Ngoài những bài xích thi khám nghiệm trên trường lớp thì có không ít các cuộc thi mở rộng như hội thi Olympic giúp các em bao gồm sân nghịch để ôn luyện tiếng Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu bộ đề luyện thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 dưới đây để hiểu rõ hơn cũng như hoàn toàn có thể đưa ra những phương pháp học tiếng Anh tại nhà phù hợp nhất làm thế nào để cho các em đạt tác dụng tối ưu nhé!

*

Ioe là từ bỏ viết tắt của internet Olympic English – kỳ thi giờ đồng hồ Anh trực tuyến giành riêng cho đối tượng học sinh tiểu học tập và phổ thông từ lứa tuổi lớp 3 trở lên. Đây là một trong kỳ thi vô cùng thú vị được khuyến khích cho tất cả các em học sinh ở tất cả các cung cấp học khác nhau. Vì thế mà tiếng Anh cho bé trở nên đặc biệt quan trọng và được tập trung, chăm chú nhiều hơn. Học viên lớp ba là lứa tuổi thấp duy nhất để có thể tham gia kỳ thi olympic, chúng ta học sinh có thể đăng cam kết tham gia thi olympic tiếng Anh lớp 3 một cách dễ dàng và đơn giản qua hệ thống đăng ký kết thi trực tuyến đường tại website www.ioe.vn. Kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 được tổ chức bao hàm 4 vòng. Qua những bài thi, các bạn học sinh sẽ kiếm được cho mình cách học tập từ vựng giờ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau những bài thi. Ứng dụng technology hiện đại, hình hình ảnh minh hoạ ưa nhìn cùng các trọng lượng câu hỏi phong phú, đây đó là những ưu điểm khiến kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 được khôn cùng nhiều chúng ta học sinh yêu quý và tham gia.

Bạn đang xem: Đề thi violympic tiếng anh lớp 3

1. Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 1

Section 1: Nối tranh với chữ vào bảng sau

*

Section 2:

Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ……..

A. Nice to lớn meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… khổng lồ …… you, Nam.

A.Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10 ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Hoàn thành những từ hoặc những câu sau

EI _ HTMy name _ _ Peter
TAB _ ESCHOOL – B _ GTH _ EET _ ank you very much
Hi, Alice. I _ _ Tommy
TEACH _ RHello, Mary. How _ _ _ you?
Hi. How _ _ _ you?

2. Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 2

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Sắp xếp các từ sau để trở thành câu hoàn chỉnh

*
*

Section 3: Smart monkey

Nối tự với tranh

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 3

Section 1: Nối trường đoản cú với tranh

*

Section 2: Fill the blank – ngừng các từ bỏ hoặc những câu sau 

Wh _ t is this?
Lis _ en to me, please.Let’s sing a s _ ng.St _ nd up!See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.Is this a penc _ l?
This is _ doll._ ice lớn meet you.No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 4

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Táo bị cắn dở 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Xanh 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Màu sắc tím d. Màu xanh lá cây da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo apple h red color i. Củ cà rốt j. Nước uống bao gồm ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this đen d. This is blue

5. Nice khổng lồ meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to lớn meet you, too. D. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Cat 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Chạm chán mặt c. Tất cả tuyết d. Màu xanh da trời lá e. Color xám

f.chào buổi sáng g. Dòng trống h. Con ngựa i. Cá sấu j. Nhỏ mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Fan hâm mộ 10. Banana

a. đá bóng b. Trà c. Dưới d. Chơi cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Chiếc quạt i. Con ngựa chiến j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t màu sắc is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Nhỏ chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao sáng g. Bé cá h. Cảnh sát i. Mưa j. Bé ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice khổng lồ meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Bé thỏ b. Ghép hình c. Gà mái d. Gặp mặt mặt e. Con kiến

f. Giấy g. đồng hồ h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a oto 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe xe hơi d. Thư viện e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe thiết lập i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. Lớn Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. Trắng cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi con ngữa b. đồ vật vi tính c. Chiếc bàn màu vàng

d. Mèo trắng e. Tai f. Cây bút chì g. 3 chiếc đèn bàn

f. Chiếc xe đạp i. 3 cuốn sách j. 2 dòng quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Bốn cái nón b. Số 11 c. 3 loại quạt d. 4 mẫu hộp

e. Cây viết chì màu đá quý f. 3 cây cây viết sáp g. 3 chiếc nón

f. Con chó i. Chiếc lều j. 2 loại bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. To lớn b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words to lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. To lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Car c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. Trắng curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối color hồng b. Màn white c. 2 loại ly

d. đơi giày e. 5 nhỏ chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 con hà mã i. 3 chiếc cây j. 2 nhỏ voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go lớn t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I teo _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t khổng lồ the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes lớn school library to lớn ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. & you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two black cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa màu sắc tím b. 2 hộp búy chì c. Khía cạnh trăng

d. 3 cây đàn ghi ta e. Nho f. 2 bé vịt g. 2 nhỏ mèo đen

f. 2 cây bút mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. Cửa sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic tiếng Anh thường xuyên rất phong phú và đa dạng với phần lớn bài tập, giúp cho chúng ta học sinh có thể hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sau những bài xích học, rèn luyện cải tiến và phát triển bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được thành thục hơn.

Trên đấy là một số đề thi Olympic giờ Anh lớp 3 những vòng mà lại Step Up sẽ tổng vừa lòng được. Đây là 1 trong những kỳ thi giúp các em trau dồi lại năng lực tiếng Anh, vừa giúp các em học tập sinh luyện kĩ năng nghe giờ đồng hồ Anh ngoại giả thử thách bản thân sau gần như vòng thi giờ Anh, giúp bài toán kiểm tra trình độ tiếng Anh của những bạn nhỏ không còn buốn chán nữa. Mong mỏi rằng với những share trên đây, những bậc cha mẹ và các em học sinh sẽ thâm nhập kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh một phương pháp hiệu quả. Để bé xíu có được căn nguyên từ ngữ vững vàng đến bậc giờ Anh tiểu học tập , các bậc phụ huynh rất có thể tham khảo về sách học tập từ vựng cho bé. Sách giúp nhỏ bé mở rộng từ vựng, có thêm rất nhiều mẹo học tập từ vựng với phát triển tốt tiếng Anh giao tiếp sau này.

Bộ sách Tự Luyện Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 3 Tập 1,2 do người sáng tác Nguyễn tuy vậy Hùng và Trương Thị Ngọc Diệp biên soạn nhằm giúpcác em học sinh làm thân quen với các dạng bài bác thi trước khi thử sức trên Internet. Với mỗi lớp, sách được chia nhỏ ra làm hai tập tương ứng với nhị học kì, các em buộc phải đọc kĩ phần "Hướng dẫn có tác dụng bài" để gia công các dạng bài thi mang lại đúng yêu cầu.

*

CLICK LINK tải về EBOOK TẬP 1 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: 37 Câu Ca Dao, Tục Ngữ Nói Về Nhân Cách Con Người, Những Câu Thành Ngữ

and

CLICK LINK tải về EBOOK TẬP 2 TẠI ĐÂY


Ebook cùng một số loại (37)
*

Bộ sách em học xuất sắc tiếng anh lớp 3 bản đẹp
Amazing Science 1,2,3,4,5 bản đẹp*

Giải bài xích Tập tiếng Anh 3


Vở luyện trường đoản cú và mẫu mã câu tiếng anh 3 tập 1 tập 2


Trọn bộ tài liệu tiếng anh 3 thí điểm


Bài Tập vào cuối tuần Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1


Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 theo từng đơn vị học bài


Hướng dẫn kiến tạo bài giảng tiếng anh 3


Phân phối chương trình dạy cùng học giờ đồng hồ anh lớp 3


Khóa học tiếng anh tiếp xúc cho trẻ nhỏ từ 4 mang đến 12 tuổi


Lý thuyết - bài bác tập - Đáp án giờ đồng hồ anh lớp 3 toàn tập


Đề kiểm tra đánh giá thường xuyên cùng định kì giờ đồng hồ anh 3 thí điểm


Giải sách bài xích tập tiếng anh lớp 3 (Chương trình mới)


Ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn tiếng anh lớp 3,4,5


Big 4 cỗ đề tự soát sổ 4 khả năng nghe - nói - đọc - viết giờ anh lớp 3 tập 1


Big 4 cỗ đề tự chất vấn 4 năng lực nghe - nói - gọi - viết giờ đồng hồ anh lớp 3 tập 2


Tuyển tập 23 đề thi học tập kỳ 1 môn giờ anh lớp 3 (Có đáp án)


Bộ đề thi học kỳ 1 môn giờ anh lớp 3,4,5


15 đề thi học kỳ 2 môn giờ anh lớp 3


Trọn bộ đề thi giờ anh lớp 3 cùng 4 new nhất


20 đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 lựa chọn lọc


Tổng hợp cấu trúc và tự vựng ôn thi IOE lớp 3-4-5


Hand Out tài liệu hỗ trợ tiếng anh lớp 3,4,5


Tài liệu tiếng anh tiểu học lớp 3,4,5


Bộ đề bình chọn tiếng anh lớp 3 kèm file audio


Bài tập nâng cấp tiếng anh lớp 3,4


Trọn cỗ giáo án giờ đồng hồ anh lớp 3,4,5 cả năm (Mới nhất)


Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 3 tập 1- Đại Lợi


Bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 3 tập 2 - Đại Lợi


Bài tập cơ bạn dạng và cải thiện tiếng anh lớp 3 tập 1,2 - công tác mới


Luyện nâng cao Ngữ Pháp với Từ Vựng giờ đồng hồ Anh Lớp 3


Bộ giáo án giờ anh lớp 3,4,5 theo CV2345 bộ Giáo Dục


Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 3,4,5


1450 bài xích tập luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4,5


Bộ đề thi I-Learn Smart Start lớp 3,4,5 giữa học kỳ - Cuối học tập kỳ


Ngữ pháp giờ anh toàn diện cho học viên tiểu học


Đột phá các chuyên đề ngữ pháp giờ đồng hồ anh dành cho học sinh tè học


Thẻ tự khóa: từ bỏ Luyện Olympic tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 2Tự Luyện Olympic giờ Anh Lớp 3 Tập 1 2 pdf, tự Luyện Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 3 Tập 1 2 ebook, sở hữu sách trường đoản cú Luyện Olympic tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 2, tự Luyện Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 3 Tập 1, từ bỏ Luyện Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 3 Tập 2


Thông tin
Chăm sóc khách hàng
Chức năng khác
Tài khoản của tôi
Contact Us
Nhận sách mới
Đăng ký kết để nhận qua mail các sách học update mới nhất từ chuyenbentre.edu.vn.
Đăng ký
Top
bạn dạng quyền thuộc kiến tạo web E-Books Directory mua Sách học miễn giá tiền © 2023. Designed by chuyenbentre.edu.vn
Panel Tool
Layout
Full Width
Boxed Desktop Large

Apply
Reset


Live Theme Editor
Body content
Background Color
Clear
Background Image
Clear

Those Images in thư mục YOURTHEME/img/patterns/


Font-Size Inherit910111213141516Clear
Text Color
Clear
Link Color
Clear
Top
Bar
Background Color
Clear
Color Text
Clear
Color Link
Clear
Background màu sắc btn
Clear
border Color
Clear
Icon Color
Clear
Header
Background Color
Clear
Background Image
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/img/patterns/


Color Text
Clear
Color Link
Clear
Icon Background
Clear
Icon Border
Clear
Icon Color
Clear
Main thực đơn
Background Color
Clear
Background Image
Clear

Those Images in thư mục YOURTHEME/img/patterns/


Color Text
Clear
Color link li > a, .pav-megamenu .navbar-nav > li > a > .caret,.pav-megamenu .navbar-nav > li > a span" data-attrs="color">Clear
Sub màu sắc Link
Clear
Sub Bg Color
Clear
Vertical menu
Title Bg
Clear
Title Color
Clear
Bg Icon Color
Clear
Text Color
Clear
Color link li > a, .verticalmenu .navbar-nav > li > a > .caret,.verticalmenu .navbar-nav > li > a span" data-attrs="color">Clear
Sub color Link
Clear
Border color li" data-attrs="border-color">Clear
Footer
Bg-color Footer Top
Clear
Background Color
Clear
Background Powered
Clear
Background Image
Clear

Those Images in thư mục YOURTHEME/img/patterns/


Icon Color
Clear
Icon Border
Clear
Text Color
Clear
Link Color
Clear
Products
Product Name
Clear
Color Price
Clear
Color Price New
Clear
Color Price Old
Clear
Icon Color
Clear
Color địa chỉ cửa hàng To Cart
Clear
Icon Cart Bg
Clear
Icon Cart Color
Clear
Quick
View-zoom Bg
Clear
Quick
View-zoom Color
Clear