Khối lớp Bốn tất cả 162 học sinh xếp thành các hàng, từng hàng bao gồm 9 học sinh. Khối lớp Năm có 144 học viên

xếp thành những hàng, mỗi hàng cũng đều có 9 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp kia xếp thành toàn bộ bao nhiêu mặt hàng ?

(Giải bởi hai cách)

111.

Bạn đang xem: Đề toán phép chia lớp 4

Đặt tính rồi tính :

246048 : 4 b) 123456 : 7

307260 : 5 d) 249218 : 6


112.

Có 2 xe cộ chở gạo. Xe đầu tiên chở được 2150kg gạo, xe đồ vật hai chở được hơn xe đầu tiên 150kg gạo.

Hỏi trung bình từng xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

113.

Tính bằng tía cách :

a) 48 : (2 x 3) b) 128 : (4 x 2)

114.

Tính bằng hai biện pháp :

a) (24 x 5) : 4 b) (125 x 6) : 3

115.

Tính bằng phương pháp thuận tiện duy nhất :

a) (25 x 32) : 8 b) (56 x 125) : 7

116.

Một siêu thị có 8 bao gạo, mỗi bao chứa 50kg gạo. Shop đã 

bán được 1/4 số gạo đó. Hỏi siêu thị đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Giải bằng hai cách)

117.

Tìm X :

a) X x 30 = 2340 b) 39600 : X = 90

118.

Đúng ghi Đ, không đúng ghi s :

90 : trăng tròn = 4 (dư 1) ……… ; 90 : đôi mươi = 4 (dư 10) ………….

119.

Đặt tính rồi tính :

a)276: 23 b) 3978 : 17 c) 4480 : 32 d) 56088 : 123

546 : 36 3080 : 25 5050 : 49 87830 : 357

120.

Dưới đây là bảng ghi số mặt đường đã cung cấp của một siêu thị trong tháng 2 năm 2005 :

Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
2050kg2130kg221Okg2290kg

a) Trung bình mỗi tuần cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

b0 Trung bình mỗi ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam con đường ? (Coi như ngày nào cũng bán hàng)

121.

Cần buộc phải đóng vào mỗi bao 50kg xi măng. Hỏi tất cả 2340kg xi măng thì đóng được nhiều nhất

vào bao nhiêu bao như vậy và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam xi-măng ?

122.

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

12340 : 500 = 24 (dư 34) ; B. 12340 : 500 = 240 (dư 34)

12340 : 500 = 24 (dư 340) ; D. 12340 : 500 = 240 (dư 340)

123.

Có 90 hộp cây bút đựng số cây viết như nhau. Từ bỏ mỗi vỏ hộp đó tín đồ ta lấy ra

bút thì số bút còn lại ở trong 90 hộp đúng ngay số bút bao gồm trong 75 hộp nguyên

ban đầu. Hỏi mỗi hộp nguyên ban sơ có từng nào bút ?

124.

Trong một phép chia một số cho 9 tất cả thương là 222, số dư là số dư lớn nhất

có thể được vào phép chia này. Search số bị chia.

125.

Tìm số bị chia và số chia nhỏ bé nhất để phép chia đó tất cả thương là 123 và số dư là 44.

126.

Bạn An phải thực hiện phép chia một số trong những cho 135, nhưng bởi vì sơ ý nên bạn đó đã viết không nên số bị phân tách như sau :

chữ số hàng ngàn là 7 thành 5, chữ số hàng chục là 5 thành 7. Chính vì thế phép chia sai có thương là 226

với dư 60. Tra cứu thương cùng số dư vào phép chia này.

 ĐÁP ÁN :

109.

a) (75 + 25) : 5 = 100 : 5 (75 + 25 ) : 5 = 75 : 5 + 25 : 5

=20 = 15 + 5

= 20

b) ( 84 – 24 ) : 4 = 60 : 4 ( 84 – 24 ) : 4 = 84 : 4 – 24 : 4

= 15 = 21 – 6 

= 15

c)

(123 + 456) : 3 = 579 : 3 (123 + 456) : 3 = 123 : 3 + 456 : 3

= 41 + 152

= 193


d) (936 – 306) : 6 = 630 : 6 ( 936 – 306) : 6 = 936 : 6 – 306 : 6

=105 = 105 – 156 

= 105

110.

HD :

Cách 1 : Số sản phẩm khối lớp bốn xếp là :

162 : 9 = 18 (hàng)

Số mặt hàng khối lớp Năm xếp là :

144 : 9 = 16 (hàng)

Số mặt hàng cả nhị khối lớp đó xếp là :

người lớn 16 = 34 (hàng).

Cách 2 : số học viên của cả nhì khối lớp bốn và khối lớp Năm là :

162 + 144 = 306 (học sinh)

Số mặt hàng cả hai khối lớp kia xếp là :

306 : 9 = 34 (hàng).

111.

HD:

112.

HD :

Xe sản phẩm hai chở được là :

2150 + 150 = 2300 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được ỉà :

(2150 + 2300) : 2 = 2225 (kg).

113.

a) 48 : (2 X 3) = 48 : 6 48 : (2 X 3) = 48 : 2 : 3

= 8 = 24 : 3 = 8

48 : ( 2 x 3 ) = 48 : 3 : 2

= 16 : 2 = 8

b) 128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 8 =16

128 : ( 4 x 2 ) = 128 : 4 : 2 = 32 : 2 = 16

128 : ( 4 x 23 ) = 128 : 2 : 4 = 64 : 4 = 16 

114.

a) (24 X 5) : 4 = 120 : 4 ( 24 x 5 ) : 4 = 24 : 4 x 5

= 30 = 6 x 5

= 30

b) (125 X 6) : 3 = 750 : 3 ( 125 x 6 ) : 3 = 125 x ( 6 : 3 )

= 125 x 2 = 250

115.

a) (25 X 32) : 8 = 25 X (32 : 8)

= 25 X 4

= 100

b) (56 X 125) : 7 = 56 : 7 X 125

= 8X 125

= 1000

116.

HD :

Cách 1 :

Số gạo vào 8 bao là :

50 X 8 = 400 (kg)

Số gạo đã cung cấp là :

400 : 4 = 100 (kg). Phương pháp 2:

cách 2 : Số bao gạo đã cung cấp là :

8:4 = 2 (bao)

Số gạo đã cung cấp là :

50 X 2 = 100 (kg).

117.

a) X x 30 =2340 b) 39600 : X = 90

X = 2340 : 30 X = 39600 : 90

X = 78 X = 440

118.

Đáp số : 90 : đôi mươi = 4 dư 1 ( S )

90 : đôi mươi = 4 ( dư 10) ( Đ)

120.

HD:

a) tổng thể đường cửa hàng đó đã bán trong 4 tuần của tháng 2 là :

2050 + 2130 + 2210 + 2290 = 8680 (kg)

Trung bình mỗi tuần siêu thị đó đã bán được là :

8680 : 4 = 2170 (kg).

b) Tháng 2 năm 2005 bao gồm 28 ngày.

Trung bình mỗi ngày shop đó đã bán được là :

8680 : 28 = 310 (kg)

Hoặc có thể làm theo cách tiếp sau đây :

Mỗi tuần lễ bao gồm 7 ngày chào bán hàng.

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là :

2170 : 7 = 310 (kg).

121.

HD :

Thực hiện phép phân tách ta bao gồm :

2340 : 50 = 46 (dư 40)

Vậy đóng được rất nhiều nhất 46 bao xi măng và còn quá 40kg xi măng.

122.

C

123.

HD :

Số bút kéo ra từ 90 vỏ hộp là :

2X 90 = 180 (bút)

Số bút kéo ra này đúng thông qua số bút có trong những hộp nguyên là :

90 -75 = 15 (hộp)

Số bút trong những hộp nguyên là :

180 : 15 = 12 (bút).

124.

HD :

vì số phân tách là 9 nên số dư lớn số 1 là :

9-1=8

Số bị phân chia là :

222 X 9 + 8 = 2006.

125.

HD :

Vì số dư là 44 buộc phải số chia bé nhỏ nhất là :

44 + 1 = 45

Số bị phân tách là :

123 X 45 + 44 = 5579.

126.

HD : Số bị chia bị viết sai là :

226 X 135 + 60 = 30570

Vì số bị phân tách viết không nên chữ số hàng nghìn là 7 thành 5, chữ số hàng trăm là 5 thành 7 nên số bị chia đúng là 30750.

Để học tốt bài học phân chia cho số tất cả một chữ số, chuyenbentre.edu.vn gởi đến các em phương thức giải toán lớp 4 phân chia cho số gồm một chữ số dễ hiểu nhất. Các em thuộc theo dõi nhé !

I. Phía dẫn biện pháp chia đến số gồm một chữ số

– triển khai phép phân tách từ trái sang phải.

– rước lần lượt từng đơn vị chức năng số của số bị chia để chi cho số chia. 

– nếu số đó bé dại hơn số chia, ta thường xuyên lấy thêm số kế bên phải của nó nhằm chia.

Ví dụ:

1) 127652 : 2 = ?

*

– Số bị phân tách là : 127652

– Số chia là: 2

Thực hiện phép chia từ trái sang trọng phải, rước lần lượt từng số phân chia cho 2.

Hướng dẫn:

Ta đem 1 phân tách 2, nhưng vị 1

bởi thế 12 phân chia 2 được 6, viết 6;

6 nhân 2 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 có nghĩa là 7.

7 phân tách 2 bởi 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6 ; 7 trừ 6 bởi 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 phân tách 2 bởi 8, viết 8

8 nhân 2 bởi 16 ; 16 trừ 16 bằng 0, viết 0

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 tức là 5

5 phân tách 2 bởi 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4 ; 5 trừ 4 bởi 1 ; viết 1

– Hạ 2 xuống, ta được số 12

12 chia 2 bằng 6, viết 6

6 nhân 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 ; viết 0

Kết luận: 127652 : 2 = 63826

2) 245637 : 4 = ?

*

– Số bị chia là : 245637

– Số phân tách là: 4

Thực hiện tại phép chia từ trái lịch sự phải, lấy lần lượt từng số phân chia cho 4.

Hướng dẫn: 

– Ta mang 2 phân tách 4, nhưng vì 2

như vậy 24 phân tách 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 tức là 5.

5 phân chia 4 bởi 1, viết 1

4 nhân 1 bởi 4 ; 5 trừ 4 bằng 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

 16 phân chia 4 bằng 4, viết 4

 4 nhân 4 bằng 16 ; 16 trừ 16 bằng 0, viết 0.

– Hạ 3 xuống, ta được số 03 có nghĩa là 3.

3 nhỏ tuổi hơn 4 buộc phải không thể chia

Hạ tiếp số 7 xuống, ta được 37

37 phân tách 4 bằng 9, viết 9

9 nhân 4 bởi 36 ; 37 trừ 36 bởi 1, viết 1.

Kết luận: 245637 : 4 = 6149 (dư 1)

II. Một số chú ý khi thực hiện chia mang lại số có 1 chữ số 

 – Khi phân chia cho số có một chữ số ta đặt tính rồi tính

 – tiến hành phép phân chia theo đồ vật tự từ bỏ trái lịch sự phải 

 – Phép chia sau khi chia không còn số bị phân chia mà vẫn còn đó số dư thì phép phân chia đó là phép chia có dư

 – trong phép chia, số dư bởi 0 thì phép chia là phép phân chia hết, số dư không giống 0 thì phép phân tách là phép chia bao gồm dư

 – vào phép chia có dư, số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

III. Bài xích tập vận dụng chia đến số bao gồm một chữ số :

1. Đặt tính rồi tính: 

a. 274896 : 2 

*

– Ta mang 2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7 

7 phân tách 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bởi 6 ; 7 trừ 6 bởi 1, viết 1

– Hạ 4 xuống, ta được số 14

14 chia 2 bởi 7, viết 7

7 nhân 2 bằng 14 ; 14 trừ 14 bởi 0, viết 0

– Hạ 8 xuống, ta được số 08 có nghĩa là 8

8 phân chia 2 bởi 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0 ; viết 0

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 có nghĩa là 9

9 phân chia 2 bằng 4, viết 4

4 nhân 2 bởi 8 ; 8 trừ 9 bằng 1 ; viết 1

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 phân chia 2 bằng 8, viết 8

8 nhân 2 bởi 16 ; 16 trừ 16 bởi 0 ; viết 0

Kết luận: 274896 : 2 = 137448

b. 209457 : 5

*

– Ta lấy 2 phân chia 5, nhưng vì chưng 2

Ta có trăng tròn chia 5 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20; đôi mươi trừ 20 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 có nghĩa là 9

9 phân chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 9 trừ 5 bởi 4, viết 4

– Hạ 4 xuống, ta được số 44

44 chia 5 bởi 8, viết 8

8 nhân 5 bằng 40 ; 44 trừ 40 bởi 4, viết 4

– Hạ 5 xuống, ta được số 45

45 phân tách 5 bằng 9, viết 9

9 nhân 5 bởi 45 ; 45 trừ 45 bằng 0 ; viết 0

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7

7 phân chia 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 7 trừ 5 bởi 2 ; viết 2

– 2 quan yếu chia mang lại 5 được nữa cần 2 đó là số dư

Kết luận: 209457 : 5 = 41891 (dư 2)

2. Fan ta đổ một thùng nước đựng 23848 lít nước bào 4 bình nước. Hỏi từng bình chứa bao nhiêu lít nước.

Hướng dẫn:

Số lít nước từng bình nước nhỏ chứa là:

23848 : 4 = 5962 (lít nước)

Đáp số: 5962 lít nước 

IV. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 phân tách cho số tất cả một chữ số 

Sau khi đã thâu tóm kiến thức cùng với phương thức để giải những bài toán liên quan đến phép chia số cho 1 chữ số, SGK Toán 4, trang 77

1. Đặc tính rồi tính:

a. 278157 : 3 = 92719

*

304968 : 4 = 76242

*

408090 : 5 = 81618

*

b. 158735 : 3 = 52911 (dư 2) 

*

 475908 : 5 = 95181 (dư 3)

*

301849 : 7 = 43121 (dư 2)

*

2. Người ta đổ phần đông 128610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn:

Số lít xăng mỗi bể cất là: 

128610 : 6 = 21435 (lít)

Đáp số: 21435 lít xăng

3. Người ta xếp 187259 dòng áo vào hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được vào các nhất bao nhiêu hộp cùng còn quá mấy cái áo?

Hướng dẫn:

Ta tiến hành phép chia: 

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy rất có thể xếp được rất nhiều nhất 23406 hộp cùng còn quá 2 loại áo

Đáp số: 23406 hộp và còn vượt 2 loại áo.

Xem thêm: Bài mẫu viết thư upu chủ đề người hùng của em ”, “hãy viết một bức thư về người hùng của em”

V. Giải bài bác tập sách giáo khoa toán lớp 4 chia cho số gồm một chữ số

Để có thể nằm rõ rộng về dạng bài bác tập phép chia cho sô một chữ số, ta cùng cho phần luyện tập, SGK Toán 4, trang 78

1. Đặc tính rồi tính: 

a. 67494 : 7 = 9642

42789 : 5 = 8557

b. 359361 : 9 = 39929

238057 : 8 = 29757 (dư 1)

2. Tìm nhị số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a. 42506 cùng 18472

Hai lần số bé xíu là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé nhỏ là: 24034 : 2 = 12017

Số lớn là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b. 137895 và 85287

 Hai lần số bé là:

137895 – 85287 = 52608

Số bé nhỏ là: 52608 : 2 = 26304

Số khủng là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

3. Một chuyến xe cộ lửa tất cả 3 toa xe, từng toa chở 14580kg mặt hàng và bao gồm 6 toa xe pháo khác, từng toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở từng nào ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn: 

Số toa xe cộ lửa chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng vì 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng vị 9 toa xe chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe cộ chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

4. Tính bởi hai cách:

a. (33164 + 28528) : 4

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

b. (403494 – 16415) : 7

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297

V. Lời Kết:

chuyenbentre.edu.vn hy vọng tất các các em học sinh đều hiểu bài và phương thức làm bài xích toán lớp 4 phân chia cho số tất cả một chữ số.