– Posted on February 3, 2021Posted in: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4, Giải toán lớp 4 trên mạng, Hỏi đáp Toán học trực tuyến, Tài liệu học toán lớp 4

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 7

TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4

Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI THI SỐ 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 3: Which number below is the standard form of “three hundred four million, eight hundred thousand, four hundred”?

Số nào dưới đây là dạng chuẩn của “ba trăm linh tư triệu, tám trăm nghìn, bốn trăm”?

a/ 304 804 b/ 304 804 000 c/ 304 800 400 d/ 34 804 800

Chọn c

Câu 4: The average of the number 41, 49 and 60 is ….

Trung bình cộng của 41; 49 và 60 là :… (41 + 49 + 60) : 3 = 50

a/ 54 b/ 50 c/ 55 d/ 52

Chọn b

Câu 5: If y : 11 = 55, then the value of y is …..

Nếu y : 11 = 55, thì giá trị của y là:  …..55 x 11 = 605

a/ 515 b/ 505 c/ 605 d/ 615

Chọn c

Câu 9: Today is 5th June, Friday. What day of the week was 5th last month?

Hôm nay là thứ Sáu, ngày 5 tháng Sáu. Hỏi ngày 5 tháng trước là thứ mấy?

a/ Friday b/ Wednesday c/ Monday d/ Tuesday

Hướng dẫn

Tháng 5 có 31 ngày. Vậy từ ngày 4 tháng 6 về ngày 5 tháng 5 có 31 ngày.

Ta có: 31 : 7 = 4 (dư 3)

Ta đếm ngược: Dư 1: Thứ năm, Dư 2: Thứ tư, Dư 3: Thứ ba.

Chọn d

Câu 10: The numbers below form an arithmetic sequence. What is the 2020th number?

Các số dưới đây tạo thành một dãy số học. Số thứ 2020 là số nào?

5, 11, 17, 23, ….

a/ 12127 b/ 12125 c/ 12119 d/ 12123

Hướng dẫn

Ta có: Số thứ nhất: 5 + 6 x 0 = 5

Số thứ hai: 5 + 6 x 1 = 11

Số thứ ba: 5 + 6 x 2 = 17

Số thứ tư: 5 + 6 x 3 = 23

…..

Suy ra số thứ n là: 5 + 6 x (n – 1)

Vậy số thứ 2020 là: 5 + 6 x (2020 – 1) = 5 + 6 x 2019 = 12119

Chọn c

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: If yesterday was Sunday, then tomorrow will be

Nếu hôm qua là Chủ nhật, thì ngày mai sẽ là

a/ Sartuday b/ Monday c/ Tuesday d/ Friday

Hướng dẫn

Hôm qua là Chủ nhật thì hôm nay là Thứ Hai, ngày mai là thứ Ba.

Chọn c

Câu 3: Convert: Đổi: 7200g = …..hg.

Điền 72

Câu 4: The value of 8 × m – 6 × n + p with m = 9, n = 8, p = 6 is …..

Giá trị của 8 × m – 6 × n + p với m = 9, n = 8, p = 6 là: ….

Hướng dẫn

Thay m = 9, n = 8, p = 6 vào biểu thức ta được:

8 × 9 – 6 × 8 + 6 = 72 – 48 + 6 = 24 + 6 = 30

Điền: 30

Câu 5: The sum of three consecutive even numbers is 384. Find the smallest numer.

Tổng của ba số chẵn liên tiếp là 384. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn

Số chẵn thứ hai là: 384 : 3 = 128.

Số chẵn nhỏ nhất là: 128 – 2 = 126

Điền 126.

Câu 6: Calculate: Tính: 252 x 102 – 2 x 252

Hướng dẫn

252 x 102 – 2 x 252 = 252 x (102 – 2) = 252 x 100 = 25200

Câu 7: A bag of 125 sweets weighs 1 kilogram and each sweet weighs the same amount. How many grams does a bag of 22 sweets weigh?

Một túi có 125 cái kẹo nặng 1kg và mỗi các kẹo có khối lượng giống nhau. Hỏi một túi có 22 cái kẹo nặng bao nhiêu gam?

Answer: ………..g

Hướng dẫn

Đổi: 1kg = 1000g

1 cái kẹo nặng là: 1000 : 125 = 8 (g)

Một túi có 22 cái kẹo nặng là: 8 x 22 = 176 (g)

Điền 176

Câu 8: Calculate: Tính: 25 x 101 x 36

Hướng dẫn

25 x 101 x 36 = 25 x 101 x 4 x 9 = (25 x 4) x (101 x 9) = 100 x 909 = 90900

Điền: 90900

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: The average of 1201 and 333 is…

Trung bình cộng của 1201 và 333 là …

Hướng dẫn

Trung bình cộng là: (1201 + 333) : 2 = 767

Điền: 767

Câu 2: Calculate: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = …

Tính: 2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = …

Hướng dẫn

2016 + 2016 x 2 + 2016 x 7 = 2016 x (1 + 2 + 7) = 2016 x 10 = 20160

Câu 3: 60000 + ……………= 90000. The correct number fill in the blank is…

a) 3000 b) 300000 c) 30000 d) 300

Câu 5: Calculate: 50 : (2 x 5) = … Tính: 50 : (2 x 5) =…

Hướng dẫn

50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5

Điền 5

Câu 6: Which of the following numbers is the greatest?

Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?

a) 44823 b) 47283 c) 45328 d) 46823

Câu 7: The value of 95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 is ……

Hướng dẫn:

95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 = 789 + 164 – 128 = 825

Câu 8: Convert: 300m2 = …dm2

Đổi: 300m2 = ….dm2

Điền: 30000

Câu 9: Six similar knives cost $180. Find the cost of 3 knives.

Answer: The cost of 3 knives is $ …

6 con dao giống nhau giá 180$. Tìm giá của 3 con dao

Hướng dẫn

Giá mỗi con dao là: 180 : 6 = 30 ($)

Giá của ba con dao là: 30 x 3 = 90 ($)

Điền 90

Câu 10: If the weight of 9 bags of corns is 306kg then the weight of 11 such bags is … kilogams

Nếu cân nặng của 9 túi ngô là 306kg thì cân nặng của 11 túi như thế là …kg

Hướng dẫn

Một túi ngô nặng là: 306 : 9 = 34 (kg)

11 túi ngô như thế nặng là: 34 x 11 = 374 (kg)

Điền: 374

+) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

Để giúp các em học tốt chương trình toán tiếng Anh lớp 4, chuyenbentre.edu.vn gửi tới các em bộ tài liệu học tiếng Anh với các đề thi Violympic toán tiếng Anh.


Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 7 nằm trong bộ đề thi tiếng Anh cho trẻ em mà chuyenbentre.edu.vn sẽ gửi tới các bạn và các em theo từng phần.

Trong nội dung bài học hôm nay, chuyenbentre.edu.vn gửi tới các bạn và các em đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 7 có đáp án, đây là bộ tài liệu học tiếng Anh và cũng là học toán vô cùng thú vị và hiệu quả cho các em.

Đề thi Violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 7 có đáp án

Bộ đề thi tiếng Anh cho trẻ em này là bộ đề thi toán tiếng Anh lớp 4 vòng 7 mới nhất năm 2015-2016 cho trẻ ôn luyện tiếng Anh và toán hiệu quả.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Question 1:

Mary has 30 packs of candies. There are 11 candies in each pack. Mary has .......... candies in all.

Question 2:

Calculate: 2015 + 99 x 2015 = ...........

Question 3:

Convert: 3m2 = ..............cm2

Question 4:

42 x 11 = ...........

Question 5:

300m2 + 400m2 = .............. dm2

Question 6:

The sum of two numbers is 156 and their difference is 12. What is the smaller number?

Answer: ...............

Question 7:

The value of M = (125 x 4 + 500 : 2) x 100 is ............

Question 8:

*

The clock shows the last time Anna saw before she sleeps. She wakes up at 6:15am. How long did she sleep?

Answer:

She slept ............. minutes.

Question 9:

If the number 386a is divisible by 6 then a = ............

Question 10:

Arrange the digits in the number 371059 to form a new number with the greatest value.

Answer: ..............

Exam number 2:

Question 1:

Calculate: 205 x 3 + 205 x 7 = ..............

a. 2050

b. 2005

c. 20050

d. 20500

Question 2:

The average of 57 and M is 43. The value of M is ..................

a. 14

b. 29

c. 71

d. 35

Question 3:

Which of following number is divisible by 9?

a. 63636

b. 9991

c. 54720

d. 36363

Question 4:

13000cm2 = ............ dm2.

The correct number fill in the blank is .............

a. 1300

b. 130000

c. 13

d. 130

Question 5:

John forgot the number of people at volleyball game. He remembers that the number had a digit 5 in the tens place. Which of following number could John be thinking of?

a. 5312

b. 1253

c. 1325

d. 1523

Question 6:

Orange Hill is 578 feet high. Banana Hill is 235 feet high. How many feet higher is Orange Hill more than Banana Hill?

a. 344 feet

b. 434 feet

c. 813 feet

d. 343 feet

Question 7:

If the cost of 5kg of coffee is $160 then the cost of 8kg of coffee is ............

a. $248

b. $264

c. $256

d. $250

Question 8:

Write the following as a numeral: nine hundred thousand

a. 90000

b. 990000

c. 9900

d. 900000

Question 9:

John has 15 candies and Tom has 31 candies. How many candies does Tom need to give to John so that each boy will have the same number of candies?

a. 4

b. 16

c. 8

d. 10

Question 10:

*

a. a

b. b

c. c

d. d

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Trung Thu Rau Câu Nhân Đậu Xanh, 2 Ngon Và Sáng Tạo

Question 1: 330

Question 2: 201500 201 500

Question 3: 30000 30 000

Question 4: 462

Question 5: 70 000 70000

Question 6: 72

Question 7: 75000 75 000

Question 8: 569

Question 9: 4

Question 10: 975310 975 310

Exam number 2:

Question 1: a. 2050

Question 2: b. 29

Question 3: c. 54720

Question 4: d. 130

Question 5: b. 1253

Question 6: d. 343 feet

Question 7: c. $256

Question 8: d. 900000

Question 9: c. 8

Question 10: d. d

Để học tiếng Anh lớp 4 nói riêng và học tiếng Anh cho trẻ em nói chung các bạn hãy cho trẻ học ngay chương trình học tiếng Anh cho trẻ em theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu của chuyenbentre.edu.vn tại chuyenbentre.edu.vn nhé! Những chương trình học tiếng Anh cho trẻ em với những phần bài học mới, tài liệu tiếng Anh bao gồm đề thi, bài tập, lời giải giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.


Từ khóa Bài tập tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé 9 tuổi | Lời giải tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé 9 tuổi |