Tài liệu liên quan

Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM 237 113 0
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM 240 57 2
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh , luận văn thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh , luận văn thạc sĩ 92 41 0
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM 237 18 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh , luận văn thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh , luận văn thạc sĩ 92 52 0
(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM
(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM 237 21 0
(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh
(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh 92 10 0
Đồ án: Tìm hiểu về mã nguồn mở php
BB và xây dựng diễn đàn cho sinh viên công nghệ thông tin 45 357 2
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 569 0
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ thông tin
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ thông tin 884 1
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hồ chí minh 92 286 0
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP HCM 237 113 1
Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, trường Đại học An Giang
Một số giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên Công nghệ thông tin, trường Đại học An Giang 5 30 0
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP.HCM
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP.HCM 237 43 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ 92 43 0
SKKN Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi toán lớp 1 có ứng dụng công nghê thông tin
SKKN Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi toán lớp 1 có ứng dụng công nghê thông tin 443 4
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa 159 177 0
Đề thi và đáp án toán rời rạc của sinh vien công nghệ thông tin ĐHTB TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Mỗi đề thi có 3 câu bài tập 2 câu lí thuyết. Trong ngân hàng các câu hỏi đã có sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với ngân hàng ấy có thể tạo ra bao nhiêu đề thi khác nhau? Qui ước rằng đảo thứ tự khác nhau trong một đề thi ta không có được một đề thi mới. Câu 2: (3 điểm) Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài bằng 10 có a. Đúng 3 số 0? b. Số các số 0 bằng số các số 1 c. Hoặc được bắt đầu bằng bít 1 hoặc được kết thúc bằng hai bit 00 Câu 3: (3 điểm) Cho đồ thị có hướng G gồm  5 đỉnh  9 cung có các trọng số tương ứng trên hình vẽ: 6 5 3 6 2 2 5 2 B D 3 E A C Dùng thuật toán Dijks tra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A tới đỉnh D trên đồ thị G. Nêu rõ các bước thực hiện thuật toán?. Câu 4: (2 điểm) Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị sau. a b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho: Sinh viên K48 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (3 điểm): a) Có bao nhiêu từ có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng cách đổi chỗ các chữ cái chữ số trong từ “ngay20thang10nam2007”? b) Có bao nhiêu từ gồm tất cả các chữ cái chữ số trên sao cho các số 0 đứng ở vị trí số 1, 4,8,12 trong trật tự từ? Câu 2: (3 điểm): a) Có bao nhiêu cách xếp một nhóm sinh viên n nam n nữ ngồi xung quanh một bàn tròn? b) Có bao nhiêu cách xếp nhóm sinh viên trong câu a sao cho nữ ngồi xen kẽ nam? Câu 3: (3 điểm) Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến các đỉnh còn lại trong đồ thị. 4 4 9 a b c d e z 4 2 1 5 10 8 2 6 3 2 11 1 4 2 2 1 1 2 2 1 c d g e  f i b  a  h  Câu 4: (2 điểm):Trình bày giải thuật Kruskal áp dụng tìm cây khung nhỏ nhất trong đồ thị sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho: Sinh viên K48 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) Giả sử một tổ bộ môn có 10 nam 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một hội đồng có 6 uỷ viên trong đó số uỷ viên nam bằng số uỷ viên nữ? Câu 2: (2 điểm) Có bao nhiêu xâu gồm 10 chữ số của hệ tam phân (0,1 hhoặc 2) chứa đúng hai chữ số 0,3 số 1 5 chữ số 2? Câu 3: (2 điểm) Có bao nhiêu cách phân công 3 việc cho 5 người làm, nếu một người có thể làm nhiều việc? Câu 3: (2 điểm) Dùng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất mọi cặp đỉnh của đồ thị. 5 6 4 8 t u 7 v x Câu 4: (2 điểm) Xét đồ thị G gồm các đỉnh A,B,C,D,E,F được cho bởi ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng biểu diễn hình học của đồ thị G b) Dùng thuật toán PRIM để tìm cây khung bé nhất của đồ thị G Đáp án- đề số 1 Môn Toán rời rạc Câu 1: (2đ) C 3 7 C 2 5 =35.10=350 Câu 2: (3đ) a. 10!/(3!7!)=120 b.10!/(5!5!)=252 c. Số xâu nhị phân có độ dài là 10 được bắt đầu bằng bit 1 là: 2 9 Số xâu nhị phân có độ dài bằng 10 kết thúc bằng hai bít 00 là: 2 8 Số xâu nhị phân có độ dài bằng 10 bắt đầu bằng 1 kết thúc bằng 00 là: 2 7 Theo nguyên lí bù trừ số xâu nhị phân bắt đầu bằng 1 kết thúc là 00 là: 2 9 +2 8 -2 7 Câu 3: (2đ) thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của đồ thị S là tập đỉnh đã tính xong , L(v) là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh A tới đỉnh v. khởi tạo S= , L(A)=0, L(v)= Bổ sung vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D Câu 4 (2đ) Thuật toán kruskal (a,e), (e,i),(e,f),(f,b),(f,k),(f,q),(q,c),(q,l),(q,h),(h,d),(h,m) Đáp án- đề số 2 Môn Toán rời rạc Câu 1: (3đ) a. Hoán vị của các phần tử giống nhau. C 4 20 C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 b. Có A 1 4 cách xếp các số 0 vào các vị trí đã định. Kí tự còn lại xếp theo cách xếp hoán vị của các phần tử giống nhau. Theo nguyên lí nhân ta có A 1 4 * C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 Câu 2: (3đ) a. (2n-1)! Cách xếp n nam n nữ ngồi quanh bàn tròn b. (n-1)! cách xếp n nam ngồi quanh bàn tròn vào n vị trí để sao giữa hai người bất kì cách nhau một khoảng trống. Sau khi xếp xong n nam, ta có số khoảng trống là vậy có n! cách xếp n nữ vào n vị trí. Theo nguyên lí nhân số cách xếp nhóm sinh viên này ngồi quanh bàn tròn xen kẽ nam nữ là (n-1)!*n! Câu 3: (2đ) L(a)=0 L(b)=1 a->b L(c)=5 a->b->c L(d)=6 a->h->g->f->d L(e)=6 a->h->g->f->e L(f)=5 a->h->g->f L(g)=3 a->h->g L(i)= 4 a->h->i L(h)=2 Câu 4( 2 đ): Cây khung nhỏ nhất gồm các cạnh sau. (a,c),(c,b),(b,d),(d,e),(e,z)                    Đáp án đề số 3 Câu 1(2 điểm) C(10,3)*C(15,3)=5460 Câu 2( 2 điểm) 10!/(2!3!5!)=2520 Câu 3(2 điểm) 5 3 Câu 4(2 điểm) 0 6 9 5 12 0 8 7 9 15 0 4 5 11 4 0 Câu 5( 2 điểm) A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 a. hình vẽ b. Thuật toán prim . Bổ xung cạnh xét Bổ xung cạnh Bổ xung đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC DA A AB BC C TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc Dành cho sinh viên K46 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm) Chứng minh số các tập con hữu hạn của một tâp hợp gồm n phần tử là 2 n tập. Câu 2: (2điểm) a) Chứng minh rằng (pq) tương đương với pq b) Chứng minh rằng (pr)(qr) tương đương với (pq)r Câu 3 : (2 điểm) Cho đồ thị có hướng G gồm  5 đỉnh  9 cung có các trọng số tương ứng trên hình vẽ: B A DE C Dùng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh A tới đỉnh D trên đồ thị G. Nê u rõ các bước thực hiện thuật toán. Câu 4: (2 điểm) Xét đồ thị G gồm các đỉnh A,B,C,D,E,F được cho bởi ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng biểu diễn hình học của đồ thị G b) Dùng thuật toán PRIM để tìm cây khung bé nhất của đồ thị G Câu 5: (2điểm) Tối thiểu hóa hàm boole 3 biến bằng phương pháp Quine Mc
Cluskey. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc Dành cho sinh viên K46 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (4 điểm): c) Có bao nhiêu từ có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng cách đổi chỗ các chữ cái chữ số trong từ “ngay20thang10nam2007”? d) Có bao nhiêu từ gồm tất cả các chữ cái chữ số trên sao cho các số 0 đứng ở vị trí số 1, 4,8,12 trong trật tự từ? Câu 2: (2 điểm) Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài bằng 10 hoặc bắt đầu bằng bít 1 hoặc kết thúc là 00? Câu 3: (2 điểm) Một khu triển lãm có 16 phòng được cho trong hình sau: 1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 7 9 8 4 Với qui ước các phòng có cạnh chung thì có cửa thông nhau. Hướng dẫn viê n muốn dẫn khách tham quan qua tất cả các phòng mà không phòng nào quá một lần. Hỏi có thể thực hiện được ý định đó không? Câu 4: (2 điểm) Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị trên hình vẽ sau đây. Nêu rõ các bước thực hiện thuật toán. Câu 5: (2 điểm) Tối thiểu hóa vẽ mạch tổ hợp của biểu thức sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc Dành cho sinh viên K46 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1:(2 điểm) Mỗi đề thi có 3 câu bài tập 2 câu lí thuyết. Trong ngân hàng các câu hỏi đã có sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với ngân hàng ấy có thể tạo ra bao nhiêu đề thi khác nhau? Qui ước rằng đảo thứ tự khác nhau trong một đề thi ta không có được một đề thi mới. Câu 2: (2 điểm) Cho trước P(x,y,z): “z=x+y” là công thức 3 biến x, y,z xác định trên tập các số thực. Hãy kiểm tra công thức vị từ sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? a) x1 x2 x4 x3 5 4 6 8 7 b) a d i m b k c l e hf g 53 5 1 6 1 1 61 2 6 226 2 4 3 4 5 3 5 Câu 3: (2 điểm) a) Xác định số mặt lồi của khối đa diện có 12 đỉnh bậc của tất cả các đỉnh đều bằng 5. b) Cho đơn đồ thị như hì nh bên. Tìm cây khung bé nhất? c) Không quan tâm tới trọng số của các cạnh của đồ thị. Khi đó đồ thị có thể xem là bản đồ của một tỉnh gồm 10 huyện có đường biên giới tạo bởi các cạnh của đồ thị. Hãy xác định số màu tối thiểu để tô màu bản đồ của tỉnh này. Sao cho hai huyện kề nhau( có chung biên giới) được tô bởi hai màu khác nhau. Hai huyện chung nhau một đỉnh không được coi là kề nhau. Với số màu tối thiểu vừa tìm được hãy chỉ ra một phương án tô màu bản đồ trên. Câu 4: (2 điểm) Dùng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất mọi cặp đỉnh của đồ thị. Câu 5:( 2 điểm) Dùng phương pháp bảng Karnaugh để tối thiểu hóa biểu thức logic sau. Đáp án đề số 1 Câu 1: Phương pháp qui nạp toán học tập A với |A|=n có 2 n tập con. Thật vậy: n=1 có A={a} có hai tập con là {a} . Giả sử mọi tập A mà |A|=n |P(A)|=2 n ta chứng minh nếu B có n+1 phần tử thì |P(B) |=2 n+1 .Thật vậy B= B 1 với |B 1 | = n, b B 1 .Số tập con của B 1 là 2 n sau đó cứ mỗi tập con của B 1 cho thêm b vào được một tập con của B. Như vậy có thêm 2 n tâp con nữa. |P(B)|=2 n +2 n =2.2 n =2 n+1 . Câu 2: chứng minh rằng. a. Lập bảng chân lí. b. (pr)(qr) (pq)r (pq)r (pq)r. Câu 3: thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của đồ thị S là tập đỉnh đã tính xong , L(v) là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh A tới đỉnh v. khởi tạo S= , L(A)=0, L(v)= Bổ sung vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,L(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 Câu 4: a. Đồ thị như hình vẽ. b. Thuật toán prim. Bổ xung cạnh xét Bổ xung cạnh Bổ xung đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC DA A AB BC C Câu 5: Đáp án đề số 2: <...>... tất cả các đỉnh mà không bị lặp lại một đỉnh nào đó Câu 4: Có thể dựng cây khung nhỏ nhất như sau (thuật toán Prim) Bước chọn cạnh Phí tổn 1 2 3 4 5 Câu 5: Đáp án đề số 3 Câu 1: C37 C25=35.10=350 {c,d} {c,a} {a,e} {e,f} {a,b} tổng 1 2 3 2 4 12 Câu 2: a) đúng Câu 3: a) f=e-v+2=30-12+2=20 b) Thuật toán Kruscal Bước chọn cạnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng {a,e} {b,f} {c,g} {d,h} {e,i} {f,k} {g,i} {h,m} {f,g}... Câu 3: Coi mỗi phòng là một đỉnh hai đỉnh được nối cạnh nếu hai phòng có chung cửa Bài toán qui về việc giải bài toán trên đồ thị Tìm đường đi qua tất cả các đỉnh mỗi đỉnh không quá một lần 1 2 4 5 10 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Chứng minh là đồ thị hamintơn (Điều này không xảy ra vì theo định lí Dark số bậc của mỗi đỉnh phải Hoặc: Chứng minh là đồ thị hai phía không tồn tại một hành trình đi...Câu 1: c Hoán vị của các phần tử giống nhau C420 C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 d Có A14 cách xếp các số 0 vào các vị trí đã định Kí tự còn lại xếp theo cách xếp hoán vị của các phần tử giống nhau Theo nguyên lí nhân ta có A14* C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 Câu 2: a Hai mệnh đề A B được gọi là tương đương nếu chúng có cùng giá trị... {e,f} {g,h} (luôn luôn tồn tại tổng của hai số thực bất kì) Phí tổn 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 23 c) Coi mỗi phần đất là một đỉnh của đồ thị, các đỉnh được đánh số từ 1 đến 10, hai phần đất có chung biên giới thì có cạnh chung Bài toán chuyển về bài toán tô màu của đồ thị sau: 3 1 8 5 2 3 7 9 6 4 10 Đỉnh 2,7,6 tô màu 1 Đỉnh 3,5,10, tô mầu 2 Đỉnh 1,4,8,9 tô mầu 3 Câu 4; Câu 5: . ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Mỗi đề thi có 3 câu bài tập và 2 câu lí thuyết TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho: Sinh viên K48 CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) Giả sử một tổ bộ môn có 10 nam và 15 nữ a b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC Dành cho: Sinh viên K48 CNTT Thời gian: 120 phút Câu
1. Giáo trình toán rời rạc2. Slide bài giảng3. Bài tập toán rời rạc4. Tổng hợp đề thi giữa kỳ5. Tổng hợp đề thi cuối kỳ6. Tài liệu tham khảo thêm

2. Slide bài giảng

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file slide theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

Bạn đang xem: Đề thi toán rời rạc


3. Bài tập toán rời rạc

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.


Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file theo các bài/ chương. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.


4. Tổng hợp đề thi giữa kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.

Xem thêm: Top 50 Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1 Năm 2022


5. Tổng hợp đề thi cuối kỳ

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều file. Các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, ở đây mình chỉ demo 1 file.


*
*
TÀI LIỆU GIẢI TÍCH 1

Bài viết mới

BF4726 – Tài liệu Quản lý chất lượng trong CNSHBF4718 – Kỹ thuật thu nhận Hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật
BF4715 – Tài liệu Kỹ thuật nuôi cấy vi rút
BF4711 – Tài liệu môn Vi sinh vật 2BF4709 – Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm
BF4708 – Tài liệu Thí nghiệm kỹ thuật lên men
BF4705 – Tài liệu môn Kỹ thuật lên men
BF4535 – Tài liệu Đồ án chuyên ngành QTTBBF4533 – Tài liệu Thí nghiệm chuyên ngành QTTBBF4532 – Điều khiển tự động các quá trình công nghệ thực phẩm

Danh mục

Bài giảng
Blog – Hướng dẫn
Điểm rèn luyện
IELTSKhoa công nghệ dệt may
Khoa công nghệ hóa học
Khoa giáo dục thể chất
Khoa khoa học và công nghệ vật liệu
Khoa lý luận chính trị
Khoa quốc phòng
Tài liệu Bách Khoa
Tài liệu NEUTài liệu tham khảo
Tài liệu THPTTài liệu tiếng Anh
Tiếng anh tổng hợp
TOEICTrường CNTT & TTTrường Cơ Khí
Trường Điện – Điện tử
Viện công nghệ hóa học
Viện kinh tế và quản lýViện ngoại ngữ
Viện sinh phẩm
Viện sư phạm kỹ thuật
Viện vật lý kỹ thuật
Việt toán ứng dụng và tin học
AEPcông nghệ thông tin
Giáo dục Quốc phòng - An ninhkhoa công nghệ dệt maykhoa công nghệ hóa họckhoa học và kỹ thuật vật liệu
Khoa ngoại ngữlý luận chính trịlập trìnhmôn bổ trợpháp luậtsamiseeesemsoictthể dụcthể thao
Tin học đại cươngtriết họctrường công nghệ thông tin và truyền thôngtrường cơ khítrường điện - điện tử
Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩmviện diệnviện dệt mayviện kinh tế và quản lýViện sinh phẩmviện sư phạm kỹ thuậtviện toán ứng dụng và tin họcviện vật liệuviện vật lý kỹ thuậtviện điệnviện đào tạo liên tục
Vật lý đại cươngđồ họa

Bình luận gần đây

Hậu Văn Vở on MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩnquân on MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn
Hậu Văn Vở on PH1130/PH1131 – Tài liệu môn Vật lý đại cương 3 (chương trình chuẩn)cuong on PH1130/PH1131 – Tài liệu môn Vật lý đại cương 3 (chương trình chuẩn)Hậu Văn Vở on PH1130/PH1131 – Tài liệu môn Vật lý đại cương 3 (chương trình chuẩn)Ezoicreport this ad
TÀI LIỆU ĐẠI HỌCMenu Toggle
Tài liệu Bách Khoa
Menu Toggle
Bài giảng
Tài liệu NEUTài liệu tiếng Anh
Menu Toggle
Tiếng anh tổng hợp
TOEICIELTSTài liệu tham khảo
Blog – Hướng dẫn