Minh Nguyễn

A combination of Human, Husband, Son, Brother, Logistics Enthusiast, Finance Excellence I Ex Pw
C I Ex UPS

A.

Bạn đang xem: Phân tích dữ liệu dựa trên ngữ cảnh (Context-based Data Analytics)

Accountability/ trách nhiệm giải trình

Responsibility and answerability for the use of resources, decisions and/or the results of the discharge of authority & official duties, including duties delegated to lớn a subordinate unit or individual. In regard to programme managers, the responsibility to lớn provide evidence khổng lồ stakeholders that a programme is effective & in conformity with planned results, legal và fiscal requirements. In knowledge-based organizations, accountability may also be measured by the extent lớn which managers use monitoring & evaluation findings.

Chịu trách nhiệm và giải trình việc sử dụng những nguồn lực, những quyết định với (hoặc) các công dụng từ bài toán thực thi quyền lực tối cao và trọng trách chính thức, kể cả những trọng trách được giao cho một cá thể hoặc đơn vị chức năng dưới quyền. Đối với những cán bộ cai quản chương trình, đó là trách nhiệm hỗ trợ bằng chứng cho những bên liên quan chứng tỏ chương trình có hiệu quả, cân xứng với các công dụng dự định với với các yêu mong về pháp lý và tài chính. Trong số tổ chức phụ thuộc vào tri thức, trách nhiệm giải trình cũng hoàn toàn có thể được thống kê giám sát bằng cường độ theo đó các nhà thống trị sử dụng các hiệu quả từ việc theo dõi với đánh giá. Vụ được giao cho một cá thể hoặc đơn vị chức năng dưới quyền. Đối với những cán bộ cai quản chương trình, đó là trách nhiệm cung cấp bằng chứng cho các bên liên quan minh chứng chương trình bao gồm hiệu quả, phù hợp với các hiệu quả dự định và với những yêu ước về pháp luật và tài chính. Trong các tổ chức nhờ vào tri thức, nhiệm vụ giải trình cũng rất có thể được đo lường và tính toán bằng mức độ theo đó những nhà quản lý sử dụng các tác dụng từ câu hỏi theo dõi với đánh giá.

Achievement/ Thành tựu

An evidence-based, manifested performance.

Hiệu quả vận động được miêu tả rõ ràng, dựa vào bằng chứng.

Activity/ vận động

Actions taken or work performed through which inputs such as funds, technical assistance andother types of resources are mobilized to produce specific outputs.

Các hành động hoặc công việc được triển khai nhờ huy động đầu vào như tởm phí, hỗ trợ kỹ thuật cùng nguồn lực khác, nhằm mang đến các cổng output cụ thể.

Advocacy/ Tuyên truyền vận động

Hành động tranh biện về một vấn đề, một ý tưởng, xuất xắc một cá nhân để đã đạt được những mục đích cụ thể. Tuyên truyền chuyên chở là nhằm tạo ra những thay đổi về khía cạnh chiến lược, kế hoạch, chủ yếu trị.

Analysis/ Phân tích

The process of systematically applying statistical techniques and xúc tích và ngắn gọn to interpret, compare,categorize & summarize data collected in order khổng lồ draw conclusions.

Quá trình áp dụng một biện pháp có hệ thống kỹ thuật thống kê và lô-gic để diễn giải, so sánh, phân một số loại và bắt tắt phần đông dữ liệu thu thập được nhằm mục đích rút ra những kết luận.

Analytical method/ cách thức phân tích

A means to lớn process, understand và interpret data.

Cách thức nhằm xử lý, hiểu cùng phiên giải dữ liệu.

Analytical tool/ hiện tượng phân tích

Method used to process and interpret information.

Phương pháp được áp dụng để xử lý và lý giải thông tin.

Applied research/ nghiên cứu và phân tích ứng dụng

Investigation undertaken in order lớn acquire new knowledge. Applied research is directed primarily towards a specific practical aim or objective.

Điều tra để thu nhận kỹ năng mới. Phân tích ứng dụng công ty yếu nhắm tới một mục tiêu hay kim chỉ nam thiết thực, thay thể.

Appraisal/ Thẩm định

An assessment, prior to lớn commitment of support, of the relevance, value, feasibility & potential acceptability of a programme in accordance with established criteria.

Một tiến công giá, trước khi cam đoan hỗ trợ, về tính chất thích hợp, giá bán trị, tính khả thi và khả năng được chấp nhận của một công tác theo các tiêu chí đã được xác lập.

Appropriateness/ Tính phù hợp

The chất lượng of being especially suitable. It is used as one of the key principles for evaluation criteria.

Tính chất quan trọng phù hợp. Nó được sử dụng như là giữa những nguyên tắc then chốt mang đến các tiêu chuẩn đánh giá.

Assumption/ mang định

Hypothesis about conditions that are necessary khổng lồ ensure that: (1) planned activities will produce expected results; (2) the cause effect relationship between the different levels of programme results will occur as expected.

Giả thuyết về các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn rằng (1) các hoạt động đã lên kế hoạch sẽ giành được các công dụng dự kiến, với (2) quan hệ nam nữ nhân - trái giữa các cấp độ công dụng chương trình khác biệt sẽ xảy ra như dự kiến.

Attribution/ Quy kết

The ascription of a causal link between observable changes and a specific intervention. Attributableresults are within the span of control and influence of an organization/ intervention.

Sự liên kết mối tương tác nhân – quả thân một thay đổi có thể quan gần cạnh được với một can thiệp nuốm thể. Kết quả rất có thể quy kết là kết quảnằm trong khả năng kiểm soát và điều hành và phạm vi tác động của một đội nhóm chức hay là một can thiệp.

Auditing/ Kiểm toán

An independent, objective and systematic assessment that verifies compliance with established rules, regulations, policies và procedures và validates the accuracy of financial reports.

Một đánh giá mang tính độc lập, khách quan với hệ thống, qua đó để xác minh sự vâng lệnh các quy tắc, quy định, cơ chế và giấy tờ thủ tục đã được xác lập và khẳng định tính đúng đắn của các report tài chính.

Authority/ Thẩm quyền

The power to decide, certify or approve

Quyền ra quyết định, chứng thực hoặc phê chuẩn.

B

Baseline/ tài liệu cơ sở

Information gathered prior to lớn a development intervention about the condition or performance of subjects against which variations are measured.

Thông tin thu thập về thực trạng hay hiệu quả buổi giao lưu của chủ thể trước khi bắt đầu một can thiệp cung ứng phát triển, phụ thuộc vào đó để đo lường và thống kê những thay đổi diễn ra.

Benchmark/ Đối chuẩn

Reference point or standard against which progress or achievements can be assessed.

Điểm tham chiếu hay chuẩn mực, nhờ vào đó để đánh giá tiến độ và chiến thắng đạt được.

Beneficiaries/ Đối tượng tận hưởng lợi

Individuals, groups or entities whose situation is supposed lớn improve (target group), và others whose situation may improve, as a result of a development intervention.

Các cá nhân, nhóm fan hay những thực thể (nhóm đối tượng) mà lại tình trạng của mình dự kiến đã được nâng cao và những người dân khác mà tình hình của họ có thể cũng vẫn được nâng cấp nhờ một can thiệp cung cấp phát triển.

Best practice/ Thực hành tốt nhất

Planning, organizational, managerial and/or operational practices that have proven successful in particular circumstances và which can be applied to lớn other circumstances.

Thực hành về lập kế hoạch, tổ chức, cai quản và (hoặc) tác nghiệp vẫn được chứng tỏ là thành công một trong những hoàn cảnh nhất quyết và có thể áp dụng cho những thực trạng khác.

Bias/ không nên số, định kiến

Irrational preference or prejudice causing negative inclination or unfavourable tendency. In statistics, bias may result in overestimating or underestimating certain data characteristics. It may result from incomplete information or invalid data collection methods.

Là sự thiên vị hay thành kiến, khiến ra tác động tiêu cực hay khunh hướng bất lợi. Vào thống kê, không đúng số rất có thể dẫn đến sự việc ướclượng không thấp chút nào hay mong lượng quá thấp những quánh trưng/giá trị khăng khăng của dữ liệu. Nó có thể xảy ra do thông tin không không thiếu hay phương thức thu thập dữ liệu không đúng.

Budget fascicle/ bạn dạng ngân sách

Document containing proposed programmatic, financial and resource information of a budgetsection for the forthcoming biennium và submitted for approval.

Tài liệu cất đựng tin tức về chương trình, tài chính và nguồn lực có sẵn của một khoản ngân sách chi tiêu cho hoạt động của hai năm tới vàđược đệ trình để phê duyệt.

C

Capacity/ Năng lực

The knowledge, skills, organization & resources needed to lớn perform a function.

Kiến thức, kỹ năng, cách tổ chức và nguồn lực quan trọng để triển khai một công dụng nào đó.

Capacity development/ cải tiến và phát triển năng lực

A process that encompasses the building of knowledge, skills, organization & resources thatenable individuals, groups, organizations và societies to enhance their performance and to achieve their development objectives over time. Also referred khổng lồ as capacity building or capacity strengthening.

Quá trình bao gồm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, cách tổ chức và nguồn lực, qua đó khuyến khích các cá nhân,nhóm, tổ chức và đoàn thể nhằm bức tốc hiệu quả vận động và dành được các phương châm phát triển theo thời gian. Cải cách và phát triển năng lực cũng được gọi là xây dựng năng lượng hay tăng tốc năng lực.

Case study/ nghiên cứu tình huống

The examination of the characteristics of a single case, such as an individual, an event or aprogramme.

Là việc khảo sát điều tra các đặc điểm của một trường hòa hợp riêng biệt, như một cá nhân, một sự kiệnhay một chương trình.

Causal relationship/ mối quan hệ nhân - quả

A logical cause-effect relationship between final results & their impact on target beneficiaries.

Mối tình dục nhân-quả mang tính lô-gic giữa công dụng cuối thuộc và tác động của chúng mang lại các đối tượng người sử dụng hưởng lợi.

Causality analysis/ so với nhân – quả

A type of analysis used in a development intervention formulation lớn identify the root causes ofdevelopment challenges, organizing main data, trends and findings into relationships of cause and effect.

Là một kiểu phân tích được áp dụng trong quá trình xây dựng một can thiệp cung ứng phát triển đểxác định lý do gốc rễ của thách thức, sắp tới xếp các dữ liệu, xu thế và phát hiện bao gồm dưới dạng các mối quan hệ giới tính nhân - quả.

Causality Framework/ Khung phân tích nhân – quả

A tool used to cluster contributing causes và examine linkages among them and their variousdeterminants. Sometimes referred to lớn as a “problem tree”.

Là một phương pháp được sử dụng để phân đội các nguyên nhân và chăm chú mối tương tác giữa chúngvà các yếu tố được xác định. Đôi khi còn gọi là “cây phân tích những vấn đề”.

Client satisfaction/ Sự ăn nhập của khách hàng

The satisfaction of organizations or individuals who are affected by a development intervention, oftenmeasured in terms of meeting their needs or expectations.

Sự hài lòng của những tổ chức hay cá nhân chịu ảnh hưởng tác động của một can thiệp cung ứng phát triển, hay được đo bằng mức độthỏa mãn nhu yếu hoặc hy vọng của họ

Conclusion/ Kết luận

A reasoned judgement based on a synthesis of empirical findings and/or factual statementscorresponding khổng lồ a specific circumstance.

Nhận định bao gồm lý lẽ dựa vào sự tổng hợp các phát hiện và (hoặc) những báo cáo, phụ thuộc vào thực tế liênquan mang đến một trường hợp cụ thể

Contribution/ Đóng góp

The ascription of a causal liên kết between observed (or expected to lớn be observed) changes and a specific intervention by multiplestakeholders.

Sự kết nối mối quan hệ nam nữ nhân – quả thân những chuyển đổi quan liền kề được (hoặc ước muốn quan sát được) và một can thiệp nắm thểđược tiến hành bởi những bên tất cả liên quan.

Control group/ nhóm đối chứng

A selected subgroup of beneficiaries who are not part of the programme (e.g. Who bởi vì not receivethe same treatment, input or training) but tóm tắt characteristics similar khổng lồ the target group.

Một nhóm những người hưởng lợi được chọn lựa; nhóm này sẽ không tham gia chương trình (ví dụ, không được mừng đón cùng mộtcách đối xử, đầu vào hoặc đào tạo) nhưng có những điểm sáng giống như đội đối tượng.

Cost-benefit analysis

A type of analysis that translates benefits into monetary terms.

Phân tích giá thành - lợi ích

Một hình trạng phân tích quy thay đổi các ích lợi thành cực hiếm tiền tệ.

Cost-effectiveness analysis/ Phân tích chi tiêu - hiệu quả

A type of analysis that compares the effectiveness of different interventions by comparing theircosts và outcomes measured in physical units (number of children immunized or the number of deaths averted, for example) rather than in monetary units.

Một thứ hạng phân tích so sánh tính tác dụng của những can thiệp không giống nhau, thông qua so sánh chi phívà hiệu quả được tính toán bằng những đơn vị thực thể (ví dụ, số trẻ em được tiêm chủng hay số tử vong kiêng được) chứ chưa hẳn tính theo đơn vị chức năng tiền tệ.

Country programme evaluation/ Country assistance evaluation/ Đánh giá công tác quốc gia/ Đánh giá chỉ viện trợ quốc gia

Evaluation of one or more developmentagency’s portfolio of development interventions, và the assistance strategy behind it, in a specific country.

Đánh giá những can thiệp cung cấp phát triển của một hoặc những cơ quan cải cách và phát triển và chiến lược hỗ trợ của họ ở một nước thế thể.

Coverage/ Độ bao phủ

The extent khổng lồ which a programme reaches its intended target population, institution or geographicarea.

Phạm vi nhưng một lịch trình tiếp cận được team dân cư, cơ quan hoặc khu vực địa lý vẫn được chắt lọc là đối tượng.

Criteria/ Tiêu chí

The standards used to lớn determine whether or not a proposal, programme or project meets expectations.

Các chuẩn chỉnh mực được sử dụng để khẳng định xem một đề xuất, chương trình, dự án có đáp ứng được các mong đợi hay không.

D

Data/ Dữ liệu, số liệu

Specific quantitative and qualitative information or facts.

Thông tin giỏi dữ kiện ví dụ có tính chất định lượng và định tính.

Data collection method/ phương pháp thu thập dữ liệu

The mode of collection used when gathering information & data on a given indicator of achievement or evaluation.

Cách thức được áp dụng để tích lũy thông tin và dữ liệu về một chỉ số đo lường hiệu quả hoặc tấn công giá.

Data source/ nguồn dữ liệu, nguồn số liệu

The origin of the data or information collected.

Nguồn cội của tài liệu hoặc tin tức được thu thập

Database/ cơ sở dữ liệu

An accumulation of information that has been systematically organized for easy access and analysis.

Tập hợp thông tin được bố trí một phương pháp có khối hệ thống để có thể truy cập và phân tích một giải pháp dễ dàng.

Development effectiveness/ kết quả phát triển

The extent khổng lồ which an institution or intervention has brought about targeted change in a country or the life of an individual beneficiary

Mức độ thông qua đó một định chế hoặc một can thiệp mang lại sự biến hóa có chủ đích tại một nước hoặc cho cuộc sống thường ngày của một cá nhân hưởng lợi.

Development intervention/ Can thiệp cung cấp phát triển

An instrument for partner support aimed to lớn promote development

Phương tiện để hỗ trợ đối tác nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển.

Development objective/ mục tiêu phát triển

Intended impact of one or more development interventions, contributing to lớn physical, financial, institutional, social, environmental or other benefits to a society, community or group of people.

Tác động dự con kiến của một hay nhiều can thiệp cung ứng phát triển, góp sức vào những ích lợi về đồ dùng chất, tài chính, thể chế, xãhội, môi trường hoặc những ích lợi khác so với một xã hội, xã hội hoặc team dân cư.

E

Effect/ Hiệu quả

Intended or unintended change due directly or indirectly to an intervention.

Thay đổi có ý kiến hoặc không tồn tại chủ ý, được tạo ra một bí quyết trực tiếp hoặc loại gián tiếp bởi một can thiệp hỗ trợ.

Effectiveness/ Tính hiệu quả

A measure of the extent lớn which a programme achieves its planned results (outputs, outcomes & impact).

Thước đo mức độ một chương trình có được những công dụng dự loài kiến (các đầu ra, tác dụng và tác động).

Efficiency/ Hiệu suất

A measure of how economically or optimally inputs (financial, human, time, technical và material resources) are converted khổng lồ results.

Thước đo cách thức các đầu vào (về phương diện tài chính, nhỏ người, thời gian, kỹ thuật và vật tư) được sử dụng một biện pháp tối ưu và tiết kiệm để mang lại các kết quả.

Evaluability/ có khả năng đánh giá

The extent to which an activity or a programme can be evaluated in a reliable & credible fashion.

Mức độ từ đó một vận động hay chương trình có thể được review một cách an toàn và đáng tin cậy và xác thực.

Evaluation/ Đánh giá

An assessment, as systematic và impartial as possible, of an activity, project, programme, strategy,policy, topic, theme, sector, operational area, and/or institutional performance.

Nhận định, một giải pháp có khối hệ thống và vô tư, về một hoạt động, dự án, chương trình, chiến lược,chính sách, siêng đề, ngành, nghành nghề tác nghiệp và (hoặc) năng lượng thể chế.

Evaluation scope/ Phạm vi đánh giá

A framework that establishes the focus of an evaluation in terms of questions to lớn address, issues khổng lồ becovered & defines what will và will not be analyzed.

Khung khẳng định trọng trung ương của một cuộc review về các khía cạnh như các thắc mắc cần trả lời,các sự việc cần quan liêu tâm cũng như những vấn đề cần hoặc không phải phân tích.

Evaluation standards/ Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá

A set of criteria against which the completeness and quality of evaluation work can be assessed. The standards measure the utility, feasibility, propriety and accuracy of the evaluation. Evaluation standards must be established in consultation with stakeholders prior to the evaluation.

Tập hợp các tiêu chí phụ thuộc vào đó để nhấn xét giá về tính chất hoàn thiện và chất lượng của các bước đánh giá. Các chuẩn này đo lường và thống kê tính hữu ích, tính khả thi, tính đúng chuẩn và tính đúng chuẩn của công tác đánh giá. Các chuẩn chỉnh đánh giá yêu cầu được xuất bản có tham khảo ý con kiến của các đối tác doanh nghiệp trước khi triển khai đánh giá.

Evaluation team/ Nhóm tiến công giá

Group of specialists responsible for the planning and conduct of an evaluation. An evaluation team produces the evaluation report.

Nhóm các chuyên gia chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức triển khai đánh giá. Nhóm nhận xét sẽ viết report đánh giá.

Evaluative activities/ Các chuyển động đánh giá

Activities such as situational analysis, baseline surveys, applied research & diagnostic studies. Evaluative activities are quite distinct from evaluation; nevertheless, the findings of such activities can be used khổng lồ improve, modify or adapt programme design & implementation.

Các vận động như phân tích tình hình, khảo sát cơ phiên bản ban đầu, nghiên cứu và phân tích ứng dụng và nghiên cứu và phân tích chẩn đoán. Các hoạt động đánh giá khôn xiết khác so với quá trình đánh giá; tuy vậy các hiệu quả của các chuyển động này hoàn toàn có thể được thực hiện để cải thiện, biến đổi hoặc sửa đổi cho khâu xây dựng và tiến hành chương trình

Evaluator/ người đánh giá

An individual involved in all stages of the evaluation process, from defining the terms of reference & collecting & analyzing data to developing findings và making recommendations. The evaluator may also be involved in taking corrective kích hoạt or making improvements.

Cá nhân tương quan đến toàn bộ các quá trình của quá trình review từ việc xác định pháp luật tham chiếu, tích lũy và so với số liệu tới vấn đề đưa ra các phát hiện nay và khuyến cáo khuyến nghị. Người đánh giá cũng rất có thể tham gia vào chuyển động điều chỉnh hoặc cải tiến.

Evidence/ bởi chứng/Chứng cứ

The information presented to support a finding or conclusion. Evidence should be sufficient, competent and relevant. There are four types of evidence: observations (obtained through direct observation of people or events); documentary (obtained from written information); analytical (based on computations and comparisons); và self-reported (obtained through, for example, surveys).

Thông tin hỗ trợ cho một phát hiện hoặc kết luận. Bằng chứng rất cần được đủ, xác đáng và phù hợp. Gồm bốn loại bởi chứng: quan liền kề (thông qua quan gần cạnh trực tiếp đối tượng người sử dụng hoặc sự kiện); tài liệu/tư liệu (có được trải qua văn bản); so sánh (trên cơ sở đo lường và thống kê và so sánh); và tự báo cáo (thu được thông qua, lấy ví dụ từ các cuộc điều tra).

Ex-ante evaluation/ Đánh giá chỉ trước can thiệp

An evaluation that is performed before implementation of a development intervention. Related term: Appraisal.

Một đánh giá được thực hiện trước khi tiến hành một can thiệp. Thuật ngữ liên quan: Thẩm định.

Execution/ Điều hành

The management of a specific programme which includes accountability for the effective use of resources

Việc làm chủ một chương trình thay thể bao hàm trách nhiệm giải trình câu hỏi sử dụng kết quả các nguồn lực

Expected accomplishment/ tác dụng mong muốn

A desired outcome or result involving benefits khổng lồ end-users, expressed as a quantitative or qualitative standard, value or rate. Accomplishments are the direct consequence or effect of the delivery of outputs và lead to lớn the fulfilment of the envisaged objective.

Kết trái hoặc ảnh hưởng tác động mong muốn tương quan đến tiện ích của người tiêu dùng cuối cùng, được mô tả dưới dạng tiêu chuẩn chỉnh định lượng hoặc định tính, giá trị hoặc tỷ lệ. Đây là hiệu quả hoặc tác động trực tiếp của áp sạc ra và mang tới việc ngừng mục tiêu dự tính.

Ex-post evaluation/ Đánh giá bán sau can thiệp

A type of summative evaluation of an intervention usually conducted after it has been completed. Its purpose is to lớn understand the factors of success or failure, lớn assess the outcome, impact và sustainability of results, and to draw conclusions that may inform similar interventions in the future.

Một dạng review tổng kết một can thiệp, hay được thực hiện sau thời điểm đã ngừng can thiệp đó. Mục tiêu là nhằm hiểu được những yếu tố tạo cho thành công với thất bại, review kết quả, ảnh hưởng tác động và tính bền bỉ của kết quả, cùng rút ra kết luận để đóng góp phần xây dựng các can thiệp tựa như sau này.

External factor/ yếu tố bên ngoài

Event and/or condition that is beyond the control of those responsible for an activity but that has an effect on the success or failure of the activity. It may be anticipated in the form of assumptions or they may be unanticipated.

Sự việc hoặc điều kiện nằm bên cạnh tầm điều hành và kiểm soát của phần đông người phụ trách cho một hoạt động nhưng lại có tác động đến thành công hoặc chiến bại của hoạt động. Nó có thể được dự đoán trước dưới dạng đưa thiết hoặc có thể không dự kiến trước được.

F

Feasibility/ Tính khả thi

The coherence and chất lượng of a programme strategy that makes successful implementation likely.

Sự mạch lạc và quality của một kế hoạch chương trình khiến cho việc thực hiện thành công.

Feedback/ làm phản hồi

The transmission of findings of monitoring and evaluation activities organized & presented in an appropriate form for dissemination khổng lồ users in order to lớn improve programme management, decision-making and organizational learning. Feedback is generated through monitoring, evaluation và evaluative activities và may include findings, conclusions, recommendations và lessons learned from experience.

Chuyển tải các thông tin phát hiện tại từ theo dõi và đánh giá, trình bày một cách tương xứng đến người sử dụng nhằm nâng cao khâu thống trị chương trình, khâu ra quyết định, khâu huấn luyện và đào tạo của tổ chức. ý kiến được ra đời thông qua quy trình theo dõi, nhận xét và các hoạt động mang tính đánh giá. Nó gồm thể bao hàm các phân phát hiện, kết luận, đề xuất và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm.

Focus group/ nhóm trọng tâm

A group of usually 7-10 people selected to engage in discussions designed for the purpose of sharing insights và observations, obtaining perceptions or opinions, suggesting ideas, or recommending actions on a topic of concern. A focus group discussion is a method of collecting data for monitoring và evaluation purposes.

Một nhóm từ 7 mang lại 10 tín đồ được chọn lựa để tham gia những cuộc bàn luận nhóm nhằm share hiểu biết và các quan sát, tích lũy quan thế mạnh ý kiến, khuyến cáo các ý tưởng phát minh hay khuyến cáo hành động về một chủ đề nào đó. Trao đổi nhóm trọng tâm đó là một phương thức thu thập dữ liệu giao hàng cho mục tiêu theo dõi với đánh giá.

Formative evaluation/ Đánh giá bán hình thành

A type of process evaluation undertaken during programme implementation to furnish information that will guide programme improvement. A formative evaluation focuses on collecting data on programme operations so that needed changes or modifications can be made to the programme in its early stages. Formative evaluations are used to provide feedback lớn programme managers and other personnel about the programme that are working & those that need to be changed.

Loại reviews quá trình được thực hiện trong quy trình triển khai công tác để cung cấp tin định hướng mang đến việc nâng cao chương trình. Đánh giá hình thành triệu tập vào việc tích lũy dữ liệu về các hoạt động của chương trình để sở hữu những chuyển đổi hoặc điều chỉnh quan trọng cho công tác ngay trong quy trình tiến độ đầu. Cách review này được thực hiện để cung cấp các chủ kiến phản hồi cho các nhà thống trị chương trình và những cán bộ khác về lịch trình đang chuyển động và rất nhiều gì bắt buộc thay đổi.

G

Goal/ Mục đích

The higher order objective to lớn which a development intervention is intended khổng lồ contribute.

Mục tiêu ở lever cao hơn nhưng mà các cung ứng can thiệp dự định góp sức vào.

H

Highlights of programme results/ Những kết quả nổi nhảy của chương trình

The most salient results achieved during the biennium based on the results/accomplishments of the various sub-programmes under it. These highlights of programme results are included in the Programme Performance Report for each Budget Section và reflect the most significant achievements towards realizing the programme"s objectives.

Những hiệu quả quan trọng nhất dành được trong năm vừa qua trên cơ sở hiệu quả của các tiểu chương trình. Những tác dụng nổi bật này nằm trong báo cáo thực hiện chương trình đến từng phần giá cả và phản chiếu được gần như thành quả quan trọng nhất trong việc tiến hành các kim chỉ nam của chương trình.

I

Impact/ Tác động

Positive and negative long term effects on identifiable population groups produced by a development intervention, directly or indirectly, intended or unintended. These effects can be economic, sociocultural, institutional, environmental, technological or of other types.

Các tác động tích rất và xấu đi dài hạn do những can thiệp khiến nên, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, gồm chủ ý hay là không chủ ý cho các nhóm người dân nhất định. Các tác động này có thể là tác động kinh tế, văn hoá xóm hội, thể chế, môi trường, technology hoặc các loại ảnh hưởng khác.

Impact evaluation/ Đánh giá tác động

A type of outcome evaluation that focuses on the broad, longer-term impact or results of a programme. For example, an impact evaluation could show that a decrease in a community’s overall maternal mortality rate was the direct result of a programme designed lớn improve referral services and provide high quality pre- & post-natal care và deliveries assisted by skilled health care professionals.

Một loại đánh giá tác dụng tập trung vào ảnh hưởng hay các tác dụng dài hạn, quy mô to của một chương trình. Ví dụ như như đánh giá tác động cho biết thêm giảm tỷ suất tử vong bà bầu trong xã hội là kết quả trực tiếp của một chương trình được thiết kế theo phong cách để nâng cấp hệ thống gửi tuyến và hỗ trợ dịch vụ chăm lo có quality trước cùng sau sinh và dịch vụ thương mại đỡ đẻ do các cán cỗ y tế đảm nhận.

Implementation rate/ phần trăm thực hiện tại công việc

The degree to which planned outputs are completed during the biennium. The đầu ra implementation rate is usually calculated in three different ways. The first calculation (1) shows the percentage of mandated outputs (those initially programmed plus those carried forward plus those added by legislation) that were completed. The second calculation (2) shows the rate of implementation of all outputs, which is the sum of mandated outputs plus those added. It indicates how much of the overall workload of the biennium was accomplished. Finally, the third figure (3) is the ratio of all outputs implemented by a particular programme (those programmed, carried over, reformulated and added by legislation) to lớn the outputs programmed in the biennial budget. To lớn understand the purpose of 3, it should be recalled that while budgetary resources were provided to deliver the outputs programmed in the biennial budget, developments during the biennium may have resulted in additions khổng lồ the workload that had to be implemented within the available resources. The 3 implementation rate shows how much was delivered by a particular programme compared with what had been programmed at the outset of the biennium.

Mức độ mà các đầu ra theo chiến lược được hoàn thành trong năm. Xác suất thực hiện quá trình thường được giám sát và đo lường theo ba cách khác nhau. Phương pháp tính đầu tiên (1) đã cho thấy tỷ lệ tỷ lệ đã được ngừng của những đầu ra được giao (bao gồm những đầu ra theo kế hoạch thuở đầu cộng cùng với những đầu ra phải tiếp tục thực hiện cùng với đầy đủ đầu ra bổ sung cập nhật theo yêu mong của cấp gồm thẩm quyền). Phương pháp tính thứ nhì (2) chỉ ra phần trăm thực hiện nay của tất cả các áp sạc ra (là tổng của các đầu ra được giao cùng với những đầu ra output bổ sung). Bí quyết này cho thấy tỷ lệ các bước của năm kế hoạch đã được hoàn thành là bao nhiêu. Cuối cùng, chỉ số thứ tía (3) là tỷ số của tất cả các cổng output đã được triển khai của một chương trình cụ thể (đã được lập kế hoạch, tiếp tục thực hiện, kiểm soát và điều chỉnh lại và bổ sung cập nhật bởi cấp tất cả thẩm quyền) trên tổng số áp sạc ra theo planer trong giá cả năm. Để hiểu rõ mục đích của phương pháp tính thứ 3, cần phải biết rằng, mặc dù các nguồn chi phí được hỗ trợ để tiến hành các đầu ra output theo kế hoạch năm, quá trình thực hiện có thể dẫn tới những khối lượng các bước phát sinh vẫn phải thực hiện trong khuôn khổ các nguồn lực sẵn có. Tỷ lệ theo phương pháp tính thứ 3 cho biết khối lượng các bước được thực hiện so với kế hoạch đầu xuân năm mới là bao nhiêu.

Independence/ Tính độc lập

The evaluation function should be structurally independent from the operational management and decision-making functions so that it is không tính phí from undue influence, can be more objective, và has full discretion in submitting directly its reports for consideration at the appropriate cấp độ of decision-making. Lớn avoid conflict of interest và undue pressure, evaluators need to be independent, implying that members of an evaluation team must not have been directly responsible for the policy-setting, thiết kế or overall management of the subject of evaluation, nor expect to be in the near future.

Independent evaluation/ Đánh giá bán độc lập

An evaluation carried out by entities & persons miễn phí of the control of those responsible for the design và implementation of the development intervention. Note: The credibility of an evaluation depends in part on how independently it has been carried out. Independence implies freedom from political influence và organizational pressure. It is characterized by full access to lớn information & by full autonomy in carrying out investigations & reporting findings.

Một cuộc review được triển khai bởi ban ngành hoặc cá nhân không ở trong phạm vi điều hành và kiểm soát của rất nhiều người thi công và thực hiện các can thiệp. Ghi chú: Tính tin cậy của một review phụ thuộc 1 phần vào mức độ độc lập của đánh giá đó. Tính chủ quyền có nghĩa là không chịu ảnh hưởng về mặt thiết yếu trị và áp lực đè nén của tổ chức. Tính độc lập có nghĩa là tự do tiếp cận không hề thiếu với thông tin và tự công ty trong việc thực hiện khảo sát và báo cáo các phạt hiện.

In-depth evaluation/ Đánh giá chỉ sâu

Both internal and external evaluation can be "in-depth" when they take a comprehensive & broad-ranging review of the work of a programme or organizational entity. In-depth evaluation can be undertaken by external entities or by programme managers. The objective is lớn make recommendations to lớn formulate decisions aimed at increasing the overall relevance, effectiveness and impact of the programmes.

Cả nhận xét nội cỗ và đánh giá tự do đều có thể là “đánh giá sâu” khi xem xét một biện pháp toàn diện quá trình của một công tác hoặc một nhóm chức. Đánh giá bán sâu rất có thể được triển khai bởi những cơ quan bên phía ngoài hoặc những cán bộ quản lý chương trình. Mục tiêu là chỉ dẫn các đề xuất để ra quyết định nhằm mục đích nâng cấp tính phù hợp, tác dụng và ảnh hưởng của chương trình.

Indicator of achievement/ Chỉ số hoàn thành công việc

Used khổng lồ measure the extent to which expected accomplishments have been achieved. Indicators correspond to lớn the expected accomplishment for which they are used to lớn measure performance. One expected accomplishment can have multiple indicators.

Được áp dụng để thống kê giám sát mức độ dành được các công dụng mong đợi. Những chỉ số tương ứng với hiệu quả mong đợi được áp dụng để tính toán mức độ thực hiện. Một tác dụng mong đợi bao gồm thể có rất nhiều chỉ số.

Indirect effect/ công dụng gián tiếp

The unplanned changes brought about as a result of implementing a programme or a project.

Những biến hóa không gồm trong planer do công dụng của việc thực hiện chương trình hoặc dự án.

Inputs/ Đầu vào

The financial, human, material, technological & information resource provided by stakeholders (i.e. Donors, programme implementers và beneficiaries) that are used to implement a development intervention.

Nguồn tài chính, nhân lực, đồ gia dụng tư, nghệ thuật và tin tức do các đối tác (các đơn vị tài trợ, người tiến hành chương trình, những người dân hưởng lợi) cung cấp, được dùng để làm thực hiện các can thiệp.

Inspection/ Thanh tra

A special, on-the-spot investigation of an activity that seeks to resolve particular problems.

Cuộc điều tra đặc biệt, ngay lập tức tại chỗ mang đến một hoạt động nào đó để tìm ra cách xử lý các sự việc cụ thể.

J

Joint evaluation/ Đánh giá phối hợp

An evaluation conducted with other UN partners, bilateral donors or international development banks.

Cuộc review được triển khai cùng với các tổ chức phối hợp quốc khác, những nhà tài trợ song phương hay các ngân hàng cách tân và phát triển quốc tế.

L

Lessons learned/ bài học kinh nghiệm

Learning from experience that is applicable khổng lồ a generic situation rather than to lớn a specific circumstance. The identification of lessons learned relies on three key factors: i) the accumulation of past experiences và insights; ii) good data collection instruments; and iii) a context analysis.

Học tập tay nghề để hoàn toàn có thể áp dụng được cho thực trạng chung chứ không hẳn chỉ áp dụng cho một hoàn cảnh rõ ràng nào đó. Việc xác minh bài học gớm nghiệm nhờ vào 3 nhân tố chính: i) tích lũy kinh nghiệm và đều hiểu biết sẽ có; ii) công cụ thu thập dữ liệu tốt; cùng iii) báo cáo phân tích tình hình.

Logical framework (Log frame)

A dynamic planning và management tool that summarizes the results of the logical framework approach process và communicates the key features of a programme design in a single matrix. It can provide the basis for monitoring progress achieved & evaluating programme results. The matrix should be revisited và refined regularly as new information becomes available.

Khung logic

Một công cụ quản lý và lập kế hoạch tóm tắt các tác dụng của quy trình tiếp cận khung xúc tích và thể hiện các điểm sáng chính của xây cất chương trình dưới dạng một ma trận. Công cụ hỗ trợ nền tảng cho vấn đề theo dõi quy trình tiến độ và tiến công giá kết quả chương trình. Ma trận này nên được xem xét lại và chỉnh sửa thường xuyên mỗi một khi có thông tin mới.

M

Management information system/ khối hệ thống thông tin quản lí lý

A system, usually consisting of people, procedures, processes & a data ngân hàng (often computerized) that routinely gathers quantitative & qualitative information on predetermined indicators khổng lồ measure programme progress và impact. It also informs decision-making for effective programme implementation.

Một hệ thống, thường bao gồm con người, các quy trình, các thủ tục và ngân hàng dữ liệu (được lưu trữ trong máy tính) tích lũy đều đặn thông tin định tính và định lượng về các chỉ số xác minh trước để đo lường và tính toán tiến độ và ảnh hưởng của chương trình. Nó cũng đưa tin cho fan ra ra quyết định để xúc tiến chương trình một cách hiệu quả.

Means of Verification (MOV)/ phương tiện kiểm định/xác minh

The specific sources from which the status of each of the results indicators in the Results and Resources Framework can be ascertained.

Các nguồn rứa thể cho phép xác định chắc hẳn rằng tình trạng của những chỉ số kết quả trong Khung tác dụng và nguồn lực.

Meta-evaluation/ Đánh giá chỉ Meta

A type of evaluation that aggregates findings from a series of evaluations. Also an evaluation of an evaluation lớn judge its quality and/or assess the performance of the evaluators.

Là review tập hợp những phát hiện từ không ít cuộc đánh giá. Cũng hoàn toàn có thể là review lại một cuộc reviews để xác định quality và kỹ năng thực hiện các bước của những người đánh giá.

Methodology/ Phương pháp

A mô tả tìm kiếm of how something will be done. A set of analytical methods, procedures and techniques used to collect and analyse information appropriate for evaluation of the particular programme, component or activity.

Miêu tả phương pháp thực hiện công việc nào đó. Là giải pháp phân tích, qui trình và kỹ thuật được áp dụng để tích lũy và so với thông tin, tương xứng với vượt trình đánh giá một chương trình, một cấu phần hay hoạt động cụ thể.

Methodology form

A phối of fields developed and incorporated that allow sub-programmes & programmes to lớn identify & document the elements of the indicator that will be measured during the biennium, identify data sources, determine data collection và verification methods, fix the periodicity of measurements, create or identify a presentation format & identify external factors that could distort or influence measurements.

This should be done early in the biennium to lớn ensure proper data collection & reporting of results. Những loại cách thức Một tập phù hợp các phương pháp được xây dừng và kết hợp ngặt nghèo cho phép các tiểu lịch trình và chương trình xác định và tập hợp các thành phần của chỉ số bắt buộc được đo lường và tính toán trong năm kế hoạch, xác minh nguồn dữ liệu, quyết định cách thức thu thập và kiểm nghiệm dữ liệu, ấn định thời gian đo lường, tạo ra hoặc xác định biểu mẫu trình diễn và xác minh các yếu hèn tố phía bên ngoài có thể làm rơi lệch hoặc tác động đến việc đo lường. Công việc này buộc phải được chuẩn bị sớm vào đầu năm mới kế hoạch để bảo đảm an toàn thu thập số liệu đúng chuẩn và báo cáo kết trái kịp thời.

Tác giả: Cao Chánh Dương.Sinh viên năm 3 Khoa khoa học và kĩ thuật máy tính xách tay Đại học tập Bách khoa TPHCM.Deep Research Atomic Group Of New-Age (DRAGON).1. Khái niệm

Word Embedding là tên gọi chung của các mô hình ngôn ngữ cùng các cách thức học theo đặc trưng trong Xử lý ngữ điệu tự nhiên(NLP), nghỉ ngơi đó những từ hoặc cụm từ được ánh xạ sang những vector số (thường là số thực). Đây là 1 trong công cầm cố đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với số đông các thuật toán, phong cách thiết kế Machine Learning, Deep Learning trong bài toán xử lý đầu vào ở dạng text, vì chúng chỉ hoàn toàn có thể hiểu được input đầu vào ở dạng là số, từ đó mới triển khai các quá trình phân loại, hồi quy,vv…

2. Những loại Word Embedding

Word Embedding được phân đa số thành 2 loại:

Frequency-based embedding.Prediction-based embedding.

2.1 Frequency Base Embedding

Đúng như cái tên gọi của nó, Frequency-based Embedding phụ thuộc vào tần số xuất hiện của những từ để tạo thành các vector từ, trong các số ấy có 3 loại phổ biến nhất:

Count Vector.tf-idf Vector.Co-occurrence Matrix.

Count Vector là dạng đơn giản và dễ dàng nhất của Frequencey-based Embedding, đưa sử ta bao gồm D documents d1,d2,…d
D với N là độ nhiều năm của tự điển, vector trình diễn của một từ là 1 vector số nguyên và gồm độ lâu năm là D, sinh hoạt đó bộ phận tại địa điểm i đó là tần số của trường đoản cú đó xuất hiện trong document di. Trong một số trường hợp, ta rất có thể lượt bớt các từ gồm tần số xuất hiện thêm thấp hoặc chuyển đổi mục nhập của vector (thay vì chưng tần số có thể thay bởi một quý giá nhị phân thể hiện sự xuất hiện thêm của từ) tùy vào mục tiêu cụ thể.

Khác với Count Vector chỉ xét đến tần số xuất hiện thêm của từ trong một document, tf-idf Vector niềm nở cả tần số xuất hiện thêm của từ bỏ trong toàn thể tập dữ liệu, chính do đặc điểm này nhưng mà tf-idf Vector có tính phân loại cao hơn nữa so cùng với Count Vector. tf-idf (Term Frequency-Inverse Document Frequency) Vector là một trong những vector số thực cũng có độ dài D với D là số văn bản, nó được tính bằng tích của 2 phần bao gồm tfidf, công thức của mỗi thành phần của vector được tính như sau:

*

Như vẫn đề cập làm việc trên, tf-idf Vector gồm tính phân loại cao hơn so cùng với Count Vector bao gồm là bởi nó được kiểm soát và điều chỉnh bởi trọng số idf, dựa vào công thức của chính nó ta có thể hiểu rằng trường hợp từ lộ diện ở càng các văn bản (tính phân một số loại thấp) thì giá bán trị của nó càng nhỏ, từ đó tác dụng cuối cùng sẽ bị nhỏ dại theo.

Tuy nhiên, nhược điểm của cả hai phương thức trên đó là việc nó chỉ chú trọng mang đến tần số lộ diện của một từ, dẫn đến nó hầu như không mang ý nghĩa gì về phương diện ngữ cảnh, Co-occurrence Matrix phần nào xử lý vấn đề đó. Co-occurrence Matrix có điểm mạnh là bảo tồn quan hệ ngữ nghĩa giữa những từ, được xây dựng dựa vào số lần xuất hiện của các cặp từ vào Context Window. Một Context Window được khẳng định bởi kích thước và vị trí hướng của nó. Hình dưới đó là một ví dụ của Context Window:

*

Thông thường, Co-occurrence Matrix là một trong ma trận vuông đối xứng, mỗi hàng hoặc mỗi cột sẽ đó là vector bộc lộ của trường đoản cú tương ứng. Thường xuyên ví dụ trên ta sẽ có ma trận Co-occurrence Matrix:

*

Tuy nhiên, vào thực tế, do con số từ vựng nhiều, ta thường chọn cách bỏ đi một số từ không cần thiết (ví dụ như những stopwords) hoặc áp dụng phân tách bóc SVD (Singular Value Decomposition) nhằm giảm size của vector từ nhằm mục đích giúp cho màn biểu diễn của từ được cụ thể hơn đôi khi tiết kiệm bộ nhớ lưu trữ dùng để lưu trữ Co-occurrence Matrix (do các Co-occurrence Matrix có size rất lớn).

Glo
Ve (Global Vector)
là một trong những phương thức mới để chế tạo vec-tơ trường đoản cú (được reviews vào năm 2014), nó thực tế được xây dựng dựa vào Co-occurrence Matrix. Glo
Ve
có thực chất là xác suất, ý tưởng phát minh xây dựng phương pháp này đến từ tỉ số sau:

*

Trong đó:

P(k|i) là xác suất mở ra của từ k trong văn cảnh của tự i , giống như với P(k|j) .

Công thức của P(k|i) :

*

Trong đó:

Xik : số lần xuất hiện thêm của từ k trong ngữ cảnh của từ i (hoặc ngược lại).

Xi : số lần mở ra của tự i trong văn cảnh của toàn bộ các từ còn sót lại ngoại trừ i.

(Các quý hiếm này đó là các mục nhập của Co-occurrence Matrix)

Ý tưởng chủ yếu của Glo
Ve
: độ giống như ngữ nghĩa thân hai từ bỏ i, j có thể được xác định thông qua độ tương tự ngữ nghĩa giữa từ k với mỗi từ i, j, hầu như từ k tất cả tính xác minh ngữ nghĩa tốt đó là những từ tạo nên (1) >>1 hoặc xấp chỉ bởi 0. Ví dụ, nếu i là “table”, j là “cat” với k là “chair” thì (1) sẽ khá lớn do “chair” gồm nghĩa gần hơn cùng với “table” hơn là “cat”, sinh sống trường vừa lòng khác, nếu ta nắm k là “ice cream” thì (1) sẽ xấp xỉ bằng 1 vì “ice cream” hầu như chẳng lên quan liêu gì cho tới “table” với “cat”.

Dựa bên trên tầm đặc biệt quan trọng của (1) , Glo
Ve
khởi đầu bằng vấn đề là nó sẽ tìm một hàm F làm sao để cho nó ánh xạ từ các vec-tơ từ trong vùng không khí V sang một giá trị tỉ lệ với (1) . Việc tìm F không 1-1 giản, tuy nhiên, sau khá nhiều bước đơn giản và dễ dàng hóa tương tự như tối ưu, ta rất có thể đưa nó về việc hồi quy với bài toán minimum cost function sau:

*

Trong đó:

wi,wj là các vector từ.

bi, bj là các bias khớp ứng (được tiếp tế ở quá trình đơn giản hóa và về tối ưu).

Xij: mục nhập tương xứng với cặp trường đoản cú i,j trong Co-occurrence Matrix.

Hàm f được điện thoại tư vấn là weighting function, được cung cấp để giảm bớt sự ảnh hưởng của những cặp từ xuất hiện quá thường xuyên, hàm này thỏa 3 tính chất:

Có số lượng giới hạn tại 0.

Là hàm không giảm.

Có giá chỉ trị bé dại khi x cực kỳ lớn.

Thực tế, có không ít hàm số thỏa các đặc điểm trên, nhưng ta sẽ tuyển lựa hàm số sau:

*

Với α=3/4

Việc triển khai minimum cost function J để tìm ra những vec-tơ tự wi, wj thể được triển khai bằng nhiều cách, trong số ấy cách tiêu chuẩn chỉnh nhất là sử dụng Gradient Descent.

2.2 Prediction Base Embedding

Prediction-based Embedding xây dựng các vector từ phụ thuộc vào các mô hình dự đoán. Tiêu biểu vượt trội nhất chính là Word2vec, nó là sự phối hợp của 2 tế bào hình: CBOW (Continous Bag Of Words)Skip-gram. Cả hai mô hình này phần đa được xây dựng dựa vào một mạng neuron bao gồm 3 lớp:1 Input Layer,1 Hidden Layer với 1 Output Layer. Mục tiêu chính của các mạng neuron này là học những trọng số màn trình diễn vector từ.

CBOW hoạt động dựa trên phương pháp là nó vẫn dự đoán xác suất của một trường đoản cú được giới thiệu theo văn cảnh (một ngữ cảnh rất có thể gồm một hoặc nhiều từ), với input là một hoặc những One-hot vector của những từ ngữ cảnh bao gồm chiều dài V (với V là độ lớn của từ điển), output sẽ là 1 trong vector tỷ lệ cũng với chiều dài V của từ tương quan hoặc còn thiếu, Hidden Layer tất cả chiều nhiều năm N, N cũng chính là độ phệ của vector từ bỏ biểu thị. Dưới đây là mô hình CBOW với ngữ cảnh là một từ đơn:

*

Về cỗ dữ liệu dùng làm train, input đầu vào sẽ bao hàm các bộ One-hot vectors ngữ cảnh và các One-hot vectors của từ ao ước muốn.

Về phương thức hoạt động, lúc đầu hai ma trận trọng số Input-Hidden Weights Matrix với Hidden-Output Weights Matrix được khởi chế tạo ra ngẫu nhiên, Input sẽ được nhân với Input-Hidden Weights Matrix ra được một hiệu quả gọi là Hidden Activation, kết quả này sẽ được nhân tiếp với Hidden-Output Weights Matrix và sau cùng được đưa vào một hàm softmax nhằm ra được Output là 1 trong vector xác suất, output này vẫn được so sánh với Output mong muốn và tính toán độ lỗi, nhờ vào độ lỗi này nhưng mà mạng neuron sẽ viral ngược trở lại để update các giá trị của các ma trận trọng số. Đối với quy mô CBOW nhiều Input, những thức hoạt động là tương tự, chỉ khác ở trong phần các công dụng thu được lúc nhân các Input cùng với Input-Hidden Weights Matrix sẽ được lấy trung bình để ra được Hidden Activation cuối cùng. Các trọng số của Hidden-Output Weights Matrix sau khi học xong sẽ được lấy làm biểu diễn của các vector từ.

Xem thêm: Đề thi thpt quốc gia môn văn 2016 môn văn ❤️✔️, đề thi môn ngữ văn thpt quốc gia 2016

Mô hình Skip-gram có cấu tạo tương trường đoản cú như CBOW, nhưng mục đích của nó là dự đoán ngữ cảnh của một từ đưa vào. Dưới đấy là hình hình ảnh của mô hình Skip-gram:

*

Về cỗ dữ liệu dùng để train cũng tương tự cách thức buổi giao lưu của mô hình Skip-gram trọn vẹn tương từ bỏ với quy mô CBOW 1 Input, chỉ không giống ở điểm thay vày chỉ có một độ lỗi, ta có rất nhiều độ lỗi do có khá nhiều vector Output, những độ lỗi này sẽ tiến hành tổng đúng theo lại thành 1 độ lỗi cuối cùng để lan truyền ngược trở lại update các trọng số. Những trọng số của Input-Hidden Weights Matrix sau thời điểm học xong sẽ được lấy có tác dụng biểu diễn của những vector từ.

Ưu điểm của CBOW là nó không tốn nhiều bộ nhớ để giữ trữ những ma trận lớn, cũng giống như do nó có bản chất là tỷ lệ cho nên việc hiện thực được biết vượt trội r