Trang này được in vào Apr 15, 2023. Để lấy phiên bản hiện tại, vui lòng truy cập https://help.shopify.com/vi/manual/shopify-plus/security/verified-domains.

Bạn đang xem: Sao chép bản ghi txt bên dưới vào cấu hình dns


Shopify Plus

Tính năng này chỉ dành cho gói Shopify Plus.

Quy trình xác minh quyền sở hữu miền giúp bạn chứng minh quyền sở hữu miền email được liên kết với người dùng trong tổ chức. Sau khi đã xác minh quyền sở hữu miền, bạn có thể sử dụng các tính năng bảo mật sau:

Xác thực SAMLQuản lý người dùng SCIMĐang đặt lại xác thực hai bước

Trước khi xác minh miền

Trước khi xác minh miền, hãy cân nhắc thực hiện các thao tác sau.

Thiết lập các biện pháp bảo mật tạm thời

Quá trình xác minh quyền sở hữu miền của tổ chức có thể mất vài ngày. Nếu bạn định thiết lập xác thực SAML hoặc quản lý người dùng SCIM, hãy cân nhắc thiết lập cách xác thực thay thế trong lúc chờ đợi, ví dụ như yêu cầu xác thực hai yếu tố.

Đánh giá miền của bạn

Miền chỉ được liên kết với một tổ chức. Sử dụng các miền độc quyền cho tổ chức để xác minh miền. Nếu bạn xác minh quyền sở hữu cho một miền mà tổ chức khác đang sử dụng, tổ chức khác sẽ không thể xác minh miền đó nữa.

Ví dụ: Giả sử tổ chức của bạn là một công ty con của một pháp nhân lớn hơn, cả hai đều sử dụng Shopify. Có thể có một số người dùng có thông tin đăng nhập dựa trên địa chỉ email trong tổ chức của bạn và một số người dùng có thông tin đăng nhập dựa trên địa chỉ email của công ty mẹ. Nếu bạn thiết lập xác minh miền chung của tổ chức công ty con của bạn và công ty mẹ, những tổ chức khác sử dụng Shopify sẽ không thể sử dụng miền của công ty mẹ. Trong trường hợp này, bạn chỉ nên sử dụng miền đã đăng ký cho tổ chức công ty con của bạn.

Nếu có người dùng liên kết với một miền cần thiết cho một tổ chức khác trong Shopify, bạn không nên yêu cầu xác minh miền đó. Các trường hợp yêu cầu xác minh quyền sở hữu này sẽ được đánh giá thủ công và có khả năng bị từ chối.

Bạn không thể xác minh miền công cộng, ví dụ gmail.com.

Xác minh miền

Để xác minh miền, cần có quyền truy cập Quản lý người dùng.

Lưu ý

Nếu có miền phụ, bạn phải xác minh từng miền bằng các bước sau.

Các bước thực hiện:Trong trang quản trị tổ chức Shopify, truy cập Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào Add domain (Thêm miền).Nhập tên miền rồi nhấp vào Next (Tiếp).Nhấp vào nút Copy (Sao chép) để sao chép giá trị TXT.Nhấp vào Request verification (Yêu cầu xác minh).

Miền hiện ở trạng thái Đang chờ xử lý. Quá trình xác minh miền của bạn có thể mất vài ngày. Sau khi quá trình hoàn tất, trạng thái của miền sẽ được cập nhật thành Đã xác minh hoặc Không được xác minh và bạn sẽ nhận được email thông báo chi tiết. Nếu bạn cho rằng miền của mình bị từ chối do nhầm lẫn hoặc nếu bạn gặp sự cố khi xác minh miền, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Nếu bạn định sử dụng xác thực SAML cho người dùng trong tổ chức, bạn có thể bắt đầu thiết lập cấu hình SAML. Bạn không cần đợi đến khi miền được xác minh.

Lưu ý

Nếu bạn yêu cầu xác minh miền mà không nhập bản ghi TXT, miền của bạn sẽ vẫn ở trạng thái Đang chờ xử lý cho đến khi bạn thêm bản ghi. Trong lúc miền ở trạng thái Đang chờ xử lý, tổ chức khác có thể yêu cầu xác minh miền đó nếu có quyền truy cập vào bản ghi TXT.

Thêm bản ghi TXT

Mỗi nhà cung cấp sẽ có quy trình thay đổi cài đặt DNS khác nhau. Nhìn chung, bạn có thể truy cập bản ghi TXT bằng cách vào cài đặt DNS, vùng quản lý miền, cấu hình DNS hoặc các mục tương tự.

Thêm bản ghi TXT vào miền Shopify

Nếu bạn mua miền từ Shopify, hãy thêm bản ghi TXT vào mục Domains (Miền) trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.Trong mục Shopify-managed domains (Miền do Shopify quản lý), nhấp vào miền mà bạn muốn xác minh.Nhấp vào Cài đặt DNS.Nhấp vào Add custom record (Thêm bản ghi tùy chỉnh), rồi chọn loại bản ghi.

Trong trường Name (Tên), thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn đang xác minh miền chính, hãy nhập
.Nếu bạn đang xác minh miền phụ, chỉ nhập tên miền phụ. Ví dụ: Nếu miền phụ của bạn là retail.domain
example.com, hãy nhập retail.

Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT đã sao chép từ trang quản trị.

Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm bản ghi TXT vào miền của bên thứ ba

Mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có quy trình thêm bản ghi TXT vào cài đặt DNS khác nhau. Nhìn chung, bạn có thể truy cập bản ghi TXT bằng cách vào cài đặt DNS, vùng quản lý miền, cấu hình DNS hoặc các mục tương tự.

Dưới đây là một số bước thực hiện đối với các nhà cung cấp tên miền cụ thể. Nếu nhà cung cấp tên miền của bạn không xuất hiện trong danh sách này hoặc nếu bạn không thể thêm bản ghi TXT, hãy liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Danh sách mẫu các công ty lưu trữ miền bên thứ ba
1&1 IONOS 123 Reg Bluehost
Domain.com Enom Go
Daddy
Google Domains OVH Namecheap
Network Solutions Register Blacknight Solutions
Host
Gator

Thêm bản ghi TXT vào 1&1 IONOS

Đăng nhập vào tài khoản 1&1 IONOS.Trong mục Your domain (Miền của bạn), nhấp vào Manage Domain (Quản lý miền).Nhấp vào DNS.Nhấp vào TXT.Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập
.Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào 123 Reg

Đăng nhập vào tài khoản Reg 123.Nhấp vào Control Panel (Bảng điều khiển).Chọn tên miền bạn muốn xác minh trong menu thả xuống rồi nhấp vào Manage (Quản lý).Trong mục cài đặt miền nâng cao, nhấp vào Manage DNS (Quản lý DNS).Nhấp vào tab Advanced DNS (DNS nâng cao).Chọn TXT/SPF từ menu thả xuống.Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập
.Trong trường Destination TXT (TXT đích), nhập giá trị TXT bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Add. (Thêm.)

Thêm bản ghi TXT vào Bluehost

Đăng nhập vào tài khoản Bluehost.Nhấp vào tab Domains (Miền).Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh tên miền bạn muốn xác minh rồi chọn DNS.Bên cạnh mục TXT(Text) (TXT(Văn bản)), nhấp vào Add record (Thêm bản ghi).Trong trường Host Record (Bản ghi máy chủ), nhập
.Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Domain.com

Đăng nhập vào tài khoản Domain.com.Nhấp vào Manage (Quản lý) ở tên miền mà bạn muốn xác minh.Nhấp vào DNS & Nameservers (DNS & Máy chủ tên).Nhấp vào DNS Records (Bản ghi DNS).Nhấp vào Add DNS record (Thêm bản ghi DNS).Nhấp vào nút bên cạnh TXT.Trong trường Name (Tên), nhập
.Trong trường Nội dung, nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Enom

Đăng nhập vào tài khoản Enom.Nhấp vào Domains (Miền).Nhấp vào My domains (Miền của tôi).Nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Host records (Bản ghi máy chủ).Nhấp vào New row (Hàng mới).Trong trường Host Name (Tên máy chủ), nhập
.Trong menu thả xuống Record Type (Loại bản ghi), chọn TXT.Trong trường Address (Địa chỉ), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Go
Daddy

Đăng nhập vào tài khoản Go
Daddy.Trên trang My products (Sản phẩm của tôi), nhấp vào DNS bên cạnh tên miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Add (Thêm).Trong danh sách Type (Loại), chọn TXT.Trong trường Host (Máy chủ), nhập
.Trong trường TXT Value (Giá trị TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm bản ghi TXT vào Google Domains

Đăng nhập vào tài khoản Google Domains.Nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào nút menu.Nhấp vào DNS.Vào mục Custom resource records (Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh).Trong trường Name (Tên), nhập
.Trong menu Type (Loại), chọn TXT.Trong trường Text (Văn bản), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Add (Thêm).

Thêm bản ghi TXT vào OVH

Đăng nhập vào tài khoản OVH.Trong mục My products and services (Sản phẩm và dịch vụ của tôi), nhấp vào tên miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Add an entry (Thêm mục nhập).Chọn TXT làm loại bản ghi.Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Next (Tiếp).Nhấp vào Confirm (Xác nhận).

Thêm bản ghi TXT vào Namecheap

Đăng nhập vào tài khoản Namecheap.Nhấp vào Manage (Quản lý) bên cạnh miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào Advanced DNS (DNS nâng cao).Trong mục Host Records (Bản ghi máy chủ), nhấp vào Add New Record (Thêm bản ghi mới).Chọn TXT làm loại bản ghi.Trong trường Host (Máy chủ), nhập
.Trong trường Value (Giá trị), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Save All Changes (Lưu tất cả thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Network Solutions

Đăng nhập vào tài khoản Network Solutions.Trong mục My Domain Names (Tên miền của tôi) , nhấp vào Edit DNS (Chỉnh sửa DNS).Nhấp vào Change where domain Points (Thay đổi vị trí trỏ miền).Chọn Advanced DNS (DNS nâng cao) rồi nhấp vào Continue (Tiếp tục).Trong mục Text(TXT Records) (Văn bản(Bản ghi TXT)), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bản ghi TXT).Trong trường trống đầu tiên Host (Máy chủ), nhập
.Trong trường Text (Văn bản), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Continue (Tiếp tục).Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Register

Đăng nhập vào tài khoản Register.Trong mục My Products & Services (Sản phẩm & Dịch vụ của tôi), nhấp vào My Domain Names (Tên miền của tôi).Trong mục Manage (Quản lý) của miền bạn muốn xác minh, nhấp vào Edit Advanced DNS Records (Chỉnh sửa bản ghi DNS nâng cao).Trong mục Update Advanced DNS (Cập nhật DNS nâng cao), nhấp vào Edit TXT Records (Chỉnh sửa bản ghi TXT).Trong bản ghi đặt Máy chủ
, nhập giá trị TXT đã sao chép từ trang quản trị vào trường Text (Văn bản).Nhấp vào Continue (Tiếp tục).Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Thêm bản ghi TXT vào Blacknight Solutions

Đăng nhập vào tài khoản Blacknight.Trên trang Website (Trang web), nhấp vào miền bạn muốn xác minh.Nhấp vào DNS.Nhấp vào DNS records (Bản ghi DNS).Nhấp vào Add New DNS record (Thêm bản ghi DNS mới).Chọn TXT trong menu thả xuống.Trong trường dữ liệu, nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.

Thêm bản ghi TXT vào Host
Gator

Lưu ý

Nếu không có quyền truy cập vào c
Panel, bạn phải liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Host
Gator để thực hiện những thay đổi sau.

Đăng nhập vào tài khoản Host
Gator.Nhấp vào Launch c
Panel
(Khởi chạy c
Panel).Trong mục Domains (Miền), nhấp vào Advanced Zone Editor (Trình biên tập khu vực nâng cao).Trong danh sách Loại, chọn TXT.Trong trường Name (Tên), nhập tên miền của bạn.Trong trường TXT Data (Dữ liệu TXT), nhập giá trị TXT mà bạn đã sao chép từ trang quản trị Shopify.Nhấp vào Add Record (Thêm bản ghi).

Sau khi xác minh miền

Sau khi bạn đã xác minh quyền sở hữu miền, bản ghi TXT sẽ được kiểm tra định kỳ để đảm bảo miền vẫn thuộc sở hữu của tổ chức.

Nếu miền của bạn thiếu bản ghi TXT sau 30 ngày, bạn sẽ nhận được email nhắc nhở thêm lại bản ghi. Nếu chưa thêm bản ghi TXT vào miền trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi email, trạng thái miền của bạn sẽ đổi thành Không được xác minh. Bạn sẽ không thể sử dụng xác thực SAML và đặt lại xác thực hai bước nếu miền của bạn không được xác minh.

Xóa miền

Nếu bạn đã thêm nhầm miền hoặc không cần miền nữa, bạn có thể xóa miền đó.

Các bước thực hiện:Đảm bảo không có người dùng nào sử dụng xác thực SAML có ID Shopify hoặc địa chỉ email liên kết với miền cần xóa.Đảm bảo xác thực SAML không được đặt thành Required (Bắt buộc).Trong trang quản trị tổ chức Shopify, truy cập Users (Người dùng) > Security (Bảo mật).Trong mục Domain verification (Xác minh miền), nhấp vào biểu tượng xóa.

Khi đăng ký các gói email theo tên miền cho doanh nghiệp của mình. Bắc buộc bạn phải là chủ sở hữu tên miền như vậy mới có thể kích hoạt các dịch vụ của Google Worksapce.

Có rất nhiều các mà Google có thể xác minh tài khoản tên miền của các bạn. Nhưng đơn giản nhất là cài đặt DNS cho tên miền mà bạn sở hữu, như cài đặt record TXT hoặc Cname.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng MM Group tìm hiểu về cách xác thực tên miền nhé.

Các bước xác minh tên miền với Google Worksapce

Bước 1: Các bạn vào trang quản trị của Google admin.google.com sau đó đăng nhập vào tài khoản email của bạn vào Admin console.

Nhấp vào biểu tượng Domains như hình bên dưới:

Bước 2: Màn hình sẽ chuyển đến trang quản trị, Nhấp vào chọn Add/remove domains:


*

Xác thực tên miền


Bước 3: Chọn vào thẻ Add a domain or a domain alias:

Bước 4: Sau khi nhấp vào Add a domain or a domain alias màn hình của bạn sẽ xuất hiện cửa sổ.

Có 2 sự lựa chọn là:

Add a domain alias off matmam.com.vn.

Và Add another domain.

Chọn Add another domain để tiếp tục xác thực tên miền.

Tiếp theo nhấn Continue và Verify domain ownership.

Bước 5: Nhấp vào thẻ Recommended method nhấn vào chọn Other.

Ở mục Add the TXT record below to the DNS configuration for… bạn tìm TXT record copy sau đó paste vào trang quản lý domain.

Sau đó bạn nhấn vào Verify để trở lại bảng quản lý.

trungtamgiasu.com. Email doanh nghiệp sẽ giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng

Bước 6: Đăng nhập vào trang quản lý domain cấu hình bản ghi TXT bên dưới vào cấu hình DNS.

Mục Host: điền

Bước 7: Sau khi trở về trang đều khiển nhấp vào ô theo hình ,tiếp theo bạn click vào verify.


*

Xác thực tên miền


*

Xác thực tên miền


Bước 8: Cuối cùng bạn click vào Continue setup.


*

Xác thực tên miền


Như vậy là tên miền của bạn đã được xác thực!

Chúc các bạn thành công!


GỌI NGAY
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Chỉnh độ sáng màn hình máy tính bàn win xp máy bàn, cách chỉnh sáng tối cho laptop dùng winxp


Tìm kiếm...


MICROSOFT 365
ZOHO WORKPLACE
GOOGLE WORKSPACE
ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC
Chuyên gia tư vấn


Hotline: 02873 004 009Bán hàng: sales
chuyenbentre.edu.vn
Hỗ trợ: support
chuyenbentre.edu.vn


Bài viết mới nhất


So sánh các phiên bản Zoho Mail & Workplace - pdf

So sánh các phiên bản Google Workspace - pdf

So sánh các phiên bản Microsoft 365 - pdf


Huy hiệu và chứng nhận đối tác


*

*

*


Truy vấn nhanh


Về chuyenbentre.edu.vnDịch vụ phổ biến
Email cloud và email hosting
Kiến thức Quản trị viên


So sánh nhanh


Workspace Starter | Microsoft 365 Basic
Exchange Online | Microsoft 365Microsoft Office | Microsoft 365Microsoft Teams Miễn Phí | Có Phí


Tài nguyên


Người dùng Google Workspace
Người dùng Microsoft 365Người dùng Zoho Workplace
Kiến thức tổng hợp


Theo quy mô công ty


Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Doanh nghiệp mới thành lập


Theo ngành


Du lịch
Xây dựng
Ngân hàng
Bất động sản
Digital Marketing
Chăm sóc sức khỏe


Email theo tên miền


Zoho Mail
Google Mail
Microsoft 365Microsoft Exchange Online
Email miễn phí


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
THÔNG TIN GIẢM PHÍ 2023

Thông tin liên hệ