Bộ 12 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài thi Toán 4 học kì 2. Mời các bạn cùng đón xem:


Bộ 6 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm 2022 - 2023 tất cả đáp án

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 gồm đáp án (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1. Phân số 1218rút gọn gàng về phân số tối giản là:

A.12

B.23

C.34

D.45

Bài 2. Phân số nào sau đây bằng phân số 38?

A.1218

B.612

C.916

D.924

Bài 3. tác dụng của phép tính 25+45là:

A.35

B.65

C.25

D.45

Bài 4. Hình thoi là hình:

A. Gồm bốn cạnh bằng nhau.

B. Tất cả bốn góc vuông và bao gồm hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

C. Tất cả hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Tất cả hai cặp cạnh đối diện song song và tứ cạnh bằng nhau.

Bài 5. Đổi 16 giờ 15 phút = … phút.

A. 25 phút

B. 35 phút

C. 105 phút

D. 20 phút

Bài 6. Một hình thoi bao gồm độ nhiều năm hai đường chéo là 16cm với 2dm. Diện tích hình thoi kia là: ………………… (0,5 điểm)

A. 18cm2

B. 32cm2

C. 14cm2

D. 160cm2

Bài 7. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

3620 yến = ... Tạ

6020 kilogam = ... Tấn ... Yến

Phần II. Tự luận

Bài 1. Tính:

a)32:94

b)310+12

c)43−25

d)27×35

Bài 2. search :

a)x+34=53

b)x−16=512

Bài 3. Tuổi của Đức hiện giờ bằng 25tuổi của Hùng. Hỏi hiện giờ mỗi người bao nhiêu tuổi ? hiểu được 3 năm tiếp theo tổng số tuổi hai bạn trẻ là 27 tuổi?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3.(0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5.(0,5 điểm): kết quả của phép cộng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6.(0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7.(0,5 điểm Số tương thích để viết vào khu vực chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8.(0,5 điểm): quý hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9.(0,5 điểm): toàn bô tuổi của cha Lan cùng Lan là 46 tuổi. Lan kém ba 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện nay?

A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tấm kính hình thoi tất cả độ dài các đường chéo là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh tuy vậy song cùng nhau là:

A. AH cùng HC; AB với AH

B. AB và DC; AD cùng BC

C. AB cùng BC; CD cùng AD

D. AB với CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A tất cả 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng

*
số học viên nữ. Số học viên của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ bỏ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14.(2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh khu đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): search y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

ĐÁP ÁN

I. Lý giải cho điểm

- bài xích kiểm tra được cô giáo sửa lỗi, thừa nhận xét những điểm mạnh và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được thiết kế tròn. Thí dụ: 9,25 có tác dụng tròn thành 9; 9,5 làm cho tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất nền là 3 phần bởi nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

y = 52080

0,25

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (Đề số 8)

PHẦN 1 (3,5 điểm).Chọn câu trả lời đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. Quý giá của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000

Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3.Tìm x là số từ nhiên, biết:

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 5.Quãng con đường từ bên em cho trường dài 500m. Hỏi trên bản đồ tỉ trọng 1:10000 thì quãng mặt đường ấy nhiều năm mấy xăng ti mét?

A. 50 cm

B. 20 cm

C. 4 cm

D. 5 cm

Câu 6. Diện tích s phần đánh đậm vào hình vẽ mặt là:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7.Thế kỉ thiết bị XX bước đầu từ năm nào đến năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 cho năm 2000

B. Từ thời điểm năm 1901 mang đến năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 cho năm 2001

D. Từ năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1(1 điểm). Điền vết >;

a) 2km245m2......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ cùng 5 năm ....... 40 năm

Câu 2(2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3(1,5 điểm). Một siêu thị có số con đường trắng thấp hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số con đường mỗi loại, biết rằng

*
số con đường trắng bằng
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4(1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5(1 điểm). So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
*

b.

*
*

ĐÁP ÁN

PHẦN I(3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng của từng câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II(6,5 điểm)

Bài 1(1 điểm).HS điền vết đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2>200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến>40 yến

c)

*
giờ 15 phút=1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm

Bài 2(1,5 điểm).-HS thực hiện đúng 2 phép tính đầu, từng phép tính được 0,5 điểm

-HS tiến hành đúng biểu thức được 1 điểm

a.

*
*

b.

*
*

c.

*
*

Bài 3 (2 điểm).Bài giải

HS vẽ sơ vật dụng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng tất cả số con đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng gồm số mặt đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: con đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học sinh làm bí quyết khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4(1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x+ 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5(1 điểm). HS có tác dụng đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

nên

*
*

*
;
*
(0,25 đ)

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 gồm đáp án (Đề số 9)

PHẦN I: Trắc nghiệm(3,5 điểm) Ghi vào giấy chất vấn câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5 điểm). Trong các phân số:

*
phân số bằng phân số
*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 2(0,5 điểm). Trong các phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3(0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4(0,5 điểm). Số thích hợp viết vào chỗ chấm nhằm 29m2= … dm2

A. 29B. 209C. 2009D. 2900

Câu 5(0,5 điểm). Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6(1,0 điểm). Lựa chọn, viết số tương thích điền vào nơi chấm trong mỗi bài sau:

a) Hình thoi gồm hai cặp cạnh đối diện ……… và tứ cạnh ………..

A. Tuy vậy song
B. Bằng nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy vậy song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ dài một đường chéo cánh là 25 cm.

Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7(2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8(1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9(2,0 điểm). Trong dịp quyên góp ủng hộ xây đắp tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma thuộc quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được rất nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tài chánh lớp 4B bởi 3/5 số tiền tài lớp 4A.

Câu 10(1 điểm). Người mẹ có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu người mẹ xếp mỗi đĩa 3 trái hoặc xếp mỗi đĩa 5 trái thì mọi thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của chị em có bao nhiêu quả.

ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a)Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7(2,0 điểm). Tính đúng từng ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8(1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng mỗi ý mang lại 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9(2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp đc số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- kiếm tìm đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- search đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tìm đúng số tiền lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10(1 điểm). Học viên chỉ nêu đúng công dụng (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 trái thì phần nhiều thừa 1 quả

Nên số cam của bà mẹ bớt đi 1 quả đang là số phân chia hết cho cả 3 và 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 cùng 5 lại bé nhiều hơn 20 là 15.

Vậy bà bầu có toàn bộ là 16 trái cam. 0,5 điểm

· lưu ý:

- học sinh làm bí quyết khác đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

- Tính ra kết quả nhưng ko rút gọn vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa.

- Toán có lời văn:

+ HS có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.

+ HS ko vẽ sơ thiết bị hoặc không lí luận thì quán triệt điểm.

+ Sai giải mã không mang lại điểm; không đúng trên đúng dưới không cho điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; không đúng kết quả, đơn vị ->cho ½ số điểm của ý

Ta rất có thể giải cách khác như sau

Vì rổ cam của mẹ có thấp hơn 20 quả mà phân tách 3 hoặc 5 đều dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà bầu có 16 quả .

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 gồm đáp án (Đề số 10)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1:(1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2:(1 điểm) 2m29dm2= ….m2. Số điền vào vị trí chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) bao gồm 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây so với tổng thể viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4:(1 điểm) Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5:(1 điểm) các phân số được thu xếp theo sản phẩm tự từ bự đến bé nhỏ là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6:(1 điểm) Trên phiên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học sẽ là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7:(1 điểm) Hiệu nhì số 135, Số lớn gấp rất nhiều lần số bé. Số nhỏ xíu là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1:Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2:Tổng số tuổi của hai bà bầu con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi nhỏ bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3:Tính diện tấm bìa có size như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh trònchữ chiếc trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1:Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2:Tổng số tuổi của hai bà mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi chị em và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bé là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi chị em là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc hoàn toàn có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3:Tính diện tấm bìa có form size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 gồm đáp án (Đề số 11)

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng nhất.

Câu 1: Hình như thế nào có

*
số ô vuông đã tô màu?

Câu 2:Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy nhiên song với nhau là:

A. AH với HC; AB cùng AH

B. AB với BC; CD cùng AD

C. AB cùng DC; AD và BC

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 3: trong số số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân tách hết cho tất cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không nên ghi S vào ô trống:

a) 5m27 dm2> 570 dm2

b) 3 tấn 70 kg

c) 3dm245 cm2= 345 cm2

d) 2 tiếng 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là 17cm với 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7:Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Quý hiếm của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8:Hình bình hành gồm đáy bởi 15 m; độ cao bằng

*
đáy. Diện tích s hình bình hành đó là:

A. 15 m2

B. 150 m2

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9:Trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều dài thật của nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1:Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 136 m, biết chiều lâu năm bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích thì thu được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất.

*

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2:2 điểm

HS vẽ sơ đồ vật (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng đó là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3:1 điểm

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 tất cả đáp án (Đề số 12)

Câu 1:(1đ) Nối các phân đều bằng nhau với nhau:

Câu 2:(1đ) Số phù hợp viết vào nơi chấm để 57m23cm2= ………cm2là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3:(1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC

b/ AH vuông góc cùng với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4:(1đ) bà bầu hơn con 32 tuổi. Biết tuổi nhỏ bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của nhỏ là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5:(0,5đ) kết quả phép cộng= …… là:

Câu 6: (0,5đ) kết quả phép trừ

*
= …… là:

Câu 7:(1đ) Điền dấu (> ;

a/ 2 tiếng 45 phút ……… 245 phút ;

Câu 8:(2đ) Tính:

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369

37978 – 5169

b/ Tính: (1đ)

*

*

Câu 9:(1đ) tra cứu x:

Câu 10:(1đ) Lớp 4A có 34 học tập sinh. Còn nếu không tính các bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp hai số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết rằng lớp trưởng là nữ.

ĐÁP ÁN

Câu 1:(1đ) Nối các phân đều nhau với nhau:

Câu 2:(1đ) Số tương thích viết vào vị trí chấm nhằm 57m23cm2= ………cm2là: lựa chọn c

Câu 3:(1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC: S

b/ AH vuông góc cùng với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2Đ

Câu 4:(1đ) mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi bé bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là: lựa chọn c

Câu 5:(0,5đ) hiệu quả phép cộng= …… là : chọn d

Câu 6: (0,5đ) công dụng phép trừ

*
= …… là: chọn b

Câu 7:(1đ) Điền lốt (> ;

a/ 2 tiếng 45 phút

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369 = 13856

37978 – 5169 = 32809

b/ Tính: (1đ)

Câu 9:(1đ) tra cứu x:

Câu 10:(1đ) Lớp 4A tất cả 34 học sinh. Nếu như không tính các bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp đôi số học viên nữ. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, hiểu được lớp trưởng là nữ.

Giải: nếu như không tính lớp trưởng thì bao gồm số các bạn là: 34 – 1 = 33 (bạn) (0,25đ)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 Đề số 3 được soạn là đề Toán lớp 4 kì 2 tất cả đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn chỉnh theo Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22. Qua đó sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập cùng củng cố những dạng bài bác tập Toán lớp 4 kì 2 bao gồm trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp những em học sinh lớp 4 từ bỏ ôn luyện cùng vận dụng những kiến thức đã học vào câu hỏi giải bài bác tập toán. Chúc các em học tập tốt.

Nghiêm cấm sao chép với mục tiêu thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)


Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu trả lời đúng:

a) Rút gọn gàng phân số

*
được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b) trong số số 180, 255, 412, 600. Số chia hết mang lại 2, 3, 5 và 9 là:

A. 180

B. 255

C. 412

D. 600

Câu 2 (1 điểm): Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a)

*
giờ đồng hồ = … phút

b)

*
năm = … tháng

c) 7km2 1200m2 = …m2

d) 1600 tạ = … tấn

Câu 3 (1 điểm): Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) quý hiếm của

*
thỏa mãn
*
: 2 = 19391 – 2250 là:

A.

*
= 32680

B.

*
= 35868

C.

*
= 34282

D.

*
= 33567

b) Trung bình cộng của 3 số 120, 327 cùng 786 là:

A. 545

B. 432

C. 424

D. 411

Câu 4 (1 điểm): Tổng hai số bởi 367. Số vật dụng hai rộng số trước tiên 131 đối kháng vị. Số thứ nhất là:

A. 498

B. 236

C. 249

D. 118

Câu 5 (0,5 điểm): diện tích hình bình hành có độ cao 3dm với độ nhiều năm đáy 15cm là:


A. 45cm2

B. 450cm2

C. 450dm2

D. 45dm2

Câu 6 (0,5 điểm): Một hình thoi tất cả độ dài những đường chéo là 4m và 6m. Diện tích hình thoi là:

A. 10m2

B. 12m2

C. 24m2

D. 20m2

II. Phần trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm): bà bầu hơn nhỏ 25 tuổi. Biết tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi của từng người.

Xem thêm: ️ tuyển tập 60 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán có đáp án lớp 9 học kì 1 năm 2022

Câu 9 (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 20m, chiều rộng bởi 4/5 chiều dài. Vừa đủ cứ 1m2 đất, người ta thu được 6kg cà chua. Hỏi trên cả mảnh đất, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Câu 10 (0,5 điểm): Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

(15 + 85) x 10 + 10 x 6 – 60

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D – A

Câu 2:

a)

*
giờ = 72 phút

b)

*
năm = 1 tháng

c) 7km2 1200m2 = 7 001 200m2

d) 1600 tạ = 16 tấn

Câu 3: C – D

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: B

II. Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8:

Hiệu số phần cân nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi của bà mẹ là:

(25 : 5) x 6 = 30 (tuổi)

Tuổi của con là:

30 – 25 = 5 (tuổi)


Đáp số: Tuổi con: 5 tuổi

Tuổi mẹ: 30 tuổi

Câu 9:

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

20 : 5 x 4 = 16 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

20 x 16 = 320 (m2)

Số quả cà chua thu hoạch được trên mảnh đất nền là:

6 x 320 = 1920 (kg)

Đáp số: 1920kg cà chua

Câu 10:

(15 + 85) x 10 + 10 x 6 – 60

= 100 x 10 + 60 – 60

= 1000 + 0 = 1000

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học viên lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 4 tuyệt đề thi lớp 2 kì 4 của các môn Toán lớp 4 bởi vì Giai
Toan biên soạn. Hy vọng với những tài liệu này, những em học viên sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.


download
Chia sẻ bởi: Xử nàng
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 3 tải về Xem
Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Đề thi học kì 2 lớp 4
Năm học tập 2021 - 2022 Năm học tập 2020 - 2021
chuyenbentre.edu.vn. Contact Facebook Điều khoản Bảo mật