộc họp trước thời điểm tôi mang đến cơ quan lại của ông ấy.

Câu 4:My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit khổng lồ our grandparents.

A. Was B. Had been C. Is D. Has been

Đáp án: B

Giải thích: HTHT since QKD, câu con gián tiếp.

Dịch: bà bầu tôi đề cập với tôi rằng bà đã khôn xiết mệt kể từ khi trở về từ bên ông bà.

Câu 5:Susan _______ her family after she had taken the university entrance examination.

A. Phoned
B. Had phoned C. Phones D. Is phoning

Đáp án: A

Giải thích: QKĐ after QKHT

Dịch: Susan call cho gia đình sau lúc cô ấy sẽ thi hoàn thành kì thi đại học.

Câu 6:How many cities you và your uncle _______ by July last summer?

A. Visited B. Had visited

C. Did you visit D. Had you visited

Đáp án: B

Giải thích: by the end of + mốc quá khứ, QKHT

Dịch: tất cả bao nhiêu tp bạn cùng chú của người sử dụng đã đến thăm trước tháng 7 năm ngoái?

Câu 7:Miss Jane _______ typing the report when her boss khủng came in.

A. Didn’t finish B. Hadn’t finished

C. Doesn’t finish D. Can’t finish

Đáp án: B

Giải thích: QKHT when QKĐ

Dịch: Cô Jane vẫn chưa kết thúc việc gõ bản báo cáo lúc sếp cách vào.

Câu 8:Peter was in thủ đô new york last week; he _______ in Washington D.C. Three days earlier.

A. Was B. Had been C. Is D. Was being

Đáp án: B

Giải thích: hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong vượt khứ

Dịch: Peter sẽ ở NY tuần trước; anh ấy đang ở Washington D.C 3 ngày trước đó.

Câu 9:Three women, none of whom we _______ before, _______ out of the hall.

A. Saw-had come B. Had seen-came

C. Saw-came D. Had seen-had come

Đáp án: B

Giải thích: hành động xảy ra trước một hành vi khác trong thừa khứ

Dịch: bố người phụ nữ, không một ai trong số họ công ty chúng tôi đã gặp gỡ trước đó, bước ra khỏi hội trường.

……

30 đề thi demo tiếng anh công chức A2 (đề thi demo công chức tiếng anh A2)

Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh a2 nêu trên bản thân còn cung cấp bộ 30 đề thi demo công chức tiếng anh b1 có đáp án và phân tích và lý giải chi tiết cho các bạn tham khảo cùng rèn luyện thêm.

Mỗi đề có 30 thắc mắc trắc nghiệm có cấu tạo tuân theo công cụ về nội dung, bề ngoài và thời hạn thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của thiết yếu phủ.

Tại bội đề xây đắp chức giờ đồng hồ anh a2 này sẽ hỗ trợ cho các bạn các cấu trúc câu tuyệt vào, phương pháp nhớ các cấu tạo câu cùng với cách giải thích dễ hiểu và được bố trí sao cho các bạn dễ học và dễ thực hành nhất.

Các chúng ta có thể tham khảo bộ đề thi thử tiếng anh công chức trình độ a2 ở mặt dưới:


Trên đấy là đề số 01 của cục đề thi thử tiếng anh công chức a2, để có đủ 30 cỗ đề này chúng ta làm theo phía dẫn bên dưới nhé.

Cách tải về bộ de thi tiếng anh công chức trình độ chuyên môn a2

Bộ đề thi giờ anh công chức trình độ a2 được bán với giá 150k/bộ.

Sau khi chuyển khoản qua ngân hàng đủ vào tài khoản:

– DANG TRAN HOANG

– STK: 7900205230234 AGRIBANK ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, link để cài đặt tài liệu sẽ được chuyển sang email cho các bạn.

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho các bạn bộ tài liệu hồ hết đề thi tiếng Anh trình độ A2 hay và chọn lọc. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về kiểu cách học từ bỏ vựng vô cùng tốc với nhớ thọ tại đây nhé: 


Tiếng Anh đã dần biến một nhân tố vô cùng quan trọng trong cả tiếp thu kiến thức lẫn công việc. Một trong các công cụ dùng để làm đo trình độ tiếng Anh kia là chứng từ tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta những đề thi giờ Anh trình độ chuyên môn A2. 


Cấu Trúc Đề Thi giờ đồng hồ Anh Trình Độ A2

*
Cấu Trúc Đề Thi giờ Anh Trình Độ A2

Kĩ năng nghe (25 phút)

Phần 1 (5 câu – 5 điểm): Nghe 05 đối thoại và trả lời 5 câu hỏi tương ứng dạng trắc nghiệm 3 lựa chọn
Phần 2 (5 câu – 5 điểm): như thể phần 1Phần 3 (5 câu – 5 điểm): hoàn thành biểu bảng với 05 khu vực trống trực thuộc dạng hội thoại.Phần 4 (5 câu – 5 điểm): Nghe một quãng hội thoại nhiều năm về một chuyến đi, khóa học… và chọn câu trả lời đúng ABCPhần 5 (5 câu – 5 điểm): Nghe cùng điền vào vị trí trống với dạng tin nhắn điện thoại, bảng tin vắn

Kĩ năng phát âm (40 phút)

Đề thi giờ Anh A2 khả năng Đọc bao hàm 4 phần thi.

Phần 1: Dạng cloze text điền trường đoản cú vào vị trí trống. đến một bài xích đọc dài khoảng tầm 120 – 150 từ có 10 vị trí trống, 10 thắc mắc trắc nghiệm với 3 chọn lọc về từ bỏ vựng hoặc ngữ pháp.Phần 2: Đọc nối biển cả báo với chân thành và ý nghĩa của chúng. Con số biển báo nhiều hơn thế số lượng câu giải nghĩa.Phần 3 : Đọc cùng điền từ vào một biểu mẫu mã dạng ghi chú, mẫu đk mượn sách thư viện, xin visa…Phần 4 : Đọc một bài xích độ nhiều năm 150-200 từ. Mỗi bài bác có 05 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn.

Kĩ năng viết (35 phút)

Kỹ năng Viết giờ Anh A2 có 3 phần

Phần 1: xong câu – viết 05 câu trả chỉnh nhờ vào gợi ý mang đến sẵn
Phần 2: Viết một ghi chú hoặc một tin nhắn gồm độ dài khoảng 35 từ.Phần 3: Viết một bưu thiếp hoặc e-mail ngắn dài khoảng chừng 40 từ.

Kĩ năng nói (10 phút)

Bài thi Nói giờ đồng hồ Anh A2 bao hàm 4 phần thi.

Phần 1: kính chào hỏi nói tên tuổi
Phần 2: Giám khảo hỏi thí sinh những thắc mắc liên quan lại đến cá thể như họ tên, tháng ngày năm sinh, quê quán, gia đình, sở thích, cuộc sống sinh viên, học tập tập
Phần 3: thí sinh được đưa ra một chủ đề biểu đạt nhà cửa, công việc, môn học tập yêu thích….Thí sinh có một phút chuẩn bị trước khi trình bày bài nói.Phần 4: sỹ tử nêu cách nhìn về một đánh giá đã cho. Ví dụ: The internet is useful for study.

Đề Thi giờ Anh Trình Độ A2 có Đáp Án Gợi Ý

*
Đề Thi giờ Anh Trình Độ A2 bao gồm Đáp Án Gợi Ý

Đề thi

READING

PART 1 Read the following passage. Choose the best word for each space. For (8 Questions) questions 1 “8, choose the correct letter (A, B or C).

Example: Susan is (0) TV now.

0. A. Watching B. Looking C. Seeing

Wool comes from sheep và other animals like goats & rabbits. Over a million tonnes of wool is produced every year, of (1) 60% goes into clothes. The wool that is used (2) comes from Australian Merino sheep. Their wool is good for baby clothes, as it is soft, (3) babies warm, & can (4) their bodies. When wool is first cut from the sheep, it contains a high màn chơi of a valuable oil, so before the wool is used, it must be cleaned. The (5) way to do this is by putting the wool in warm water. The oil that is (6) from the wool is widely used in products lượt thích hand creams. Sheep were first used by humans several thousand years (7) , but it is believed that this was for meat rather than wool. When people developed a way of cutting the wool from sheep, it (8) a more important material.

1. A. What B. Whose c. Which


(8 Questions) Which notice (A-J) says this (9-16)? For questions 9-16, choose the correct letter.

EXAMPLE 0. There is no cost khổng lồ leave your car here if you use a shop – K Animal World Free

parking for customers

(Monday-Saturday)

9. You shouldn’t go in through the front entrance of the shop.

10. Extra staff are needed here for weekend work.

11. Tương tác this person lớn get your pet back.

12. Please ask the cửa hàng assistants if you need any help.

13. You cannot buy a pet here on Saturday or Sunday afternoon.

14. These are cheaper at the moment.

15. You cannot buy food for pets here on Saturdays and Sundays.

16. Only disabled people can go with pets.

A. This month only – 60% discount on all pet care magazines

B. Special offer! không tính phí toy with every box of dog food

C. DOG FOUND Male beagle found 11:30 am on Tuesday, April on Pine street. điện thoại tư vấn Tom on 986 378

D. NO PETS ALLOWED Service animals specifically trained to aid a person with a disability are welcome.

E. Pete’s Pets

8 a.m. – 6 p.m. Weekdays

8 a.m. – midday weekends

F. Wanted – Sales Assistants

Saturday to Sunday 11 a.m. – 6 p.m.

£6 per hour

G. Japanese goldfish for sale £5 each

H. ALL CUSTOMERS

DURING BUILDING WORK

USE SIDE DOOR ONLY

I. Bags of animal food too heavy?

Our staff will carry them for you

J. PET FOOD SHOP

Mon-Fri: 8:00 a.m – 5 p.m.

Closed at weekends.

PART 3

Read the notice và the email. Fill in Lin’s notes with the correct information. The information should be NO MORE THAN THREE words.

REDWOOD CINEMA

Special showings this weekend

Rosy’s Story:

Saturday 8 p.m.

Sunday 3 p.m.

Storm:

Saturday 9 p.m.

Sunday 7 p.m.

Adults: £8.00

Students/ Children: £5.00

From: Ines

To: Lin

My sister’s visiting this weekend, so there’ll be three of US going khổng lồ the cinema instead of two. I’ve already seen storm, so let’s see the other film. Let’s go in the evening, because we need khổng lồ study during the day. Could you buy the tickets, as you live nearer? Don’t forget to show your university ID so we get in cheaper.

Lin’s notes

Cinema this weekend

Cinema 17:

Film 18:

Day 19:

Time 20:

Number of tickets to lớn get 21:

Price per person 22:

Need khổng lồ bring 23:

PART 4 (7 Questions)

Read the following passage about a former 800 metres Olympic champion. Choose A, B or C khổng lồ answer the questions.

In 1988, Maria Mutola was playing football as the only girl in an all-boys team in a local competition in Mozambique. ‘We won” she said. ‘At first no one thought it was a problem that I was a girl. But then the team we beat complained.’

The story appeared in a local newspaper and José Craveirinha, who had encouraged other African athletes, learnt about Maria. He went khổng lồ meet her & found her kicking a ball around outside the football club. He realised immediately that she was fast. ‘He talked to lớn me about athletics. I had no idea what he meant. The only sport I knew about was football. Then he bought me running shoes and took me training. It was such hard work and my legs really ached but José visited her parents và persuaded them she could be successful and this would help kết thúc their poverty. They agreed khổng lồ let him take her away khổng lồ train.

In 1991, she finally accepted an invitation lớn train in the United States. She had refused previously because she knew she would miss her family. Her background was unlike those of the girls she met in the US. She explains, ‘They were good athletes but, while I worried about my parents having enough to lớn eat, they worried about dresses & make-up. They knew very little about me & even less about my problems. But I knew I was lucky to lớn be there. The trainers were brilliant & I learnt a lot.’

Today, Maria still runs and for most of the year she lives happily in South Africa with her mother.

24. What is the purpose of the passage?

A. Khổng lồ persuade more Africans to take up athletics

B. Khổng lồ describe how Maria became a đứng đầu athlete

C. Khổng lồ give information about Mozambique

25. How did José get to know Maria?

A. He met her in a local football competition

B. He read an article about her in a newspaper.

C. An African athlete introduced her to lớn him.

26. When José first introduced Maria khổng lồ athletics, she

A. Didn’t know what was involved.

B. Was worried about being injured.

C. Didn’t think her family would agree.

27. Why did Maria not agree lớn go lớn the US at first?

A. Because her legs really ached.

B. Because she thought she would feel homesick.

C. Because she did not lượt thích people there.

28. How does Maria feel of the opportunity khổng lồ go to the US?

A. Worried

B. Problematic

C. Happy

29. What does Maria say about the girls she met in the US?

A. Their life experiences were very different from hers.

B. They were not as good as her.

C. They did not show enough respect for the trainers.

30. Where does Maria spend most of her time?

A. In Mozambique

B. In the US

C. In South Africa

LISTENING: Number of questions: 25

Directions: You will listen to a number of different recordings & you will have to answer questions based on what you hear. There will be time for you to read the questions and transfer your work. All the recordings will be played TWICE. While you are listening, you may take notes. Time allowance: about 25 minutes, including 05 minutes to lớn transfer your answers to lớn your answer sheet.

PART 1

Link bài xích nghe

https://a2b1b2c1.tienganhb!.com/Audio
Sach
A2/13

In this part, you will hear FIVE short announcements or instructions. You will hear each announcement or instruction TWICE. There is one question following each recording. For each question, choose the correct answer A, B, or c. Then, on the answer sheet, find the number of each question và write down your answer in the corresponding space.

Now, let’s listen to lớn the example. On the recording, you might hear:

“Put the flour, eggs, milk và a bit of salt into a bowl. Then phối them all together really well. Wait for at least 5 minutes. Now heat your frying pan and địa chỉ a bit of olive oil. 2 or 3 teaspoons depending on your taste. When hot, cook your cake for 7 minute on each side until golden.”

On the demo book, you read:

How many teaspoons of olive oil should be used?

A. 1

B. 3

c. 5

The correct answer is B

First you will have some time to lớn look at questions 1 – 5.

Question 1 to lớn 5. Listen lớn the short announcements, instructions or conversations

1. Where is Mark going at the weekend?

A. To the river

B. To the mountains

C. To the forest

2. How many students are there at the school?

A. 100

B. 600

C. 700

3. Where is the hospital?

A. Go straight and turn left after the traffic lights

B. Go straight and turn left before the traffic lights

C. Go straight & turn right before the traffic lights

4. What must they remember khổng lồ take?

A. Some camera film

B. Traveller’s cheques

C. Plane tickets

5. What is true about Christina’s family?

A. She is taller than his brother.

B. She is shorter than his brother

C. She is taller than his father.

PART 2

Link bài nghe

https://a2b1b2c1.tienqanhbl.com/Audio
Sach
A2/14

In this part, you will hear FIVE short conversations. You will hear each conversation TWICE. There is one question following each recording. For each question, choose the correct answer A, B, or c. Then, on the answer sheet, find the number of each question & write down your answer in the corresponding space.

Question 6 to 10. Listen to the short announcements, instructions or conversations

6. How much was the restaurant bill?

A. £15

B. £25

C. £50

7. How long was the journey?

A. 6 hours

B. 10 hours

C. 16 hours

8. What did the man vày last night?

A. Watched TV at home

B. Went khổng lồ the cinema

C. Went to the theatre

9. How does Stefano usually get khổng lồ school?

A. On foot

B. By car

C. By bus

10. How did she hear about the accident?

A. On the phone

B. On the radio

C. In the newspaper

PART 3

Link bài xích nghe

https://a2b1b2c1.tienganhbl.com/Audio
Sach
A2/15

In this part, you will hear a longer conversation. You will hear the conversation TWICE. While you listen, fill in each blank with NO MORE THAN THREE WORDS and/or a NUMBER. Then, on the answer sheet, find the number of each question and write down your answer in the corresponding space.

Question 11 lớn 15. Listen khổng lồ the conversation & fill in the form with NO MORE THAN 3 WORDS and/or a NUMBER

SUMMER HOLIDAY JOB

Type of job: Farm worker

Time working day ends: (11) £…………………..

You need khổng lồ be: (12)…………………….. Và careful

You will earn: (13)…………………….. A week

What you must pay for: (14)……………………..

Date work begins: (15)…………………….. May

PART 4

Link bài nghe

https://a2b1b2c1.tienganhbl.com/Audio
Sach
A2/16

In this part, you will hear a longer conversation and answer questions 16-20. You will hear the conversation TWICE. Then, find the number of each question and write down your answer in the corresponding space.

0. When did the new shop open?

A. Today

B. Yesterday

C. Last week

16. Where is the new shop?

A. Near the college

B. Outside the town centre

C. Opposite the newsagent’s

17. In the siêu thị you cannot buy

A. Clothes.

B. Bags.

C. Boots.

18. What time does the cửa hàng close on a Thursday?

A. 6 p.m.

B. 8 p.m.

C. 10 p.m.

19. What days does the cửa hàng open?

A. Tuesday khổng lồ Sunday

B. Every day

C. Monday lớn Friday

20. What should Suzy’s friend vì chưng if she wants a job?

A. Phone the manager

B. Go lớn the shop

C. Write a letter

PART 5

Link bài bác nghe

https://a2b1b2c1.tienganhb1.com/Audio
Sach
A2/17

In this part, you will hear a short talk and answer questions 21-25. You will hear the talk TWICE. While you listen, fill in each blank with NO MORE THAN THREE WORDS and/or a NUMBER. Then, on the answer sheet,find the number of each question and write down your answer in the corresponding space.

DAY TRIP to lớn THE LAKE

Name of the lake: North Lake

Travel there by: (21) £…………………..

Time lớn meet: (22)…………………….. P.m

Activities: (23) walking and ……………………..

How much money to lớn take: (24)£…………………….

Meet at end of day at: (25)the …………………….. Hotek

WRITING: Number of parts: 03

Directions: In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability lớn compose in English level 2. There are three parts in this section with special directions for each part. The time allowance is 35 minutes.

PART 1

Use the foilowing words to lớn make complete sentences. You can make necessary changes to lớn the words, but vì NOT change their order.

1. Both/ father/1/ love/ sail

2. Grandparents/ give/ my father/ first boat/ but/ he/ not/ have/ it now. Father/want/ me/join/ sailing course/ local sailing school.

3. I/ take/ first lesson/ last week.

4. It/ difficult/ but/ very/ interesting.

PART 2

A friend, Eva, borrowed your rucksack two weeks ago và hasn’t returned it. Write a note to Eva. In your note, you should

remind her that she has your rucksack

ask her khổng lồ return it

explain why you need it.

Write at least 35 words on your answer sheet.

PART 3

You have just bought some new clothes.

Write an email to your friend, Alex. In your email, you should

• tell Alex what clothes you have bought

• say where you bought the clothes from

• explain why you needed khổng lồ buy these clothes.

Write at least 40 words on your answer sheet.

Đáp án

Writing

PART 1

Both my father and i love sailing.

My grandparents gave my father his first boat but he doesn’t have it now.

My father wanted me khổng lồ join a sailing course in my local sailing school.

I took my first lesson last week.

It was difficult but very interesting.

PART 2

Hi Eva

I hope you’re well & you enjoyed your camping holiday with tour friends. I hope the weather was good. Was my rusksacks useful? Please can you return it before next weekend? I’m going camping with my family.

Thanks,

PART 3

Hi Alex!

Guess what? I went shopping last weekend! I went with Linh lớn Vincom Center because next Friday I’m having my first job interview. She helped me khổng lồ choose what kind of trousers or skirtts I could wear and also I bought a white blouse.

See you soon

Trang

Listening

PART 1

A

C

B

A

A

PART 2

6. C

7. C

8. A

9. B

10. A

PART 3

11. 2

12. Strong

13. 300

14. Bus ticket

15. 24th

PART 4

16. C

17. B

18. B

19. A

20. B

PART 5

21. Train

22. 1.15

23. Fishing

24. How much money lớn take (Số tiền buộc phải mang):

Your ticket will cost eight pounds và you’ll want some money lớn spend at the siêu thị so bring twelve pounds, please.

Vé tàu sẽ mất 8 bảng và các em hoàn toàn có thể cần một số tiền không giống nữa để mua đồ, nên những em hãy mang 12 bảng nhé.

=> Đáp án: 12

25. Meet at kết thúc of day at (Cuối ngày gặp mặt nhau ở):

Well meet khổng lồ return khổng lồ the station at the over of the day outside the Aster Hotel, next to the lake.

Chúng ta sẽ triệu tập đế quay trở về nhà ga vào thời điểm cuối ngày, ngay bên phía ngoài khách sạn Aster cạnh bên hồ.

=> Đáp án: Aster.

Xem thêm: Smart tivi lg 4k 65 inch 65uk6100pta (smart tv, ultra hd 4k, 65 inch)

Lời Kết

Trên đấy là tất cả phần lớn thông tin có ích về đề thi giờ đồng hồ anh chuyên môn a2 nhưng KISS English muốn đem lại cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một trong những buổi học vui vẻ cùng hiệu quả.