Thay đổi thời gian chốt số liệu báo cáo tài chính

Đây là câu chữ đáng để ý được nói tại Thông tứ 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán túi tiền nhà nước và chuyển động nghiệp vụ Kho bạc tình nhà nước.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư theo thông tư 77


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 77/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 mon 7 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNGNGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ngân sách Nhànước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ phương tiện Kế toán số88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật thanh toán giao dịch điện tửsố 51/2005/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thôngtin số 67/2006/QH11 ngày 29 mon 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một sốđiều của Luật giá cả nhà nước;

Căn cứ Nghị định số174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của phương tiện Kế toán;

Căn cứ Nghị định số26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thihành luật thanh toán giao dịch điện tử về chữ ký kết và dịch vụ xác thực chữ ký kết số;

Căn cứ Nghị định số106/2011/NĐ-CP ngày 23 mon 11 năm 2011 của chính phủ bổ sung cập nhật sửa đổi một sốđiều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 trong năm 2007 của chính phủ nước nhà quyđịnh cụ thể thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký kết và thương mại & dịch vụ chứng thựcchữ cam kết số;

Căn cứ Nghị định số170/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của chính phủ bổ sung cập nhật sửa đổi một sốđiều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 mon 02 trong năm 2007 của cơ quan chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành luật thanh toán điện tử về chữ cam kết và dịch vụ chứng thựcchữ cam kết số cùng Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 mon 11 năm 2011 của Chínhphủ;

Căn cứ Nghị định số27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch thanh toán điện tử trong vận động tàichính;

Căn cứ Nghị định số56/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 mon 02 năm 2007 của cơ quan chính phủ về giao dịch thanh toán điệntử trong chuyển động tài chính;

Căn cứ Nghị định số71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của chính phủ nước nhà về việc quy định chitiết một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp technology thôngtin;

Căn cứ ra quyết định số26/2015/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 7 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ nước nhà quy định chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ
Tài chính;

Theo kiến nghị của Tổng Giámđốc Kho bạc Nhà nước;

Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu banhành Thông bốn hướng dẫn chế độ kế toán chi tiêu nhà nước và vận động nghiệpvụ Kho bạc Nhà nước, như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tứ này hướng dẫn chính sách kếtoán giá cả nhà nước và vận động nghiệp vụ Kho bạc tình Nhà nước (KBNN).

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng cho các cơquan, đơn vị sau:

1. Những đơn vị vào hệ thống
KBNN;

2. Cơ cỗ áo chính các cấp,bao gồm:

a) bộ Tài thiết yếu (các Vụ, Cụcthuộc cỗ Tài chủ yếu tham gia quy trình thống trị phân bổ giá cả nhà nước);

b) Sở Tài chính các tỉnh, thànhphố trực ở trong trung ương;

c) chống Tài bao gồm – Kế hoạchcác quận, huyện, thị xã, thành phố trực ở trong tỉnh;

3. Những đơn vị dự toán những cấptham gia TABMIS;

4. Các đơn vị khác có giao dịchvới KBNN.

Điều 3. Giảithích tự ngữ

1. TABMIS: là tên gọi viếttắt bằng tiếng Anh của khối hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho tệ bạc (Tên đầyđủ bởi tiếng Anh là: Treasury and Buget Management Information System).

2. Kho tài liệu thu - bỏ ra ngânsách nhà nước: Là hệ thống thông tin giá thành nhà nước (NSNN) tích hợp, tậptrung vị Cục Tin học cùng Thống kê tài bao gồm - cỗ Tài bao gồm quản lý, được tíchhợp từ khá nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trong những số ấy có khối hệ thống TABMIS theo tần suấthàng ngày để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quản lý của cỗ Tàichính, các cơ quan làm chủ nhà nước và nhu cầu của người dùng khác.

3. Kho tài liệu và lý lẽ thốngkê, phân tích nghiệp vụ: Là khối hệ thống thông tin tổng đúng theo của KBNN về NSNN vànghiệp vụ KBNN, giao hàng việc khai thác trong khối hệ thống KBNN và hỗ trợ dữ liệucho Kho dữ liệu thu - chi NSNN.

Điều 4. Đốitượng của kế toán giá cả nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN

1. Tiền và các khoản tương đươngtiền;

2. Những khoản thu, đưa ra NSNN theocác cung cấp ngân sách, những khoản thu, chi những quỹ tài bao gồm khác ở trong nhà nước;

3. Những khoản vay cùng tình hìnhtrả nợ vay mượn của NSNN;

4. Những khoản giao dịch thanh toán trong vàngoài hệ thống KBNN;

5. Tiền gửi của những đơn vị, tổchức, cá thể tại KBNN;

6. Các khoản kết dư NSNN cáccấp;

7. Dự toán và tình trạng phân bổdự toán tởm phí các cấp;

8. Các khoản đầu tư chi tiêu tài chínhngắn hạn với dài hạn;

9. Những loại tài sản ở trong nhà nướcđược cai quản tại KBNN.

Điều 5. Nộidung kế toán tài chính NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN

Kế toán NSNN và hoạt động nghiệpvụ KBNN là bài toán thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cungcấp tin tức một giải pháp kịp thời, đầy đủ, thiết yếu xác, trung thực, liên tiếp và cóhệ thống về: Tình hình phân chia dự toán ngân sách đầu tư NSNN; tình trạng thu, chi NSNN;Tình hình vay cùng trả nợ vay của NSNN; những loại tài sản trong phòng nước vì KBNNđang cai quản và các vận động nghiệp vụ KBNN.

Điều 6. Tổchức máy bộ kế toán NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN

Điều 7.Nhiệm vụ của kế toán NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN

1. Thu thập, ghi chép, cách xử trí vàquản lý dữ liệu tập trung trong toàn khối hệ thống về thực trạng quản lý, phân chia dựtoán chi ngân sách chi tiêu các cấp; Tình hình tiến hành thu, chi NSNN các cấp; Cáckhoản vay mượn và thực trạng trả nợ vay của NSNN; các loại gia sản do KBNN cai quản vàcác vận động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:

a) dự toán chi NSNN;

b) các khoản thu, bỏ ra NSNN cáccấp;

c) những khoản vay và tình hìnhtrả nợ vay mượn của NSNN;

d) những quỹ tài chính, mối cung cấp vốncó mục đích;

đ) chi phí gửi của các tổ chức, cánhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có);

e) những loại vốn bằng tiền: Tiềnmặt, tiền nhờ cất hộ ngân hàng, các khoản tương đương tiền;

g) các khoản tạm thời ứng, cho vay,thu hồi vốn vay cùng vốn không giống của KBNN;

h) các tài sản quốc gia, kim khíquí, đá quí và các tài sản không giống thuộc trách nhiệm làm chủ của KBNN;

i) Các chuyển động giao dịch,thanh toán trong và ngoài khối hệ thống KBNN;

k) Các hoạt động nghiệp vụ kháccủa KBNN.

2. Kiểm soát vấn đề chấp hành chếđộ quản lý tài chính, cơ chế thanh toán và những chế độ, dụng cụ khác của Nhànước tương quan đến thu, bỏ ra NSNN, vay, trả nợ vay mượn của NSNN và vận động nghiệpvụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của KBNN.

3. Chấp hành chế độ báo cáo tàichính, report quản trị theo quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn cácsố liệu, thông tin kế toán buộc phải thiết, theo yêu mong về việc khai thác thông tin,cơ sở tài liệu kế toán trên TABMIS theo phân quyền cùng quy định khai thác dữliệu, trao đổi, tin báo giữa những đơn vị trong ngành Tài bao gồm vớicác đơn vị liên quan lại theo quy định; Đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kế toánphục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán NSNN, công tác thống trị nợ và điềuhành các hoạt động nghiệp vụ của những cơ săng chính và hệ thống KBNN.

Điều 8.Phương pháp ghi chép

Phương pháp biên chép kế toán
NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN là phương pháp “ghi sổ kép”. Cách thức “ghisổ đơn” được vận dụng trong từng trường hợp theo cơ chế cụ thể.

Điều 9. Đơnvị tính vào kế toán

1. Đơn vị chi phí tệ sử dụngtrong kế toán là đồng vn (ký hiệu non sông là “đ”, ký hiệu quốc tế là“VND”). Kế toán tài chính ngoại tệ yêu cầu ghi theo nguyên tệ cùng quy thay đổi ra đồng Việt Namtheo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do bộ Tài thiết yếu quy định trên thời điểm hạchtoán. Vào trường hợp vắt thể, nếu tất cả quy định tỷ giá bán khác của ban ngành Nhà nướccó thẩm quyền, thì kế toán triển khai theo cơ chế đó.

2. Đơn vị hiện tại vật sử dụng trong kếtoán là đơn vị đo pháp định ở trong nhà nước (tấn, tạ, yến, kilogam, mét vuông, métkhối và những đơn vị tính toán khác theo giải pháp của pháp luật về đo lường). Đốivới những hiện vật có mức giá trị nhưng ngoài được thành chi phí thì cực hiếm ghisổ được tính theo giá chỉ quy ước là 01 VND cho 01 đơn vị chức năng hiện đồ dùng làm solo vịtính. Ngôi trường hợp quan trọng được sử dụng thêm những đơn vị đo lường khác phù hợpvới các quy định rõ ràng trong công tác quản lý.

3. Lúc lập report tài chínhhoặc công khai báo cáo tài bao gồm sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toánđược làm tròn số bởi cách:

- Đối với đồng Việt Nam: Chữ sốsau chữ số hàng đơn vị tiền tệ rút gọn gàng nếu bằng năm (5) trở lên trên thì được tăngthêm một (1) solo vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

- Đối với nước ngoài tệ: Chữ số thậpphân phần ngàn (chữ số thiết bị 3 sau lốt phẩy thập phân), nếu bằng năm (5) trở lênthì được tăng thêm một trong những phần trăm (1%) 1-1 vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì khôngtính.

4. Trường vừa lòng quy đổi tỷ giángoại tệ, đối với số tiền bởi Đồng nước ta đã được quy đổi, phương thức làmtròn số cũng được thực hiện nay theo công cụ tại Khoản 3 của Điều này.

Điều 10.Chữ viết, chữ số áp dụng trong trong kế toán công ty nước

1. Chữ viết thực hiện trong kếtoán là tiếng Việt. Ngôi trường hợp thực hiện tiếng quốc tế trên chứng từ kế toánthì phải sử dụng đồng thời giờ đồng hồ Việt cùng tiếng nước ngoài. Các chứng từ bỏ kế toánbằng giờ đồng hồ nước ngoài, khi áp dụng ghi sổ kế toán đề nghị dịch ngôn từ chủ yếuquy định trên Khoản 1, Điều 16, phép tắc Kế toán 2015 ra tiếng
Việt. Đơn vị kế toán phụ trách về tính chính xác, khá đầy đủ của nội dungdịch ra giờ Việt và bạn dạng dịch nên đính kèm với bạn dạng chính bằng tiếng nướcngoài.

2. Tài liệu kèm theo triệu chứng từ kếtoán bằng tiếng quốc tế không phải dịch ra giờ Việt trừ khi tất cả yêu ước củacơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền.

3. Chữ số áp dụng trong kế toánlà chữ số Ả-Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số sản phẩm nghìn, triệu,tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữsố hàng đơn vị phải để dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đối chọi vị.

Điều 11. Kỳkế toán

1. Kỳ kế toán NSNN và hoạt độngnghiệp vụ KBNN gồm: Kỳ kế toán tài chính tháng với kỳ kế toán tài chính năm.

a) Kỳ kế toán tài chính tháng là khoảngthời gian được tính từ thời điểm ngày 01 cho đến khi hết ngày cuối cùng của tháng (dương lịch).

b) Kỳ kế toán tài chính năm (niên độ kếtoán) là khoảng thời gian được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 (dươnglịch).

2. Kỳ kế toán được áp dụng đểkhóa sổ kế toán với lập báo cáo tài chính theo nguyên lý trong Thông tứ này. Tổng
Giám đốc KBNN quy định quy chế mở, đóng kỳ kế toán trên TABMIS và hướng dẫnviệc khóa sổ, lập báo cáo theo các kỳ khác phục vụ yêu cầu cai quản cụ thể.

Điều 12.Kiểm kê tài sản trong những đơn vị KBNN

1. Kiểm kê tài sản là việc cân,đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản,nguồn vốn hiện có tại thời khắc kiểm kê nhằm kiểm tra, đối chiếu với số liệutrong sổ kế toán.

2. Những đơn vị KBNN nên kiểm kêtài sản trong các trường thích hợp sau:

a) cuối kỳ kế toán tháng, năm;

b) Chia, tách, phù hợp nhất, sápnhập, giải thể, hoàn thành hoạt động;

c) xẩy ra hỏa hoạn, đồng đội lụt,thiên tai tạo thiệt hại gia tài và những thiệt hại bất thường khác làm hình ảnh hưởngtới sự biến động của tài sản;

d) Đánh giá chỉ lại gia sản theoquyết định của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền;

đ) những trường đúng theo khác theo quyđịnh của pháp luật.

3. Sau thời điểm kiểm kê tài sản, đơnvị KBNN buộc phải lập báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm kê. Trường hợp gồm chênh lệchgiữa số liệu thực tiễn kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, cần xác địnhnguyên nhân và đề xuất phản ánh số chênh lệch, công dụng xử lý vào sổ kế toán tài chính trướckhi lập report tài chính.

4. Vấn đề kiểm kê yêu cầu phản ánhđúng thực tế tài sản, nguồn hình thành gia sản tại solo vị; tín đồ lập và ký báocáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải phụ trách về kết quả kiểm kê trên đơnvị mình.

Điều 13.Thanh tra, kiểm tra kế toán

1. Thủ trưởng, kế toán tài chính trưởngcác đơn vị chức năng KBNN, những đơn vị khác gia nhập TABMIS yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnhchế độ kiểm tra kế toán đối với đơn vị cấp cho dưới và nội bộ đơn vị, hoạt độngkiểm tra của đơn vị chức năng cấp trên và chuyển động thanh tra, kiểm tra của những cơ quancó thẩm quyền ở trong phòng nước. Cơ quan tất cả thẩm quyền thanh tra, kiểm tra kế toánphải có đưa ra quyết định thanh tra, kiểm tra kế toán, trong số ấy ghi rõ nội dung, thờigian thanh tra, kiểm tra, bao gồm quyền yêu cầu KBNN và đơn vị khác tham gia TABMISđược thanh tra, bình chọn cử bạn phối hợp, góp đoàn thanh tra, kiểm tratrong thời gian tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Thời gian chất vấn kế toán khôngquá 10 ngày có tác dụng việc, trường hợp cần thiết có thể kéo dãn nhưng không thật 05ngày làm cho việc đối với mỗi cuộc kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra kế toán tài chính phảichịu trọng trách về công dụng kiểm tra cùng các tóm lại trong biên bản kiểm tra.

2. Thủ trưởng, kế toán trưởngcác đơn vị chức năng KBNN và những đơn vị khác gia nhập TABMIS được thanh tra, kiểm traphải cung cấp đầy đủ những tài liệu kế toán quan trọng và giải trình theo yêu thương cầucủa đoàn kiểm tra, trong phạm vi câu chữ kiểm tra; phải triển khai nghiêmchỉnh những kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với chế độ hiện hànhtrong phạm vi trọng trách của mình.

3. Tổng giám đốc KBNN hướng dẫnchế độ kiểm tra, quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán đơn vị nước vào Hệ thống
KBNN; Trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính phát hành Chế độ bình chọn kế toán liên quanđến các đơn vị khác gia nhập TABMIS.

Điều 14.Tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán là triệu chứng từ kếtoán, sổ kế toán, report tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán, báocáo kiểm soát kế toán cùng tài liệu khác có liên quan đến kế toán đượcthể hiện dưới hiệ tượng các tin tức trên giấy và thôngđiệp dữ liệu điện tử.

Điều 15. Giữ trữ, bảo quản, tiêu bỏ và hỗ trợ thông tin, tài liệu kếtoán

1. Tài liệu kếtoán nên đưa vào tàng trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ngừng kỳ kếtoán năm hoặc kết thúc các bước kế toán.

3. Tư liệu kếtoán điện tử được lưu trữ dưới dạng thông điệp tài liệu điện tử phải đáp ứng nhu cầu đầyđủ những điều kiện sau đây:

a) nội dung củathông điệp dữ liệu đó phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và tra cứu vãn được vào thờihạn giữ trữ.

b) ngôn từ củathông điệp dữ liệu này được lưu trong chủ yếu khuôn dạng mà lại nó được khởi tạo, gửi,nhận hoặc vào khuôn dạng có thể chấp nhận được để thể hiện đúng đắn nội dung dữ liệu đó.

c) Thông điệp dữ liệu này được lưu theo mộtcách thức độc nhất định cho phép xác định xuất phát khởi tạo, nơi đến, thời giờ gửihoặc thừa nhận thông điệp dữ liệu.

d) Nội dung, thờihạn lưu giữ trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo chính sách của phápluật về lưu trữ.

đ) Khi gồm yêu cầucủa cơ quan tất cả thẩm quyền, đơn vị chức năng phải có nhiệm vụ in ra giấy các tài liệukế toán lưu trữ trên phương tiện đi lại điện tử, ký chứng thực của người thay mặt đại diện theopháp lao lý hoặc kế toán tài chính trưởng (phụ trách kế toán) và đóng lốt (nếu có) nhằm cungcấp theo thời hạn yêu ước của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

4. Tư liệu kếtoán đã tàng trữ chỉ được đưa ra sử dụng khi được sự đồng ý của Thủ trưởng,Kế toán trưởng đơn vị KBNN và những đơn vị khác thâm nhập TABMIS. Nghiêm cấm mọitrường hợp cung ứng tài liệu kế toán ra phía bên ngoài đơn vị hoặc với tài liệu kếtoán ra khỏi đơn vị kế toán đơn vị nước khi không được phép bằng văn bạn dạng của Thủtrưởng đơn vị KBNN và đơn vị khác thâm nhập TABMIS.

5. Tổng Giám đốc
KBNN quy định quy định bảo quản, lưu trữ và tiêu diệt tài liệu kế toán tài liệukế toán áp dụng cho các đơn vị trong khối hệ thống KBNN; trình bộ trưởng liên nghành Bộ Tàichính phát hành chế độ tàng trữ tài liệu kế toán áp dụng cho các đơn vị khác thựchiện TABMIS.

Điều 16. Ứng dụng tin học tập vào công tác kế toán

Thực hiện nay việckhai thác, đàm phán và cung ứng dữ liệu kế toán, thông tin báo cáo với những cơquan trong lĩnh vực Tài chính và các đơn vị khác theo đúng quy chế cung cấp, traođổi thông tin do cỗ Tài chủ yếu quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 17. Văn bản của triệu chứng từ kế toán

2. Ngoài ra nộidung chủ yếu theo giải pháp nêu trên, trong kế toán tài chính NSNN và chuyển động nghiệp vụ
KBNN, ngôi trường hợp cần thiết chứng trường đoản cú kế toán hoàn toàn có thể được bổ sung thêm những nộidung (yếu tố) không giống theo phương pháp của tổng giám đốc KBNN.

Điều 18. Mẫu bệnh từ kế toán

Mẫu triệu chứng từ kếtoán này bao gồm mẫu bệnh từ kế toán phải và mẫu chứng từ kế toán hướngdẫn.

1. Mẫu chứng từ kếtoán phải là mẫu chứng từ đặc biệt quan trọng có quý hiếm như tiền, gồm: séc, biên laithu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái và những mẫu chứngtừ cần khác. Biểu mẫu chứng từ kế toán nên do cỗ Tài chính hoặc đơnvị được cỗ Tài bao gồm ủy quyền in cùng phát hành. Đơn vị kế toán bắt buộc thực hiệnđúng chủng loại và ngôn từ ghi chép trên hội chứng từ.

2. Mẫu chứng từ kếtoán trả lời là mẫu chứng từ kế toán tài chính do bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu (hoặc Tổng
Giám đốc KBNN được bộ trưởng Bộ Tài bao gồm ủy quyền) giải pháp về biểu chủng loại và nộidung ghi chép. Đơn vị kế toán tài chính được phép lập chứng từ kế toán tài chính trên đồ vật vi tínhnhưng phải đảm bảo đúng mẫu và đúng văn bản ghi chép trên giấy theo quyđịnh.

Điều 19. Chứng từ năng lượng điện tử

1. KBNN được sửdụng chứng từ điện tử (gồm có: bệnh từ năng lượng điện tử của KBNN, hội chứng từ điện tử dongân hàng và những cơ quan liên quan chuyển đến) để thực hiện thanh toán, hạchtoán kế toán theo mức sử dụng của cơ quan chính phủ và cỗ Tài chính.

2. Bệnh từ điệntử được dùng làm chứng từ kế toán khi gồm đủ những nội dung chính sách cho bệnh từkế toán và được mã hóa đảm bảo bình an dữ liệu năng lượng điện tử trong quá trình xửlý, truyền tin và lưu trữ. Hội chứng từ điện tử được lưu giữ trong các vật với tin(băng từ, đĩa từ, các thiết bị lưu trữ điện tử, những loại thẻ thanh toán) đượcbảo quản, làm chủ như tài liệu kế toán ở dạng nguyên phiên bản và phải có đủ thiết bịphù phù hợp để áp dụng khi phải thiết.

3. Chứng từ năng lượng điện tử đã không còn thời hạn tàng trữ theo quy định, nếu không cóquyết định khác của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việctiêu hủy bệnh từ năng lượng điện tử ko được làm ảnh hưởng đến tính toàn diện của cácchứng từ năng lượng điện tử, tài liệu kế toán không tiêu hủy với phải bảo đảm an toàn sự hoạt độngbình hay của hệ thống thông tin kế toán.

4. Chứng từ điệntử sẽ tham gia thanh toán trong thời hạn tàng trữ không được phép hủy, những trườnghợp điều chỉnh sai lầm trong giao dịch điện tử được phía dẫn ví dụ tại cácphần hành nghiệp vụ.

5. Tổng Giám đốc
KBNN quy định các trường hợp thực hiện chứng từ kế toán tài chính dưới bề ngoài chứng từđiện tử theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn ví dụ việc lập, mã hóa,luân chuyển, lưu trữ chứng từ năng lượng điện tử và khai thác dữ liệu năng lượng điện tử trong hệthống KBNN.

Điều 20. Thay đổi chứng từ điện tử, bệnh từ giấy

1. Khi cần thiết, triệu chứng từ năng lượng điện tử hoàn toàn có thể chuyển sang triệu chứng từ giấy,nhưng phải đáp ứng đủ các đk sau:

a) phản ảnh toànvẹn nội dung của bệnh từ điện tử;

b) bao gồm ký hiệuriêng xác thực đã được chuyển đổi từ triệu chứng từ năng lượng điện tử sang chứng từ giấy;

c) gồm thời gian,chữ ký kết và họ tên của người thực hiện chuyển từ chứng từ năng lượng điện tử sang chứng từgiấy.

2. Khi bắt buộc thiết, triệu chứng từ giấy hoàn toàn có thể chuyển sang hội chứng từ điện tử,nhưng phải đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau:

a) phản chiếu toànvẹn ngôn từ của bệnh từ giấy;

b) bao gồm ký hiệuriêng xác thực đã được đưa từ hội chứng từ giấy sang hội chứng từ điện tử;

c) tất cả chữ cam kết và họtên của người thực hiện chuyển từ bệnh từ giấy sang hội chứng từ điện tử.

3. Lúc một chứngtừ bằng giấy được đưa thành hội chứng từ năng lượng điện tử để giao dịch giao dịch thanh toán thìchứng từ điện tử sẽ sở hữu được giá trị để tiến hành nghiệp vụ thanh toán, lúc đó, chứngtừ bởi giấy chỉ có giá trị lưu trữ để theo dõi với kiểm tra, không tồn tại hiệu lựcgiao dịch, thanh toán.

4. Lúc 1 chứngtừ năng lượng điện tử đã tiến hành nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm chuyển thành chứng từ bằnggiấy thì triệu chứng từ bằng giấy kia chỉ có mức giá trị gìn giữ để ghi sổ kế toán, theodõi với kiểm tra, không tồn tại hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

5. Việc chuyển đổichứng từ bằng giấy thành chứng từ điện tử hoặc ngược lại được thực hiện theoquy định về lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản, tàng trữ chứng từ điện tửvà bệnh từ bằng giấy, bên cạnh đó theo lý lẽ về việc giao dịch điện tử tronglĩnh vực tài chính, KBNN.

Điều 21. Chữ ký kết điện tử

1. Chữ ký kết điện tửđược chế tạo ra lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các bề ngoài khácbằng phương tiện đi lại điện tử, nối sát hoặc phối hợp một giải pháp lô gíc với thông điệpdữ liệu, bao gồm khả năng xác nhận người cam kết thông điệp dữ liệu và chứng thực sự chấpthuận của fan đó đối với nội dung thông điệp tài liệu được ký.

2. Chữ ký điện tử đượcxem là bảo đảm an ninh nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàndo các bên giao dịch thanh toán thỏa thuận và đáp ứng được những điều khiếu nại sau đây:

a) dữ liệu tạo chữký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sửdụng;

b) tài liệu tạo chữký điện tử chỉ nằm trong sự kiểm soát của bạn ký tại thời gian ký;

c) mọi thay đổiđối với chữ cam kết điện tử và văn bản của thông điệp dữ liệu sau thời gian ký đềucó thể bị phân phát hiện;

3. Tổng giám đốc
KBNN quy định chính sách trách nhiệm của cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ chữký điện tử theo đúng các quy định của chính phủ và của cục Tài chính.

Điều 22. Lập chứng tự kế toán

1. Số đông nghiệp vụkinh tế, tài bao gồm phát sinh liên quan đến hoạt động thu, đưa ra NSNN và hoạt độngnghiệp vụ KBNN đều phải lập chứng từ bỏ kế toán; chứng từ kế toán tài chính chỉ được lậpmột lần cho mỗi nghiệp vụ khiếp tế, tài thiết yếu phát sinh.

2. Phương thức lậpchứng từ kế toán tài chính giấy

Chứng trường đoản cú kếtoán giấy có thể được lập thủ công hoặc lập trên máy tính in ra phiên bản giấy. Đốivới bệnh từ kế toán được lập cùng in ra trên máy tính phải bảo vệ nội dung củachứng từ bỏ kế toán biện pháp tại Điều 16 của phép tắc Kế toán 2015và quy định ví dụ đối với mỗi loại hội chứng từ kế toán theo qui định hiện hành.

3. Yêu cầu đối vớiviệc lập bệnh từ kế toán

a) trên chứng từkế toán yêu cầu ghi đầy đủ, rõ ràng, đúng chuẩn các câu chữ theo quy định; Chữviết bên trên chứng từ phải cùng một đường nét chữ, ghi rõ ràng, biểu hiện đầy đủ, đúngnội dung phản ánh, ko được tẩy xoá; lúc viết buộc phải dùng cùng một màu mực,loại mực không phai; không viết bằng mực đỏ.

b) Về ghi số tiềnbằng số và bằng chữ trên hội chứng từ: Số chi phí viết bằng chữ nên khớp đúng với sốtiền viết bằng số; tổng cộng tiền nên khớp đúng cùng với tổng các số tiền bỏ ra tiết;chữ cái trước tiên phải viết bằng chữ in hoa, đa số chữ còn lại không được viếtbằng chữ in hoa; bắt buộc viết cạnh bên đầu dòng, chữ viết cùng chữ số bắt buộc viết liên tụckhông để giải pháp quãng, ghi hết dòng new xuống dòng khác, ko được viết tắt,không viết chèn dòng, ko viết đè lên trên chữ in sẵn; chỗ trống cần gạch chéođể ko thể sửa chữa, thêm số hoặc thêm chữ. Chứng từ bị tẩy xoá, sửa chữađều không có giá trị giao dịch và ghi sổ kế toán. Khi viết không nên vào mẫu chứngtừ in trước thì đề nghị hủy quăng quật bằng biện pháp gạch chéo cánh chứng tự viết sai.

c) nhân tố ngày,tháng, năm của chứng từ đề nghị viết bằng số.

d) Chứng trường đoản cú lậptheo bộ có khá nhiều liên cần được lập một lần cho toàn bộ các liên theo thuộc mộtnội dung bằng thứ vi tính, lắp thêm chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợpđặc biệt phải lập nhiều liên tuy vậy không thể viết một lần toàn bộ các liênchứng từ bỏ thì có thể viết nhì lần cơ mà phải đảm bảo an toàn thống nhất phần lớn nội dungtrên tất cả các liên chứng từ.

đ) Đối với bệnh từ chi, ngôi trường hợp đơn vị chức năng rút các mục, không lậpđược bên trên một trang giấy thì đơn vị rất có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặclập những bộ hội chứng từ (lưu ý 1 triệu chứng từ chỉ được lập buổi tối đa bên trên 2 trang giấy).Trường hợp triệu chứng từ được viết trên 2 trang giấy thì tại trang sau, đơn vị chức năng phảiviết biện pháp lề trên khoảng chừng 1/4 trang giấy.

e) Cán bộ KBNNkhông được nhận những chứng tự do 1-1 vị giao dịch thanh toán lập sai quy định,không hợp pháp, hợp lệ; đồng thời buộc phải hướng dẫn đối kháng vị thanh toán lập lại bộchứng từ khác theo đúng quy định; cán bộ KBNN ko được ghi những yếu tố thuộctrách nhiệm ghi của solo vị thanh toán trên chứng từ; 1-1 vị thanh toán giao dịch không đượcghi những yếu tố thuộc nhiệm vụ ghi chép của KBNN trên triệu chứng từ. Cán bộ KBNNvà solo vị thanh toán giao dịch không được ghi các yếu tố ko thuộc trách nhiệm ghi củamình trên bệnh từ.

Điều 23. Luật pháp về ký chứng tự kế toán

1. Hội chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký kết theo chức vụ quy định bên trên chứngtừ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực ko phai. Khôngđược ký hội chứng từ kế toán bởi mực red color hoặc đóng vết chữ cam kết khắc sẵn. Chữ kýtrên chứng từ kế toán tài chính của một tín đồ phải thống nhất.

Chữ ký trên chứngtừ kế toán nên do người có thẩm quyền hoặc fan được ủy quyền ký. Nghiêm cấmký hội chứng từ kế toán khi không ghi đầy đủ nội dung chứng từ thuộc nhiệm vụ củangười ký.

Chứng từ bỏ kế toánphải vị Thủ trưởng đơn vị chức năng hoặc người được ủy quyền duyệt chi và kế toán trưởnghoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên giấy tờ kế toánphải ký kết theo từng liên.

Chứng từ điện tửphải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên giấy điện tử có giá trị như chữ ký trênchứng từ bởi giấy.

2. Một tín đồ chỉđược phép ký kết một chức vụ theo một các bước phê coi xét trên một chứng từ hoặcmột bộ bệnh từ kế toán.

3. Đối với các đơnvị giao dịch thanh toán với KBNN:

a) toàn bộ cácchứng tự của đơn vị thanh toán giao dịch lập và chuyển mang lại KBNN đều đề nghị đúng mẫu quyđịnh, tất cả chữ ký, ghi họ tên của kế toán trưởng/Phụ trách kế toán tài chính (hoặc ngườiđược ủy quyền), thủ trưởng đơn vị (hoặc bạn được ủy quyền) và người dân có liênquan quy định trên giấy tờ và vệt của đơn vị chức năng đó (họ tên của bạn ký có thểghi bằng phương pháp viết tay, in sẵn hoặc có thể dấu họ tên). Dấu, chữ ký của đơn vị chức năng trênchứng từ nên đúng với mẫu mã dấu, chữ cam kết còn quý hiếm đã đăng ký tại KBNN. Trườnghợp đặc biệt đối với các đơn vị chưa tồn tại chức danh kế toán tài chính trưởng thì cần cửngười Phụ trách kế toán tài chính để giao dịch thanh toán với KBNN, chữ ký kết Kế toán trưởng đượcthay bằng chữ ký của bạn Phụ trách kế toán của đơn vị chức năng đó. Bạn Phụ trách kếtoán phải thực hiện đúng nhiệm vụ, trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ quy định mang đến Kếtoán trưởng.

c) trường hợp đơnvị không có con lốt thì triển khai giao dịch theo quy định như so với cá nhân.

d) Chữ ký của Kếtoán trưởng của những đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang triển khai theo quy địnhcủa bộ Công an và bộ Quốc phòng.

4. Đối với các đơnvị KBNN:

a) các đơn vị KBNNphải mở sổ đk mẫu chữ ký của kiểm ngân, thủ quỹ, thủ kho, các nhân viênkế toán, những cán bộ kiểm soát và điều hành chi và chỉ đạo phụ trách chống (Bộ phận) Kiểmsoát chi, kế toán trưởng (và tín đồ được ủy quyền), Giám đốc đơn vị chức năng KBNN (vàngười được ủy quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký yêu cầu đánh số trang, đóng vệt giáplai bởi Giám đốc (hoặc fan được ủy quyền) thống trị để luôn tiện kiểm tra lúc cầnthiết; mỗi fan phải ký kết hai (2) chữ ký kết mẫu trong sổ đăng ký.

b) Chữ ký kết của cánbộ KBNN ký trên chứng từ đề nghị giống chữ ký kết đã đk tại đơn vị KBNN.

c) Kế toántrưởng/phụ trách kế toán (hoặc người được ủy quyền) ko được cam kết "thừaủy quyền" Giám đốc đơn vị chức năng KBNN. Người được ủy quyền ko được ủy quyềnlại cho người khác.

d) người có tráchnhiệm ký hội chứng từ kế toán chỉ được ký triệu chứng từ khi sẽ ghi đầy đủ nội dung thuộctrách nhiệm của bản thân mình theo quy định.

đ) việc phân cấpký trên chứng từ kế toán tài chính do tgđ KBNN chế độ phù hợp với luậtpháp, yêu ước quản lý, đảm bảo kiểm thẩm tra chặt chẽ, an ninh tài sản.

Điều 24. Quản lý con dấu và đóng vết trên tư liệu kế toán

1. Giám đốc những đơn vị KBNN phải có quy định bằng văn bạn dạng và mở sổtheo dõi giao việc quản lý con dấu, đóng dấu trên tư liệu kế toán mang lại nhânviên hành chính (đối với lốt “KHO BẠC NHÀ NƯỚC”) hoặc nhân viên cấp dưới kế toán (đốivới vệt “KẾ TOÁN”, “SỞ GIAO DỊCH KBNN”, “PHÒNG GIAO DỊCH” “ĐIỂM GIAO DỊCH”). Khi chuyển đổi người làm chủ con dấu phải lập biênbản chuyển giao có sự chứng con kiến của lãnh đạo đối chọi vị.

2. Người ký chứcdanh “Giám đốc” hoặc “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán tài chính không được giữbất kỳ con dấu như thế nào (trừ ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng do tgđ KBNN quy địnhriêng).

3. Bạn quản lýcon vết có trọng trách giữ và bảo vệ con lốt an toàn, ko để mất mát, hưhỏng, thất lạc hoặc lợi dụng con dấu. Ngôi trường hợp bị mất bé dấu, đơn vị KBNNphải report ngay cơ sở công an địa phương và KBNN cung cấp trên kịp thời có biệnpháp xử lý, mặt khác lập biên bạn dạng xác định trách nhiệm đối với người để mấtcon dấu.

4. Nên kiểm tratính hợp pháp, hợp lệ của chứng tự kế toán trước lúc đóng vết vào chứng từ.Dấu đóng đề nghị đúng vị trí, rõ nét, không mờ, không nhoè, ko làm đổi thay dạngchữ ký trên chứng từ bỏ và buộc phải đóng bên trên từng liên chứng từ.

5. Không đượcđóng vệt lên chứng từ chưa ghi câu chữ hoặc câu chữ ghi chưa đầy đủ, kể cảtrong trường hợp đã gồm chữ ký.

6. Tất cả các đơn vị chức năng KBNN được thực hiện dấu “KẾ TOÁN” (Sở Giao dịch
KBNN được sử dụng dấu “SỞ GIAO DỊCH KBNN”, Phòng thanh toán thuộc KBNN cung cấp tỉnhđược sử dụng dấu “PHÒNG GIAO DỊCH”) để tiến hành các nhiệm vụ kế toán, thanhtoán trong hệ thống KBNN và giao dịch thanh toán với khách hàng; dấu được đóng góp vào vị tríchữ ký kết chức danh cao nhất trên chứng từ. Các chứng từ thanh toán giao dịch qua ngânhàng bao gồm chữ cam kết của giám đốc KBNN cùng với tư biện pháp chủ tài khoản thì đóng vết “KHOBẠC NHÀ NƯỚC” hoặc dấu “PHÒNG GIAO DỊCH”.

NSNN.

Điều 25. Giao vận và bình chọn chứng tự kế toán

1. Khi thực hiệnkế toán bên trên TABMIS hoặc những chương trình phần mềm có hình ảnh với TABMIS: Bộphận nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hội chứng từ, soát sổ tính vừa lòng pháp, hợp lệ vànhập triệu chứng từ vào hệ thống; phần tử kế toán triển khai ghi sổ kế toán và cónhiệm vụ tổng vừa lòng số liệu kế toán tài chính từ các thành phần liên quan lại theo qui định cụ thểcủa tổng giám đốc KBNN.

2. Trình trường đoản cú kiểmtra chứng từ kế toán:

a) Kiểm tra tínhpháp lý của chứng từ và của nghiệp vụ tài chính tài chủ yếu phát sinh ghi trênchứng trường đoản cú kế toán;

b) Kiểm tra tínhrõ ràng, trung thực, tương đối đầy đủ của những chỉ tiêu, các nội dung ghi bên trên chứng từkế toán;

c) Kiểm tra tínhchính xác của số liệu, thông tin ghi bên trên chứng tự kế toán.

3. Tổng giám đốc
KBNN quy định quá trình nghiệp vụ kế toán đơn vị nước cân xứng với các bước TABMIStheo từng phân hệ, đảm bảo các công việc sau:

a) Lập, tiếp nhận,phân loại, thu xếp chứng từ kế toán;

b) Cán bộ KBNN cóliên quan kiểm tra, cam kết vào những chức danh nguyên lý trên chứng từ;

c) Định khoản,nhập cây bút toán vào hệ thống; Phê duyệt cây viết toán bên trên hệ thống;

d) lưu trữ, bảoquản chứng từ kế toán.

Điều 26. Cách thức về áp dụng và thống trị biểu mẫu chứng từ bỏ kế toán

1. Toàn bộ các đơnvị thanh toán giao dịch với hệ thống KBNN và các đơn vị KBNN đầy đủ phải áp dụng thống nhấtchế độ chứng từ kế toán. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị ko được sửađổi biểu mẫu mã chứng từ đã quy định.

2. Đối với bệnh từ kế toán pháp luật trong Thông tứ này, đơn vị chức năng giaodịch đề xuất chuyển cho KBNN không thực sự 5 ngày làm việc, kể từ ngày lập được ghitrên hội chứng từ kế toán. Trường hòa hợp quá thời hạn 5 ngày làm cho việc, đơn vị KBNN đềnghị đơn vị chức năng lập lại bệnh từ tương xứng với thời gian giao dịch với KBNN.

3. Riêng biệt đối với
Lệnh chi tiền, chậm nhất sau 3 ngày có tác dụng việc kể từ ngày lập đề nghị nhập vào hệthống cùng phải triển khai đầy đủ công việc công câu hỏi để gửi sang KBNN (trừ ngânsách xã) để triển khai thanh toán, bỏ ra trả.

4. Kế bên nhữngchứng tự kế toán phép tắc trong Thông tứ này, các đơn vị KBNN được thực hiện cácchứng từ kế toán được phát hành ở những văn phiên bản pháp quy khác tương quan đếnthu, đưa ra NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

5. Mẫu mã chứng từin sẵn phải được bảo vệ cẩn thận, ko được để hư hỏng, mục nát; Séc,trái phiếu và sách vở và giấy tờ có giá yêu cầu được cai quản như tiền.

6. Việc phân cấpin, quản lý và phân phối những chứng từ kế toán thực hiện theo luật pháp của Bộ
Tài chủ yếu và của KBNN.

Điều 27. Danh mục, mẫu biểu, phương pháp lập bệnh từ kế toán

1. Danh mục, mẫubiểu chứng từ kế toán tài chính được lý lẽ trong Phụ lục I hẳn nhiên Thông tư này.

Tổng người đứng đầu KBNNhướng dẫn phương thức lập chứng từ kế toán tương xứng với tiến trình nghiệp vụ kếtoán NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN; Quy định những nội dung vấp ngã sung, sửa đổivề danh mục, mẫu biểu và phương thức lập triệu chứng từ kế toán đáp ứng yêu mong quảnlý trong kế toán NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN.

2. Tổng Giám đốc
KBNN nguyên lý mẫu biểu chứng từ nội bộ chuyển động nghiệp vụ KBNN với hướng dẫnphương pháp lập hội chứng từ.

Mục 2. TỔ HỢP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Điều 28. Khối hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán trong kế toán tài chính NSNN và chuyển động nghiệp vụ Kho bạc bẽo Nhà nước làtổ hợp tài khoản kế toán bao gồm 12 phân đoạn mã do cỗ Tài thiết yếu quy định phục vụcho câu hỏi hạch toán kế toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo yêucầu quản lý, điều hành quản lý NSNN và chuyển động nghiệp vụ KBNN.

Tên và con số kýtự của từng đoạn mã trong khối hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán được biện pháp nhưsau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mã quỹ

Mã tài khoản kế toán

Mã văn bản kinh tế

Mã cấp ngân sách

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

Mã địa bàn hành chính

Mã chương

Mã ngành ghê tế

Mã CTMT, DA cùng hạch toán bỏ ra tiết

Mã KBNN

Mã nguồn túi tiền nhà nước

Mã dự phòng

Số cam kết tự

2

4

4

1

7

5

3

3

5

4

2

3

12 phân đoạn mãtrong hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản này được cập nhật, cung cấp trên cửa hàng dữ liệudanh mục năng lượng điện tử dùng thông thường ngành Tài chính.

Điều 29. Chính sách xây dựng khối hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán được thi công trên nguyên tắc bố trí các phân đoạn mã độclập, từng đoạn mã cất đựng các thông tin không giống nhau theo yêu mong quản lý. Tổ hợptài khoản kế toán tài chính được quy định cố định về cấu trúc và thống nhất mang lại toàn hệthống, bao gồm bộ sổ trung trọng tâm thanh toán,bộ sổ của những tỉnh, tp và bộ sổ hợp độc nhất toàn hệ thống.

Danh mục các giátrị cụ thể cho từng đoạn mã sẽ được bổ sung, sửa đổi tùy theo yêu mong thựctế. Các giá trị mã số rõ ràng của những đoạn mã trong hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kếtoán được cấp duy độc nhất 1 lần trong hệ thống (không cung cấp lại mã hiệu sẽ sử dụngtrong thừa khứ) trừ một trong những trường hợp quan trọng đặc biệt theo cách thức của cơ quan nhànước bao gồm thẩm quyền. Đối với mỗi mã số, khối hệ thống sẽ ấn định giá trị duy nhấttrong trong cả thời gian quản lý hệ thống.

Trong vượt trìnhvận hành TABMIS, tgđ KBNN và thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệmtrình cấp có thẩm quyền về những đoạn mã quy định, cấp mới, xẻ sung, sửa đổi giátrị của những đoạn mã theo yêu thương cầu quản lý và quy trình nghiệp vụ.

Điều 30. Yêu mong của khối hệ thống tổ hợp thông tin tài khoản kế toán

Hệ thống tổ hợptài khoản kế toán và việc phối hợp các đoạn mã được xây dựng, thi công phù hợpvới yêu cầu thống trị NSNN và chức năng, nhiệm vụ, nội dung buổi giao lưu của Hệthống KBNN, phải bảo đảm an toàn các yêu mong sau:

1. Phù hợp với
Luật NSNN, phép tắc Kế toán, tổ chức máy bộ và tổ chức thông tin của khối hệ thống cơquan KBNN;

2. Phản chiếu đầy đủcác chuyển động kinh tế, tài chính liên quan đến thu, chi ngân sách phát sinh ởcác đơn vị KBNN với các chuyển động nghiệp vụ KBNN;

3. Phù hợp vớiviệc áp dụng các technology quản lý, giao dịch thanh toán hiện tại với tương lai vào hệthống KBNN và trong nền tởm tế, ship hàng cho việc tổ chức các quan hệ thanhtoán trong, ngoài khối hệ thống KBNN;

4. Thuận lợi choviệc thu thập, xử lý, khai quật và đưa thông tin bằng các chương trình,ứng dụng tin học, đảm bảo an toàn khả năng giao diện của TABMIS cùng với các khối hệ thống thôngtin khác.

Điều 31. Mã quỹ

1. Cách thức hạchtoán mã quỹ

Mã quỹ là mã bắtbuộc trong tổ hợp tài khoản kế toán, dùng làm hạch toán các nghiệp vụ thu, chivà giao dịch thanh toán khác vào phạm vi của từng quỹ bảo đảm tính bằng phẳng của từng quỹđộc lập. Mã quỹ gồm 2 cam kết tự được quy định là: N1N2. Mãquỹ được bố trí có phân khoảng cho từng loại quỹ, những quỹ trong những loại quỹphát sinh được viết số theo vật dụng tự tăng dần. Cụ thể như sau:

- N1N2trong khoảng từ 01 mang đến 29: dùng làm phản ánh Quỹ bình thường và các quỹthuộc quỹ chung. Vào đó: N1N2 = 01 là Quỹchung. Quỹ bình thường (Mã 01) dùng để phản ánh toàn thể các hoạt động thuộc NSNN vàhoạt động nghiệp vụ KBNN.

- N1N2trong khoảng chừng từ 30 đến 59: dùng làm phản ánh Quỹ đặc trưng và những quỹ chitiết thuộc Quỹ quánh biệt.

- N1N2trong khoảng chừng từ 60 mang đến 79: dùng để phản ánh Quỹ tự gồm và các quỹ bỏ ra tiếtthuộc Quỹ trường đoản cú có.

- N1N2trong khoảng chừng từ 80 cho 89: dùng để phản ánh Quỹ uỷ thác và những quỹ chitiết thuộc Quỹ ủy thác.

- N1N2trong khoảng từ 90 mang đến 99: dùng để phản ánh Quỹ khác và các quỹ đưa ra tiếtthuộc Quỹ khác.

Mã quỹ là mã cânđối của hệ thống, mọi chuyển động kinh tế tài bao gồm phát sinh đều bắt buộc đảm bảohạch toán phẳng phiu theo từng quỹ. Toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đềuphải hạch toán theo mã quỹ rứa thể.

2. Hạng mục mã quỹ

Đối với kế toán
NSNN và vận động nghiệp vụ KBNN, kế toán triển khai thống tuyệt nhất mã quỹ tất cả giátrị là 01.

Điều 32. Mã thông tin tài khoản kế toán

1. Chính sách hạchtoán mã tài khoản kế toán

a) Mã thông tin tài khoản kếtoán là mã buộc phải trong tổ hợp tài khoản dùng làm hạch toán các nghiệp vụ theocác đối tượng kế toán của một đơn vị chức năng kế toán. Mã tài khoản kế toán có 4 cam kết tựđược cách thức là: N1N2N3N4.

b) Mã tài khoản kếtoán được đặt số theo chiều dọc, phân khoảng bảo vệ bố trí đủ quý giá theophân một số loại hiện tại, dự phòng đảm bảo nguyên tắc mở, dành nơi để bố trí tàikhoản tổng hợp phục vụ mục đích lập báo cáo.

c) hệ thống tàikhoản kế toán được tạo thành 7 loại, gồm: loại 1, một số loại 2, nhiều loại 3, loại 5, Loại7, nhiều loại 8, một số loại 9.

d) trong mỗi loạitài khoản kế toán, những nhóm thông tin tài khoản kế toán được phân khoảng chừng và khắc số riêngbiệt, dự trữ khoảng quý hiếm để bổ sung cập nhật các nhóm tài khoản khi tất cả yêu mong quảnlý mới hoặc những đơn vị thực hiện ngân sách, những quỹ tài bao gồm và những đơn vị kháctham gia vào hệ thống.

đ) trong mỗi nhómtài khoản kế toán, các tài khoản tổng thích hợp và chi tiết được phân khoảng, tấn công sốriêng biệt, có dự trữ các quý giá để bổ sung cập nhật các tài khoản khi bao gồm yêu cầuquản lý mới hoặc những đơn vị thực hiện ngân sách, những quỹ tài chủ yếu và các đơn vịkhác tham gia vào hệ thống.

e) tài khoản trunggian là những tài khoản được sắp xếp do yêu mong của hệ thống. Thông tin tài khoản trunggian được tùy chỉnh cấu hình để hạch toán trên các phân hệ phụ, hạch toán những giao dịchvề năm giá cả khác nhau, ship hàng cho việc kiểm soát và điều chỉnh và tiến hành các quytrình cách xử trí cuối năm. Đơn vị KBNN chịu trách nhiệm hạch toán đúng mã hiệu tàikhoản trung gian theo quy định, phù hợp với các bước nghiệp vụ và buộc phải in sao kê,giải trình vì sao trong trường hợp tài khoản trung gian còn số dư.

2. Danh mục mã tàikhoản kế toán

a) danh mục mã tàikhoản kế toán được cơ chế tại danh mục “Tài khoản kế toán” vào Phụ lục II tất nhiên Thông tứ này.

b) Trong quá trìnhvận hành TABMIS, tgđ KBNN nguyên tắc bổ sung, sửa đổi hạng mục tàikhoản kế toán phù hợp với yêu thương cầu làm chủ và các bước nghiệp vụ của TABMIS.

3. Câu chữ tàikhoản kế toán

a) Tổng Giám đốc
KBNN chế độ nguyên tắc, nội dung và kết cấu những tài khoản kế toán được nêutại danh mục “Tài khoản kế toán” trong Phụ lục II nêu trên.

b) Trong quá trìnhvận hành TABMIS, tgđ KBNN phía dẫn bổ sung, sửa đổi về nguyên tắc,nội dung với kết cấu tài khoản kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và quy trìnhnghiệp vụ của TABMIS.

Điều 33. Mã nội dung kinh tế tài chính (Mã mục, tè mục)

1. Lý lẽ hạchtoán mã câu chữ kinh tế

a) Mã nội dungkinh tế dùng làm hạch toán chi tiết cho mã thông tin tài khoản kế toán để phản ánh cáckhoản thu, chi NSNN theo nội dung kinh tế tài chính quy định trong Mục lục NSNN hiệnhành. Mã nội dung kinh tế gồm 4 ký tự được mức sử dụng là: N1N2N3N4.

b) tất cả cácnghiệp vụ thu, đưa ra NSNN đều cần hạch toán qua mã văn bản kinh tế, kế toán chỉhạch toán theo mã của tiểu mục, ko hạch toán theo mã của mục trừ các khoảntạm thu, tạm chi. Trường thích hợp tạm ứng cho những đơn vị, nếu như chưa khẳng định được mãnội dung khiếp tế cụ thể thì kế toán hạch toán tiểu mục không giống của mục tương ứng.Khi thanh toán tạm ứng cho solo vị, kế toán sẽ hạch toán theo như đúng mã nội dungkinh tế của khoản chi NSNN.

2. Hạng mục mã nộidung ghê tế

Điều 34. Mã cung cấp ngân sách

1. Hình thức hạchtoán mã cung cấp ngân sách

Mã cấp cho ngân sáchdùng để hạch toán những khoản thu, chi ngân sách của từng cấp giá cả theo quyđịnh của phương tiện NSNN; những khoản tiền gởi tại KBNN (trong trường thích hợp xác địnhđược) gồm: chi phí trung ương, giá cả cấp tỉnh, chi phí cấp huyện, ngânsách cấp xã. Mã cung cấp ngân sách gồm 1 ký kết tự được giải pháp là: N.

Tất cả các nghiệpvụ thu, chi giá cả đã xác minh cho từng cấp cho ngân sách, các nghiệp vụ điềuchuyển giữa những cấp chi phí đều yêu cầu được hạch toán qua đoạn mã này.

2. Danh mục mã cấpngân sách

Đối với mã cấpngân sách, kế toán tài chính hạch toán theo những giá trị sau: túi tiền trung ương: N = 1;Ngân sách cấp tỉnh: N = 2; túi tiền cấp huyện: N = 3; ngân sách chi tiêu cấp xã: N = 4.

Điều 35. Mã đơn vị có dục tình với ngân sách

Mã đơn vị chức năng có quanhệ với chi phí (ĐVQHNS) dùng làm hạch toán những trường hòa hợp sau:

1. Mã đơn vị chức năng cóquan hệ cùng với ngân sách

a) cơ chế hạchtoán mã đơn vị chức năng có quan hệ với ngân sách

- Mã đơn vị chức năng cóquan hệ với chi phí dùng để hạch toán những khoản thu, bỏ ra NSNN tạo nên tạicác đơn vị chức năng có quan hệ tình dục với ngân sách, gồm: Đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngânsách, nhà đầu tư, Ban làm chủ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và những đơn vịkhác gồm quan hệ với giá thành kể cả các đơn vị không sử dụng ngân sách đầu tư ngân sáchnhưng có quan hệ mở thông tin tài khoản và thanh toán giao dịch với KBNN.

Kế toán hạch toánmã ĐVQHNS theo những mã số cụ thể nhất được cung cấp tương ứng so với từng đối chọi vịcó tình dục với ngân sách chi tiêu theo hạng mục được cấp cho trong cơ sở dữ liệu dùng chung(CCDB).

- bên cạnh mã 1-1 vịcó tình dục với ngân sách, đối kháng vị có thể được cung cấp mã N = 9 nhằm mở tài khoản giaodịch tại KBNN. Mã N = 1 hoặc N = 2 dùng để hạch toán những khoản thu, đưa ra ngânsách gây ra tại các đơn vị gồm quan hệ với ngân sách; mã N = 9 dùng làm hạchtoán các giao dịch tương quan đến bài toán mở tài khoản tiền gửi tại KBNN. Cáctrường hợp rõ ràng về câu hỏi cấp mã N = 9 do tgđ KBNN quy định.

- Mã đơn vị chức năng cóquan hệ với túi tiền gồm 7 ký tự được luật pháp là: NX1X2X3X4X5X6.

+ N là ký kết tự dùngđể phân loại các đơn vị tất cả quan hệ cùng với ngân sách:

N = 1, 2 sử dụng đểcấp cho đơn vị chức năng dự toán các cấp, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách Nhà nước;

N = 3 dùng để làm cấpcho đơn vị khác có quan hệ với ngân sách;

N = 7, 8 dùng đểcấp cho những dự án đầu tư;

N = 9 dùng để làm phảnánh những đơn vị, tổ chức chưa xuất hiện Mã đơn vị chức năng quan hệ với giá thành nhưng tất cả mở tàikhoản giao dịch với KBNN.

+ X1X2X3X4X5X6là số lắp thêm tự của các đơn vị tất cả quan hệ với ngân sách.

b) hạng mục mã đơnvị tất cả quan hệ với ngân sách

2. Mã tổ chức triển khai ngânsách, mã ngân sách chi tiêu toàn địa bàn

a) bề ngoài hạchtoán mã tổ chức ngân sách, mã chi phí địa bàn

Mã tổ chức triển khai ngânsách dùng làm hạch toán dự toán phân bổ cấp 0, những khoản thu, bỏ ra chuyển giaogiữa các cấp túi tiền và quỹ dự trữ tài chính. Mã ngân sách chi tiêu toàn địa bàn dùngđể tổng hợp những thông tin thu, đưa ra NSNN trên phạm vi cục bộ địa bàn hànhchính. Mã chi tiêu toàn địa phận được bố trí trong phân đoạn mã đơn vị chức năng có quanhệ với ngân sách, kế toán tài chính không hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theomã chi tiêu toàn địa bàn.

Mã tổ chức triển khai ngânsách, mã ngân sách chi tiêu toàn địa bàn được thiết lập cấu hình theo cách thức sau:

Loại mã

Mã cha

1. Mã giá cả toàn địa bàn

Mã giá thành địa bàn toàn quốc

2997800

Mã ngân sách, mã địa phận của 63 tỉnh: XXlàmã ĐBHC của tỉnh

29978XX

2997800

Mã chi tiêu của huyện: XXX là mã địa bàn của huyện

2998XXX

29978XX

2. Mã tổ chức triển khai ngân sách

Mã tổ chức túi tiền TW

2997900

2997800

Mã tổ chức chi phí tỉnh: XXlàmã ĐBHC của tỉnh

29979XX

29978XX

Mã tổ chức ngân sách huyện XXX là mã địa bàn của huyện

2999XXX

2998XXX

b) hạng mục mã tổ chức ngânsách, mã giá cả toàn địa bàn

- hạng mục mã tổ chức ngân sách,mã giá thành toàn địa bàn được điều khoản tại Phụ lục III.1và Phục lục III.2 của Phụ lục III“Danh mục một số đoạn mã hạch toán” đương nhiên Thông bốn này.

Xem thêm: Cách chỉnh realtek hd audio manager win xp, driver sound realtek high definition audio 2

- Trong quá trình vận hành
TABMIS, cục trưởng viên tin học với Thống kê tài chính trình bộ trưởng Bộ Tàichính ban hành các nội dung ngã sung, sửa đổi hạng mục mã tổ chức triển khai ngân sách, mãngân sách toàn địa bàn phù hợp với yêu cầu làm chủ và các bước nghiệp vụ của
TABMIS, đồng thời có văn bản hướng dẫn để các đơn vị KBNN phối kết hợp thực hiện.

3. Mã cơ sở thu

a) nguyên tắc hạch toán mã cơquan thu

Mã ban ngành thu dùng đ